Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Baggböle Herrgård och Sågverk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTräutbildningscentrum Nord AB
KontaktpersonRobert Nilsson
E-postrobert.nilsson@centrumkronan.se
Telefonnummer070-7107500
Beviljat ESF-stöd153 004 kr
Total projektbudget205 504 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-01-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill :
- i bred samverkan erbjuda utbildning och praktik som är tillgänglig och stödjande
- öka chanserna för långtidsarbetslösa , helt eller delvis långtidssjukskrivna, unga arbetslösa samt personer med ekonomiskt bistånd att vara kvar i arbetslivet, studera vidare eller starta eget.

Bakgrund

Utgångspunkter och bakgrund.

I första hand utgör den regionala planen för Övre Norrland 2007-2013 och den regionala prioriteringen den styrande utgångspunkten för förprojekteringen av projektet Baggböle Herrgård och Sågverk. I Aktuell utlysning framgår satsning på de målgrupper vi har markerat enligt ovan.

Träutbildningscentrum Nord AB har för avsikt att återuppbygga Baggböle Herrgård med de tidigare omkringliggande byggnaderna som funnits liksom att återuppbygga Baggböle Sågverk med tillhörande byggnader som fanns där omkring år 1876.
Den av länsstyrelsen byggnadsminnesförklarade (1968) herrgården med omgivning och sin historiska bakgrund har bl a klassats som riksintresse för kulturminnesvården.
I direkt anslutning till herrgården finna Arboretum Norr vilket är ett naturområde med mer än 1 400 vedartade växter ( lignoser) av ca 250 arter av träd och buskar från hela världen. Detta besöksvärda arboretum lockar årligen ett stort antal besökare och med återuppbyggnaden av Baggböle Herrgård och Sågverk med tillhörande byggnader kan besöksantalet utökas markant.

Den tilltänkta återuppbyggnaden av sågverksbyggnaderna i Baggböle saknar motsvarighet och målsättningen är att området ska bli en av landets främsta industrihistoriska sevärdheter. Uppsakttningsvis kommer ett trettiotal byggnader att återuppföras i sitt ursprungliga skick och det kulturhistoriska uttrycket kommer i främsta ledet.
Arbetet kommer att indelas i tre etapper och tidplanen är 2008-2014. Under respektive byggnadsetapp kommer ett antal arbetstillfällen att genereras. Uppskattningsvis kan under själva byggnadsprocessen ett 20- tal "elever" delta i utbildningsaktiviteter med handledare från auktoriserade byggföretag eller motsvarande.
Effekterna av de tilltänkta återuppbyggnadsplanerna är påtagliga. Förutom direkta effekter som kan hänföras till projektet kommer synergieffekter att uppstå i form av ökad turism, men också de arbetstillfällen som genereras både före, under och efter avslutad byggprocess.

Vår ambition är att genom utbildning kombinerad med praktiska prov erbjuda vissa målgrupper möjligheten att lära gammal och genuin byggnadsteknik. Vi vill nu i ett förprojekt rikta oss till målgruppen långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna samt arbetslösa ungdomar. Efter genomgången utbildning och praktik kommer vi i första hand erbjuda deltagande personer som fullföljt utbildningen och praktiken, att återgå till arbetsmarknaden och därigenom fullfölja byggnationerna eller välja ett annat arbete, studier eller starta eget. I förprojektet kommer målgruppernas behov av utbildning och praktik, förutsättningar och möjligheter att analyseras och kartläggas i samverkan med samarbetspartners såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, länsstyrelsen, länsmuseum, Umeå universitet, stiftelsen Stegen, Lotsen, m fl.

Syfte

Att i en vacker och kulturell miljö erbjuda de tilltänkta målgrupperna unik utbildning och praktiska prov i syfte att kunna erbjudas arbete inom kulturbyggnadsprojeketet Baggböle Herrgård och Sågverk.

Syftet är också att få till stånd en bred samverkan mellan de olika samverkanspartners som meddelat sitt intresse att delta i projektet.

Handikapporganisationer och fackliga organisationer kommer även att konsulteras.

Målsättning

Förprojektet ska uppnå följande:

1. Kontakter har tagits med alla tänkta målgrupper enligt ovan och konkret dialog har inletts.
2. Målgruppernas behov ska bekräftas av samverkanspartners och representanter av målgrupperna.
3. Grupp eller grupper har utkristalliserats och som har behov och möjlighet att placeras i Baggböleprojektets miljö, alternativt kan annan arbetsplacering även uppkomma.
4. Arbetet med att forma underlaget för genomförandeprojektet har grundlagts.

Vår målsättning är att för utvalda målgrupper minst 70 % av deltagarna ska kunna återgå till arbete inom Baggböleprojektet eller annan arbetsplats eller utbildning eller starta eget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Återuppbyggnaden av Baggböle Herrgård och Sågverk med tillhörande byggnader kommer att anpassas för funktionshindrade och i samråd med hnadikapporganisationerna.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Göteborg

Samarbetspartners

  • Fk Umeå
  • Stiftelsen Stegen
  • Västerbottens museum

Kommun

  • Umeå