Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

AKTIV 24

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSocialförvaltning, Umeå Sociltjänst
KontaktpersonPer Holm
E-postper@perholm.se
Telefonnummer090-178831
Beviljat ESF-stöd162 405 kr
Total projektbudget216 540 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa och andra långt från arbetsmarknaden.
Undersöka förutsättningarna till ett brett samarbete mellan det offentliga och ideell sektor för att bättre kunna möta gruppens behov av meningsfullhet på såväl dag som kvällstid.
Det rör sig om ett tjugofyratimmarstänk.

Bakgrund

Projektansökare, projektägare och projektkoordinatorer är Socialtjänsten Umeå kommun.

En stor grupp människor befinner sig i utanförskap. Några som har det allra svårast är missbrukare, psykiskt sjuka och hemlösa. Det är grupper som ofta uppbär olika typer av offentligt stöd och som många gånger själva gett upp tanken på att återkomma i arbete.
Socialtjänsten i Umeå har under många år arbetat med att söka hitta alternativa sysselsättningar för dessa grupper. Olika paket av åtgärder har testats och kommunala instanser har haft som uppgift att hitta arbeten åt dessa hårt utsatta grupper.
Resurser har byggts upp tillsammans med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att möta behovet att kunna inträda eller återinträda på arbetsmarknaden. Detta fungerar bra för vissa personer, men för andra räcker inte detta då behovet för att få ett meningsfullt liv även innefattar ett större sammanhang. Detta kan inte lösas enbart med professionella insatser utan här måste andra lösningar till. Många av människorna i utanförskap har ett starkt behov av ett socialt sammanhang, och att i detta sammanhang få känna en kontinuitet att kunna stanna en längre tid.
Dessa utsatta personer har även ett eget nätverk med anhöriga där inte minst barn ofta ingår. Givetvis ska dessa barn kunna erbjudas hjälp och stöd utifrån sina egna behov, men även genom att bl a skapa trygga sammanhang för föräldrarna kan barnen själva få en bättre tillvaro. Utifrån detta blir det viktigt att kunna skapa ett sammanhang för utsatta personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men där fler ingredienser än arbete behöver ingå. Det kan vara tillgång till bostad, kvällsaktiviteter, umgänge med barn osv.
En annan aspekt av det hela är att insatsen inte i första hand ska vara tidsbegränsad utan behovsanpassad. Det kommer att innebära att för vissa blir det en språngbräda vidare och för andra en plats man stannar i en stor del av sitt (yrkesverksamma) liv.
Kvinnor är många gånger en än mer utsatt grupp och med anledning av detta är det av yttersta vikt att det finns plats för kvinnor i den eller de verksamheter som kan bli aktuella och att den är strukturerad så att kvinnornas behov kan tillgodoses.
Ytterligare en grupp som kan bli aktuell är personer som har pension eller sjukbidrag och som idag är ensamma och inte har någonstans att ta vägen. I en verksamhet som är meningsfull ska även dessa personer kunna få möjlighet att få en plats utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi vet att många ideella organisationer och frivilligarbetare gör ett fantastiskt arbete. Där finns många hårt kämpande medlemmar som med små medel gör mycket för att skapa mening i människors liv. Inte sällan finns förståelsen och erfarenheten hos dessa medlemmar för att de själva många befunnit sig i samma situation en gång.
Med ett samlat resursutnyttjande och en samverkan mellan berörda parter borde mycket kunna göras för att få in människor från utanförskap.

Vår förhoppning är att kraften och engagemanget från den ideella sektorn ska göra skillnaden i denna vår strävan att få in folk från utanförskap. Mycket i en människas liv bygger på mer än pengar, att få känna sig behövd och efterfrågad. Vi tror helt enkelt inte att man från det offentligas sida kan professionalisera alla delar i en människas liv.

När vi nu söker pengar för en förstudie vill vi undersöka möjligheterna att samverka genom att utgå från ett tjugofyratimmarstänk.

Målet är att personer i målgruppen på dagtid är sysselsatta i någon form av produktion, som ger inflöde av pengar, och att man på kvällstid finns i ett meningsfullt socialt sammanhang. Aktiviteter på fritiden i ett socialt sammanhang är viktigt för att man ska lyckas också på sitt arbete. Kopplingen sysselsättning och fritid ska inte underskattas.
Här kommer föreningslivet och den ideella sektorn in.
Begynnande samtal har hållits med IOGT-NTO och Öppen Gemenskap, men vi vill också undersöka möjligheterna att samverka med LP-stiftelsen, Röda korset, Frälsningsarmén, Länkarna, KRIS, KFUM, Rädda barnen m fl.
Bland de offentliga aktörerna kommer VIVA Resurs, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och andra att involveras i förstudieanalysen, liksom andra myndigheter som har ansvar för samma målgrupper.

Med denna förstudie vill vi undersöka förutsättningarna till ett brett samarbete med föreningsliv och ideell sektor - för att på ett mycket bättre och mer högkvalitativt sätt kunna möta gruppens behov av meningsfullhet på såväl dag som kvällstid. Och där det också ska finnas plats för familj och barn i aktiviteterna.
Kommunen kommer under förstudien att undersöka vad som behöver göras och sedan diskutera med föreningslivet vilka som kan ta på sig uppdrag.
Förstudien ska också undersöka vad vi har för resurser och åtgärder och vad vi kan göra idag, och samtidigt titta på vad som saknas och vad som behövs i framtiden.
Förstudien ska också undersöka hur man gör på andra håll, t ex hos arbetskooperativen i San Patriano i Italien och på Basta i Södertälje för att ta till oss av lyckade exempel för testning också här. Vi har provat ett antal metoder som dessa kan vilja ta del, så att ett ömsesidigt utbyte kan ske.
Samtidigt måste det också i förstudien klart framgå vem som har ansvar för vad. Var slutar det skattefinansierade offentliga ansvaret och var kan det anses att ideella och frivilligsektorn kan ta vid? En ständig kommunikation däremellan kommer att vara avgörande.

Syfte

Syftet är att undersöka om det finns förutsättningar för en bred samverkan med bl a den ideella sektorn för att täcka upp även de delar av livssituationen som inte omfattas av arbete, men som är vitala för att arbetssituationen skall kunna fungera för den enskilde.
Syftet med förstudien är också att kartlägga vilka instanser som jobbar med målgrupperna och att titta på vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter man inom respektive organisation har för att förtydliga, fokusera och kraftsamla i ett kommande genomförandeprojekt.
Utifrån det resultat förstudien kommit fram till beslutas om en mellan samverkansparterna gemensam åtgärdsplan som sedan kommer att ligga till grund för en ansökan om genomförande.

Målsättning

Målet med förstudien är:

att kartlägga alla instanser som jobbar med missbrukares, psykiskt sjukas och hemlösas sysselsättnings- och fritidssituation

att undersöka förutsättningarna för en bred samverkan inte minst med den ideella sektorn för att stötta på fritid mm

att bestämma målgruppen i personer och ungefärligt antal

att titta på andra kommuners, föreningars, regioners och länders exempel och kanske hitta nya eller väcka till liv egna eller gamla metoder som på sikt kan implementeras på bred basis i kommunen

att utifrån ovanstånde målsättningar få fram en åtgärdsplan för ett genomförandeprojekt

Ambitionen är:

att i ett genomförandeprojekt inom tre år ha fått in 50 långtidsarbetslösa i arbete kombinerat med en meningsfull fritid

att på sikt sprida goda exempel till andra kommuner och regioner

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien ska vi inhämta övergripande kunskap om lagstiftning och praxis kring tillgänglighetsfrågor genom ett seminarium av Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO Västerbotten. Vi ska under förstudiefasen i första hand få möta personer och uppleva deras situation när det gäller bemötande för att få en ökad insikt.
Om ett genomförandeprojekt blir beslutat i nästa fas ska vi ta fram fakta i siffror för att kunna göra en tillgänglighetsanalys av problem och behov på respektive arbetsplats. Denna analys ska leda till beslut om en strategi och åtgärdsplan i tillgänglighetsarbetet.
Arbetet med hur vi ska genomföra strategi och åtgärdsplan redovisas i ansökan om genomförande.
Vi kommer också att utgå från de målgrupper vi vänder oss till och utifrån det slutligt bestämma oss för vilka behov av tillgänglighet som kommer att krävas t ex vad gäller lokaler, bemötande, diskriminering, kommunikation, att kunna höra och delta.

Transnationellt samarbete

Vi behöver lära och ta intryck av andra lyckosamma projekt och verksamheter. Därför kommer vi att göra studiebesök hos de kända och välrenommerade arbetskooperativen i San Patriano i Italien och hos arbetskooperativen i Basta i Södertälje för att lära, men också för att se om ett reellt samarbete kan inledas.

Medfinansiärer

  • Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst

Samarbetspartners

  • VIVA Kompetenscentrum
  • Öppen Gemenskap

Kommun

  • Umeå