Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

VilstaGruppen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVilstaGruppen
KontaktpersonAnna-Lena Backman-Eriksson
E-postinfo@vilstagruppen.se
Telefonnummer016-148980
Beviljat ESF-stöd1 492 930 kr
Total projektbudget1 492 930 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Företagsnätverk för att säkra kontinuitet och systematik i förändringsprocesser och livslångt lärande, med arbetsplatsen som bas.
Anställda med låg utbildningsnivå, invandrarbakgrund, dyslexi, avsaknad av formell utbildning. Processledare, lärande mellan företag.
Bakgrund

Enligt en Nutekstudie, Företag i Förändring 2000, fastslås att arbetsplatser som systematiskt använder olika former av lärande i sitt arbetssätt har mer än 50 procents högre lönsamhet än andra företag, utan denna satsning. Kompetensutveckling är därigenom en av de mest kraftfulla faktorerna i arbetslivet för att utveckla och stärka både företag och anställda.

I uppföljande studier av Mål 3 i Södermanland, Vad ger uthållighet i förändringsarbete? samt 100 företag, framkom att kompetensutveckling i de mindre företagen alltför ofta sker utan tydligt koppling till utvecklingsmål och att reflektion samt att lärande av genomförda åtgärder inte tas tillvara eller omsätts i verksamhetens utveckling. De lite större förändringsprocesserna sker ofta på initiativ av ledningen medan det vardagsnära förbättringsarbetet sker av underställda. Enligt forskning är en faktor i framgångsrikt utvecklingsarbete att ledning och grupper har gemensamma och förankrade mål. Detta har uppföljningsarbetet i Södermanland funnit vara ett utvecklingsområde. Förändringsarbetet ligger också alltför ofta som ett ansvar på en ensam person, chefen i företaget, vilken ofta också är eldsjälen i förändringsarbetet. Eldsjälarna drar ofta ett tungt lass och företagets utveckling är beroende av enstaka personers engagemang. Att skapa ett bredare engagemang och ansvar för utvecklingsfrågorna innebär minskad sårbarhet. Vad händer när dessa personer slutar, går i pension eller inte orkar mer.

Företagens behov av att utveckla sina kontinuerliga kompetensutvecklingsprocesser är nödvändiga för att behålla sin personal. I detta pilotprojekt kommer lågutbildade och personer med risk för utslagning ur arbetslivet att på olika sätt ta del av kompetensutveckling, för att långsiktigt bli kvar i arbetslivet. Inför ansökan har varje företag skriftligt och muntligt fått redogjort för sin syn på sårbarheten idag och i framtiden. Se syfte, avsikten med projetet, sista stycket.

Målsättningen med pilotprojektet är också att skapa en väl fungerande plattform för samverkan där andra företagsutmaningar kan lösas. Rehabiliteringsåtgärder, gemensamma affärsprojekt, mer kostnadseffektiv kompetensutveckling, gemensamma projekt för arbetssökande, karriärutveckling inom och mellan företagen är exempel på andra frågor där samverkan ger möjligheter.

Vilstagruppen är en intresseförening med 120 medlemsföretag och totalt cirka 4000 anställda. De flesta företag finns inom den traditionella industrisektorn även om en diversifiering av skett på senare år. Vilstagruppens företag har en stor strategisk betydelse för Eskilstuna och Mälardalens näringsliv.

I en globaliserad värld ökar konkurrens och förändringstryck hela tiden. Förändringsarbetet får aldrig stanna av och man blir aldrig klar. Att jobba med förändringar är en kompetens i sig och som skiljer sig väsentligt från företagens kärnverksamhet. Det är nödvändigt att utnyttja anställdas förmågor och kompetens och att få med sig anställda i ett kontinuerligt förändringsarbete. På så sätt stärks både individen och företaget.
Projektet omfattar 17 företag med cirka 880 anställda. Många anställda har idag låg och otillräcklig kompetens vilket är ett hinder för såväl deras egen som företagens utveckling. I dessa företag finns en stor sårbarhet hos såväl individer som företag.

Gemensamt för företagen är att ett kompetenslyft utöver det vanliga behövs för stora grupper av anställda samt att företagen behöver skapa nya interna och externa arbetsmetoder för att säkra kontinuitet och systematik i sitt utvecklingsarbete.

I företagen finns många anställda med en låg utbildningsnivå. Majoriteten saknar gymnasiekompetens eller en formell utbildning, teoretisk bas, inom sitt yrke. En hög andel av de anställda har en invandrarbakgrund. Det finns i företagen många dyslektiker. Det finns också ett motstånd hos stora grupper av anställda för utbildning inom det reguljära skolsystemet.

Syfte

Inom Vilstagruppen finns 120 företag varav 17 deltar i projektet. Vi ser detta projekt som ett pilotprojekt som sedan ska integreras i gruppens arbete. Vilstagruppens företag består både av tjänste- och varuproducerande företag, enmansföretag till 400 anställda och både gamla och nya branscer finns representerade. Denna mångfald ger en dynamik och utmaning. Den ger också en värdefull bas för fortsatt utveckling där företagen kan hitta oanade samverkansmöjligeter bland annat inom kompetensutveckling, rehabiliteringsverksamhet, arbetslöshetsprojekt, personalutjämning som ett attraktivt alternativ till arbetslöshet. Drivkraften är företagens möjlighet till utveckling och ökad lönsamhet.

Vilstagruppens pilotprojektet syftar därför till att:
1. Stärka anställdas kompetens och omställning så att svaga och sårbara grupper av anställda ökar sin anställningsbarhet på arbetsplatsen och i arbetslivet.
2. Stärka ett kontinuerligt och systematiskt lärande med arbetsplatsen som bas för individernas utveckling.
3. Ge långsiktigt kraft åt enskilda företags kompetensutveckling genom att Vilstagruppens företag bildar ett nätverk för lärande inom HR-området (personalfunktionen).
4. Att de nya metoderna för kompetensutveckling kan spridas och användas även av andra företag inom Vilstagruppen.

Förstudien syftar till att:
1. Ta fram en bild av kompetensbehov per företag kopplat till verksamhetens utveckling, handlingsplan.
2. Öka kunskapen om företagens läranderutiner och metoder kopplat till den egna arbetsplatsen.
3. Identifiera behov för samverkan inom HR-området (personalfunktionen).
4. Identifiera relevanta aktörer samt klargöra anledningen till deras deltagande i projektets styrgrupp i genomförandefasen.

Styrgruppens uppgift är att få till stånd ett kontinuerligt lärande och en strategisk påverkan av projektets resultat under genomförandeprocessen. Tidigare goda exempel och erfarenheter skall tas tillvara. Fokus skall ligga på att skapa bestående förbättringar.

Vilstagruppens företag har visat stort intresse för detta projekt. En förankring kring sårbarhetsbegreppet har skett ute i företagen och de har översiktligt både skriftligt och muntligt redogjort för sin sårbarhet för att ingå i projektet. Några av de sårbarhetsfaktorer som dessa företag nämner är avsaknad av rutiner för utvecklingsarbete, avsaknad av långsiktig kompetensutveckling, generationsväxling där många duktiga yrkesarbetare lämnar företaget vilket ger ett kompetenstapp, svårigheter att rekrytera färdiga yrkesmän,kvinnor, flaskhalsar och sårbarhet då central kompetens finns hos enstaka individer, hög personalomsättning, ledning med otillräcklig kompetens att ta företaget mot nya mål, anställda utan formell utbildning vilket ger problem i vidareutbildning, språkkunskaper, personalen kan inte utnyttja maskinernas potential i produktionen, grundläggande kunskaper i svenska och matematik, avsaknad av kunskap i personalutvecklingsfrågor, svårigheter att behålla certifieringar då ständiga förbättringar inte förekommer.

Målsättning

Pilotprojektets förprojektering ska utmynna i en handlingsplan för genomförande av kompetensutveckling samt en sammanhållen plan för nätverkets långsiktiga utveckling.

I kartläggningsfasen skall alla anställdas erfarenheter tas till vara, för ökat engagemang och delaktighet och för att åstadkomma att alla strävar mot samma mål. Arbetsmetoderna för detta är olika beroende på företagens storlek.

Förprojekteringens mål är:

1. En handlingsplan för verksamhetsrelaterad kompetensutveckling per företag där anställda med låg eller föråldrad kompetens fokuseras.
Det betyder 17 handlingsplaner samt en gemensam plan för nätverkets utveckling.
2. Ett breddat ansvar med högre delaktighet i utvecklingsarbetet ska skapas. En plan över företagens utvecklingsteam, processledare, och en beskrivning av de metoder de enskilt i företagen och gemensamt i nätverket ska använda i genomförandefasen.
3. Bilda minst fem stycken samarbetsgrupper för att lösa företagsgemensamma problem inom olika verksamhetsområden.
4. Tre goda exempel från tidigare genomförda projekt skall utvecklas vidare, exempel APEL, Linnova.
5. Andelen arbetsplatsförlagda utbildningar i samverkan med andra företag ska öka med femtio procent.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att beakta tillgänglighet genom övningar utarbetade av Prevent. Det kommer att ingå i delen Ett friskare arbetsliv, där vi går igenom krav på en önskvärd arbetsplats. Avsikten är att identifiera förbättringsområden och medverka till attitydpåverkan. Samtliga externa lokaler som används har krav på tillgänglighet tillfredställda.

I företagen finns personer med dyslexi, dyskalkyli och andra funktionshinder kända eller icke kända för företaget och individen. Genom att ta del av kunskap i detta funktionshinder ska dessa personers särskilda behov bättre kunna mötas vid planering och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser. Pilotprojektet vill ge alla deltagare möjlighet till likabehandling på arbetsmarkanden. Det finns fysiska funktionshinder hos anställda som idag är okända för företaget och kanske även för individen, som skapats av ensidiga rörelsemönster eller belastningar. Vår avsikt är att genom kompetensutveckling bredda arbetsinnehållet och därmed minimera risken för utslagning. Externt stöd för bedömning av åtgärder och metoder ingår under kartläggningsprocessen.

Samarbetspartners

 • Eskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm
 • Företagarna
 • LO-distriktet i Mellansverige
 • Mälardalens högskola

Deltagande aktörer

 • AGE-Metall
 • Arena Personal Eskilstuna AB
 • FB Kedjor AB
 • Fuji Autotech AB
 • IBC AB
 • Inneväder AB
 • Kunskapscompaniet Ankaret AB
 • Lexicon Mitt AB
 • Mälarplast AB
 • Nike Hydraulics AB
 • Ninorden AB
 • Nya Segerström&Svensson AB
 • SHA Torshällaverken AB
 • SödergrensBr metallindustri AB
 • Vilsta Sporthotell AB
 • VN Maskin AB
 • Öhlins Trading AB

Kommun

 • Eskilstuna