Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix Kommun Kalix UniverCity
KontaktpersonTommy Nilsson
E-posttommy.nilsson@edu.kalix.se
Telefonnummer0923 - 656 04
Beviljat ESF-stöd2 155 039 kr
Total projektbudget5 011 719 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2013-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Arbetsmarknadsintroduktion för invandrare är ett tvåårigt projekt som kommer att vända sig mot målgruppen kortutbildade invandrare med högst sex års utbildning från hemlandet. Denna målgrupp består till ca 70% av kvinnor. Denna målgrupp har dramatiskt ökat i arbetsmarknadsområdet. Målgruppen står mycket långt från arbetsmarknaden och det tar lång tid för dem att klara språkstudierna. Med anledning av detta som har vi i en förprojektering utarbetat en lärandemodell där största delen av utbildningen bedrivs ute på arbetsplatser. Vi vill i genomförandeprojetet undersöka om lärandemodellen fungerar i praktiken. Några av huvudmålen för projektet är att undersöka om målgruppen de utvecklas i språket, men även om de kan bli anställningsbara. Projektet syftar även till att påskynda integreringen i samhället. Vi kommer att under tvårsperioden att inleda med en mobiliseringsfas, där vi fördjupar projektets mål och samarbete med deltagare och samverkansparter.

Bakgrund

Gruppen invandrare som är illitterata eller har mycket kort utbildningsbakgrund från hemlandet har ökat dramatiskt under 2010 i Kalix. Vi har insett att det är nödvändigt att utveckla nya arbetsmetoder, om dessa individer ska utveckla sin svenska och komma ut snabbare på arbetsmarknaden. Komvux Kalix slutförde under hösten 2010 Esf-projektet Yrkeslärande för integration (YFI). Detta projekt syftade till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbets- och samhällslivet, men var inte riktat mot illitterata eller mycket kortutbildade. YFI-projektet visade på mycket goda resultat för sin målgrupp.

Vi ville därför, med utgångspunkt från de erfarenheter vi hade fått i YFI-projektet, prova en ny lärandemodell som är anpassad för personer som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbakgrund från hemlandet. Kortutbildade personer med utländsk bakgrund är en av det grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. De har inte tillräckliga yrkeskunskaper eller de kan inte lära sig språket i snabb takt för att kunna påbörja arbete eller utbildning. Många av dessa kortutbildade kommer från flyktingläger, där har bott stora delar av sitt liv. De har inte haft någon större erfarenhet av utbildning och därmed blir språkundervisning 15 timmar per vecka väldigt abstrakt och de känner inte att de orkar motivera sig i till att lära sig språket efter ett tid i landet. Forskning visar, att det för en person, som saknar läs- och skrivförmåga på modersmålet, kan det ta upp till 6-8 år för att lära sig svenska språket för att klara sig i det svenska samhället. Många av de nyanlända kan tala och förstå flera språk, men dessa språk har de inte lärt sig i formell utbildning, utan genom att lyssna och tala.

Vi har under våren 2011 genomfört en Esf-förprojektering där vi har framtagit en lärandemodell tillsammans med Arbetsförmedling och denna har vi presenterat för företag, föreningar och målgrupp. Vi har undersökt om företag och föreningar vill delta i ett genomförandeprojekt, samt vilka synpunkter de har haft på upplägget för lärandemodellen. Vi har även undersökt om målgruppen finner lärandemodellen intressant och vill delta i ett genomförandeprojeklt. Målgruppen är personer med utländsk bakgrund med högst 6 år i skolan från hemlandet.Utifrån förprojekteringen positiva gensvar så beslutade vi oss för att ansöka om ett genomförandeprojekt.

Lärandemodellen som vi har framtagit tillsammans med Arbetsförmedlingen och presenterat för företag och föreningar under förprojekteringen ser kortfatta ut på förljande sätt:

Innan deltagarna ska introduceras på en arbetsplats, ska de vara alfabetiserade. De ska kunna presentera sig själv på svenska, samt kunna skriva sitt namn, adress, telefonnummer, läsa skyltar och korta enkla meddelanden.

Upplägg för projektet:
Antal deltagare: max 8 st. Tid: 12 veckor och 4 intag under projekttiden d v s 16 årsplatser per år. Kursveckorna innehåller 4 dagar praktik och en dag per vecka teori, med förenklat material på svenska och översatt på modersmål, samt eventuell tolkhjälp . Även möjlighet till individuellt upplägg med mer praktik eller mer teori. Detta görs i samråd med deltagare och arbetsgivare. Om deltagare inte kan delta på heltid finns möjlighet till 3 veckors förlängning av kurstid.

Kartläggning med tolk om kursdeltagarens utbildning, yrkeserfarenheter och övriga erfarenheter, intressen, samt tankar om vilket yrke de vill utbilda sig till.

Introduktionen på arbetsplatsen ska ske med tolk. Där ska säkerhetsföreskrifter, policy och arbetsplatsens regler gås igenom. Detta sker individuellt under kursens första vecka.

Läraren/handledaren besöker varje deltagare ca 4 timmar i veckan.

Praktikplatserna ska utses i dialog med deltagaren och en uppföljning ska ske efter 3 veckor för att se om deltagaren vill byta yrkesområde.

Möjlighet till lärlingsutbildning i projektet och validering av yrkeskunskaper, samt instegsjobb.

Deltagaren dokumenterar språksituationer via liten bandspelare och kamera, samt eventuellt om de kan skriva, en dagbok.


Målgruppen är personer med kortare utbildning än sex år från hemlandet. Målgruppen vi riktar oss mot är resurskrävande och tenderar att bli större och större i våra kommuner och därmed måste vi arbeta mer målinriktat och innovativt, för att de inte ska bli bidragsberoende och exkluderade från arbetsmarknaden. Om detta utanförskap fortsätter så kan det bidra till att öka den främlingsfientlighet som finns i samhället idag. För individen kan detta utanförskap leda till psykisk och fysisk ohälsa. Jämställdhetsperspektivet är även en viktig aspekt i detta projekt, eftersom det generellt sett är kvinnor, som är oftast kortutbildade och därmed står längs ifrån arbetsmarknaden.

I dagsläget finns det 33 personer i Kalix och Överkalix kommuner med den bakgrunden. Av dessa 33 personer är det 15 st som inte har någon formell utbildning från hemlandet. Av dessa 15 personer är nio st kvinnor. Totalt består målgruppen av 60-70 % kvinnor. Dessa kvinnor har i de flesta fall ej heller någon arbetslivserfarenhet, utan de har haft ansvar för hem och familj. Målgruppens kvinnor kommer till största delen från Afrika, mestadels från Somalia och Asien mesdadels Thailand. Åldersmässigt finns det en spridning från 25-55 år. Männen i målgruppen kommer huvudsakligen från Afrika, men har samma åldersmässiga spridning.

En annan aspekt i sammanhanget är att det förutspås en framtida arbetskraftsbrist och därmed är alla arbetsdugliga individer viktiga för att motverka denna brist. Regeringens beslut om att tidsbestämma sfi-undervisningen gör att utbildningsanordnarna måste hitta nya vägar för att ge de kortutbildade bättre möjligheter att nå framgång i studierna och komma ut på arbetsmarknaden på ett snabbare sätt än vad som är fallet idag.

Vi som jobbar med Svenska för invandrare (Sfi) bedömer, med stöd i aktuell forskning, att invandrare med denna bakgrund har ett stort behov av att komma ut i arbetslivet och lära sig svenska på ett mer praktiskt sätt. I vår förprojektering tog vi fram en lärandemodell, tillsammans med arbetsförmedlingen, som vi sedan undersökte om målgrupp och företag ville delta i. Vi har i förprojekteringen fått ett stort antal företag och föreningar som vill delta i vår lärandemodell. Av de sextiotal, som vi besökte, har 38 meddelat intresse av att delta i ett projekt. Vi undersökte även om de skulle vara bra med handledaresättning för att delta i projektet. 22 av företagen svarade att det skulle vara bra med handledarersättning för att stimulera till mer kvalificerad handledning. Handledarersättning var även bra för att målgruppen ansågs vara tidskrävande, eftersom de inte kan språket så bra och ofta saknar yrkesutbildning. Med anledning av detta kommer vi att ansöka om att företagen eller föreningarna, som deltar, får ansöka om handledarersättning om maximalt fyra timmar per vecka för den tid de lägger ned i handledning i projektet. För att få ersättningen måste företaget medvetet arbeta med språkutveckling och utvärdering av deltagarens framsteg. Detta kommer vi att informera om i handledarutbildningen.

Att för invandrare komma ut på arbetsmarknaden i ett tidigt skede kommer även att öka möjligheterna för en integration i svenska samhället. Det kommer även att öka möjligheten att bli självförsörjande för samtliga individer som deltar i projektet.

Under vår mobiliseringsfas på 4 veckor kommer vi att fördjupa vår omvärldsanalys, problemanalys och målanalys. Detta kommer vi att göra tillsammans med våra samverkansparter. Vi kommer även att fördjupa beskrivning av projektets mervärden och hur det tar sin utgångspunkt i programkriterierna. Kontakt med företag och föreningar för att kontrollera att de fortfarande kan tänka sig att vara med i projektet. Vi kommer även att kontakta Länsstyrelsen under mobiliseringsfasen för att fördjupa samarbetet mot målgruppen i regionen.Målsättning

Att målgruppen ska bli sjävförsörjande.
Att målgruppen ska bli etablerad på arbetsmarknaden.
Att utveckla språket till en nivå så att utbildning eller arbete blir möjligt.
Att lärandemodellen kan användas i reguljär utbildning.
Att jämställdhet och tillgänglighet genomsyrar verksamheten.
Att förstålese och kännedom om jämställdhet och tillgänglighet ökar hos organisation och deltagare.
Att påskynda integrationen.
Att öka arbetskraftsutbudet i regionen och öka mångfalden hos företagen.
Att göra kommunerna i regionen attraktiva för nyanlända.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att använda oss av processtödets checklista under arbetet med planeringen av genomförandeprojektet. Vid genomförandet kommer vi att analysera tillgängligheten med hjälp av de checklistor som processtödet tillhandahåller. Har även haft kontakt med en förprojektering i Umeå för att prata om vilka faktorer som påverkar deltagare från att påbörja ett liknande projekt som vårt.

I målgruppen kommer alla att antas på likvärdiga grunder oavsett funktionshinder av fysisk eller psykisk natur. I projektet kommer vi att anpassa både de fysiska delarna exempelvis ergonomi, tillgänglighet m m, samt de psykiska delarna, lärandet, men även utbildningstakt och tid i projektet

I projektet har vi en handlingsplan för hur vi kommer att arbeta, om dolda funktionsnedsättningar kommer fram under projektets genomförande. Vi kommer även att informera handledarna om denna handlingsplan vid handledarutbildningen. Vi kommer att ansöka om medel för att kunna erbjuda psykoligisk hjälp om det finns personer som lider av posttraumatisk stress eller andra psykiska funktionsnedsättningar.

Vi kommer även att försöka rekrytera personal i projektet som har invandrarbakgrund för att öka mångfalden och visa på goda förebilder.

En del material och information som handlar om tillgänglighet kommer att översättas och läsas in på cd eller daisy–spelare till kursdeltagarnas modersmål eller översättas med tolk. Vi kommer även att ansöka om pengar för att läsa in material om arbetsmarknadens lagar och regler, samt en del annat material i de övriga teoretiska delarna av kursen. Detta material ska finnas på både svenska och modersmål. En del av materialet måste omarbetas för att bli mer lättförståeligt och kortfattat. Allt för att målgruppen ska kunna begripa innehållet.

Kurslokalerna för de teoretiska avsnitten är anpassade för personer med funktionsnedsättningar i rörelseapparaten och hörseln. I uppföljning och utvärdering av projektet kommer det att ingå en uppföljning av hur tillgänglighetsperspektivet uppfylls i projektet. Vi kommer även att ansöka om extra medel till syn och hörselvård, för att kunna möta upp behovet om det framkommer dolda nedsättningar under projekttiden.

Vi har i aktivitetsplanen gett möjlighet till förlägning av kurstiden för deltagare som har särskilda behov eller av någon anledning ej deltagit i kursen på heltid.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix

Kommun

  • Kalix
  • Överkalix

Liknande projekt