Logotyp på utskrifter

A&O arbete via samverkande organisationer

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKultur och Fritid
Kontaktpersonmona lundberg
E-postmona.lundberg@pitea.se
Telefonnummer+46 911 696429
Beviljat ESF-stöd285 138 kr
Total projektbudget380 185 kr
Projektperiod2011-06-01 till 2011-11-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Ett stort antal människor med skiftande problematik såsom missbruk, neuropsykiatriska funktionshinder och bristande yrkeskunskaper står utanför eller har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill i en förstudie undersöka möjligheterna att bilda samverkansnätverk och gemensamt skapa förutsättningar att kunna erbjuda arbetstillfällen och långsiktiga lösningar för den aktuella målgruppen. Vi avser att kartlägga målgrupp, behov-antal och möjlighet för målgruppen att hitta anställningsbarhet eller sysselsättning inom olika verksamheter. Vi avser även att kartlägga arbetsplatser och arbetsuppgifter. En samverkan mellan olika verksamheters kompetens kan öka förutsättningarna för den enskilde individen att ta sig in på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Idag ser vi ett stort antal människor, både ungdomar och äldre som står utanför och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösa som inte i dagsläget är möjliga att anställa och som inte kan erbjudas tillräckligt med stöd i de befintliga systemen, människor som helt enkelt "hamnar mellan stolarna". Att människor står långt från arbetsmarknaden kan bero på en mängd olika saker missbruk, varierande neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) eller liknande problem som inte är diagnostiserade, bristande yrkeskunskaper etc. Ur ett samhälleligt såväl som individuellt perspektiv är det angeläget att samverka och göra insatser för dessa grupper, det handlar om att skapa förutsättningar för en framtid i arbete. Förhoppningen är att en förstudie ska ge möjlighet att synliggöra vilka förutsättningar som finns för att skapa arbetstillfällen för människor med blandad problematik som befinner sig utanför eller är på väg ut från arbetsmarknaden. Den åldersgrupp vi avser att studera är mellan 16 och 64 år. Den öppna arbetslösheten är generellt hög bland ungdomar (16- 24 år) i hela landet.

Äldre kvinnor och män med missbruksproblem har under en lång tid kunnat arbeta inom olika kommunala verksamheter i Piteå med hjälp av olika lönesubventioner som t.ex. OSA (skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare). De senaste tio åren har man inom verksmheterna sett en förändring när det gäller problembilden bland dessa arbetstagare. Arbetstagarna har blivit yngre och yngre med en mer blandad problematik såsom missbruk, olika neuropsykiatriska funktionshinder, psykisk ohälsa och bristande yrkeskunskaper. Arbetstagare med nya sorters behov kräver andra former av insatser, en insats kan vara att hitta lösningar för att ta tillvara de yrkeskunskaper som finns bland äldre arbetstagare och kunna erbjuda dem rollen som mentorer för att lära upp och involvera de yngre i relevanta arbetsuppgifter. Det innebär att det krävs en kartläggning av vilka arbetsplatser och arbetsuppgifter som finns att tillgå. Förhoppningen är att i samarbete mellan olika kommunala förvaltningar, socialtjänst, arbetsförmedling, utbildningsanordnare och sociala företag utforma relevanta lösningar på problemet.

I april 2010 fattades regeringsbeslut gällande handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag (N2010/1894/ENT). Handlingsplanen är framtagen i syfte att göra det lättare för dessa sociala företag att expandera och bli fler och därmed bidra till en ökad integration av människor i samhällslivet, arbetslivet och företagandet. I regionen finns få sociala företag, förstudien ska titta på förutsättningar att stödja en utveckling av antalet sociala företag samt förutsättningar för att öka antalet anställda i de verksamheterna.

En förstudie kommer att kartlägga behov, antal och möjlighet för målgruppen att hitta anställningsbarhet eller sysselsättning inom olika verksamheter- kommunala förvaltningar, utbildningsanordnare och sociala företag .

Projektet ska kartlägga målgrupp gällande arbetslösa, missbruk, förståndshandikapp, NPF, unga och äldre med varierande problematik där alla står långt från arbetsmarknaden.

Projektet A&O kommer att kartlägga möjliga arbetsplatser i Piteå
- Kommunala förvaltningar t.ex. Kultur-fritid, park, arbetsmarknad och vuxenutbildning, reprisen
- Sociala företag i Piteå t.ex: Föreningsservice, Bryggan
- Utbildningsanordnare som t.ex. Framnäs folkhögskola, Grans naturbruksgymnasium

I samverkan mellan kommunala verksamheter, utbildningsanordnare, bolag och sociala företag ska en kartläggning av möjliga arbetsuppgifter genomföras.

Diskussioner har inletts med Coompanion (kooperativ företagsrådgivning) Solkraft och Föreningarnas hus (sociala företag i Skellefteå) som ser förutsättningar för ett framtida samarbete.

Det största motivet till att samverka är att individen behöver stöd och att samverkan förväntas ge en tydlig vinst inte bara för den enskilde utan även för samhället i stort. Genom att sammanföra verksamheternas olika kompetenser vill vi skapa flöden mellan verksamheterna för att ge den enskilde ökade förutsättningar på arbetsmarknaden. Kort och gott samverka för att öka förutsättningarna för den enskilda individen på alla nivåer, från basal träning till anställning.

Syfte

Syftet med förstudien är att kartlägga målgrupp, arbetsuppgifter och möjliga arbetsplatser.
Syftet med ett framtida genomförandeprojekt är att skapa förutsättningar för samverkan och kunna erbjuda fler arbetstillfällen inom kommunala verksamheter och den 3:e sektorn. Ett syfte är också att skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar gällande de aktuella målgrupperna.

Målsättning

Förprojekteringen ska visa på möjligheterna för ett genomförandeprojekt.

- Kartlägga målgruppen 16-64 år
arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och inte får tillräckligt med stöd i de olika systemen: antal, kön, utbildningsbakgrund, erfarenhet, försörjning, eventuella neuropsykiatriska funktionshinder, drogberoende
arbetslösa äldre missbrukare som står långt från arbetsmarknaden: antal, kön, utbildningsbakgrund, erfarenhet, försörjning, drogberoende,

- Kartlägga arbetsplatser och arbetsuppgifter

- Rekrytera samverkanspartners och medfinansiärer till ett genomförande projekt.

- Kommun, arbetsförmedling, utbildningsanordnare och sociala företag ska samverka för att utreda förutsättningar för ett genomförande projekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens belyser förutsättningar för jämlika levnadsförhållanden och högre delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättningar
Personer med insatser enligt SoL och LSS har en väsentligt lägre utbildningsnivå
än befolkningen i övrigt. Skillnaden består framförallt i att en lägre andel i
undersökningsgruppen fortsätter vidare till studier efter gymnasiet.
• Undersökningsgruppen befinner sig i lägre utsträckning inom utbildningssystemet,
än den totala befolkningen.
• För undersökningsgruppen är arbetsmarknadsanknytningen betydligt lägre än
för totalbefolkningen. Oavsett hur materialet analyseras, ligger arbetsmarknadsanknytningen
på cirka tio procent. Motsvarande siffra för den totala befolkningen
är omkring 80 procent.

Men många personer med funktionsnedsättning saknar arbete trots att de har en
fullgod arbetsförmåga.

En samverkan mellan olika kompetenser inom flera olika kommunala verksamheter, socialtjänst, arbetsförmedling, utbildningsanordning och socialt företagande ökar förutsättningarna för att hitta gemensamma , långsiktiga lösningar för den aktuella målgruppen. Genom att undersöka förutsättningar att skapa och erbjuda fler arbetstillfällen ökar möjligheten för människor med funktionshinder att få ett arbete, utvecklas och öka sina egna möjligheter till försörjning.

För att kunna kartlägga målgruppen ska vi genomföra en swot analys i samverkan med berörda parter och med processtöd från ESF.

Transnationellt samarbete

I Europa finns en mängd olika metoder för hur man arbetar med att involvera människor som står långt från arbetsmarknaden i arbetslivet. Medan vi i Sverige har få sociala företag finns det i andra Europeiska länder en mycket större andel av den här företagsformen. Representanter i projekt A&O avser att göra studiebesök i ett europeiskt land för att studera deras modeller och arbetsmetoder, utbyta erfarenheter och bygga upp ett framtida samarbete.

Medfinansiärer

  • Piteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
  • Socialtjänsten

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Piteå
  • Bryggan Ekonomiska förening
  • Framnäs Folkhögskola
  • Grans naturbruksskola

Kommun

  • Piteå