Logotyp på utskrifter

Ambulanslyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonKatarina Fichtel
E-postkatarina.fichtel@ambulansakademin.se
Telefonnummer0612-82360
Beviljat ESF-stöd332 129 kr
Total projektbudget332 129 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Ambulansakademin vill verifiera en metod för fystest för att förebygga sjukskrivningar och ge kvinnor och män samma villkor för anställning. Testet genomförs på all ambulanspersonal i Västerbotten och Norrbotten. Resultatet kommer att presenteras för olika nyckelpersoner.

Bakgrund

Projektägaren har inte hittat ett korrekt CFAR-nummer och har därför angivit ett fiktivt för att kunna lämna i denna ansökan. Detsamma gäller för de flesta deltagande aktörer. Kontaktpersonen för Västerbottens landsting är inte korrekt på grund av förskrivna uppgifter. Av samma anledning stämmer inte heller kontaktpersonen för Västernorrlands landsting.

Ambulanssjukvård bedrivs på olika sätt i Sverige. I södra Sverige är ambulanssjukvården till stor del outsourcad till privata entreprenörer, medan det i Norrland vanligen är landstingen som ansvarar för verksamheten. Det här projektet är ett första steg till att skapa ett regionalt utvecklingscentra där metoder och produkter utvecklas till gagn för hela branschen. Resultaten från projektet förväntas att uppmärksammas över hela Sverige. Man har även visat intresse för projektidén i Finland och i Schweiz.

Initiativet till projektet har tagits av Ambulansakademin, ett centrum för utbildning i prehospital sjukvård och ambulanssjukvård som drivs av Gagna Kompetenscentrum, Landstinget Västernorrland. Ambulansakademins uppdrag är att utveckla, samordna och bedriva utbildning för ambulanspersonal och övrig sjukvårdspersonal inom det prehospitala vårdområdet i Västernorrland. Tack vare den specialistkompetens som finns tillgänglig har Ambulansakademin också ett uppdrag att utbilda ambulanspersonal via Örebro universitet.

Riskerna för sjukskrivning hos ambulanspersonal har ökat med åren. Att arbeta inom ambulanssjukvård innebär i många fall tunga arbetsmoment vid lyft och förflyttning av patienter och utrustning. Arbetsuppgifterna ska dessutom utföras i varierade miljöer och inte sällan under stress. Till detta kommer det faktum att medelvikten hos den svenska befolkningen ökar, vilket medför större risker i arbetsmiljön för ambulanspersonal i samband med patientvården.

Sedan Socialstyrelsen 2005 införde krav på att minst en person i ambulansen ska ha sjuksköterskekompetens har andelen kvinnor i yrket ökat. Tidigare studier visar att det finns skillnader mellan könen i hur fysiskt belastande arbetsmomenten är, vilket kräver speciell hänsyn när arbetet planeras och utförs.

Det finns ett uttalat önskemål om att hitta sådana aktiviteter som förebygger långtidssjukskrivningar inom arbetsgruppen.

För att få anställning inom ambulansverksamheten ska du förutom grundutbildning och krav på goda föraregenskaper klara av ett test för lämplig fysisk kapacitet. Idag existerar ingen standardiserad metod för att testa lämplig fysisk kapacitet specifikt för arbete inom ambulanssjukvård. De tester som förekommer baseras ofta på modeller som utformats för rökdykare inom kommunal räddningstjänst, och ger bristfällig vägledning i bedömningen av ambulanspersonal. Det föreligger därmed en uppenbar risk att tester som idag används utestänger individer med tillräcklig fysisk kapacitet från yrket på felaktiga grunder. Befintliga tester ger heller ingen fullständig bild av den fysiska prestationsförmågan och kan alltså inte ligga till grund för individuellt anpassade förebyggande eller rehabiliterande åtgärder.

På grund av ovanstående efterfrågas ett vetenskapligt baserat test från ambulansverksamheter i hela Sverige.

Ambulansakademin har ingått ett samarbete med forskare på Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle och Umeå universitet för att i ett projekt utveckla ett standardiserat och vetenskapligt baserat fystest för ambulanspersonal. Aasa-testen bygger på de samlade resultaten från forskningsstudier i Sverige och Finland. Variabler som visat sig ha betydelse för hur fysiskt belastande arbetet är, är kondition samt styrka och uthållighet i olika muskelgrupper.

Testen ska användas i två syften :
- att bedöma lämplig fysisk kapacitet för att klara arbetsuppgiften oavsett kön
- att bedöma risk för uppkomst av samt förebygga skador och fysiska besvär kopplade till arbetet

Ambulansakademin vill med detta pilotprojekt visa Aasa-testets relevans som metod genom att genomföra analyser av nuvarande fysiska status hos ca 200 ambulanspersonal i Västerbotten och Norrbotten samt utforma individuella träningsprogram för dessa. Förhoppningen är att Aasa-testet i en förlängning blir den standard som ambulansverksamheter i Sverige och Finland efterfrågar.

Det finns totalt ca 365 personer inom ambulansverksamheterna i Övre Norrland. Av dessa har ett flertal anställningar som innebär ambulanstjänst på deltid. Detta är särskilt tydligt på små orter i inlandet. Ett projekt med samtlig ambulanspersonal som deltagare skulle innebära långa resor för testpersonalen. Dessutom skulle undersöknignen ta längre tid i anspråk än 6 månader p g a begränsat antal tillgängliga testledare. För att testresultatet ska få vetenskaplig grund krävs endast ca 200 testpersoner med heltidsanställningar. Därför har vi begränsat antalet ambulasstationer som deltar i undersökningen till 7 st. På de utvalda stationerna finns 217 anställda.

Syfte

Syftet med projektet är att pröva en metod för standardiserat fystest (Aasa-testen) för att förebygga sjukskrivningar inom yrket och ge kvinnor och män samma villkor för anställning.

Målsättning

1. Genomföra Aasa-tester på ca 200 ambulansanställda i Norrbottens och Västerbottens län.
2. Insamla och bearbeta data för bedömning av personalens fysiska kapacitet samt ta fram individuella tränings- och utvecklingsprogram för samtliga testade
3. Sprida information om resultatet inom och utanför regionen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Testet som vi avser använda oss i projektet mäter personalens fysiska kapacitet. Det är av stor vikt att ambulanspersonal inte har några betydande fysiska funktionshinder. I det fall man inte klarar fystesten omplaceras man vanligtvis inom den egna organisationen, eller så sjukskrivs man under en kortare tid beroende av besvär. Vi kommer att vara tydliga med att även sjukskriven personal bjuds in till testerna. Personal under rehabilitering deltar dock i testen på sina individuella villkor.

Resultaten kommer att presenteras i en skriftlig rapport. Vi antar att målgruppen för den skriftliga rapporten inte har behov av anpassning av texten på grund av läs- eller skrivsvårigheter. En sammanfattning av resultaten kommer att presenteras på Ambulansakademins hemsida.

Vid seminarierna som arrangeras kommer vi att säkerställa att lokalerna är anpassade för att underlätta eventuella funktionshinder. Vi kommer även att ta hänsyn till ev matallergier vid val av mat.

Deltagande aktörer

  • Ambulansenheten Boden
  • Ambulansenheten Luleå
  • Ambulansstationen Umeå

Kommun

  • Boden
  • Kiruna
  • Luleå
  • Lycksele
  • Piteå
  • Skellefteå
  • Umeå