Logotyp på utskrifter

"Vägen tillbaka mot ett hållbart arbete"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLO-distriktet i Mellansverige
KontaktpersonBerit Örtell
E-postberit.ortell@lo.se
Telefonnummer015073256
Beviljat ESF-stöd8 715 117 kr
Total projektbudget21 138 772 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2014-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Genom ett unikt samarbete mellan fack, arbetsförmedling, utbildningsföretag, jobbcoach och företag kommer ca 150 långtidsarbetslösa att ges möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Projektet utvecklar en effektiv, hållbar och human metod för att få tillbaka arbetslösa till arbetsmarknaden genom ett utvecklat samarbete mellan viktiga aktörer i regionen Östra Mellansverige. Målet är att metoden ska ta tillvara flera aktörers enskilda styrkor och lösningar för att kunna erbjuda ett unikt samarbete mot den enskilde individen, vilken är central i projektet.

Bakgrund

BAKGRUND OCH OMVÄRLD

Trots att arbetslösheten nu sjunker efter en dramatisk tid på arbetsmarknaden så är arbetslösheten fortfarande hög. Särskilt anmärkningsvärd är den stora andelen långtidsarbetslösa. Sedan 1990-talets början har arbetslösheten hela tiden legat betydligt högre, även i högkonjunkturer, än den någonsin nådde tidigare under efterkrigstiden. Som lägst var arbetslösheten 5,9% år 2001.

Vi vet sedan tidigare lågkonjunkturer att vissa grupper inom LO området alltid har en tuffare och svårare väg till och tillbaka till arbete. För arbetssökande med bristande kompetens eller som saknar erfarenhet att få jobb är det, i reell mening, ”ständig lågkonjunktur”.

När det gäller strukturen i de Mellansvenska kommuner som berör projektet finns där en stark industribas som de senaste decennierna flyttat stora delar av verksamheten. De friställda är där i stor avsaknad av tidigare kompetensutveckling. Deras tidigare arbetslivserfarenheter ger dem inte den kompetens som behövs för nya jobb. Benägenheten hos dem till förändring av yrkesval och aktuella kunskaper om arbetsmarknaden i stort kräver kompletterande insatser och utbildning.

Hela den sociala miljön och strukturen på arbetsplatserna är nu sådan att det hela tiden kommer att krävas kompetenshöjning och insatser av utbildning utanför arbetsmarknadspolitiken. De senaste årens arbetsmarknadspolitik som fokuserar på att coacha och matcha arbetslösa innebär åtgärder som leder till ökad press på arbetslösa.

Arbetsförmedlingen spelar en central roll för att förmedla nya jobb till arbetslösa. För att förmedlingen av arbeten till arbetssökande ska bli mer effektiv krävs skapande av bättre verktyg i kontakten mellan arbetssökande, arbetsgivare, fack och andra lokala aktörer.

Det finns en strukturarbetslöshet som består av arbetssökande som inte passar för de jobb som finns att få. Det handlar främst om personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, t ex personer med kort utbildning eller en yrkeserfarenhet från en snäv del av arbetsmarknaden. Denna grupp riskerar att få uppleva återkommande arbetslöshetsperioder och bli långtidsarbetslösa. (Från Utmaningar på arbetsmarknaden: (Rapport LO 2011)

STATISTIK ARBETSFÖRMEDLINGEN:
Sedan juli förra året har arbetslösheten minskat i Östergötland. Nu ligger arbetslösheten på 7,3%av befolkningen 16-64 år. Av befolkningen 18-24 år är 11,5% inskrivna öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd och kan jämföras med 9,5 procent för hela landet. Prognoser visar att utvecklingen på arbetsmarknaden lokalt har tagit fart. Det innebär att arbetslösheten minskar, men samtidigt kommer det vara svårt för lågutbildade att få jobb.
Södermanland:
Antalet öppet arbetslösa och programaktiva uppgick till 13 100 personer mot slutet av juli. Det motsvarade 7,9% (16-64 år). I riket som helhet var motsvarande andel 6,1%. Det är långt kvar till nivåerna före lågkonjunkturen Det bedöms vara fortsatt svårt för arbetssökande med bristande kompetens eller som saknar erfarenhet att få jobb. Skillnaderna mellan könen beror i huvudsak på att företagen inom industrin, bygg och transport har återanställt personal efter lågkonjunkturen. Dominerande yrkesområden bland kvinnor är utbildning, sjukvård, omsorg samt handel, områden som i betydligt lägre omfattning berördes av nedgången på arbetsmarknaden.

VAD SKA PROJEKTET LÖSA?
Projektet ska bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas, dvs mål 1 inom programområde 2. Projektet kommer att bedrivas i region Östra Mellansverige.

Projektets verksamhet har utgångspunkt från individens behov, förutsättningar och intressen samt arbetsplatsernas förutsättningar och intressen. Vi vill bidra till en utveckling där individen står i fokus framför system och regler. Metoden vi utvecklar inom projektet främjar individen och ger denne större utrymme inom ramen för systemet av regler och bestämmelser

Projektets unika sammansättning med aktörer från fack, arbetsgivare, arbetsförmedling, coacher och utbildningsföretag gör att vi sammantaget kan åstadkomma en lösning för målgruppen som annars inte hade gjorts. Vår kunskap om marknaden och vår erfarenhet av målgruppen gör att vi kan hitta vägarna från den enskilde individen och dennes förutsättningar till ett verkligt behov som efterfrågas på marknaden av arbetskraft. Genom vår samverkan skapas en reell bas för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete


FÖRSLAG PÅ VERKSAMHET RIKTAD TILL MÅLGRUPPEN:
Genom en individuell analys av erfarenhet, vilja, utbildning och intresse kommer varje individ att hitta möjliga områden att arbeta inom. Vi vill utvidga arbetssättet till att kunna hitta nya områden som personer kan arbeta med. Det finns många yrken man inte ens känner till. Traditionellt har en arbetslös tendens att gå tillbaka till samma bransch man tidigare jobbat i, en bransch som ofta innebär risk för arbetslöshet igen. Vi vill också genom projektet få arbetsgivarna att få upp ögonen för att man kan söka nyanställningar även utanför de kompetensområden man vanligtvis rekryterar från. Projektet handlar alltså om att motverka inlåsning i yrken och arbetsplatser, något som både kvinnor och män drabbas av. I stället ska rörligheten öka.

Att bygga upp självkänslan och självförtroende är också en viktig del i processen mot ett mer hållbart arbetsliv.

En viktig del i aktiviteterna mot målgruppen är också anpassningen mot kraven i ett modernt ett arbetsliv. Där handlar det t ex om vardagliga rutiner om tider mm. Har man varit utan ett jobb en längre tid kan man ha behov av stöd för detta.

En individuell plan läggs upp. Aktiviteterna kan vara utbildning, praktik, arbetsplatsbesök mm. Utbildningar som genomförs kan vara inom ramen för arbetsförmedlingens utbud eller genom en skräddarsydd lösning. Allt följs upp och kontinuerligt under hela projektet finns gemensamma aktiviteter för målgruppen. Det kan vara seminarier i olika ämnen. Möten med ”role models”, dvs. personer som gått från långtidsarbetslöshet till arbetet och som berättar om sin resa. Exempel på personer som bytt bransch eller arbetsinriktning. Företag att besöka eller att ha praktik hos identifieras med hjälpa av aktörerna i projektet. En personlig coach stöttar i processen. Resurstorget ansvarar för denna del av projektet.

Under hela projekttiden har projektet egna lokaler. Detta för att stärka tillhörigheten till projektet och samhörigheten. Veckomöten kommer att hållas för samtliga deltagare där erfarenhetsutbyte kommer att ske. Individens engagemang och motivation är oerhört viktig och en del som vi kommer att jobba mycket med för att lyckas med projektet. Där det finns gemensamma behov av kompetensutveckling kan även lokala ”studiecirklar” genomföras.

De praktikplatser som deltagarna är på ska vara på företag med ett reellt behov av rekrytering samt svara upp mot de behov som individen har. IUC Öst spelar en viktig roll i detta arbete med att hitta arbetsplatser.

Vi kommer också att jobba aktivt med de mottagande arbetsplatserna så att de är beredda att ta emot praktikanter. Här vet vi att det finns brister idag. Vi vill skapa förutsättningar för meningsfulla praktikperioder som både ger kunskap, självkänsla och känsla av samhörighet. Vi kommer därför jobba med interna handledare som utbildas inom projektet, dvs anställda på mottagande företag. Förutom att praktiken får ett verkligt värde är det också utvecklande även för den anställde. Detta arbetssätt blir också en del av vår metod. Chefer och ansvariga kommer också att bli delaktiga.

Efter genomgången coachning och praktik eller företagsbesök är tanken att deltagarna ska vara redo för en sysselsättning.

Metoden och aktiviteterna kommer att fastställas mer i detalj under mobiliseringen.

Målsättning

Att ta fram en effektiv, hållbar och human metod för att få tillbaka arbetslösa till arbetsmarknaden genom ett utvecklat samarbete mellan viktiga aktörer i en region. Metoden ska vara användbar för aktörer även utanför projektet, dvs vara så väl beskriven och dokumenterad att den går att överföra till andra.

Övergripande mål är också minskad arbetslöshet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att säkerställa att aktiviteter inom projektet är tillgängliga. Under mobiliseringsfasen kommer en utbildning för projektets aktörer att hållas i ämnet.

För att få en verklig bild av vad tillgänglighet kan innebära för en arbetsgivare kommer vi att besöka arbetsplatser som har exempel på hur de har arbetat med tillgänglighet och där de har anställda med kända funktionshinder. Vi tror att detta är ett bra sätt att visa på hur det verkligen går till och att det är möjligt för vilket företag som helst. I en debattartikel nyligen av Maria Larsson, minister Socialdepartamentet (DN 17 aug 2011) visar hon på problemet att få anställer personer med funktionshinder. Det har också visat sig i undersökningar som Handisam gjort att de arbetsplatser som har anställt någon med känt funktionshinder tenderar att göra det igen. Det visar tydligt att den första med funktionshinder som blir anställd, blir banbrytande för fler. Detta visar att det är i mötet mellan människor som fördomar bryts. Andra slutsatser är att det går lättare att anställa personer med funktionsnedsättningar när fokus ligger på att söka rätt kompetens i stället för att stirra sig blind på hinder. Praktikplatser är också en bra inkörsport.

I projektet kommer deltagande företag att vara en viktig målgrupp för att få upp ögon för att det finns möjligheter med att anställa personer med eventuella funktionshinder.

Det kan finnas personer med funktionshinder i målgruppen (detta vet vi dock inte än). Under mobiliseringen kommer vi att ta fram ett arbetssätt för hur vi kan möta denna målgrupp, om det eventuellt finns andra behov än hos övrig målgrupp. Vi vill säkerställa att projektet är tillgängliga för alla både genom t ex tillgängligt material och tillgängliga lokaler.

Transnationellt samarbete

De transnationella aktiviteterna är viktiga i projektet. De ska fungera som ett lärande och en metodutveckling genom ett deltagande av direkt berörda i lärprocesserna. LO har goda kontakter med organisationer i andra länder, vilket underlättar detta samarbete.

I Danmark har man jobbat med ett projekt som heter Flexicurity. Flexicurity är en modell som LO i Danmark arbetar med. Ett lokalt upparbetat finmaskig säkerhetsnät. Där offentliga stödfunktioner och myndigheter i samverkan med kreativa fackliga och näringslivs representanter arbetar med att finna och säkra lösningar för individer utanför arbetsmarknaden. LO- skolan i Helsingör, där LO har ett upparbetat samarbete har aktiviteter och utbildningar kring detta som vi kan ta del av.

Vår avsikt är att genom kontakter med detta projekt se på vilka möjligheter vårt projekt har att nyttja deras goda idéer. Under mobiliseringen kommer vi att undersöka detta närmare samt fastställa hur vi jobbar i genomförandet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedling Flen
 • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
 • Arbetsförmedlingen Norrköping

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedling Flen
 • ARBETSFÖRMEDLING KATRINEHOLM V
 • Arbetsförmedlingen Norrköping
 • Industriellt Utvecklingscentru
 • Resurstorget i Öst

Kommun

 • Eskilstuna
 • Finspång
 • Katrineholm
 • Norrköping