Logotyp på utskrifter

Aktiv24G

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVIVA kompetenscentrum
KontaktpersonMaria Lindahl
E-postmaria.e.lindahl@umea.se
Telefonnummer070-3304775
Beviljat ESF-stöd5 999 310 kr
Total projektbudget15 603 900 kr
Projektperiod2010-05-01 till 2013-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

För personer, 25 år och äldre som står långt från arbetsmarknaden.
Projektidén är att i nära samverkan mellan kommunen och ett antal socialt inriktade, ideella organisationer skapa ett sammanhang där målgruppen ges sysselsättning, stöd och en aktiv fritid inom föreningarna, Aktiv24-konceptet.

Bakgrund

En stor grupp människor befinner sig i utanförskap. Några som har det allra svårast är missbrukare, psykiskt sköra och hemlösa. Det är grupper som ofta uppbär olika typer av offentligt stöd och som många gånger själva gett upp tanken på att få ett arbete. Alla dessa individer kan man säga i större eller mindre utsträckning lider av psykiska funktionshinder.
Socialtjänsten i Umeå har under många år arbetat med att söka hitta alternativa sysselsättningar för dessa grupper. Olika paket av åtgärder har testats och kommunala instanser har haft som uppgift att hitta arbeten åt dessa hårt utsatta grupper. Resurser har byggts upp tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att möta behovet att kunna inträda eller återinträda på arbetsmarknaden. Detta fungerar bra för vissa personer, men för andra räcker inte detta då behovet för att få ett meningsfullt liv även innefattar ett större sammanhang. Detta kan inte lösas enbart med professionella insatser utan här måste andra lösningar till.
Många av människorna i utanförskap har ett starkt behov av ett socialt sammanhang, och att få känna en kontinuitet att kunna stanna en längre tid. Dessa utsatta personer har ibland även anhöriga där inte minst barn ofta ingår. Givetvis ska dessa barn kunna erbjudas hjälp och stöd utifrån sina egna behov, men även genom att bl.a. skapa trygga sammanhang för föräldrarna kan barnen själva få en bättre tillvaro.
Utifrån detta blir det viktigt att kunna skapa ett sammanhang för utsatta personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men där fler ingredienser än arbete behöver ingå. Det kan vara tillgång till sociala nätverk, bostad, kvällsaktiviteter, umgänge med barn osv. En annan aspekt av det hela är att insatsen inte i första hand ska vara tidsbegränsad utan behovsanpassad. Det kommer att innebära att för vissa blir det en språngbräda vidare och för andra en plats man stannar i en stor del av sitt (yrkesverksamma) liv.
Socialtjänstens erfarenhet är att kvinnor inom missbruks- och kriminella kretsar är en än mer utsatt grupp. Dessa kvinnor blir inte sällan utnyttjade och känner sig vara i en skamfylld situation. Vägen tillbaka kan därför bli lång och kräva omfattande stöd. Därför är det av yttersta vikt att det finns plats för kvinnor i de verksamheter som blir aktuella, och att verksamheten är organiserad så att kvinnornas behov kan tillgodoses.
En inventering gjord år 2008 inom VIVA, Umeå kommuns arbetsmarknadsverksamhet, av de som varit placerade där visade, att 74 personer bedömdes tillhöra en grupp arbetslösa som har behov av lång rehabilitering innan personen är redo för ett arbete i öppna marknaden eller för studier. De kan också behöva stödinsatser i fortsättningen.
Vid en översiktlig kartläggning som gjorts under förstudietiden av Socialtjänsten och VIVA i samråd bedöms att målgruppen för Aktiv24G uppgår till minst 150 personer.
Nyligen framtagen statisk över försörjningsstödet inom Umeå socialnämnds ansvarsområde under åren 2006 t.o.m. 2008 visar att 669 personer har haft 12 eller fler bidragsmånader under perioden. Av dessa 669 personer var det 287 som haft bidrag 24 månader eller mera. Av dessa 287 var en fjärdedel kvinnor. Man kan på goda grunder anta att flera av dessa personer tillhör målgruppen för Aktiv24G.
Sammanfattningsvis kan den projektidé som vuxit fram under förstudien sammanfattas enligt följande:
Det finns en grupp personer, 25 år och äldre som står långt från arbetsmarknaden. De har påtagliga problem med missbruk och kriminalitet samt i flera fall kombinerat med psykisk ohälsa. De har liten erfarenhet av arbetssammanhanget och vad det kräver av den enskilde. De har vidare litet eller inget socialt nätverk. Gruppen bedöms i dagsläget omfatta minst 150 personer.
Idén med Aktiv24G är att i nära samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsverksamhet, VIVA och socialtjänstens Individ- och familjeomsorgsverksamhet (IFO) samt ett antal socialt inriktade, ideella organisationer skapa ett sammanhang där den beskrivna målgruppen kan både ges sysselsättning, stöd och en aktiv fritid. Helt enkelt ett sammanhang som är mer än dagtiden, åtta till fem. Det vi kallat Aktiv24-konceptet. Genom att inlemmas i den ideella organisationen på detta sätt är tanken att den enskilde skall ha bättre förutsättningar att klara ett arbete, sin sociala situation i övrigt samt att hålla sig borta från missbruk och kriminalitet.
På sikt kan projektdeltagarna bli delaktiga i bildandet av sociala företag som också är ett av projektets mål.

Syfte

Projekt Aktiv24G syftar till

att via ett samverkansprojekt mellan kommunen och den ideella sektorn skapa ett sammanhållet system av arbete och fritid/socialt sammanhang som ger den enskilde projektdeltagaren möjlighet att väsentligt förbättra sin livssituation.

Projektet omfattar såväl kvinnor som män.

Målsättning

Att förbättra rehabilitering och arbetsanpassning av personer inom målgruppen
Att bygga upp en hållbar och långsiktig samverkan inom sysselsättningsområdet mellan kommunen och den ideella sektorn
Att skapa grogrund för socialt företagande
Att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som projektet ger i det framtida arbetet med människor i utanförskap via en kvalificerad utvärdering
50 personer ska under en treårsperiod ha deltagit i projektet minst 6 månader, och av dessa ska minst 2/3 ha fått sin livssituation väsentligt förbättrad
Innan projekttidens utgång skall minst 2 sociala företag har tillkommit
I kommunen skall det ha upprättats och antagits ett program för social ekonomi och socialt företagande

Förtydligande från projektägaren 20100126:
Vi arbetar vidare i vår ansökans anda, och har i anslutning till arbetet med Aktiv24 tagit initiativ till ett nätverk med tjänstemän från ideella sektorn, socialtjänsten,. VIVA, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Vindelns folkhögskola samt Näringslivsservice i Vännäs.
Syftet med detta nätverk är att undersöka om man i Umeåregionen kan stimulera socialt företagande genom bl.a. rådgivning, utbildning, mötesplatser mm.
Nätverket har också konstaterat att det behövs en plattform rent politiskt och denna skulle kunna vara en Avsiktsförklaring och en Handlingsplan. Denna tanke fanns redan i vår ansökan och vi har nu skrivit fram ett förslag till beslut om att starta en process i Umeå-regionen för att ta fram denna plattform.

En annan process som vi tror kommer att kunna vara ett stöd för vårt projekt är följande;
Länkarna i Umeå har under flera år drivit ett rekreationsboende för missbrukare benämnt Länkebo. Boendet är lokaliserat naturskönt ute vid havet två mil söder om Umeå. Avtalet med Länkarna är uppsagt, och en process har startat för att ta fram ett underlag för att kunna gå ut till den ideella sektorn och göra en upphandling.
En tydlig markering i förslaget till upphandlingsunderlag är att vi ser det som värdefullt om boendet kan drivas som ett socialt företag. Vi räknar med att få fram ett beslut om nya Länkebos fortsatta handläggning under mars månad och att upphandlingen kan ske innan sommaren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Först konstaterar vi att det i första hand rör sig om psykiska funktionshinder hos målgruppen. Vår analys i förstudien pekar på att följande bör genomföras:
Fortsatt kompetensutveckling för att öka medvetenhet om tillgänglighet (under förstudien har vi haft en grundläggande kurs av HSO Västerbotten), inte minst vad avser psykiska funktionshinder.
Projektledaren ska ha god kunskap om diskrimineringslagstiftningen, ha koll på hur det ser ut med tillgängligheten hos respektive aktör, veta vad som krävs enligt regelverk och påtala detta samt känna till vart man kan söka stöd för förbättringar.
Under inslussningsperioden ska en individuell inventering göras för respektive brukare vad gäller behovet av tillgänglighet samt möjligheten att tillgodose behoven hos respektive projektaktör.
Projektets aktörer ska, efter genomgången utbildning, tillsammans utforma ett enklare policydokument som ska genomsyra hela projektet.
När det gäller fysisk tillgänglighet har varje projektaktör att i bästa mån tillgodose tillgänglig ute- och innemiljö, val av färger, material etc utifrån sina resurser.
Projektledaren har ansvar att bevaka att information utformas så att den är tillgänglig för alla. Detta gäller såväl trycksaker som hemsida, nyhetsbrev mm.

Jämställdhetsintegrering

Analysen i förstudien har lett fram till följande handlingsplan:

Återkommande kompetensutveckling ska genomföras för projektets aktörer under hela projektperioden. Teman i denna kompetensutveckling är bl.a. Kvinnors missbruk och fördomar mot kvinnliga missbrukare, sexuellt utnyttjande och utsatthet bland kvinnliga missbrukare, barns situation i missbrukarmiljöer, manligt och kvinnligt kopplat till drogbeteende. (Här kan nämnas att Umeå socialtjänst fått medel från SKL för att under två år genomföra ett projekt då det gäller ett könsmedvetet arbete i socialtjänstens biståndsbedömning. Utöver forskningskoppling genomförs också utbildning och s.k. forskningscirklar. Vi kommer att undersöka möjligheten att ta del av detta projekts kunnande och erfarenheter i kompetensutvecklingen.)
Gemensamt policydokument gällande attityder och förhållningssätt kring jämställdhet utformas av alla projektaktörer.
Medvetet rekrytera jämställt såväl inom ledning som styrgrupp.
Medvetet skapa arbetsuppgifter som är varierade och som passar såväl män som kvinnor.
Ta tillvara brukarnas idéer om nya arbetsuppgifter.
Medvetet arbeta för en mer välkomnande atmosfär och arbetsklimat (bemötande, mysfaktor, hygien etc).
Arbeta med självförtroende, självkännedom och personlig utveckling hos brukarna via folkhögskolans insatser.
Sammantaget bedömer vi att genom de återkommande aktiviteterna som genomförs så kommer medvetenheten att höjas och konkreta förbättringsåtgärder att bli genomförda.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Umeå
 • Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst
 • VIVA Resurs

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Umeå
 • Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst
 • Vindelns Folkhögskola
 • VIVA Resurs
 • Öppen Gemenskap

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå