Logotyp på utskrifter

BUS (Bransch- Utbildning- Samverkan)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUmeå kommun, Gymnasieförvaltningen
KontaktpersonEvy Gustavsson
E-posteva.quist@umea.se
Telefonnummer090-165730
Beviljat ESF-stöd674 570 kr
Total projektbudget674 570 kr
Projektperiod2008-08-10 till 2009-02-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet är att stimulera samverkan och effektivisera åtgärder för grundläggande yrkesutbildning samt vidareutbildning för personal inom vård- och omsorgssektorn.

Kommuner, landstinget, fackförbund samt utbildningsaktörer inom vård och omsorg har gått samman och driver Vård och Omsorgscollege i Västerbotten (VOCV). Syftet är att stimulera samverkan och effektivisera åtgärder för grundläggande yrkesutbildning samt vidareutbildning för personal inom vård- och omsorgssektorn. Detta har på ett unikt sätt samlat branschens aktörer och knutit dem i ett närmare samarbete på länsnivå.

Vård och omsorg står inför stora utmaningar. Ökad livslängd och åldrande befolkning är två viktiga delar i att efterfrågan på vård och omsorg ökar. Till detta skall läggas att kraven på patientinflytande, service och tillgänglighet ökar samtidigt som medarbetarnas personliga ansvar för vården betonas allt mer. I detta läge står dessutom vård- och omsorgssektorn inför ett stort rekryteringsbehov. Detta beror främst på tillväxten inom vissa delar av den kommunala och privata omsorgen samt på de stundande pensionsavgångarna.

Mot denna bakgrund är det viktigt att dagens studenter erbjuds en attraktiv och god utbildning nära arbetslivet. Nyckeln till att säkra utbildningens närhet till arbetslivet är den arbetsplatsbaserade utbildningen (APU).

Problemet idag är att APU:n inte fungerar tillfredställande. Detta består i en alltför varierande kvalitet på själva APU-genomförandet samt bristen på platser för genomförandet. För att avhjälpa den rådande situationen med brister inom genomförandet för APU vill VOCV lyfta fram och stärka handledarna. En bra handledare fungerar som en viktig aktör för att faktiskt säkra en god vårdkvalitet.

Syftet med projektet är att säkerställa en god vård och omsorg för den åldrade befolkningen i Västerbotten. Genom att stärka APU-handledarna i sin roll vill VOCV garantera en god vårdutbildning vilket i förlängningen ger en trygg och kompetent personal. En kompetent personal ger en god och säker vård och omsorg för patient och brukare.

Målsättningen med projektet är att kartlägga vad handledarna ute i verksamheten behöver för stöd och utbildning för att känna att de vill, kan och har kompetens att engagera sig som handledare för studerande. Med detta som bas kommer vi att utveckla:
1. den handledarutbildning som efterfrågas och som blir standard inom VOC Västerbotten.
2. de stödfunktioner som efterfrågas

Genom ett väl underbyggt ingångsvärde och stark nätverk kan vi tillsammans med personal påbörja arbetet med en behovsanalys samt säkra resultatet av projektet. Genom ett förprojekt inom ESF får VOCV de praktiska förutsättningarna för att uppnå vårt mål med en gedigen handledarutbildning vilket utmynnar i kunniga och engagerade handledare. Vår ambition är att detta skall ligga till grund för en ansökan om genomförande.

Projektet är även utformat och genomförs i enlighet med de efterfrågade programkriterierna Lärande miljöer och Samverkan.

Bakgrund

För att stimulera samverkan och effektivisera åtgärder för grundläggande yrkesutbildning samt vidareutbildning för personal inom vård- och omsorgssektorn har kommuner, landstinget, fackförbund samt utbildningsaktörer gått samman och driver Vård och Omsorgscollege i Västerbotten (VOCV). Den 1 februari 2007 gick startskottet för Västerbottens VOC vars målsättning är att:
1. Ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare studier.
2. Bidra till att säkra vård och omsorgsinriktade verksamheter/företags behov av kvalificerad arbetskraft.
3. Ge kommuner och landsting, samt universitet/högskola ett mer effektivt resursutnyttjande genom samverkan.

Arbetet har på ett unikt sätt samlat branschens aktörer och knutit dem i ett närmare samarbete på länsnivå.Ingående parter har skrivit samverkansavtal. Alla kommuner som har ett omvårdnadsprogram är med i projektet som alltså är länsövergripande. Parterna är: Skellefteå, Norsjö, Robertsfors, Umeå, Vännäs, Lycksele, Vilhelmina, Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, Almega. Samarbetet kommer bland annat att leda till en utvecklad pedagogik samt möjligheter till fortbildning för verksam personal. Utvecklingsarbetet syftar till att VOCV under 2008-09 ska bli ett nationellt certifierat VOC. Mer info på www.vardochomsorgscollege.ac.se

Vård och omsorg står inför stora utmaningar. Ökad livslängd och åldrande befolkning är två viktiga delar i att efterfrågan på vård och omsorg ökar. Till detta skall läggas att kraven på patientinflytande, service och tillgänglighet ökar samtidigt som medarbetarnas personliga ansvar för vården betonas allt mer.

Till detta skall läggas att nya diagnostyper och diagnoskombinationer utvecklas och därmed behöver nya behandlingsmetoder ständigt utvecklas. Dessutom är branschen under stor press att ständigt effektivisera verksamheten och jaga möjligheter till ekonomiska besparingar. Allt sammantaget ställer det hårda utvecklingskrav på dem som arbetar inom vård och omsorg. Det gäller för dem som har jobb att ständigt utveckla sin kompetens i takt med att kraven förändras.

I detta läge står dessutom vård- och omsorgssektorn inför ett stort rekryteringsbehov. Detta beror främst på tillväxten inom vissa delar av den kommunala och privata omsorgen samt på de stundande pensionsavgångarna. Bara i Umeå visar prognosen att det inom några år, 2015, kommer att behöva rekryteras nästan lika många som nu är anställda för att täcka behoven. Propotionerna för rekryteringsproblemen är likartade i hela länet. Störst kommer behovet att vara inom äldre och handikappomsorgen men också landstinget har många undersköterskor som kommer att gå i pension.

Mot denna bakgrund är det viktigt att dagens dagens studerande erbjuds en attraktiv och god utbildning nära arbetslivet. Nyckeln till att säkra utbildningens närhet till arbetslivet är den arbetsplatsbaserade utbildningen (APU). Genom APU får den studerande tidigt komma i kontakt med yrket i sig. Där får man möjlighet till praktisk erfarenhet och tillfälle att faktiskt tillämpa och förankra sina teoretiska kunskaper. Genom APU:n kan man även förbereda sig för yrkeslivet genom att tidigt etablera nätverk inom yrkessektorn. Inte minst viktigt fungerar APU också som ett tidigt test för att se om man verkligen passar för yrket.

Problemet idag är att APU:n inte fungerar tillfredställande. Problemet med APU:n är tudelat. För det första råder det en alltför varierande kvalitet på själva APU-genomförandet. För det andra finns det för få fysiska platser att tillgå p.g.a. ett allmänt bristande intresse för APU-handledning hos personalen. Ointresset för handledningen beror på fler saker, bland annat på den pressade arbetssituationen. Osäkerhet råder också för hur handledarskapet bör genomföras och belöningsmekanismerna är dåliga. Dessutom finns viss rädsla för att den egna kompetensen är förlegad och utbudet på fortbildning för omvårdnadspersonal är högst begränsat.

För att avhjälpa den rådande situationen med brister inom genomförandet för APU vill VOC lyfta fram och stärka handledarna. En bra handledare fungerar som en viktig aktör för att faktiskt säkra en god vårdkvalitet. Trygga handledare behövs för att överföra även "tyst kunskap". Det vill säga handlingsberedskap i nya och oväntade situationer. Att stärkas i sin handledarroll bidrar också direkt till den personliga utvecklingen. Genom välutbildade och motiverade handledare får vi i förlängningen också medarbetare som är goda ambassadörer för vård- och omsorgsyrket.

För att hantera problemen med APU:n ska VOCV bygga från där man står, dvs använda de resurser och information som redan finns att tillgå. Bland de aktörer som står bakom VOCV finns ett flertal olika handledarutbildningar representerade men ingen är anpassad för att stödja handledaren fullt ut. Dessutom finns en aktuell nulägesanalys som svart på vitt beskriver problemen med APU:n. Genom ett väl underbyggt ingångsvärde och stark nätverk kan vi tillsammans med personal påbörja arbetet med en behovsanalys samt säkra resultatet av projektet. Genom ett förprojekt inom ESF får VOCV de praktiska förutsättningarna för att uppnå vårt mål med en gedigen handledarutbildning vilket utmynnar i kunniga och engagerade handledare.

Syfte

Syftet med projektet är att säkerställa en god vård och omsorg för den åldrade befolkningen i Västerbotten. Genom att stärka APU-handledarna i sin roll vill VOCV garantera en god vårdutbildning vilket i förlängningen ger en trygg och kompetent personal. En kompetent personal ger en god och säker vård och omsorg till patient och brukare.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att kartlägga vad handledarna ute i verksamheten behöver för stöd och utbildning för att känna att de vill, kan och har kompetens att engagera sig som handledare för studerande. Med detta som bas kommer vi att utveckla:
1. den handledarutbildning som efterfrågas och som blir standard inom VOCV.
2. de stödfunktioner som efterfrågas
- en bra och tydlig dokumentation med praktiska verktyg som hjälper handledaren
- en kontaktperson från utbildningen som handledaren kan använda som pedagogiskt stöd

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inför och under förprojektering ska vi ta fram rutiner för hur vi kommer att säkra tillänglighetsperspektivet fyra delar (fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet).Samtliga aktiviteter ska vara anpassade till deltagarnas förutsättningar. Funktionshinder ska inte upplevas vara ett hinder för att delta i aktiviteterna.

Vi har beaktat detta i vår planering då vi bland annat begränsat antal resor under genomförandet. Därtill följer vi de riktlinjer som finns i Kommunens policy kring utbildningar då vi bland annat ger alla med allergi eller funktionshinder samma möjlighet att delta i aktiviteterna. Detta innebär bland annat att vi frågar om allergi och funktionshinder inför de träffar som sker utanför arbetsplatsen samt vidtar åtgärder i det fall allergi eller funktionshinder kan begränsa möjligheten att delta i någon aktivitet.

Handikapporganisationernas samarbetsorganisations (HSO) deltagande i BUS referensgrupp säkrar även att vi i övrigt aktivt arbetar med denna fråga

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

APU-platserna kommer i framtiden inte enbart att finnas i Västerbotten. Afrika, forna östeuropa, våra grannländer är alla exempel på länder dit våra framtida studerande kommer att söka sig för APU. Vi kommer därför inom BUS projektet att ta del av resultaten från ett Leonardo Da Vinchi projekt som pågick 2002-2003 med partners i bland annat Finland, Irland och Tyskland, med titeln International Care Work. Den Svenska partnern är Birgittaskolan i Linköping – där Omvårdnadsprogrammet i Skellefteå redan tidigare har en upparbetad kontakt via rektor Raja Magnusson OP Linköping.

Projektet har gjort ett utbildningsmaterial för förberedelse inför praktik i andra länder. De har gjort en handbok för handledare samt en handbok för de studerande. BUS projektet ser det som en viktig del att ta med det internationella perspektivet eftersom vi vill göra det möjligt för de studerande att göra APU i annat land och då måste även handledarna i mottagande land ha rätt till stöd i sin handledning. BUS projekltets resultat kommer att spridas till de parter som ingick i International Care Work projektet via den svenska parten – Birgittaskolan i Linköping.

Vi kommer att sätta samman en transnationell analysgrupp för att handledare och studenter även internationellt skall ha de bästa förutsättningar. Vår förhoppning är att detta skall leda till att kontakter utvecklas under förprojektet så att Transnationaliteten blir en del i det framtida genomförandeprojektet.

Deltagande aktörer

 • Vännäs kommun, Socialtjänsten

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå