Logotyp på utskrifter

Arbetsmarknadsntroduktion för invandrare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKalix kommunförvaltning
KontaktpersonTommy Nilsson
E-posttommy.nilsson@edu.kalix.se
Telefonnummer0923 - 656 04
Beviljat ESF-stöd191 196 kr
Total projektbudget254 928 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2011-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Gruppen invandrare som är illitterata eller har mycket kort utbildningsbakgrund från hemlandet har ökat dramatiskt under 2010 på Svenska för invandrare (Sfi) i Kalix. Vi vill därför utveckla en ny lärandemodell som är anpassad för personer som generellt sett har en mycket lång väg för att lära sig svenska och att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. De behöver lära sig svenska på ett mer praktiskt sätt. Men går det att hitta företag och föreningar som är beredda att ta emot personer med mycket begränsade kunskaper i svenska? Hur kan vi nå dessa personer med nödvändig kunskap om det svenska samhälls- och arbetslivet? Vi Sfi-lärare anser att ett uttökat samarbete mellan Sfi, AF, lokala företag och föreningar är en nödvändighet, men vi är inte säkra på om det är praktiskt genomförbart. Vårt syfte med förprojekteringen är att få svar på dessa frågor och att utveckla en ny lärandemodell.

Bakgrund

Gruppen invandrare som är illitterata eller har mycket kort utbildningsbakgrund från hemlandet har ökat dramatiskt under 2010 i Kalix. Vi har insett att det är nödvändigt att utveckla nya arbetsmetoder, om dessa individer ska lyckas lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. Komvux Kalix slutför under hösten 2010 Esf-projektet Yrkeslärande för integration (YFI). Detta projekt syftar till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbets- och samhällslivet, men är inte riktat mot illiterata eller mycket kortutbildade. YFI-projektet visar på mycket goda resultat för sin målgrupp. Vi vill därför, med utgångspunkt från de erfarenheter vi fått i YFI-projektet, utveckla en ny lärandemodell som är anpassad för personer som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbakgrund från hemlandet. Dessa personer har generellt sett en mycket lång väg att gå för att över huvud taget komma ut på den svenska arbetsmarknaden. För många tar det flera år att lära sig tala, läsa och skriva på svenska, speciellt för dem som är lite äldre när de kommer till Sverige. Vi som jobbar med Svenska för invandrare (Sfi) bedömer, med stöd i aktuell forskning, att invandrare med denna bakgrund har ett stort behov av att komma ut i arbetslivet och lära sig svenska på ett mer praktiskt sätt. Problemet är att det kan vara svårt att få företag och föreningar att ta emot personer med mycket begränsade kunskaper i svenska. Ytterligare ett problem är hur vi ska nå dessa individer med nödvändig kunskap om det svenska samhälls- och arbetslivet. Vi tror att ett utökat samarbete mellan Sfi, AF, lokala företag och föreningar är en nödvändighet, men vi är inte säkra på om det är praktiskt genomförbart med en lärandemodell som i stor utsträckning är förlagd ute på ett företag eller i en förening.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att utforma en ny lärandemodell där de kortutbildade Sfi-elevernas språkinlärning sker i samarbete mellan Sfi och en arbetsplats. Tanken med den nya lärandemodellen är att den ska underlätta och ge ökad motivation till inlärning av svenska språket, samtidigt som den ger arbetsmarknadsintroduktion för invandrare som saknar eller har kort utbildningsbakgrund från hemlandet. Under förprojekteringen har vi för avsikt att undersöka om denna lärandemodell är praktiskt genomförbar i samarbete med Arbetsförmedlingen (AF). Vi tar kontakt med företag och föreningar i Kalix och i Överkalix i syfte att presenterar den lärandemodell vi tagit fram och att diskutera vilka möjligheter de har att ta emot en invandrare med mycket begränsade kunskaper i svenska. Exempel på frågeställningar är: Har företaget eller föreningen möjlighet och vilja att samarbeta med Sfi i denna lärandemodell? Vad krävs för att möjliggöra ett samarbete? Krävs det att lärandemodellen är mycket flexibel? Vill företaget eller föreningen ha ekonomisk ersättning och i så fall hur mycket?

Målsättning

Förprojekteringens målsättning är att vi till den 31 maj 2011 ska ha utformat en ny lärandemodell för kortutbildade, samt att vi ska ha fått svar på hur många företag och föreningar i Kalix och i Överkalix som är beredda att ta emot kortutbildade invandrare och samarbeta med Sfi och AF i ett delvis arbetsplatsförlagt lärande. Vi hoppas naturligtvis att förprojekteringen visar på ett positivt resultat och att Komvux Kalix kan söka ett Esf-projekt där vi får möjlighet att genomför den nya lärandemodellen. Detta skulle i sin tur innebära att de kortutbildade invandrarna får en större möjlighet till inlärning av det svenska språket och kunskaper om det svenska arbetslivet och samhället. Genom denna nya lärandemodell ges även de kortutbildade invandrarna möjlighet att utvecklas och få en chans att komma ut på den svenska arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Om förprojekteringen inte ger det positiva resultat vi hoppas på får vi ta med oss lärdomarna från förprojekteringen och söka nya möjligheter till utveckling av våra arbetsmetoder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både Komvux och Arbetsförmedlingen i Kalix och i Överkalix är belägna i lokaler som har tillgång till hiss, handikapptoaletter och teleslinga i vissa samlingslokaler. De personer som är tilltänkat att jobba i förprojekteringen har inga funktionsnedsättningar, men om en sådan situation skulle uppstå är berörda arbetsgivare medvetna om sina skyldigheter gentemot personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatserna har skyddsombud och likabehandlingsplan. I den nya lärandemodell som utformas kommer vi att ta hänsyn till tillgängligheten för personer med funktionshinder, så att det är möjligt för alla i målgruppen att delta vid ett genomförande.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras i kommande genomförandeprojekt kommer att tas fram under förprojekteringen. ESF processtöd kommer att anlitas.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix

Kommun

  • Kalix