Logotyp på utskrifter

AC lyftet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMalin Ackermann
E-postmalin.ackermann@lycksele.se
Telefonnummer070-3718510
Beviljat ESF-stöd2 935 560 kr
Total projektbudget2 935 560 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2013-06-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Företag har behov av utbildningar som främjar god arbetsmiljö, skapar effektiva och lönsamma arbetsplatser, stärker regionens konkurrenskraft och främjar jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i arbetslivet. Detta lyfter redan anställd personal och öppnar dörrarna för arbetslösa att bli mer anställningsbara. Syftet är att utbilda företag/arbetsgivare i tillgänglighet, god arbetsmiljö och kompetensförsörjning genom utbildningar, workshops och seminarier. Målgrupp är anställda/chefer på företag/arbetsgivare i AC inland som ska utbildas utifrån företagens o regionens behov. Utbildningar ska indelas i tre moduler utifrån socialfondens programmål. Företagare i regionen, med klara utmaningar gällande tillväxt, vinner på att ta ett större socialt ansvar. Syftet är att, förutom utbilda, verka för att skapa partnerskap och lärlingssystem där näringslivet, utbildningsanordnare och kommunerna samverkar. Samverkansparter: Af, Previa, Hso, Landstinget och Lycksele kommun


Bakgrund

Arbetsmarknadsenhetens/AME uppdrag att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsfrågor samt medverka till att sänka kostnader för försörjningstöd. AME har under drygt ett år bedrivit ett ESF projekt, ResursCentrum med rehabilitering, sysselsättning och utslussning för personer utanför arbetsmarknaden. Projektets övergripande mål är att arbeta fram ett tätare samarbete kring individer utanför arbetsmarknaden för att på ett effektivare sätt stödja dem till sysselsättning och egen försörjning.
Ett resultat av arbetet i ResursCentrum är att vi identifierat ett behov av att öka arbetsgivares kunskaper och medvetandenivå om tillgänglighet för funktionshindrade och invandrare. Det finns behov av att öka medvetenheten om vikten av att som arbetsgivare vara tillgänglig, och vilka framgångsfaktorer som finns i att vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Verksamheten i ResursCentrum har stort fokus på hur människors arbetsförmåga och hälsa bl a påverkas av arbetets miljö och villkor. Många individer har pga brist på kompetensutveckling och lärande i tunga eller statiska miljöer ådragit sig belastningsskador och eller utmattningssyndrom. Vi vill i detta projekt öka kunskapen om vikten av en god arbetsmiljö för att motverka sjukskrivning och främja tillväxt.
Utifrån kartläggningen på företag vi varit i kontakt med så finns det behov av utbildningar som främjar god arbetsmiljö, skapar effektiva och lönsamma arbetsplatser, stärka regionens konkurrenskraft gentemot omvärlden och främjar jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i arbetslivet på individ och arbetsplatsnivå. Detta kommer att lyfta redan anställd personal men även öppna upp dörrarna för arbetslösa att bli mer anställningsbara.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer efterfrågan på arbetsmarknaden öka vilket ger många arbetslösa möjligheter till arbete. Trots denna positiva utveckling på arbetsmarknaden säger samma källa (AF) att funktionshindrade, invandrare och unga med låg kompetens kommer att vara överrepresenterade bland de som bli kvar på Af i arbetslöshet. AF menar att deras största utmaning blir att övertyga arbetsgivare att dessa målgrupper kan vara presumtiva arbetstagare.

Riskerna ur ett samhälls- och tillväxtperspektiv med att vissa målgrupper marginaliseras från arbetsmarknaden är många. Exempelvis kommer många att hamna i ett långt el livslångt utanförskap vilket gör att dessa individer mår sämre, kostar mer för samhället och saknar köpkraft. Till detta har vi även den demografiska utmaningen som förutspås bli ett stort matchningsproblem även i vår region.

Företag och arbetsgivare måste bli mer upplysta i frågor som rör:
- Arbetsmiljö för att minska risken att fler hamnar utanför.
- Tillgänglighet - Möjligheter med att anställa funktionshindrare för att öppna upp dörrar för fler att komma i arbete.
- Kulturella skillnader och jämställdhet för att öka medvetenheten om vilka möjligheter det kan ge företaget.
- Kompetensförsörjning och hur viktigt det är att personal får chans att följa med i utvecklingen för att möta nya krav.

Andra EU länder har utvecklat lärlingssystem och "sozialpartnerschaft" där utvecklat samarbete med branscherna och utbildningsanordnare är grundläggande för de goda effekterna. Vi tror att i västerbottens inland behöver vi också utveckla ett betydligt mer proaktivt samarbete för maximal sysselsättning och minskat utanförskap och det ska projektet AC lyftet prova metoder för.

Under detta år har vi haft ett hundratal ungdomar med komplex problematik anvisade till oss och ca 80% av dem har saknat fullständigt betyg från gymnasiet. För oss i Lycksele och västerbottens inland är och kommer ungdomsarbetslösheten vara ett stort problem som i många andra delar i EU. Det i kombination med ett kommande rekryteringsbehov gör att vi har stora utmaningar i både att motivera och stötta unga till studier samt till att arbeta för att företag och organisationer vill rekrytera de som har låg eller saknar arbetslivserfarenhet.

Målsättning

AC Lyftets övergripande mål på sikt är:
- Att fler företagare och arbetsgivare i AC inland ska öppna upp för individer som riskerar diskrimineras från arbetsmarknaden
genom ex fler praktik och utbildningplatser.
- Att fler företagare och arbetsgivare i AC inland ska öka kompetensen och kunskaperna i god och hälsofrämjande
arbetsmiljö för att motverka långtidssjukskrivningar
- Att fler företagare och arbetsgivare i AC inland ska få tag i den arbetskraft de söker genom ett bättre och närmare
samarbete med AF, kommunens arbetsmarknads- och tillväxtenheter samt lokala och regionala utbildningsanordnare.
- Att utveckla metoder för validering av kunskaper för att korta tider för studier och vägen till arbete.
- Att ta fram modeller på lärlingsutbildning i samarbete med branschorganisationerna.
- Att ge kunskap om hur kompetensutveckling kan utveckla arbetsorganisationen för ökat lärande som bidrar till
verksamhetsutveckling även efter projekttiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En av grunderna i vår projektidé är att öka kunskaperna om tillgänglighet, jämställdhet, god arbetsmlijö och hur det kan bidra till att motverka diskriminering i arbetslivet. För att säkerställa och kvalitetssäkra att tillgänglighetsfrågor beaktas ur alla aspekter i projektorganisationen ska representant från HSO finnas representerad i referensgruppen.

Utifrån våra erfarenheter hittills i ResursCentrum vet vi att mycket av tillgänglighet i arbetslivet har att göra med sociala interaktioner, kommunikation och inlärningstilar och inte bara det ergonomiska. Det kommer vi att använda oss av i AC lyftet för att sprida kunskapen till arbetsgivare.

Fysisk tillgänglighet: För projektets aktiviteter kommer lokaler att väljas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Genom samarbetet med kommunens tillgänglighetsguide kommer ett naturligt fokus vara på graden av tillgänglighet på lokaler och vilka fördelar som finns i att som fastighetsägare och arbetsgivare tillhandahålla tillgängliga lokaler.

Tillgänglig verksamhet: Projektets hörnstenar är tillgänglighet och god arbetsmiljö - tillgänglig arbetsmiljö är likamed god arbetsmiljö för alla. Vi kommer att kommunicera det budskapet genom hela projektet vilket på sikt kommer att ge effekt på synen på tillgängliga miljöer. Eftersom AC lyftet är sammankopplat med ResursCentrum finns god kompetens när det gäller bemötande och kommunikation som vi ska sprida i alla tre projekt RC, SCS och AC lyftet.

Tillgänglig information och kommunikation: All information kring projektet och dess aktivteter kommer att finnas på kommunernas hemsida. Dessa hemsidor har teknik som kompenserar för personer med kommunikativa svårigheter, såsom lättläst och ljuduppläsning.

Transnationellt samarbete

Ungdomsarbetslösheten i Danmark är bland de lägsta i EU. Det är ett resultat av att danskarna de senaste 15 åren har satsat rejält på att få ut unga i jobb. Satsningen motiverades främst utifrån de framtida arbetskraftsbehovet. Vi vill ta del av danskarnas metoder gällande lärlingsplatser och hur deras åtgärder underlättar samverkan mellan utbildningssektorn, arbetsmarknad och näringliv.

Eftersom vi vill skapa lokala och regionala partnerskap där företagare, utbildningsanordnare, kommuner och arbetsförmedling ingår så skulle en resa till Danmark göra att vi får dra nytta av deras erfarenheter.
Representanter i styrgruppen från företagare och utbildninganordnare kan behöva se resultat av vad de åstadkommit i Danmark för att lättare kunna applicera det på det vi ska göra i AC lyftet.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Lycksele
 • inlandshälsa
 • Kommunal Västerbotten
 • SKTF avd 194
 • Teleenheten, Lycksele Lasarett

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Lycksele
 • Hotell Lappland
 • Kommunstyrelsens förvaltning
 • Teleenheten, Lycksele Lasarett

Kommun

 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Vilhelmina
 • Åsele