Logotyp på utskrifter

Arbete på egna villkor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägare3370-0246
KontaktpersonMervi Kostet
E-postmervi.kostet@pajala.nu
Telefonnummer0978-741 00
Beviljat ESF-stöd2 501 936 kr
Total projektbudget7 259 664 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2011-02-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Arbete på egna villkor, skapar ett nytänkande för marginaliserade grupper. Tillsammans med lokala företag och den ekonomiska föreningen Navet ska personer som står långt från arbetsmarknaden kunna skapa arbete, ett bemanningsföretag där insatserna kommer att öka den lokala kapaciteten.

Bakgrund

Ett arbete som är meningsfullt och som man har inflytande över, påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan positivt, särskild när man känner att man kan bidra till helheten. Studieförbundet Vuxenskolan Öst i Pajala har tillsammans med Pajala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen undersökt behovet och möjligheter till att starta ett social företagande i regionen. Utgångspunkten för förstudien var att genom inventering av behov och kartläggning av arbetsmarknad samt genom information komma fram till om det finns förutsättningar för Pajala att starta sociala företag. Utanförskap på arbetsmarknaden är ett av det svenska välfärdssystemets stora problem. Pajala är inget undantag. Ett arbete som är meningsfullt skapar så många positiva ringar på vattnet så argumenten för att inte skapa ,ett nytänk, för dessa marginaliserade personer är svåra att hitta.

Syfte

Delaktighet på alla led är en av de bärande principerna i projektet. Tillsammans med lokala företag och den ekonomiska föreningen Navet är målet för projektet att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden in i samhällets alla delar. Projektet skall genomföras med stöd av olika aktiviteter. Individuella kartläggningar skall genomföras med hjälp av intervjuer, som skall ligga till grund för den individuella planen som kommer att utarbetas tillsammans med den enskilde. Utbildning och arbetspraktik på Navet kommer att vara grunden i projektet. Det unika i projektet är att allt detta kommer att ske i nära samarbete med lokala företag i kommunen. Navet kommer att fungera som ett bemanningsföretag där projektdeltagarna med sina insatser kommer att öka företagens kapacitet. En cafeteria kan t ex hyra in personal på de tider som de behöver förstärkning utan att behöva anställa en person. Man köper helt enkelt den tiden man behöver och på det sättet blir detta ett vinna-vinna koncept. Projektet som helhet och individerna som huvudpersoner kommer att följas med en extern uppföljning och utvärdering samt handledning under arbetet.

FÖRTYDLIGANDEN PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET

För att undvika undanträngningseffekter kommer synpunkter att tas in både från fackliga org och företagarorg i Pajala. Det är angeläget att dessa arbetsmarknadens parter hålls väl informerade.

Projektet kommer inte att finansiera arbetsinsatser i företag. Endast insatser i form av kompetensutveckling/lärande i jobbet ingår, dvs ej "rena" arbetsinsatser.

Målsättning

Antalet deltagare i projektet 12 st varav 6 kvinnor och 6 män.
Antalet arbetspraktik platser 6
Antalet deltagare från aktiva företag 12
Antalet aktiviteter såsom utbildningstillfällen, praktikdagar och handledningstillfällen 145
Antalet mentorer 3

Projektet genererar 12 kartläggningar
12 individuella handlingsplaner
12 behovsanalyser
2 metodutvecklingsprogram, 1 för utbildning och 1 för praktik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att arbeta med tillgänglighet som kommer att kopplas till allas rätt att ta del av det som projektet erbjuder. Arbetsplatserna kommer att vara utformade så att så många som möjligt skall ha möjlighet att fysiskt delta i praktiken.
Alla skall känna sig lika mycket värda och projektet kommer att arbeta med värderingsfrågor.
Oftast glömmer man bort att se till att all information blir tillgängligt. Projektets material och aktiviteter kommer att bygga på en kommunikativ tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Arbetets sista pelare är kanske den som blir den allra viktigaste i hela projektet, jämställdhet.
Människor med olika typer av funktionsnedsättningar, fysisk eller psykisk har i alla tider kategoriserats. Människor som inte passar in i normen har alltid riskerats att tappa en del av sin identitet. Den person som har levt med psykisk ohälsa kan väldigt lätt placeras i ett fack och kommer längre och längre bort från samhället. I projektet kommer jämställdheten mellan kvinnor och män beaktas men även mellan människor med eller utan funktionsnedsättning.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET

-målet är att alla deltagare ska känna sig jämlika och delaktiga i alla faser av projektet
-förstudien visar att många tänkbara arbeten för målgruppen återfinns inom traditionellt manliga områden (elektronik och återvinning). Mot bakgrund av detta kommer projektet att sträva efter att även finna praktikplatser som är av mer könsneutral karaktär eller inom mer kvinnodominerade områden.
-deltagarnas integrering i befintliga företag ska leda till jämställdhetsdiskussioner i vardagen, nära den verklighet där fördomar finns
-jämställdhetsintegrering kommer att ingå i projektets huvudaktiviteter, utbildning och arbete
-metoden 4R kommer att användas för analys av projektets arbete med jämställdhetsintegrering
-både inom Coompanion och Navet finns kompetens inom området jämställdhetsintegrering
-när externa tjänster anlitas kommer jämställdhetskompetens att vara en av urvalskriterierna

Medfinansiärer

  • Allmänna arvsfonden
  • Arbetsförmedlingen Göteborg
  • Kommunförbundet Norrbotten
  • Tillväxt och kommunikation

Samarbetspartners

  • Företagarna i Pajala
  • Navet

Kommun

  • Pajala