Logotyp på utskrifter

Allas Idrott

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSISU Idrottsutbildarna Norrbot
KontaktpersonHelene Bengtsson
E-posthelene.bengtsson@norrbotten.rf.se
Telefonnummer0920-43 42 06
Beviljat ESF-stöd589 390 kr
Total projektbudget589 390 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen syftar bland annat till att kartlägga behovet av att arbeta med utanförskapsfrågor (motverka diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, ålder och, eller funktionshinder) inom yrkeskategorierna idrottsrörelsen och fritidsförvaltningarna i Norrbotten.

Bakgrund

Sveriges största folkrörelse - idrotten - engagerar och aktiverar en stor mängd människor dagligen och utgör en viktig del i det svenska samhället (för vidare information, se bilaga 2 s. 1-2). Emellertid resulterar den traditionellt stereotypa kulturen inom idrotten i att vissa grupper indirekt exkluderas, på grund av faktorer som kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, ålder och, eller funktionshinder.

Denna kultur återfinns på alla nivåer inom idrotten, såväl hos anställda som ideellt engagerade. Eftersom idrotten till stor del utgörs av ideellt engagerade människor med begränsad tid, läggs stort ansvar på att de anställda inom idrottsrörelsen och fritidsförvaltningarna skapar en god arbetsmiljö för alla människor att verka inom - oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, ålder och, eller funktionshinder. Då idrottens verksamhet finansieras till stor del med stöd av offentliga medel, är det extra viktigt att de anställda inom idrottsrörelsen och fritidsförvaltningarna kan motsvara de krav och förväntningar som ställs från dessa myndigheter. Exempelvis att aktivt arbeta för en idrott åt alla, oavsett bakgrundsfaktorer (för vidare information, se bilaga 2 s. 3-4):

Kön
Alla människor: kvinnor som män, ska behandlas likavärdigt och rättvist inom idrotten oavsett sitt kön.

Sexuell läggning
Alla människor: heterosexuella, homosexuella som bisexuella, ska behandlas likavärdigt och rättvist inom idrotten oavsett sin sexuella läggning.

Etnicitet
Alla människor: irakier som spanjorer, svenskar som polacker, ska behandlas likvärdigt och rättvist inom idrotten oavsett sitt etniska ursprung.

Trosuppfattning
Alla människor: muslimer som kristna, ska behandlas likvärdigt och rättvist inom idrotten oavsett sin trosuppfattning.

Ålder
Alla människor: äldre som yngre, ska behandlas likvärdigt och rättvist inom idrotten oavsett sin ålder.

Funktionshinder
Alla människor: med fysiska, psykiska som begåvningsmässiga begränsningar, ska behandlas likvärdigt och rättvist inom idrotten oavsett funktionshinder.

Emellertid saknar ofta anställda inom idrottsrörelsen och fritidsförvaltningarna (för vidare information, se bilaga 2 s. 2-3) adekvat utbildning och kompetens för att kunna motverka diskriminering och utanförskap i sitt vardagliga arbete. Därför krävs en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas hos dessa anställda. Dels för att motverka diskriminering och främja likabehandling i arbetslivet, dels för att stärka de anställdas roll och säkra deras fortsättning på arbetsmarknaden. Genom ökad kunskap och utbildning kring denna problematik vill projektet dessutom främja att konkurrens sker på lika villkor vid nyrekrytering av anställda, vilket bidrar till att motverka att vissa minoritetsgrupper diskrimineras.

Det finns inga tidigare satsningar likt detta projekt inom idrotten. Därför ser vi ett stort behov av att initiera ett nyskapande tankesätt hos anställda inom idrottsrörelsen och fritidsförvaltningarna, där likabehandling integreras på arbetsmarknaden.

Syfte

Förprojekteringen syftar till att:
- Kartlägga behovet av att arbeta med utanförskapsfrågor inom anställda i idrottsrörelsen och fritidsförvaltningarna i Norrbotten.
- Tydliggöra vilka utanförskapsfrågor som eventuellt ska prioriteras i genomförandefasen.
- Undersöka förutsättningarna för hur ett nätverk ska kunna se ut, verka och fortleva.
- Inleda bildandet av ett nätverk, genom att identifiera nyckelpersoner.
- För respektive målgrupp, undersöka vilket utbildningsupplägg och metod som ska användas i genomförandefasen.
- Öka kompetensen inom projektorganisationen kring frågor gällande utanförskap.
- Utveckla bildandet av en projektorganisation.

Målsättning

Förprojekteringen har som mål att:
- Kontakta samt inleda en dialog med merparten av kommunernas fritidsförvaltningar i Norrbotten.
Effekt: att fritidsförvaltningarna väljer att medverka i projektet.
- Kartlägga och samla in kontakuppgifter till anställda inom fritidsförvaltningar i Norrbotten.
Effekt: att lokalisera och identifiera de anställda inom fritidsförvaltningar i Norrbotten samt att de besvarar den elektroniska enkätundersökningen.
- Kartlägga samt samla in kontaktuppgifter till anställda inom idrottsrörelsen i Norrbotten.
Effekt: att lokalisera och identifiera de anställda inom idrottsrörelsen i Norrbotten och att de besvarar den elektroniska enkätundersökningen.
- Skapa, genomföra och sammanställa en enkätundersökning till samtliga fritidsförvaltningar i Norrbotten.
Effekt: att kartlägga vilket behov det finns att utbilda anställda inom fritidsförvaltningar i Norrbotten i utanförskapsfrågor.
- Skapa, genomföra och sammanställa en enkätundersökning till samtliga anställda inom idrottsrörelsen i Norrbotten.
Effekt: att kartlägga vilket behov det finns att utbilda anställda inom idrottsrörelsen i Norrbotten i utanförskapsfrågor.
- Genomföra ett bestämt antal intervjuer med personer från båda målgrupperna.
Effekt: att få en djupgående förståelse för kartläggningen av behovet att arbeta med utanförskapsfrågor samt att knyta och fånga upp nyckelpersoner i bildandet av ett projektnätverk.
- Ge förslag på ett visst antal personer och, eller organisationer som senare ska ingå i projektorganisationen (styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp).
Effekt: att i ett tidigt skede grundlägga förutsättningarna för en väl fungerande projektorganisation.
- Arbeta fram ett konkret förslag på hur ett projektnätverk ska vara utformat.
Effekt: att i ett tidigt skede grundlägga förutsättningarna för att på bästa sätt förankra projektets budskap.
- Arbeta fram ett konkret förslag för hur utbildningsupplägget ska utformas för respektive målgrupp i genomförandefasen.
Effekt: att i ett tidigt skede kompetenshöja projektorganisationen med hänsyn till det föreslagna utbildningsupplägget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idrotten arbetar dagligen med funktionshindrade personer. Det är viktigt att ständigt ha handikappanpassade miljöer i beaktande vid genomförande av exempelvis aktiviteter, konferenser och, eller möten. Till exempel har Idrottens Hus, där SISU Idrottsutbildarna Norrbotten och Norrbottens Idrottsförbund verkar, handikappanpassade lokaler för funktionshindrade.

Norrbottens Handikappidrottsförbund är, som ovan nämnts, en samverkanspartner inom projektet. Organisationen kommer att bidra med värdefull kunskap och erfarenhet vad gäller att motverka diskriminering och främja likabehandling för personer med funktionshinder.

Samarbetspartners

 • Norrbottens Handikappidrottsfö
 • Norrbottens Idrottsförbund
 • Tillväxt och kommunikation
 • Västerbottens Idrottsförbund

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Pajala
 • Piteå
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå