Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Visioncenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareOmsorgs- och socialförvaltningen
KontaktpersonJohanna Forsell
E-postjohanna.forssell@mjolby.se
Telefonnummer0142-854 81
Beviljat ESF-stöd221 114 kr
Total projektbudget294 820 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet avser programområde 2 och delas upp i följande delar:
- Ökad möjlighet till arbete och egen försörjning genom praktik
- Öka flyktingars möjlighet att bli självförsörjande genom arbete
- Personer i daglig verksamhet skall komma närmare en anställning
Projektet skall drivas i en innovativ miljö med ökad samverkan och ha fokus på att kommuninvånarna skall ha sysselsättning och egen försörjning.

Bakgrund

Bakgrund Mjölby, Boxholm och Ödeshög är små och medelstora kommuner i Västra Östergötland. Kommunerna angränsar till varandra och har en längre tid bedrivit samarbete i olika former. Det senaste året har samarbetet utökats till att man även är delaktiga i ett nystartat samordningsförbund. Inom kommunernas geografiska område verkar en förhållandevis stor andel företag av mindre karaktär. Arbetsmarknaden i kommunerna har under senaste året utveckalts positivt. De nya nya arbetstillfällen som uppkommit i kommunerna har till största del inriktats mot personer med någon form av yrkesutbildning. Det har visat sig vara ett problem att finna personer med rätt kompetens. Exempelvis har svetsare varit en stor bristvara. De finns stora likheter mellan dessa kommuner när det gäller vilka sociala problem man har att hantera och det finns ett antal områden där kommunerna är utsatta i dessa avseenden. Vi har valt att fokusera på tre av dessa områden i denna ansökan. Utsattheten i dessa områden bekräftas i den Reginala plan som ESF-rådet tagit fram för Östergötland med uppgifter bland annat från NUTEK.
Problem / Möjligheter:
Del 1. Ökad möjlighet till arbete och egen försörjning genom praktik
Man brottas i kommunerna med en likartad problematik när det gäller att antalet ärenden som gäller ekonomiskt bistånd har ökat under senaste halvåret. Det är särskilt värt att uppmärksamma att antalet ärenden som rör ungdomar under 25 år har ökat, samma gäller antalet långtidsärenden. För att motverka detta har kommunerna under den senaste tiden börjat att kräva olika former av motprestation från den som ansöker om ekonomiskt bistånd. En sådan form av motprestation kan vara att den sökande exempelvis deltar i någon form av kompetenshöjande verksamhet eller att man anvisas en praktikplats. Problemet med praktikplatser är emellertid att dessa sällan leder till en övergång från praktikplats till anställning. Ett delprojekt inom samordningsförbundet Finsam har lyft fram att de företag som tog emot praktikanter i många fall var mycket nöjda med dem som gjort praktiken - men att företagen inte hade tid eller möjlighet att sätta sig in i de arbetsmarknadsåtgärder som innebär att man kan anställa med någon form av stöd såsom nystartsjobb, instegsjobb eller jobbgarantin. Vi vill inom denna förstudie analysera dessa förhållanden i syfte att finna en lösning på detta problem. För att inhämta ytterligare information och dra nytta av tidigare projekt och verksamheter planerar vi att besöka ett antal olika kommuner; Kristinehamns kommun (årets ungdomskommun 2007) som har ett unikt samarbete med bemanningsföretag; Gnosjö kommun som har ett väl utvecklat samarbete mellan kommun och företag samt; Helsingborgs Stad som är erkänt nytänkande och framåt i dessa frågor. Vidare är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Vårdcentraler naturliga samtalspartners i denna fråga.Del 2. Öka flyktingars möjlighet att bli självförsörjande genom arbete Kommunerna inom denna förstudie har alla en förhållandevis stor flyktingmottagning. Generellt sett har introduktionen gått bra men andelen personer som har blivigt självförsörjande har inte nått uppsatta mål. Det innebär i sin tur att framför allt Boxholm och Ödeshög har svårt att behålla dem som kommit som flyktingar - våra nya kommuninvånare. Vi vill i en förstudie se över möjligheten att tänka nytt kring hur flyktingarna skall kunna få en anställning. Vi planerar även här att göra studiebesök, i första hand i Ljungby kommun som arbetat fram en ny metod där man bland annat samordnar arbete med SFI studier. Med detta arbetssätt kan man ta tillvara individernas yrkeskunskaper på ett tidigt stadium och höjer därmed motivationen hos den enskilde - något som bidrar positivt till integrationen i samhället. Detta är i linje med de Instegsjobb som regeringen arbetat fram under 2007. Hittills har denna arbetsmarknadsåtgärd inte fallit väl ut i våra kommuner vilket vi vill ändra på.Del 3. Personer i daglig verksamhet skall komma närmare en anställning Inom ramen för utbildningen inom gymnasiesärskolan ingår ett antal veckors praktik då eleverna är ute hos olika arbetsgivare och prövar på arbetslivet. När de 4 åren gymnasieskolan är över framkommer ofta en klar bild över vilka elever som kommer att bli aktuella för insatsen daglig verksamhet. I samband med detta kan eleven få ett beslut om 2 års aktivitetsersättning från försäkringskassan. Efter att insatsen daglig verksamhet beviljats påbörjas arbetet inom enheten daglig verksamhet att hitta lämplig placering. Att hitta en lämplig extern placering där arbetsgivare ställer upp som handledare är idag relativt svårt, I exempelvis Mjölby deltar för närvarande 14 personer på extern placering. Den stora andelen, ca 90 personer, finns dock inom ”intern” daglig verksamhet.I den nu planerade förstudien vill vi undersöka möjligheterna för fler av dem som idag har aktivitetsersättning och deltar i den ”interna” dagliga verksamheten att istället få en extern placering. Särskilt vill vi undersöka möjligheterna att arbeta för att forma mindre grupper (3-5 individer) knutna till en handledare integrerade på arbetsplatser inom kommunens övriga verksamheter och även hos andra arbetsgivare. Idén som vi vill undersöka är att en grupp om ca 5 arbetstagare har en handledare och att gruppen har sin dagliga verksamhet hos privat arbetsgivare, en förening eller offentlig förvaltning. Inom ramen för förstudien vill vi utveckla en modell som bygger på att kontrakt skrivs med arbetsgivaren angående vilka uppdrag gruppen åtar sig att göra. Arbetsgivaren står för lokaler och material, kommunen betalar ingen hyra. Målgruppen blandas – den som är lämplig att ingå i en viss grupp och utföra arbetet ska göra det. Det ska vara möjligt att under en period flytta mellan sin traditionella dagliga verksamhet och en extern-grupp för att pröva på arbetet. Målet med denna typ av grupper är att underlätta att gå mellan traditionell daglig verksamhet och extern placering/anställning. Ett steg som idag ter sig alltför stort för att vara möjligt för många av våra arbetstagare. Det ger också tillfälle för de personer som inte är aktuella i traditionell daglig verksamhet att få meningsfull sysselsättning. Med denna modell blir det också tydligt att det finns utvecklingsmöjligheter och mål att sträva efter i sin dagliga sysselsättning. Genom att träna tillsammans med, av kommunen anställd, handledare ökar möjligheten att klara en extern placering och på längre sikt en anställning. Vi har idag flera grupper inom daglig verksamhet som arbetar på likartat sätt – för att kunna sprida arbetssättet till fler måste metoden/modellen tydliggöras ytterligare och arbetssättet förankras i kommunen. Ett uppdrag inom ramen för ansökan är att undersöka om det finns möjligheter till fler arbetsgrupper inom kommunens egna verksamheter.Inom en förstudie vill vi också undersöka möjligheterna till samverkan mellan olika delar av den kommunala förvaltningen, och mellan kommunerna. Målet skulle vara att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, lokaler, personal, utrustning etc. Vi har för avsikt att i förstudien inkludera alla de fyra mål/målgrupper som omfattas i programområdet:
1. Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. 3. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. 4. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.Dessutom har vi för avsikt att arbeta utefter de båda mål som regionen Östra Mellansverige angett:
1. Utveckla nya samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörersom erbjuder individuellt anpassade lösningar för programomr. målgr.
All text fick ej plats se akten.

Syfte

Syftet med projektet är att, med ett samlat grepp för våra tre kommuner, förbättra möjligheten till sysselsättning och egen försörjning för de kommuninvånare som ingår i projektbeskrivningen. Vi ser erfarenhetsutbyte och insamling av kunskap om olika modeller och arbetssätt som en viktig del i detta, en del av syftet med förprojekteringer är följaktligen att dessa aktiviteter också genomförs (studiebesök hos föregångskommuner, lärdomar av egna lyckade arbetssätt samt inhämtande av befintligt material kring bra arbetssätt inom området, se vidare ovan).

Målsättning

Projektet har följande mätbara målsättningar:
- De tre områden som föreslås inom projektet skall analyseras, utvärderas och ingå i en projektansökan. Effekten blir att alla tre områden har tagits upp och genomarbetats i projektet.
- Projektet skall leda till en ansökan om ett projekt inom ESF (genomförande).
- Projektet skall resultera i att verksamheten drar nytta av andra kommuners eller projekts idéer. Detta kan visas i en projektansökan om genomförande eller direkt omsättas i den ordinarie verksamheten. Effekten blir att vi drar nytta av tidigare gjort arbete.
- Hela projektet skall drivas och redovisas med utgångspunkt i målet att den enskildes möjligheter att få anställning ökar, att den enskilde kan komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Effekten blir att vi sätter projektets huvudsyftet i centrum och fokuserar på den enskilde.
-Projektresultatet skall spridas internt och externt. Effekten blir att nyttan och kunskapen som framkommit sprids och förankras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi avser att i förprojekteringen ta med punkten funktionshiner/tillgänglighet som egen del i projektet. Målet är att dra nytta av tidigare gjort arbete, exempelvis inom Equal-projektet som drivits genom Östsam. Vi kommera att i projektet beakta både informativ, kommunikativ och fysisk tillgänglighet så personer som har olika funktionshinder beaktas i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med att förankra projektet har redan börjat i och med att denna ansökan skrivs. Fortsatt arbete kommer att ske i såväl den sökande kommunen Mjölby samt hos samverkanspartnerna Boxholm och Ödeshögs kommun.
Projektet kommer att inledas med att styrgrupp och referensgrupp sammankallas. Detta för att projektet skall förankras och prioriteras ytterligare. Projekt/processledare och ansvariga chefer kommer att arbeta för att förankra projektet politiskt och skapa ett intresse och engagemang även i dessa delar.
Respektive avdelnings/program/enhetschef kommer informera om projektet för berör personal. Alla uppmanas att komma med synpunkter och förslag. Uppföljande informationsmöten organiseras för att fånga upp idéer och personalens engagemang. Härigenom säkerställs ett brett engagemang i hela verksamheten.
Projekt/processtledarna har i uppdrag att hålla i externa kontakter såsom Försäkringskassan, Företag och referenskommuner för få del av deras kunskap och engagemang.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt i detta projekt.

Samarbetspartners

  • Individ och Familjeomsorg
  • Individ och Familjeomsorgen

Kommun

  • Mjölby