Logotyp på utskrifter

Våga välja väg (VVV)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFlens kommun, AU-Centrum
KontaktpersonKlara Olander
E-postklara.olander@flen.se
Telefonnummer0157-430000
Beviljat ESF-stöd5 127 028 kr
Total projektbudget12 857 279 kr
Projektperiod2010-08-01 till 2013-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska arbeta för att lyfta deltagarna från ohälsa till hälsa och från utanförskap till delaktighet. Det innebär konkret att ungdomarna ska ges möjlighet att stärka sin självkänsla, öka sin kondition och förbättra sina kostvanor. Arbetet ska utgå från ett salutogent förhållningssätt och bygga på deltagarnas frivillighet. Lösningarna ska vara individuella.

Projektet syftar också till att utveckla samverkan mellan de aktörer som arbetar med den aktuella målgruppen. Dessa ska få ökade kunskaper om varandras arbete samt ges möjlighet att skapa långsiktiga, goda relationer.

Erfarenheterna av detta arbete ska spridas vidare genom strategiskt påverkansarbete.

Bakgrund

Flen är en kommun som består av mindre orter med stor geografisk spridning. Det bor cirka 16 000 invånare i kommunen, och av dessa är 1 735 16-24 år. Flen har närhet till flera större orter i Sörmland och Östergötland. Trots att närheten till andra orter ger ökade möjligheter till studier och arbete, finns det en grupp ungdomar/unga vuxna som står utanför arbetsmarknad och studier.

I dagens Sverige lever många ungdomar i utanförskap på grund av lågkonjunkturen. De har svårt att komma in på arbetsmarknaden, då utbudet på arbetsmarknaden är dåligt och konkurrensen är hård. De flesta av dessa ungdomar kommer dock hitta sin plats i samhället och på arbetsmarknaden, utan hjälp. Men det finns en grupp som, trots tidigare hjälpinsatser, inte tar sig ur utanförskapet - det är denna grupp Våga välja väg vänder sig till.

Under hösten 2009 genomfördes en förprojektering vars syfte var att få ökad kunskap om denna grupps storlek, sammansättning och behov. Förprojekteringen innehöll bland annat en kartläggning av målgruppens hälsa utifrån begreppen delaktighet, inflytande, goda livsmiljöer och sunda levnadsvanor.

Kartläggningen, vilken omfattade 56 individer, visade att minst 38 av ungdomarna befinner sig i riskzon för framtida ohälsa. Till exempel äter de för dåligt, motionerar för lite samt saknar vardagsstruktur. Resultatet visar också att det finns en betydande andel som upplever stress. Kvinnorna beskriver symptom som huvudvärk och magbesvär, medan männen relaterar till trötthet och sömnsvårigheter.

Gruppen saknar den fysiska och mentala kraft som krävs i dagens arbetsliv. Det handlar exempelvis om att orka sitta på en stol under en hel skoldag.

Ungdomarna upplever sig ha haft bristande support och intresse från vuxna, skola och myndigheter i övergången mellan skola och arbetsliv. Flera av de unga är av uppfattningen att "andra vet bäst" och de medger att de lever i en falsk trygghet där Arbetsförmedling, skola eller Socialförvaltningen löser deras sitaution. Detta innebär att förmågan att ta egna initiativ har försvagats.

I Flen finns sedan tidigare en god samverkansanda mellan de myndigheter som arbetar med unga som lever i utanförskap. Förprojekteringen har dock visat på att samverkan behöver utvecklas och intensifieras ytterligare. Exempelvis behöver de samverkande organisationerna få ökad kunskap om varandras uppdrag organisering och regelverk. Syftet är att förståelsen för myndigheterna sinsemellan ska öka, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för samsyn i arbetet med individer. För att uppnå en god samverkan är det också viktigt med relationer, de människor som arbetar med unga, utifrån olika organisationers perspektiv och ramar, behöver lära känna varandra.

Förankring: genom arbetet med projekt Duellen visade det sig att det fanns en grupp ungdomar som stod så pass långt i från arbetsmarknaden att befintliga samverkansinsatser inte kunde tillämpas. I förprojekteringen genomfördes en kartläggning, vilken gav samtliga samverkansaktörer nya kunskaper om denna grupps sammansättning och behov. Samverkansaktörerna i Flen är eniga om att resultatet av förprojekteringen måste leda till en utveckling av arbetet med unga i Flen, varför våga välja väg kan ses som väl förankrat.

Mervärde: hälsoprofilbedömning har visat sig vara en effektiv arbetsmetod i arbetet med unga eftersom den ger en mer nyanserad och heltäckande bild av individens situation. Detta bidrar till att berörda myndigheter får bättre förutsättningar för att genomföra ett bra arbete. Projektet kommer att bidra till en intensifiering av samverkansarbetet, då hälsoperspektivet i arbetet med de unga gör att parter som i dagsläget inte har regelbunden kontakt med varandra, får det. Socialtjänsten kommer till exempel få ökade kunskaper om psykatrins arbete med unga, vilket i sin tur bidrar till en mer nyanserad bild av individen, då hälsoperspektivet får en framträdande betydelse.

För individen innebär den ökade samverkan att han/hon får ett samlat stöd på vägen mellan skola och arbetsliv.

Syfte

Projektet ska, genom samverkan,arbeta för att lyfta deltagarna från ohälsa till hälsa och från utanförskap till delaktighet. Det innebär konkret att ungdomarna ska ges möjlighet att stärka sin självkänsla, öka sin kondition och förbättra sina kostvanor. När det psykiska och fysiska måendet har ökat är sannolikheten för att deltagarna ska gå vidare mot ett arbete högre. Arbetet ska utgå från ett salutogent förhållningssätt och bygga på deltagarnas frivillighet. Lösningarna ska vara individuella.

Projektet syftar också till att utveckla samverkan mellan de aktörer som arbetar med den aktuella målgruppen. Dessa ska få ökade kunskaper om varandras arbete samt ges möjlighet att skapa långsiktiga, goda relationer. Detta ska stärka det gemensamma arbetet med individerna. En annan del av utvecklingen av samverkan är att arbetet ska omfatta fler handläggare, som det ser ut i dag arbetar en liten elit bestående av chefer och handläggare med samverkan. Detta kräver tid och samlad kraft som kan möjliggöras genom projektet.

Erfarenheterna av detta arbete ska spridas vidare genom strategiskt påverkansarbete.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att ungdomarna ska gå från att vara "riskgrupp" till "friskgrupp". Detta ska ske genom

-upprättandet av vardagsrutiner
-förbättrade motions - och kostvanor
-skapandet av en meningsfull sysselsättning
-skapandet av förutsättningar för deltagarna att våga välja väg i livet

Mätbara mål:
-100 % av deltagarna ska visa på ett bättre fysiskt och psykiskt mående efter deltagande.
-50 % av deltagarna ska kvalificera sig till Arbetsförmedlingens Utvecklingsgaranti (UGA).
-25 % av deltagarna ska börja studera.
-Samverkansaktörerna ska få fördjupade kunskaper om målgruppen samt om varandras verksamheter och regelverk

Målsättningen är också att sprida resultat och erfarenheter till andra kommuner i Sörmland samt även nationellt och internationellt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet: De lokaler som kommer att användas under projekttiden är sedan tidigare anpassade för människor med olika funktionsnedsättningar, vilket gör att projektet inte begränsas till vissa målgrupper på grund av fysisk otillgänglighet.
Tillgänglig verksamhet: Under förprojekteringen gavs tillfällen för reflektion kring bemötande och förhållningssätt. Det resulterade i ett antal mål som ska uppnås i genomförandet: ökad grad av samsyn, ett gemensamt förhållningssätt samt ökade kunskaper om vad som ligger inom begreppet tillgänglig verksamhet.
Tillgänglig information och kommunikation: all information ska vara lättläst och preseteras i olika medier med syfte att öka tillgängligheten. Kommunikationen ska utgå från varje individs förutsättningar.

Arbetet med tillgänglighet ska följas upp årligen genom en enkätstudie riktad till berörd personal samt dess ledning.

Jämställdhetsintegrering

Projektet ska fokusera på att stärka kvinnorna och motivera männen. Detta grundar sig på resultatet av hälsokartläggningen, samt förprojekteringens swot, som visar att kvinnors fysiska hälsa är bättre än männens samtidigt som kvinnors upplevelse av sin hälsa är sämre än männens.

Genom det intensifierade arbetet med samverkan, ges tillfälle för samtliga aktörer att fastställa ett gemensamt förhållningssätt avseende jämställdhetsarbetet. Förhållningssättet ska medföra att män och kvinnor behandlas och betraktas som enskilda individer och att de ges samma möjligheter. Genom utbildning och reflektion ska traditionella könsroller och föreställningar med koppling till arbete, utbildning och kön brytas.

Erfarenheterna av arbetet och förhållningssättet ska tas till vara och spridas i länet, i nationella ungdomsnätverk och genom det transnationella erfarenhetsutbytet som våga välja väg har koppling till.

Samverkan, jämställdhet och strategisk påverkan följs upp kontinueligt i projektet genom lärande utvärdering med syfte att kunna påverka händelser under projektets gång.

Transnationellt samarbete

Ca 8 ungdomar/år kommer att erbjudas möjlighet till internationellt erfarenhetsutbyte. Syftet är att inspirera de unga till att våga välja Europa.

Förprojekteringen har haft kontakter med Italien, Holland och Finland. Styrgruppen och projektledaren besökte bl a Arbetsförmedlingens motsvarighet i Rimini. De kontakter som knöts ger möjlighet till utbildning och arbetsprövning.

I syfte att ge arbetet med metodutveckling och samverkan ännu en dimension och ännu en möjlighet till utveckling ska projektet ha ett erfarenhetsutbyte med Italien eller annat europeiskt land. Utbytet ska ske på såväl individ -som organisationsnivå. Syftet är att få och sprida kunskaper om hur man kan organisera ett gemensamt arbete med målgruppen samt om de metoder som används. Såväl ungdomar som personal/ledning från de berörda organisationerna ska delta i detta arbete. Resultatet ska tillvaratas genom att erfarenheter av framgångsrika arbetssätt/förhållningssätt implementeras i projektet och sprids genom det strategiska påverkansarbetet.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedling Flen
  • Rehabilitering

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedling Flen
  • Rehabilitering

Kommun

  • Flen