Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Bättre rustad för konjunktursförändringar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonMaj-Lis Lindblad Lindblad
E-postmajlis.lindblad@friskea.com
Telefonnummer0910-89100
Beviljat ESF-stöd265 710 kr
Total projektbudget265 710 kr
Projektperiod2009-03-01 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

SAMMANFATTNING EFTER FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Syftet med förprojektet är att inventera och kartlägga kompetensutvecklingsbehoven hos SME-företag i Skellefteå kommun utifrån den konjunkturnedgång och strukturomvandling som den tillverkande industrin befinner sig i.

Bakgrund

Skellefteå är en kommun i Västerbotten med ca 73 000 invånare. Andelen företagare är relativt hög och Skellefteå beskrivs i många sammanhang som Västerbottens gnosjö. Skellefteåföretagarna är en lokal förening som främst jobbar i Skellefteå med omnejd och har ca 300 medlemsföretag i vår förening. Medlemmarna finns inom alla branscher och är allt från enmansföretag till medelstora. Basen för kommunens näringsliv är främst inom tillverkning och industri, en bransch som drabbats hårt av konjunkturavmattningen. Västerbotten är också det län där avmattningen gått snabbare än andra kommuner i landet och branschstrukturen gör i sin tur att Skellefteå drabbats hårt även i jämförelse med andra kommuner i länet.

Den huvudsakliga strategin för oss som förtagarförening är att stärka företagens ställning på marknaden, huvudsakligen genom kompetenshöjande insatser. Kompetensutveckling för företagsledare och i vissa fall nyckelpersoner på företagen borgar för främjandet av en förberedda, kunniga och flexibla strategier hos företagen. Det bör därför ses som en investering för individen företagaren, näringslivet och samhället i övrigt då det bidrar till fler bevarade arbetstillfällen och företag som är bättre rustade för en nationell och internationell konkurrens. Företag som på ett kunnigt sätt kan rusta sig för såväl konjunkturavmattningen som för när det vänder har bättre möjligheter att klara den omvandling och strukturförändring som idag sker.


Företagsstrukturen i Skellefteå består till största delen av företag inom eller som riktar sig mot industrin, en bransch som både drabbats hårt av konjunkturavmattningen men också som uttryckt en viss kompetensbrist inom framförallt juridiska och ekonomiska området för att bättre rusta sig i konjunkturförändringar. Det finns också en stor andel enmans- och/eller småföretag. Detta innebär att det är svårt för företagen att själv anordna kompetensutvecklingsinsatser eftersom antalet deltagare då blir för få. Att delta vid kompetensutvecklingsinsatser på annan ort innebär stora kostnader för företagen eftersom de i så fall måste stänga företaget eller anlita ersättare.

Behov
Enskilda företag/företagare har uttryckt behov av kompetensutbildning av sig själva men även för sina anställda.

Syfte

Syfte avsikten med förprojekteringen
Förutom kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet är syftet att i förprojekteringen även undersöka förutsättningar att anordna/genomföra gemensamma utbildningar för företagsledare samt anställda. Genom utbildningen kan vi på detta sätt stärka företagen i deras fortsatta utveckling.

Målsättning

Målsättning
Målsättningen med projektet förprojekteringen är att tydliggöra vilka bransch-/företagskompetenser som basindustrin med dess anställda är i behov av, framförallt för att rusta sig bättre i konjunkturnedgång. Underlaget av förprojekteringen ska också ligga till grund för samverkan med olika experter och utbildare för utformning av kompetens och utvecklingsinsatser som särskilt anpassas till företagens behov. Förprojekteringen ligger därmed till grund för ett genomförande av de insatser som efterfrågas.

Mätbara Mål
Minst 15 företag förväntas att delta i förprojekteringen. Minst 85 män och 20 kvinnor förväntas att omfatta förprojekteringen. Minst 80 % av företagen förväntas att medverka i framtida genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Förprojektering kommer att beakta de behov som anställda har utifrån funktionshinder. Aktiviteterna ska möjliggöra aktiviteter för samtliga oavsett fysiska förutsättningar

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras i kommande genomförandeprojekt kommer att tas fram under förprojekteringen.

Kommun

  • Skellefteå