Logotyp på utskrifter

Assist kompetens 2009

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAssist Holding AB
KontaktpersonSeppo Tanskanen
E-postseppo@assistkedjan.se
Telefonnummer0911-211450
Beviljat ESF-stöd178 260 kr
Total projektbudget178 260 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-03-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att öka företagens och medarbetarnas möjlighet att utvecklas i takt med omvärldens krav och förändring. Målet är att förhindra att anställda med låg eller felaktig kompetens riskerar att hamna utanför arbetslivet.

Bakgrund

De flesta av företagen som nu anmäler intresse för stöd för ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram är inom en tjänstebransch som arbetar med reparation av hemelektronik. Ett av bolagen är inom dataprogrammering och har utvecklat programvara bland annat åt övriga bolag för deras verksamheter. Medarbetarna har en stor differens i utbildningsnivå och flertalet är självlärda inom sina funktioner och framför allt inom datahanteringen. Därmed har de ingen formell utbildning och kan i många fall bara det som behövs för deras specifika arbetsuppgift. De är genom detta mycket sårbara för förändringar i anställbarhet och andra omställningar som kan tänkas komma i en framtid. De ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling inom respektive företag är små dels för att man inte har några större resurser och dels för att lönsamheten inom branschen är låg. Viss teknikutbildning erhålls från några leverantörer men i huvudsak är företagen utlämnade att utbilda internt genom internt lärlingsarbete. Framtiden innebär - och detta håller redan på att ske - att teknikutvecklingen går mot allt mer avancerade produkter och tekniksystem att arbeta med. Leverantörer blir allt mer sofistikerade i att använda internet och datorbaserade system för informationssökning, kontroll och beställningar. Ett ytterligare problem är att det idag inte finns en riktad utbildning mot branschen vilket medför att nyrekrytering blir ett allt större problem. I förlängningen innebär detta att företagen dels inte kan expandera och konkurrera med företag utanför regionen eller utomlands samt att nyetablering och övertagande av befintliga verksamheter är ett problem(generationsskifte). Till sist är branschen en där miljöfrågor är och kommer att vara allt mer aktuellt i framtiden. I dag sker utbyte av produkter istället för att reparera (gäller framför allt mindre hushållsvaror). Detta kommer att vara ohållbart i framtiden och branschen spår att miljömedvetenheten måste bli större och detta innebär i förlängningen att företagen måste ha spetskunskap för att hantera förändringar i branschen.

Förslag på inriktning Gruppen vill etablera ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller följande huvudrubriker IT och Administration, Ledarskap och Affärskunskap och Miljö. IT är ett område där utbildningsbehov finns inom såväl interna som externa rutiner. Rutiner och kommunikation till leverantörer och kunder förändras/förbättras ständigt. Programvaror tas fram och utvecklas i väldigt snabb takt. Omvärldens krav ökar på effektivitet och snabb återkoppling vilket innebär att interna rutiner måste förbättras och datoriseras. Sammantaget innebär detta att vi måste kartlägga nuläget inom IT och framtida utbildningsbehov. Inom området Affärskunskap skall kompetensutvecklingsprojektet inriktas på att varje individ, utifrån hans/hennes grundförutsättningar ökar sin kunskap i ekonomi, försäljning, kundbemötande, leverantörssamarbete och arbetsorganisation. Målet med insatserna är att individen ökar sin kunskapsnivå så att denne kan dels stärka sin anställningsbarhet och bidra till att befintliga och nya företag kan fortsätta att finnas i regionen och konkurrera. Vidare skall målet för insatsen vara att forma en grund för fortsatt lärande och stimulera till egna initiativ för det egna lärandet. Till sist skall målet för denna insats också vara att minska sårbarheten för individen i det fall antingen konjunkturen blir sämre eller teknikutvecklingen innebär strukturella förändringar och bredda kunskapen och möjligheterna att ta arbete i andra branscher samt i ett längre perspektiv grunda för att mer kvinnor kommer in i branschen - som är dominerad av män - och att arbetsmiljö och arbetsorganisation kan utvecklas så att både de från andra kulturer och arbetshinder kan bli mer aktuella för anställning. Inom området Miljö skall kompetensutvecklingsprojektet inriktas på att företagen ökar sin spetskunskap i miljöarbete och miljörätt, miljöval av produkter och teknik, miljöarbete inom ramen för ett företags miljösystem och miljöförbättringsarbete. Målet med insatsen är att öka företagets såväl som individernas kompetens i miljöarbete där det ställs allt mer krav på att var och en måste ta ett personligt ansvar och ha en kompetens i hur ett miljöarbete fungerar i yrkeslivet. Det grundläggande målet i denna del är att öka möjligheterna för de ingående företagen att konkurrera och utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Visionen för medarbetarna är att de skall kunna bidra med bra kunskap och insatser för att fungera i det miljöarbete som kommer inom både denna bransch och andra. Vi avser stärka individens kompetens inom ramen för de nationella och internationella miljömål som är utarbetade och kommer att utarbetas vilket gör medarbetarna intressanta att behålla inom företagen.

Syfte

Huvudsyfte med vårt projekt är att framförallt ge bättre möjlighet för anställda med sämre utbildning att förkovra sig och därmed bättre följa med i den snabba utveckling alla ställs inför. Minska sårbarheten hos anställda och ge nya kunskaper och därmed en större trygghet på arbetsmarknaden. Detta kommer att ge anställda en stabilare plats på arbetsmarknaden samt företagen bättre utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. Vi har en ojämn könsfördelning och demagogi. Detta innebär att vi framledes kommer att rikta våra ansträngningar mot rekrytering av ungdomar o kvinnor. Vi vill ge en bättre bredd på kunskap samt ett större djup till vissa (specialistkompetenser). Större lyhördhet vad gäller nytänkande, nya kunskaper samt samverkan med andra vill vi stimulera till.

Vi vill genomlysa vårat behov av kompetensutveckling, i första hand för anställda som vi ser kan få svårt vid en ev. omställning. Personal som har ett tydligt behov av utbildning inom sitt yrkesområde är högt prioriterade. Vi vill också påvisa fördelar genom samverkan och belysa olika jämställdhetsfrågor.

Målsättning

Bättre trivsel på arbetsplatsen genom mätningar via medarbetarenkäter, mindre sjukfrånvaro, högre lönsamhet för företaget, större befogenheter för anställda, jämnare könsfördelning i framtiden.

Vår avsikt är att detta ska leda till en ansökan om genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet: Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler eller hjälpmedel för att underlätta tillgängligheten exempelvis i form av ramper, lyftpersonal och andra specifika hjälpmedel som situationen kräver. För personer med hörsel- och synskador kommer vi arbeta med olika verktyg och vid behov anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet: Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med utveckling och visioner, där det finns en öppenhet och plats för eget tyckande. All personal tillåts ta egna initiativ och få möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.

Deltagande aktörer

  • Assist Servicekedjan AB
  • Assist Workshop AB
  • Assist Workshop Göteborg
  • Assist Workshop Linköping
  • Assist Workshop Stockholm
  • ETTNOLL DESIGN AB
  • SERVICETEAM I PITEÅ AB

Kommun

  • Piteå