Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VilstaGruppen Kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVilstaGruppen
KontaktpersonAnna-Lena Backman-Eriksson
E-postinfo@vilstagruppen.se
Telefonnummer016-148980
Beviljat ESF-stöd5 086 627 kr
Total projektbudget5 086 627 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2011-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling 14 företag inom VilstaGruppen i Eskilstuna. Samverkan mellan företag under kompetensutveckling. Arbetsplatsförlagt lärande. Läs och skrivsvårigheter.

Bakgrund

Introduktion:
VilstaGruppen är en intresseförening med 120 medlemsföretag och totalt cirka 4000 anställda inom Eskilstunaregionen. De flesta företag tillhör eller har nära koppling till den traditionella industrisektorn, inom både produkter och tjänster. Till VilstaGruppen hör många av de mindre arbetsplatserna, småföretagen, inom industrin. Projektets övergripande syfte är att ge anställda en möjlighet att lära nytt, lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

VilstaGruppens projektmål och röd tråd,från förprojektering till genomförande,är:
1. Stärka anställdas kompetens och omställning så att personer med låg, föråldrad och otillräcklig utbildning ökar sin anställningsbarhet på arbetsplatsen och i arbetslivet.
2. Stärka ett kontinuerligt och systematiskt lärande med arbetsplatsen som bas för individens utveckling.
3. Ge långsiktig kraft åt enskilda företags kompetensutveckling genom att VilstaGruppens företag bildar ett nätverk för lärande inom området "människa-organisation"
4. Sprida nya idéer och metoder för kompetensutveckling till andra företag inom VilstaGruppen.

Bakgrundsproblematik och slutsatser från förprojekteringen:

1 A. Många anställda med låg eller otillräcklig utbildning:
I Sörmland och Eskilstunaregionen finns en tradition av lägre övergång till högre utbildning. Den sörmländska industrin har erbjudit verksamhet, arbetstillfällen, där detta inte heller varit ett krav. Dagens arbete inom industrin är mer krävande. Ständig förnyelse, ny teknik, dokumentation, information på främmande språk osv tillhör idag vardagen. För anställda med låg och, eller föråldrad utbildning innebär detta en utmaning och utsatt situation.
Det förekommer även bland lågutbildade ett motstånd till utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Majoriteten saknar gymnasiekompetens eller en formell utbildning, teoretisk bas, inom sitt yrke. För att hålla sin personal anställningsbar behöver därför arbetsplatsen vara ett alternativ där lärande och utveckling kan ske, skapa ett livslångt lärande. På så sätt minskar utslagningsriskerna för personer med bristande utbildningsbakgrund, när företagen behöver genomföra omställningar av verksamheten.
Resultatet av förprojekteringen visar på behovet att fokusera på anställda med låg och föråldrad kompetens. I företagen finns få personer med eftergymnasial utbildning, i de mindre företagen någon enstaka person. I företagen med lite fler anställda har fokus lagts på kollektivanställda och tjänstemän i lägre befattningar. Kvinnor som arbetar på verkstadsgolvet, finns oftast inom de lägre kompetensskikten och med de enklare arbetsuppgifterna, vilket gör dem extra utsatta vid omstruktureringar i verksamheten. I kommande kompetensutvecklingsaktiviteter kommer dessa grupper att prioriteras.

1 B. En hög andel av de anställda har invandrarbakgrund.
I VilstaGruppens företag finns många anställda med utländsk bakgrund. En bristande kunskap i svenska språket är ett hinder för att ta del av kompetensutveckling. Det innebär att dessa grupper har en utsatt situation i arbetslivet. Vi har sett behov av att erbjuda personer med läs och skrivsvårigheter alternativa sätt att lära. Ett lärande med arbetsplatsen som utgångspunkt, där teori och praktik varvas, har i tidigare arbetsmarknadsprojekt och Mål 3 projekt, varit en framgångsmodell.

1 C. Tillgänglighet till kompetensutveckling för personer med dyslexi:
I takt med att företag utvecklas ökar kraven på medarbetaren att kunna ta del av instruktioner och att dokumentera sitt arbete. Personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi samt matematiksvårigheter får svårare att hänga med i utvecklingen. Yrken och arbetsmetoder förändras kontinuerligt, tekniska beskrivning, dokumentation, kvalitetssystem, engelska som arbetsspråk, mm. Det finns ett öppet och ett dolt behov av stöd. Det finns också en okunskap om dyslexi och de möjligheter som erbjuds för att hjälpa de drabbade. Utbildning och kompensatoriska redskap finns för dem som behöver. Vi har konstaterat att det i företagen finns behov av stödåtgärder för denna grupp. Mellan 40-50 personer kommer att behöva utbildning och fördjupad analys för att tillgodogöra sig utbildning på samma sätt som andra.

2 A. Lärande som en systematisk och kontinuerlig process:
Det är av stor vikt att företagen förmår att vara konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsplatser, för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att besitta omställningskompetens och omställningskraft är detta möjligt. Det betyder att kunskapen om lärande, förändring, förbättring är en nödvändig verksamhet i dessa företag. Att jobba med lärande, förändring och förbättring är ett eget kompetensområde, som inte tillhör kärnverksamheten i våra företag. De mindre företagen har ej heller avdelade personer, kompetens eller metoder, för dessa uppgifter.

Det finns en föreställning att värdefullt lärande enbart kan fås via skolbänken. Det betyder att arbetsplatsförlagt lärande har hamnat i skymundan, med lägre status. Vi behöver förändra synen på värdet att det lärande som sker i vardagen, där praktik och teori möts. Detta är särskilt värdefullt för individer där teoretiska lärandet utgör en svårighet. Att lyfta fram den egna kompetensen på företag, låta individer visa och lära andra, höjer tilliten till det egna företagets kompetens. Vi har funnit i förprojekteringen att det behövs stöd i form av arbetsmetoder och kunskap för att hjälpa det interna lärandet.

2 B. Arbetsplatsen har en viktig roll för individens lärande och anställningsbarhet:
Ytterligare en anledning att lyfta fram arbetsplatsen som viktig för individens utveckling är att mycket av den utbildning som anställda behöver inom verkstadsindustrin, inte finns att tillgå, som privatperson, inom det reguljära utbudet av yrkesutbildning. Därför är arbetsplatsens omsorg och förmåga kring kompetensutveckling avgörande för företagens långsiktiga konkurrensförmåga och de anställdas anställningsbarhet. Förekomst av internutbildning är exempel på sådana insatser. Alla anställda bör ha förmåga att förmedla sina kunskaper. Vi har funnit i förprojekteringen att det behövs stöd i form av arbetsmetoder och kunskap för att hjälpa det interna lärandet.

3A. Företagen behöver både interna och externa drivkrafter som stöd för att hålla igång sitt kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete. Att lyfta blicken, reflektera och dra slutsatser är viktigt, men är något som kan skjutas upp.
De externa drivkrafterna som förekommer i företagens omvärld, kunder, affärsnätverk, utvecklingsnätverk kan då utgöra en motor för den egna utvecklingen. Våra företag behöver mötas, dela erfarenheter och lära tillsammans. Att mötas i en utbildningssituation och samverka är ett första steg till fördjupade företagskontakter inom andra områden. I förprojekteringen har det framförts önskemål att genomföra utbildningar tillsammans, hitta synergieffekter och mervärden. I genomförandeprojektet kommer utbildningarna utgå från individuella behov hos målgruppen och kopplas samman i tvärgrupper så att lärande över företagen kan ske. Detta uppdrag kommer att skötas av projektledaren. I ansökan redogörs för dessa synergimöjligheter förprojekteringen funnit.

4. Nya idéer och metoder för kompetensutveckling kan spridas till andra företag inom VilstaGruppen.
VilstaGruppen är en intresseförening för 120 företag i Eskilstunaregionen. PÄ ska efter bifall upphandla ett externt uppföljning och utvärderingsuppdrag, punkt 1-4, inkl. jämställdhet och tillgänglighet. Detta ska vara ett instrument för återrapportering och lärande. Genom detta spridningssätt vill projektet att tidigare gjorda erfarenheter inom ex vis Linnova, APeL och VilstaGruppens projekt ska komma till vidare spridning och användbarhet.

Syfte

Projektets avsikt är att ge sysselsatta en möjlighet att lära nytt, lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

VilstaGruppens mål med detta projekt är att:
1. Stärka anställdas kompetens och omställning så att personer med låg, föråldrad och otillräcklig utbildning ökar sin anställningsbarhet på arbetsplatsen och i arbetslivet.
2. Stärka ett kontinuerligt och systematiskt lärande med arbetsplatsen som bas för individens utveckling.
3. Ge långsiktig kraft åt enskilda företags kompetensutveckling genom att VilstaGruppens företag bildar ett nätverk för lärande inom området "människa-organisation"
4. Sprida nya idéer och metoder för kompetensutveckling kan spridas till andra företag inom VilstaGruppen.


Slutsatserna från förprojekteringen är att:
1. Anställda med låg och föråldrad utbildning har en mer utsatt situation i arbetslivet än andra. Personer med låg och föråldrad utbildning har större risk att bli utslagna då verksamheterna genomför omorganisationer med uppsägningar som resultat. De har dessutom svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Kvinnor som arbetar på verkstadsgolvet finns oftare inom lägre kompetensskikt med enklare arbetsuppgifter. Personer med läs- och skrivsvårigheter, på grund av dyslexi eller utländsk härkomst är särskilt utsatta, då deras svårigheter minskar förmågan att ta del av kompetensutveckling och svara upp mot företagens krav på ständig förnyelse. Insatserna i detta projekt kommer därför att prioriteras mot personer med låg och föråldrad utbildning och kompetens som inte stämmer överens med företagens behov. Genom särskilda utbildningsinsatser för personer med läs- och skrivsvårigheter kommer utsatta personer att stöttas, vilket ökar tillgängligheten till utbildning och utveckling.

2. Arbetsplatsen är viktig för personers vidareutveckling. Ett kontinuerligt lärande ska förekomma. Personer med läs- och skrivsvårigheter, kort utbildningsbakgrund eller personer med en lärstil som bättre kan tillgodogöra sig utbildning när teori och praktik varvas, är beroende av att arbetsplatslärande förekommer. Ytterligare en grupp är de, ofta kollektivanställda, som finns inom yrken där man som privatperson inte kan få del av utbildning, eftersom sådana kurser inte erbjuds inom det reguljära utbildningssystemet. Det arbetsunderlag som tagits fram under förprojekteringen har överlämnats till företagen. En grundlig kartläggning på individnivå, arbetsmetoder SWOT mm, är bekanta som utvecklingsverktyg.

3. Hålla i förändringsarbetet och stimulera till lärande kommer projektet att göra genom att mötas i tvärgrupper under utbildningens genomförande. Företagen är intresserade att ta del av andra företags erfarenheter och att jobba med gemensamma utvecklingsfrågor. Projektledaren i genomförandeprojektet kommer att ha en nyckelroll att löpande inventera tvärgrupperna, analysera behov och sammansättning. Avsikten är att skapa många synergieffekter i genomförandet av kompetensutveckling.

4. Spridning av erfarenheter blir effektiv och PÄ samverkar med dem som löpande sköter uppföljning och utvärdering. Genom att lära löpande under projektets genomförande, kan också projektet kontinuerligt förbättras. Tidigare forskning och uppföljning om Socialfondsprojekt, Mål 3, osv om arbetsplatslärande kan tillföra VilstaGruppens projekt intressanta erfarenheter.

Målsättning

Mål och förväntade effekter

VilstaGruppens mål med detta projekt är att:
1. Stärka anställdas kompetens och omställning så att personer med låg, föråldrad och otillräcklig utbildning ökar sin anställningsbarhet på arbetsplatsen och i arbetslivet.
2. Stärka ett kontinuerligt och systematiskt lärande med arbetsplatsen som bas för individens utveckling.
3. Ge långsiktig kraft åt enskilda företags kompetensutveckling genom att VilstaGruppens företag bildar ett nätverk för lärande inom området "människa-organisation"
3. Sprida nya idéer och metoder för kompetensutveckling kan spridas till andra företag inom VilstaGruppen.

1A : 100 procent av personer med låg och föråldrad utbildning ska stärka sin kompetens.
1B : 80 procent av personer med läs- och skrivsvårigheter ska uppleva att utbildningsstödet gett dem bättre möjligheter att lyckas i sitt arbete och med kompetensutveckling i stort.
1C : 25 procent av kvinnorna i projektet ska genom kompetensutvecklingsinsatsen öka sitt ansvarsområde och få mer kvalificerade arbetsuppgifter.

2A : Antalet arbetsplatsförlagda lärotillfällen ska genom projektets utbildningar öka med 100 procent.
2B : Antalet arbetsmetoder som stödjer ett systematiskt och kontinuerligt lärande ska öka med 50 procent.

3A : Antalet fördjupade kontakter mellan företag, problemlösnings- utvecklingsgrupper, ska öka med 50 procent.

4A : 10 företag utanför projektet har dragit nytta av projektets erfarenheter och därigenom startat egna utvecklingsprojekt.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta funktionshindrades tillträde och möjlighet att delta i projektet. Utbildningslokalernas utformning, utbildningsmaterialets utformning och utbildningens arbetsmetoder ska möjliggöra deltagande för alla i målgruppen. I företagen finns anställda med funktionshinder. Dessa ska ha samma tillgänglighet till kompetenshöjning som övriga i målgruppen.


Projektet kommer att genomföra en särskilt långsiktig satsning för personer som har läs- och skrivsvårigheter. Genom utbildning och fördjupad analys ska dessa personer hjälpas till bättre utvecklingsmöjligheter samt en bättre möjlighet att genomföra sitt arbete. Dessa personer kan, förutom sin svårighet att klara jobbet, även drabbas av omgivningens okunskap och oförståelse och felaktiga attityder. I detta projekt vill vi därför också öka kunskapen hos personal med personalledande roller om dyslexi och dyskalkyli. I förprojekteringen genomfördes därför en obligatorisk uppsökande verksamhet till denna målgrupp. Det finns okunskap, dåligt bemötande, nedlåtande attityder och skam kring detta funktionshinder. Det innebär att ledningens förståelse och uppmuntran är nödvändig för att drabbade personer skall ge sig till känna och få hjälp.

Även personer med utländsk bakgrund kan på grund av språksvårigheter drabbas av diskriminering och en sämre utvecklingsmöjlighet i arbetslivet. Projektet kommer att innehålla stöd till personer som har bristande kunskaper i svenska. Genom att öka kunskapen om kommunikationsmetoder kan situationen för personer med läs- och skrivsvårigheter förbättras i arbetslivet.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen har vi funnit att:
1. Kvinnor som finns på verkstadsgolvet oftare finns i de lägre kompetensskikten i de enklare sysslorna, arbetsuppgifterna. Det gör dem extra utsatta vid företagens nerdragning, rationaliseringar och omstrukturering av verksamheten. På grund av kompetensbrister har de en större risk att bli uppsagda.
2. Personer som har en lägre utbildning och enklare jobb har också en lägre lön och en sämre löneutveckling.
3. Det finns få förebilder, kvinnor i verkstadsföretag - goda exempel, som bidrar till företagens rekryteringsmöjligheter och möjligheter att bryta könsrollsmönster.


På följande sätt har vi valt att arbeta med dessa frågor i projektets genomförande:
1. Det finns en extra satsning på kvinnors kompetens i projektet. Kvinnornas andel av utbildningsbudget är högre än deras procentuella antal.
2. Personer med låg och föråldrad utbildning ska gynnas av att företagen ökar sitt interna lärande. Internlärar- och handledarutbildning ska innehålla moment av jämställdhetskunskap.
3. Företagen har själva uttalade mål att öka jämställdheten genom projektets kompetenssatsning. Utvalda kvinnor får en breddning och fördjupning inom sitt kompetensområde och kan därigenom fungera som goda exempel.
4. Uppföljning och utvärdering kommer att rapportera och informera om utvecklingen kring jämställdhetsintegrering, så att företagsledning och fackliga representanter får fler vardagstips på hur man långsiktigt kan arbeta med jämställdhetsintegrering.

Samarbetspartners

 • Eskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm
 • Företagarna
 • LO-distriktet i Mellansverige
 • Mälardalens högskola

Deltagande aktörer

 • AGE-Metall
 • Arena Personal Nordic AB
 • FB Kedjor AB
 • Fuji Autotech AB
 • IBC AB
 • Inneväder AB
 • Lexicon Mitt AB
 • Mälarplast AB
 • Ninorden AB
 • SHA Torshällaverken AB
 • SödergrensBr metallindustri AB
 • Vilsta Sporthotell AB
 • Öhlins Trading AB

Kommun

 • Eskilstuna