Logotyp på utskrifter

Ariadneprojektet - "Den röda tråden"

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArvidsjaurs kommun
KontaktpersonBengt-Peder Björn
E-post0960.13209@telia.com
Telefonnummer0960-13209
Beviljat ESF-stöd497 471 kr
Total projektbudget497 471 kr
Projektperiod2008-05-12 till 2008-11-12
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är ett stort och tilltagande folkhälsoproblem. Särskilt oroande är att allt fler ungdomar och unga vuxna drabbas och riskerar att hamna utanför arbetslivet med risk att förtidspensioneras i unga år och /eller hamna i kriminalitet.
Arvidsjaurs kommun har i likhet med andra kommuner dessa problem. Inom kommunen finns en etablerad samverkansgrupp mellan olika kommunala förvaltningar, hälso- och sjukvården, kyrkan och polisen. Gruppen har redovisat en lägesrapport för kommunfullmäktige som belyser dessa problem och de ökande kostnader detta medför.
ILTP är en idéell organisation (www.jagstrukturerande.se)
som består av ett trettiotal psykoterapeuter, de flesta verksamma inom den norra regionen. Man har under 20 års tid utvecklat och prövat en ny kognitiv psykoterapeutisk metodik, jagstukturerande psykoterapi, som tillämpats på svårt psykiskt störda personer.
Man har också utifrån metodiken utvecklat ett förhållningssätt som med goda resutat kan tillämpas i mötet med människor med personlighetsstörningar inom en rad olika verksamheter som behandlingshem för ungdomar, inom socialtjänsten, primärvården, missbruksvården m. fl.
Samverkansgruppen i Arvidsjaur har beslutat undersöka de aktuella personalgruppernas behov av gemensam kompetensutveckling inom jagstrukturerande förhållningssätt, för att därmed etablera en ny, innovativ metodik som en röd tråd i arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos främst barn och ungdom och unga vuxna inom kommunen. Resultaten kommer att utvärderas av Umeå universitet.

Bakgrund

A:Psykisk ohälsa är ett stort och tilltagande folkhälsoproblem som redovisats i de senaste nationella folkhälsorapporterna från Socialstyrelsen. Särskilt oroande är att allt fler ungdomar, unga vuxna drabbas. Många unga hamnar i riskzon för att hamna utanför arbetslivet med risk att förtidpensioneras i unga år och/eller att hamna i kriminalitet mm
Arvidsjaurs kommun har i likhet med andra kommuner problem med unga och unga vuxna som inte fungerar och inte kommer in i samhället och arbetslivet.
Inom kommunen har samverkansgruppen med representanter för olika kommunala förvaltningar, för landstinget och polisen,och med huvudsaklig uppgift att bevaka och lämna förslag kring arbetet med ”barn i riskzonen”, nyligen presenterat en lägesrapport för kommunfullmäktige. Av rapporten framgår att
Ca 12% av ungdomarna mellan 13-18 år är kända av socialtjänst och polis och är i någon form av åtgärd från samhället.
En handfull ungdomar (av de som är mellan 13-18 år) är misstänkta hos polisen för olika typer av kriminella handlingar.
Socialtjänsten har kostnader för institutionsvård på ca 2,6 miljoner tom 31 augusti 2007 (8 månader). Kostnaden per månad uppgår till ca 320.000 kr/mån
2006 uppgick den kostnaden till ca 1,1 miljoner (12 månader = 91.000 kr/mån)Totala kostnaden genererar en ökning på ett år med 240%
Man pekar också i rapporten på möjliga riskfaktorer/beteenden som kan vara anledningen till att man har ”ungdomar i riskzonen”
Föräldrars bristande omsorgsförmåga
Våld i hemmet
Familjestruktur (föräldrakonflikter)
Missbruk
Psykisk sjukdom
Neuropsykologiska funktionshinder
Begåvningshandikapp
Kriminalitet
Arbetslöshet

ILTP (Institutet för Lacaniansk teori och praktik) är en idéell organisation (www.jagstrukturerande.se) som består av ett trettiotal psykoterapeuter, varav de flesta med en förankring i den norra regionen. Man har under ca 20 års tid utvecklat och prövat en ny kognitiv psykoterapeutisk metodik, jagstrurerande psykoterapi. Psykoterapiformen är en teori och forskningsbaserad metod för kognitiv personlighetsutveckling som effektivt kan hjälpa personer med olika personlighetsbrister att utvecklas. Tex. kan unga / unga vuxna utveckla sin kognitiva och språkliga förmåga så att man kan komma in i ett fungerande vuxenliv och ta ansvar för sina egna handlingar.
Metoden har tillämpats i kliniskt arbete i drygt 25 år. De utvärderingar som har gjorts på metoden visar entydigt på dess goda effekt och unika möjligheter.

Man har också utifrån metodiken utarbetat ett förhållningssätt som kan tillämpas i mötet med människor, ungdomar med personlighetsstörningar. Det har visat sig vara framgångsrikt inom flera områden där man möter klienter med personlighetsstörningar, exempelvis vuxen- och barnpsykiatri, behandlingshem, socialtjänst, primärvård, habilitering och missbruksvård.

Det jagstrukturerande förhållningssättet innebär bl. a. att man måste förstå och ta hänsyn till klientens särdrag, tillämpa en speciell samtalsmetodik och utgå från klientens konkreta verklighet. Förhållningssättet lägger grunden till ett bra samarbete mellan ungdomar /unga vuxna och den personal som inom olika områden möter och arbetar med dessa personer.

Till de positiva erfarenheterna kommer att kombinationen mellan ett jagstrukturerande förhållningssätt och ett psykoterapeutiskt arbete visat sig vara mycket kostnadseffektiv. Genom en relativt begränsad resursinsats i vardags-/hemmiljö når man goda resultat. Den psykoterapeutiska insatsen som ger en personlioghetsutveckling består vanligtvis av 50 – 60 arbetstimmar sammantaget under 1 – 1½ år.

Metoden bygger bl.a. på att man etablerar en fungerande arbetsallians via en icke polariserande samtalsmetodik, arbete med ungdomarnas konkreta verklighet och deras livshistoria , där de utvecklar sin förmåga att tänka och sätta ord på vad de tycker, tänker och känner för att sedan kunna göra egna val i livet.
Metoden är tillämpbar för ungdomar och unga vuxna med personlighetsmässiga problem som man inom socialtjänst, skola, ungdomsvård har svårigheter att kunna hjälpa.

Akademi Norr är en gränsöverskridande samverkan mellan 12 kommuner från fyra län.
Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Representanter för samverkansgruppen i Arvidsjaur samt Akademi Norr och ILTP har träffats och gemensamt kommit fram till att det skulle vara intressant att gå in med ett brett anlagt projekt för att utveckla och implementera innovativa kompenshöjande åtgårder i kommunen i enlighet med den modell som ILTP presenterat. Samtidigt som man etablerar en röd tråd där personalen har en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt i förhållande till eleverna/klienterna motsv. från deras tidigaste barnaår upp till vuxen ålder.


Syfte

Att minska den psykiska ohälsan hos barn, ungdomar och unga vuxna i Arvidsjaurs kommun genom att utveckla och implementera jagstrukturerande metodik och förhållningssätt hos all peronal som möter ungdomar med problem så att de kan gå vidare i sin personlighetsutveckling och komma in i ett fungerande vuxenliv, arbeta och ta ansvar för sina egna handlingar samt minska utanförskapet.

Målsättning

1. Att genom kompetensutveckling skapa en gemensam förståelse och jagstrukturerande förhållningssätt hos all personal inom hela kommunen, som möter barn, ungdomar och unga vuxn i ”riskzonen”, för att på så sätt skapa en röd tråd från mödra- och barnhälsovården och upp i åldrarna. Det gemenssamma förhållningssättet underlättar och stärker samverkan mellan kommunens olika verksamheter, landstinget, polisen och idéella organisationer som kyrkan m.fl.
2. Att genom kompetensutveckling i jagstrukturerande psykoterapi för psykoterapeuter med en grundläggande psykoterapiutbildning säkerställa långsiktig implementering av resultatet.

Delprojekt 1
Kompetensutveckling som riktar sig till personalgrupper som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna i Arvidsjaurs kommun i form av teoriutbildning och handledning i jagstrukturerande förhållningssätt under 2 terminer
-Teori ( i form av föreläsningar óch grupparbeten)
-Handledning i föhållningssätt i mindre grupper
-Jagsturkturerande psykoterapi till klienter där distiktssköterska, lärare, socialsekteterar mfl. anser sig ha de största problemen.
Seminarier för beslutsfattare inom organisationer som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna inom kommunen

Delprojekt 2
Kompetensutveckling genom
Certifieringsutbildning i jagstrukturerande psykoterapi för 12 till 16 elever under 5 terminer
- Teori
- Handledning
- Kliniskt arbete (2-3 klienter)

Syftet är att långsiktigt säkerställa behovet av specialistkompetens inom jagstrukturerade psykoterapi. För projektets långsiktiga framgång krävs att man inom kommunen har tillgång till sådan kompetens

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringsprocessen deltar all personal som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna. I behovsanalysen skall ingå moment som lyfter fram ev. funktionshinder för deltagande i program för kompetensutveckling

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå