Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

A f n (Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända) implementering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKalix Kommun Kalix UniverCity
KontaktpersonTommy Nilsson
E-posttommy.nilsson@edu.kalix.se
Telefonnummer0923 - 656 04
Beviljat ESF-stöd1 219 457 kr
Total projektbudget1 219 457 kr
Projektperiod2014-01-06 till 2014-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet är en implementering av ett lyckat projekt, som heter Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända. Detta projekt har genomförts i fyra gruppintag under 2012-2013 och avslustas i december i år. Kortfattat har genomförandeprojektet gått ut på att introducera deltagarna på arbetsmarknaden, samt att testa en lärandemodell där språket tränas ute på arbetsplatser och även integrera deltagarna i samhället. Målgruppen är nyanlända med kort utbildning från hemlandet. Hittills har projektets utvärderingar visat att lärandemodellen och introduktionen på arbetsmarknaden fungerar mycket bra och att deltagarna känner sig mer integrerade i samhället efter deltagande i projektet. Efter tre avslutade gruppintag har 14 av 42 deltagare fått någon form av sysselsättning efter deltagande i projektet. Kalix kommun är projektägare. Arbetsförmedlingen är viktigaste samarbetspart och medfinansiär, men Länsstyrelsen i Norrbotten har även deltagit i projektet som medfinansiär och samarbetspart.

Bakgrund

Gruppen invandrare som är illitterata eller har mycket kort utbildningsbakgrund 0-6 år skola från hemlandet har ökat under senaste åren i regionen.

Målgruppen saknar till största delen egenförsörjning och är inte etablerad på arbetsmarknaden i Kalix och Överkalix. Det tar lång tid för målgruppen att lära sig svenska språket. Vi har insett att det är nödvändigt att utveckla nya arbetsmetoder, om dessa individer ska utveckla sin svenska och komma ut snabbare på arbetsmarknaden.

Totalt består målgruppen av 60 % kvinnor. Dessa kvinnor har i de flesta fall ej heller någon arbetslivserfarenhet, utan de har haft ansvar för hem och familj. Målgruppens kvinnor kommer till största delen från Afrika, mestadels från Somalia och Asien mesdadels Thailand. Åldersmässigt finns det en spridning från 25-55 år. Männen i målgruppen kommer huvudsakligen från Afrika, men har samma åldersmässiga spridning.

En annan aspekt i sammanhanget är att det förutspås en framtida arbetskraftsbrist och därmed är alla arbetsdugliga individer viktiga för att motverka denna brist. Regeringens eventuella beslut om att tidsbestämma sfi-undervisningen gör att utbildningsanordnarna måste hitta nya vägar för att ge de kortutbildade bättre möjligheter att nå framgång i studierna och komma ut på arbetsmarknaden på ett snabbare sätt än vad som är fallet idag. Projektets arbetssätt och innehåll motsvarar de nya reformerna från regeringen beträffande språkinlärning, arbete och integration. Att för invandrare komma ut på arbetsmarknaden i ett tidigt skede kommer även att öka möjligheterna för en integration i svenska samhället.

Vi som jobbar med Svenska för invandrare (Sfi) bedömer, med stöd i aktuell forskning, att invandrare med denna bakgrund har ett stort behov av att komma ut i arbetslivet och lära sig svenska på ett mer praktiskt sätt. I vår förprojektering tog vi fram en lärandemodell, tillsammans med arbetsförmedlingen, som vi sedan undersökte om målgrupp och företag ville delta i. Vi undersökte även om de skulle vara bra med handledarersättning för att delta i projektet. 22 av företagen svarade att det skulle vara bra med handledarersättning för att stimulera till mer kvalificerad handledning. Handledarersättning var även bra för att målgruppen ansågs vara tidskrävande, eftersom de inte kan språket så bra och ofta saknar yrkesutbildning. Med anledning av detta kommer Arbetsförmedlingen att finansiera handledarersättning till de arbetsplatser eller föreningarna, som deltar i implementeringsprojektet. Arbetsplatserna får ansöka om handledarersättning, 150 kr per dag, för den tid de lägger ned i handledning i projektet. För att få ersättningen måste företaget medvetet arbeta med språkutveckling och utvärdering av deltagarens framsteg.

Orsakerna till huvudproblemet är följande: En osäkerhet råder bland arbetsgivare om målgruppens kompetens och arbetsförmåga. Fördomar om målgruppen. Målgruppen har stora brister i kunskap och kännedom om den svenska arbetsmarkanaden och dess kav på utbildning och kompetens, samt arbetsmarknadens olika branscher. Målgruppen har inte tillräckliga kunskaper i svenska språket. Kulturkrockar leder till missförstånd. Målgruppen saknar eller har lite dokumenterad yrkeskompetens och saknar även referenser från svensk arbetsmarknad.

Effekterna till huvudproblemet kan bli följande: Lång väg för målgruppen till egenförsörjning ger ökade försörjningsstödskostnader för kommunerna. Utanförskap och segregation. Fysisk och psykisk ohälsa. Främlingsfientlighet. Kriminalitet. Ökade kostnader i form av försörjningsstöd.

Komvux Kalix slutförde under hösten 2010 Esf-projektet Yrkeslärande för integration (YFI). Detta projekt syftade till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbets- och samhällslivet, men var inte riktat mot illitterata eller mycket kortutbildade.

Vi ville därför, med utgångspunkt från de erfarenheter vi hade fått i YFI-projektet, prova en ny lärandemodell som är anpassad för personer som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbakgrund från hemlandet. Kortutbildade personer med utländsk bakgrund är en av det grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. De har inte tillräckliga yrkeskunskaper eller de kan inte lära sig språket i snabb takt för att kunna påbörja arbete eller utbildning. Många av dessa kortutbildade kommer från flyktingläger, där har bott stora delar av sitt liv. De har inte haft någon större erfarenhet av utbildning och därmed blir språkundervisning 15 timmar per vecka väldigt abstrakt och de känner att de orkar inte motivera sig till att lära sig språket efter ett tid i landet. Forskning visar, att det för en person, som saknar läs- och skrivförmåga på modersmålet, kan det ta upp till 6-8 år för att lära sig svenska språket för att klara sig i det svenska samhället. Många av de nyanlända kan tala och förstå flera språk, men dessa språk har de inte lärt sig i formell utbildning, utan genom att lyssna och tala.

Vi har i vårt genomförande projekt Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända i dagsläget genomfört 3 gruppintag med totalt 40 deltagare. Utvärderingen av dessa gruppintag visar att lärandemodellen fungerar och deltagarna upplever att de lär sig svenska bättre och snabbare med vår modell. Vidare visar utvärderingarna att samtliga deltagare har introducerats på arbetsmarknaden och att de upplever att de har integrerats mer i svenska samhället. Projektet kan även påvisa att personer med längre utbildning kan lära sig svenska på ett mycket bra sätt via lärandemodellen. Totalt har 14 personer (6 män och 8 kvinnor) erhållit någon form av anställning efter projekttiden. Detta är ett mycket bra utfall utifrån målgruppen och tyder på att även de långsiktiga målet om ökad självförsörjning inom målgruppen kommer att uppnås.

Med anledning av de goda resultaten i projektet har vi beslutat att försöka implementera lärandemodellen i befintlig verksamhet.

Upplägg deltagarna vid implementeringen av projektet:
Antal deltagare: 12 st.
Tid: 19 veckor och 2 intag under projekttiden d v s 24 årsplatser. Vi inleder med 3-5 veckors förberedelser innan deltagarna introduceras på arbetsplatser. Kartläggning med tolk om kursdeltagarens utbildning, yrkeserfarenheter och övriga erfarenheter, intressen, samt tankar om vilket yrke de vill utbilda sig till.
Introduktionen av deltagaren på arbetsplatsen ska ske utifrån deltagarens behov, men målet är att samtliga deltagare ska var ute på praktikplatser minst 12 veckor. De praktikveckorna innehåller 4 dagar praktik och en dag per vecka teori. Teoriavsnitten bedrivs med förenklat material på svenska, som har översatt på modersmål och är inläst, samt eventuell tolkhjälp . Även möjlighet till individuellt upplägg med mer praktik eller mer teori. Detta görs i samråd med deltagare och arbetsgivare. Om deltagare inte kan delta på heltid finns möjlighet till 3 veckors förlängning av kurstid.
Introduktionen på arbetsplatsen ska ske med tolk. Där ska säkerhetsföreskrifter, policy och arbetsplatsens regler gås igenom. Detta sker individuellt under projektvecka 3-5. Handledarna på arbetsplatserna får även en kort information om deras uppgift i projektet och de får en informationspärm om projektet. I pärmen finns även kort manual om viktiga saker beträffande handledning.
Läraren/handledaren besöker varje deltagare ca 3 timmar i veckan. Handledningen utförs utifrån deltagarens handlingsplan och behov.
Möjlighet till lärlingsutbildning i projektet och validering av yrkeskunskaper. En mer specificerad beskrivning av innehåll finns under aktivitetsplanen
Deltagaren dokumenterar språksituationer via dator och kamera, samt eventuellt om de kan skriva, en dagbok. Deltagaren har en individuell handlingsplan på ett USB-minne. Denna plan uppdateras varje vecka med individuella och gemensamma aktiviteter.

Praktikplatserna ska utses i dialog med deltagaren och en uppföljning ska ske efter 3 veckor för att se om deltagaren vill byta yrkesområde/arbetsplats.

Målsättning

Att målgruppen ska bli etablerad på arbetsmarknaden.
Att målgruppen ska bli sjävförsörjande.
Att utveckla språket till en nivå så att utbildning eller arbete blir möjligt.
Att lärandemodellen kan användas i utbildning på samtliga sfi-nivåer.
Att jämställdhet och tillgänglighet genomsyrar verksamheten.
Att förstålese och kännedom om jämställdhet och tillgänglighet ökar hos organisation och deltagare.
Att påskynda integrationen.
Att öka arbetskraftsutbudet i regionen och öka mångfalden hos företagen.
Att göra kommunerna i regionen attraktiva för nyanlända.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har använts oss av processtödets checklista under arbetet i genomförandeprojektet. I projektet har vi att analyserat tillgängligheten med hjälp av de checklistor som processtödet tillhandahåller. Vid kartläggningen i projektet ställer vi frågor om olika funktionsnedsättningar t ex allergier, syn, hörsel, fysiskt och psykisk status.

I projektet har vi haft tre utbildningar i tillgänglighet med projektorganisationen. Dessa utbidningar har bl a gett tips på hur vi kan upptäcka dolda funktionsnedsättningar i vår kartläggning. Vi har även genomfört praktiska syntester, för att vi har upptäckt under projekttiden att många deltagare inte är medvetna om att de har nedsatt syn. Vi tillhandahåller även i projektet läsglasögon, som deltagarna får behålla efter projekttiden. Vi har även tillgång till hörselhjälpmedel i projektet.
I målgruppen kommer alla att antas på likvärdiga grunder oavsett funktionshinder av fysisk eller psykisk natur.

I projektet kommer vi även att anpassa både de fysiska delarna exempelvis ergonomi, tillgänglighet m m, samt de psykiska delarna, lärandet, men även utbildningstakt och tid i projektet.

I projektet har vi en handlingsplan för hur vi kommer att arbeta, om dolda funktionsnedsättningar kommer fram under projektets genomförande. Vi kommer även att informera handledarna om denna handlingsplan vid introduktionen på praktikplatsen.

Vi kommer att ansöka om medel för att kunna erbjuda psykologisk hjälp om det finns personer som lider av svår posttraumatisk stress eller andra psykiska funktionsnedsättningar, men framförallt ger vi hjälp för projektorganisationen att hantera psykologiska problem hos målgruppen, genom att vi har en psykoterapeutisk handledning 4-6 gånger per år med personalgruppen.

Material och information om tillgänglighet och jämställdhet har översatts och lästs in på cd till kursdeltagarnas modersmål. Vi har även översatt och läst in material om arbetsmarknadens lagar och regler, klädkoder, hälsa, hygien, friskvård, utbildningar samt material om Cv och söka arbete. Detta material ska finnas på både svenska och modersmål. En del av materialet har omarbetats för att bli mer lättförståeligt och kortfattat. Allt för att målgruppen ska kunna förstå innehållet.

Kurslokalerna för de teoretiska avsnitten är anpassade för personer med funktionsnedsättningar i rörelseapparaten och hörseln. I uppföljning och utvärdering av projektet kommer det att ingå en uppföljning av hur tillgänglighetsperspektivet uppfylls i projektet. Vi kommer även att ansöka om extra medel till syn och hörselvård, för att kunna möta upp behovet om det framkommer dolda nedsättningar under projekttiden.

Vi har i aktivitetsplanen gett möjlighet till förlägning av kurstiden för deltagare som har särskilda behov eller av någon anledning ej deltagit i projektet på heltid.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
  • Försäkringskassan, samverkansområde Kalix och Överkalix
  • Individ- och familjeomsorgen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
  • Försäkringskassan, samverkansområde Kalix och Överkalix

Kommun

  • Kalix
  • Överkalix