Logotyp på utskrifter

Besöksnäring i utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHögskoleutbildning
KontaktpersonMonica Lundkvist,Renström
E-postmonica.lundqvist@jokkmokk.se
Telefonnummer0971-173 67
Beviljat ESF-stöd235 750 kr
Total projektbudget235 750 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Lapplands kommunalförbund är en sammanslutning av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala, vi har sedan 1990 haft medlemskommunernas uppdrag att arbeta med att tillgängliggöra efterfrågad högskoleutbildning i våra kommuner. Lapplands kommunalförbund arbetar i nära samverkan med de kommunala lärcentra som finns uppbyggda i varje kommun. I de kontakter Lapplands kommunalförbund haft med besöksnäringen angående framtida rekryteringsbehov framkommer stora behov av att kompetensutveckla redan anställd personal.

Besöksnäring är en bransch som har utvecklats kraftigt i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala de senaste åren. Man planerar en kraftig utökning under de närmaste åren från idag 1 175 årsanställda till 1 545 årsanställda i regionen 2010. För att lyckas med detta är det centralt för branschen att kunna tillföra kompetens såväl vad som gäller nyrekrytering som kompetensutveckling av redan anställda.

Lapplands kommunalförbund ansöker om ett förprojekt för att inventera vilka kompetensutvecklingsinsatser som företag inom besöksnäringen har och på vilket sätt utbildning ska bedrivas för att personal ska ha möjlighet att genomföra utbildningen.

Projektet ska ledas av en styrgrupp bestående av projektägaren och representanter för besöksnäringen i de fyra kommunerna. Projektledaren ska intervjua företagen utifrån i förväg fastställda frågor. Intervjusvaren ska sammanställas och analyseras av projektledaren och utgöra grund för ett förslag till utbildningsplan. Utbildningsplanen ska visa på hur de efterfrågade kompetensutvecklingsinsatserna kan genomföras i olika utbildningssatsningar. Utbildningarna ska beskrivas vad gäller innehåll, omfattning i tid, nivå samt lämplig förläggning i tid (heltid/deltid, internat/distans mm).

Styrgruppen ska ta ställning till innehållet i utbildningsplanen som därefter kan ligga till grund för en ansökan om ett genomförandeprojekt. Projektledaren skriver en rapport om projektet.

Projektledaren ska under projekttiden använda Jämställdhetsreflexen för att bedöma om utbildningsplanen och upplägget i projektet påverkar jämställdheten mellan män och kvinnor.

Bakgrund

Lapplands kommunalförbund är en sammanslutning av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala, vi har sedan 1990 haft medlemskommunernas uppdrag att arbeta med att tillgängliggöra efterfrågad högskoleutbildning i våra kommuner. Lapplands kommunalförbund arbetar i nära samverkan med de kommunala lärcentra som finns uppbyggda i varje kommun.

Vårt utbildningsutbud grundar sig på de inventeringar av utbildningsbehov som genomförs årligen i varje kommun. För att få en heltäckande bild av kompetensbehoven används flera olika kanaler, de lokala kompetensråden är viktiga parter i behovsinventeringen liksom enskilda företag och organisationer. Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och utbildningsanordnare, Triple Helix-samverkan, är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Under 2007 har Lapplands kommunalförbund prioriterat tre områden för inventeringen av utbildningsbehov; basindustri, besöksnäring och skola. Inom dessa områden har vi haft dialog med ett stort antal företrädare från företag och organisationer. Det har visat sig att det finns stora behov av nyrekrytering inom besöksnäringen inom de närmaste åren, Lapplands kommunalförbund arbetar tillsammans med framförallt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet med att utveckla utbildningar i linje med rekryteringsbehoven.

I kontakterna med branschen framkommer förutom de stora rekryteringsbehoven även stora behov av att fortbilda egen personal. Hitintills har vi inte på allvar kunnat arbeta vidare med dessa behov då det är svårt att hitta kurser i det ordinarie utbudet från universitet och högskolor som passar för fortbildning av personal inom besöksnäringen. Ofta stämmer inte förkunskapskrav, förläggning i tid och omfattning med de krav och önskemål på utbildning som finns från branschen med vad som kan erbjudas från universiteten.

Inom Lkf bedriver 238 företag verksamhet inom besöksnäringen, tillsammans har de 1 175 årsanställda och en sammanlagd årsomsättning på 980 Mkr.

Branschen har som målsättning att växa kraftigt, från 1 175 årssysselsatta år 2007 till 1545 årssysselsatta år 2010. Detta innebär att en stor nyrekrytering av personal måste med kompetens att arbeta inom branschen.

Samtidigt med det stora nyrekryteringsbehov som man ser framför sig anger branschen att det är nödvändigt med en kompetenshöjning av redan verksamma i branschen. Kvalitén på många verksamheter behöver höjas bland annat beroende på högre krav från gästerna.

En stor del av de nuvarande och framtida målgrupperna är utländska gäster, redan idag upplever branschen att bristande språkkunskaper är en begränsande faktor.

De områden som branschen pekat på där det finns behov av kompetenshöjning för anställda är bland annat
• kvalitetssäkring av servicenivån, värdskap
• matupplevelse
• paketering
• entreprenörskap och företagande
• språk- nybörjaritalienska, franska, tyska

För branschens fortsatta utveckling är det nödvändigt med kompetensutveckling av personalen!

Lapplands kommunalförbund har varit i kontakt med ett antal företag och organisationer angående en ansökan till ESF-rådet om en förprojektering. Samtliga av de kontaktade har varit positiva. Exempel på företag/organisationer som kontaktats; Dundret, Vistit Gellivare Lappland, Kiruna Lappland, Ripan, Icehotel, Jokkmokks kommun - Turistbyrån och Utvecklingsavdelningen, Stora Sjöfallet, Hotell Porjus.

Syfte


Att Lapplands kommunalförbund i samverkan besöksnäringen i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala ska i ett förprojekt arbeta med att inventera, dokumentera och analysera behov av kompetensutveckling besöksnäring i regionen.

Arbetet ska genomföras i nära samverkan med berörda företag och organisationer.

En genomförandeansökan ska byggas upp där samverkan, lärande miljöer och strategisk påverkan ska ingå.

Målsättning

Att inventera, sammanställa och prioritera kompetensutvecklingsinsatser för besöksnäring inom Lapplands kommunalförbunds region i samverkan med företag och branschorganisationer.

Att de sammanställda kompetensutvecklingsbehoven beskrivs i en utbildningsplan innehållande
- innehåll i kompetensutveckling
- nivå, omfattning och förläggning i tid
- förslag för genomförande – internat/samlingar/distansstudier/självstudier och kombinationer dem emellan
- antal deltagare

Att företagen och organisationerna förutom inventering och egen kompetensutveckling bygger nätverk mellan varandra som innebär kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte samt nya affärsmöjligheter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder ska ges möjlighet att ge synpunkter på hur utbildningar bör vara utformade för att de ska kunna delta. Det kan gälla fysiska funktionshinder men även till exempel dyslexi.

Projektledaren ska under förprojekteringen skapa rutiner för att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder. För att kunna göra det på ett bra sätt ska projektledaren skaffa sig kunskaper på området.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Samarbetspartners

 • Icehotel AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå