Logotyp på utskrifter

Anordnarresurs i Norr

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHSO Norrbotten
KontaktpersonKurt Hofgren
E-postkurt-hofgren@telia.com
Telefonnummer0920-434240
Beviljat ESF-stöd3 284 683 kr
Total projektbudget3 284 683 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2011-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

HSO-Norrbotten, Sunderby och Framnäs folkhögskolor samt Föreningen Urkraft i Skellefteå har valt att ingå i ett partnerskap. Syftet är att stödja anordnare av arbeten för personer i den tredje fasen att få arbeten inom den sociala ekonomin. Nyskapande modeller prövas för att göra detta möjligt.

Bakgrund

HSO-Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Urkraft i Skellefteå och Framnäs folkhögskola har beslutat att gemensamt ingå i ett partnerskap där vi vill fokusera på mottagandet av arbetslösa som finns i den tredje fasen, skapa förutsättningar för gemensamt arbete och ge nödvändig kompetensutveckling till de organisationer och handledare som ska fungera som mottagare av/anordnare för arbetssökande i tredje fasen, dvs de personer som har ingått i aktivitetsgarantin under 450 dagar och nu ska erbjudas sysselsättning under högst två år. I mobiliseringsfasen vill vi gemensamt undersöka möjligheterna att skapa en mer formaliserad organisation för de aktörer inom den sociala ekonomin som är villiga att fungera som anordnare för denna grupp. Luleå, Piteå och Skellefteå ingår alla i arbetsmarknadsområden där det förväntas en stor ökning av antalet arbetslösa i den tredje fasen. Den nuvarande recessionen innebär att svårigheterna för denna grupp att hitta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden blir i stort sett omöjliga utan mycket kraftfulla insater. I Skellefteå förväntas drygt 150 personer ingå i tredje fasen till hösten, i Luleå ca 300 och i Piteå ca 100.
Med anledning av detta kommer Arbetsförmedlingen centralt att ansöka om ESF-medel till ett nationellt projekt under den nationella utlysningen i insatsområde 2 för att finna en modell för tillvaratagande av dessa arbetssökandes resurser inom den sociala ekonomin. Med detta projekt vill vi skapa möjligheter för blivande anordnare att stödja denna grupp så att de finner ett arbete inom den sociala ekonomin eller kan övergå till arbete inom ett annat företag eller offentlig organisation. Projektet vill pröva modeller som ger handledarna stöd att förbereda de arbetssökande att kunna starta t ex sociala företag eller ingå i en verksamhet som är ekonomiskt hållbar. När de arbetssökande förberetts att ingå i en arbetsgemenskap övergår stödet till att bli coachning på individnivå. Projektet ger handledarna verktyg att ge detta stöd. Projektet har ett deltagarperspektiv, i syfte att nå bästa möjliga resultat för de som omfattas av tredje fasen. Det vill säga att det är deltagarnas möjligheter att få ett varaktigt arbete som prioriteras. Projektet vill därför även pröva modeller för att under projektets gång ta reda på deltagarnas uppfattningar och deras personliga utveckling.
Det är viktigt att arbetet för deltagarna blir meningsfullt, där arbetet ger nytta till både deltagaren, organisationen och samhället i stort.

Syfte

Det övergripande syftet är att skapa varaktigt arbete för arbetssökande i den tredje fasen. För att nå detta syfte skapar vi under mobiliseringsfasen ett partnerskap som kan samverka genom t ex bildandet av en förening (ideell eller ekonomisk). I mobiliseringsfasen erbjuds aktörer inom den sociala ekonomin att delta i den gemensamma organisationen. Förutsättningen är att de vill fungera som anordnare/arbetsgivare för de arbetslösa som befinner sig i den tredje fasen. Mobiliseringsfasen ska även utreda vilken organisationsform som är lämpligast och vilka avgränsningar som behöver göras. Organisationsformen ska vara formellt bildad inom förstudiens tidsram. Blivande handledare ska erbjudas kompetensutveckling. Mobiliseringsfasen ska ta fram konkreta utvecklings-/utbildningsinsatser som ger handledarna förutsättningar att få tillräcklig kompetens. Den gemensamma organisationen får resurser att utbilda, utveckla och stödja handledarna.
De insatser som är aktuella är ledarutbildning, träning i att vara stödperson, bemötandeutbildning m m. Grupphandledning till handledare ges under hela projekttiden. Till projektet knyts utvärderingsinstrument för att hitta bra metoder att ta emot, utveckla och stödja personer att återgå till ett arbete. Ett syfte med projektet är att samla och sprida den breda erfarenhet som partnerskapet besitter. De organisationer som ingår i det primära partnerskapet har en bred erfarenhet inom flera områden. Vi har tillsammans erfarenhet av processarbete för att förbättra förutsättningarna för ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Organisationens roll som lärmiljö behöver utvecklas i ett led att synliggöra lärandet som arbetsplatsen medför. Ett exempel kan vara att erkänna det lärande som sker på arbetsplatsen med OCN-metoden som stöd. Handledarna behöver kompetens för att göra arbetsplatsen meningsfull, och olika verktyg och stimulans att se möjligheterna som arbetsplatsen medför för både deltagare och organisation. Genom att stärka handledarnas kompetens att ta emot och stödja den enskilde ökar möjligheterna att lyckas i de gemensamma ansträngningarna att skapa varaktiga arbeten även för denna grupp.

Målsättning

Ett nätverk har bildats som inkluderar minst 90% av de organisationer som är mottagare för arbetslösa i tredje fasen, och som är del av den sociala ekonomin, inklusive de organisationer som ingår i AF-projektets anordnargrupp.
Som stöd till nätverket finns det en formaliserad organisation med samrbetsavtal eller motsvarande.
Mobiliseringsfasen har tagit fram en utvecklingsplan för att stödja blivande handledare eller stödpersoner. Utvecklingsplanen innehåller olika aktiviteter för att ge ledarkompetens m m. Under mobiliseringsfasen utvecklas och sammanställs den metodik som ska användas av handledarna utifrån målen att förbereda deltagarna, coacha dem, utvärdera lärandet och följa deltagarnas personliga utveckling.
I genomförandedelen används dessa metoder för att:
-ge handledarna instrument att förbereda deltagare att ingå i en arbetsgemenskap
-ge handledarna kunskaper i att coacha individer när de är mogna att övergå till anställning
-ge handledarna instrument för att fånga individens uppfattning om sig själv och sin omgivning samt hur den förändras över tiden
- utveckla utvärderingsinstrumenten i nära samarbete mellan anordnare och universitet.
Samtliga handledare och anordnare har fått kunskap om social ekonomi, socialt företagande och dess villkor.
En kravspecifikation för en interaktiv hemsida har skapats och hemsidan är upphandlad under mobiliseringsfasen.
När genomförandedelen startar finns det möjlighet för handledarna att via en interaktiv hemsida kommunicera mellan varandra.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SWOT-analysen som genomförs under mobiliseringsfasen inkluderar alla diskrimineringsgrunder. Undeer genomförandefasen genomgår alla handledare i en första fas en utbildning i bemötande och villkoren för personer med olika funktionsförmågor. Handledarna får ta del av personliga erfarenheter och ges möjlighet till personliga reflektioner. En checklista (tillgänglighetsgranskning) används för att ta reda på hur väl anpassad anordnarnas arbetsplatser är utifrån fysisk tillgänglighet, kommunikation, information och bemötande. Resultatet kan användas i dialogen med arbetsförmedlingen vid placering av deltagare i tredje fasen.

Jämställdhetsintegrering

SWOT-analysen som genomfördes under mobilseringsfasen används för att upprätta en konkret plan för jämställdhetsintegrering. De styrkor och svagheter som framkommit under SWOT-analysen används som underlag för varje deltagande part. Vid behov genomförs bemötandeutbildning och träning i att avslöja egna fördomar som kan vara hindrande för jämställdhetsintegrering. Den checklista som används för tillgänglighet utvidgas till att innehålla aspekter på jämställdhet. Resultatet kan användas i dialogen med arbetsförmedlingen vid placering av deltagare i tredje fasen.

Deltagande aktörer

  • Framnäs Folkhögskola
  • Föreningen Urkraft
  • Sunderby folkhögskola

Kommun

  • Boden
  • Luleå
  • Piteå
  • Skellefteå