Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ARBETSAM

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVIVA Kompetenscentrum
KontaktpersonBirgitta Heldius
E-postbirgitta.heldius@umea.se
Telefonnummer090-164928
Beviljat ESF-stöd3 108 606 kr
Total projektbudget7 771 515 kr
Projektperiod2008-10-01 till 2010-09-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Inom VIVA Kompetenscentrums verksamheter har vi uppmärksammat att det saknas möjlighet till utbildning för vissa målgrupper. Samma erfarenhet har man inom arbetsförmedlingen. En av målgrupperna är unga kvinnor och män som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, en annan grupp är kvinnor och män som läst svenska för invandrare på B- eller C-nivå och som inte vill/kan fortsätta till D-nivå. En tredje grupp är vuxna långtidsarbetslösa som har en kort skolbakgrund och som inte kan få anställning av olika skäl.

De nämnda grupperna saknar behörighet till eftergymnasiala utbildningar och har inte tillgång till arbetsmarknadsutbildningar. De kan således inte skaffa sig yrkeskunskaper inom gängse skolformer. Gemensamt för många personer i de nämnda grupperna är också att de saknar studiemotivation. De vill så snabbt som möjligt få ett jobb, för att kunna försörja sig själva.

VIVA Kompetenscentrum har på initiativ från arbetsförmedlingen för avsikt att i projektform bygga upp en utbildning som kan passa de nämnda målgrupperna. En utbildning som ger dem möjlighet att få en anställning och egna inkomster. Projekt ARBETSAM ska vara ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner (socialtjänst, flyktingmottagning, näringslivsservice m.fl.) och medfinansiering kommer att sökas hos EUs Socialfond.

Projektets huvudtankar:
Maximal utbildningstid 25 veckor
Deltagare är unga kvinnor och män (18–24 år), invandrare med sfi-studier på B- och C-nivå och vuxna långtidsarbetslösa.
Undervisningen ska bedrivas inom ett fåtal yrkesområden och huvudsakligen vara förlagd till en arbetsplats, "Lärande i arbetet". Den teoretiska delen ska fokusera på yrkeskunskaper och svenska språket. Språkundervisningen bygger på ord och uttryck som har med yrket och arbetslivet att göra.

Undervisningen ska vara mycket konkret och praktiskt inriktad d.v.s. ett minimum av läroböcker och hemläxor.
Utbildningen ska kännetecknas av en positiv inlärningsmiljö, trygghet i gruppen och lustfyllt lärande.
Yrkesområden väljs utifrån rekryteringsbehov. Inledningsvis gäller Lokalvård med Hushållsnära tjänster och omvårdnad inom äldreomsorg.
Praktikerfarenheterna ska återkopplas till undervisningen i klassrumsmiljö.
Praktik ska ordnas på deltagarnas respektive hemort i Umeåregionen.
För att stärka de arbetssökandes möjlighet att bo kvar på hemorten
Under utbildningen ska körkortsutbildning erbjudas för dem som är intresserade.
För att stärka deltagarnas möjlighet att bo kvar på hemorten, då en stor del av Umeåregionen är glesbygd och kan kräva en hel del resande inom de nämnda yrkesområdena.
Coacher ska finnas tillgängliga för stöd och uppbackning för deltagare, lärare och handledare samt kontakter med arbetsgivare.
Lärarna ska bygga mycket av undervisningen på erfarenheter vid praktikplatserna. (Detta innebär att också lärarna ska besöka kursdeltagaren på respektive praktikplats).
Projekt ARBETSAM bygger vidare på erfarenheter från Kimprojektet och Umeåregionens samverkan omkring den regionala flyktingmottagningen.
Erfarenheter från ARBETSAM ska dokumenteras och spridas.

Vad är nytt? Vad är innovativt?
Mixade grupper – istället för "segregerade"
Förstärker den regionsamverkan som påbörjats.
Stärker tillväxttanken – gör det möjligt för dem som bor i de mindre kommunerna att bo kvar på orten och bidrar till ökat arbetskraftsutbud.
Innovativ pedagogik – Det blir en rejäl utmaning för lärare och coacher att bedriva utbildning för skoltrötta deltagare som egentligen saknar motivation att studera.
Körkortsutbildning för att underlätta anställning i glesbygdsområden.
I projektform komma fram till "Best-practise", för att sprida till andra kommuner och regioner.

Ett hållbart utvecklingsarbete
Funktioner och ansvarsområden som krävs för att ett utvecklingsarbete ska bli hållbart:
Ett aktivt projektägarskap, som innebär att ge förutsättningar och resurser, bestämma syfte och inriktning, utse styrgrupp, ta ansvar för resultaten, och att koppla ett projekt till övrigt utvecklingsarbete mm.
En professionell projektstyrning, dvs. en grupp som kan ta strategiska beslut, följa och kontrollera projektets utveckling, löpande rapportera till ägarna, kontrollera och stödja projektledningen.
En kompetent projektledning med ett operativt ansvar, som ger och som ser till att skapa, förutsättningar för att besluta, driva, samordna, företräda, kommunicera, inspirera, stödja osv.
Ett brett deltagande bland berörda dvs. en reell möjlighet för samtliga inblandade att påverka viktiga beslut under projektets alla faser.
Forskning visar att otydlighet i dessa funktioner, eller avsaknaden av dem kan förklara bristen på långsiktiga effekter i många projekt. Det saknas ofta en genomtänkt idé om hur ägarskapet och styrningen ska se ut i projektet. Ägarskapet är ofta passivt, vilket gör att ingen är beredd att ta ansvar för resultaten efteråt.

(Hållbart arbetsliv – projekt som gästspel eller strategi i hållbar utveckling (s.52); Svensson m.fl.)

För mera information

Birgitta Heldius
VIVA Kompetenscentrum
Tfn 16 49 28 eller 070-/227 88 57

Bakgrund

På grund av utrymmesskäl hänvisar vi till ansökan i akten med diarienummer Pact 2008-01401.

Syfte

Syftet med projekt ARBETSAM är att underlätta för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en anställning. På så sätt kan vi bryta ett riskerat utanförskap, men också bidra till arbetskraftsförsörjningen inom

Umeåregionen. De kvinnor och män som projektet vänder sig till har svårt att skaffa sig yrkeskunskaper, då deras utbildningsbakgrund inte är tillräcklig för att delta i reguljära utbildningar. De saknar dessutom studiemotivation. Projekt ARBETSAM erbjuder kompetensutveckling inom serviceområden där det finns ett rekryteringsbehov. Under projekttiden ska nya metoder för kunskapsöverföring utprovas, liksom lättillgängligt studiematerial. Efter utbildningen ska projektdeltagarna vara rustade för att ut-föra arbete inom lokalvård och hushållsnära tjänster samt vikariat inom äldreomsorgen.

Under hela projekttiden ska lärandet och den lärande miljön vara i fokus. Projektanställda och projektdeltagare ska tillsammans analysera utbildningens olika moment. Genom ett processinriktat arbetssätt och noggrann dokumentation ska metoden kunna spridas till andra aktörer. Metoden ska också vara direkt överförbar till andra yrkesområden.

Målsättning

Projekt ARBETSAM ska bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden, samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Projekt ARBETSAM ska också underlätta ungas etablering i arbetslivet och förebygga att unga hamnar i utanförskap. Projekt ARBETSAM ska vidare underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.

Projekt ARBETSAM ska bygga upp en utbildningsmodell som vänder sig till kvinnor och män som saknar studiemotivation. Utbildningen ska förena praktiska erfarenheter med ett lustfyllt teoretiskt kunskapsinhämtande. Modellen ska vara överförbar till olika yrkesområden och kunna spridas till andra utbildare och andra kommuner.

Deltagarna ska efter genomfört projekt ha ett intyg som beskriver utbildningens innehåll och syfte, alternativt yrkesbevis enl. SRY (gäller lokalvård)
Projektdeltagarna skall efter genomfört projekt ha sina kunskaper och erfarenheter samlade i en meritförteckning, portfolio och/eller personligt brev.
80 % av deltagarna ska efter 90 dagar efter projektet slut ha erhållit någon form av anställning eller gått vidare till utbildning.
Deltagarna ska ha fått kunskaper som förbättrar deras möjlighet att få arbete (deltagarens upplevelse).
Projektets metod ska finnas dokumenterad.
Arbetsmaterial ska finnas dokumenterat (lektionsunderlag, informationsmaterial, övningar etc.)
De som deltagit i utbildning inom vård och omsorg, ska ha lagt grunden för fortsatta studier till undersköterska vid VIVA Komvux, Umeå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projekt ARBETSAM kommer att bedrivas i lokaler som är tillgängliga för rullstolsburna. Vid andra fysiska funktionshinder kommer hjälpmedel att erbjudas. All skriven information kommer att framställas på lätt svenska. Vid behov kommer information och annat material att översättas till deltagarnas modersmål. Projektet kommer kontinuerligt att följas upp. Möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen kommer att vara en av de frågor som beaktas.

Jämställdhetsintegrering

Diskussioner omkring mångfald och jämställdhet kommer att löpa som en röd tråd genom hela projektet. Dels kommer en
temadag att ägnas frågan, men framför allt kommer de
dagsaktuella diskussionerna att fånga upp exempel från massmedia mm
från egna erfarenheter på praktikplatsen
samt gruppens agerande,
för att fästa blicken på hur vi vanligtvis ser på könsroller. Vid uppföljning av arbetet kommer genusaspekten att finnas med. All statistik kommer att vara uppdelad på kvinnor och män.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Umeå
 • barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Utbildnings och fritidsförvaltningen
 • VIVA kompetenscentrum

Samarbetspartners

 • barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Utbildnings och fritidsförvaltningen

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå