Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Väderstad Kompetensutveckling

Karin Eke-Göransson

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnders Bergqvist
E-postanders.bergqvist@vaderstad.com
Telefonnummer0142-82006
Beviljat ESF-stöd1 799 679 kr
Total projektbudget1 799 679 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att stärka kompetensen hos våra medarbetare. Fem kritiska framgångsfaktorer identifierats där vi satsar på kompetensutveckling för att stärka vår konkurrenskraft och därmed klara lågkonjunkturen. Totalt 395 personer kommer delta i insatserna som startas i april

Bakgrund

Behov och problem:
Från projektbeskrivningen:
För att möta krisen och att företag med långsiktig potential ges möjlighet att övervintra lågkonjunkturen och komma ur krisen med stärk konkurrenskraft.
Kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till att utveckla medarbetare så att de kan vara kvar i verksamheten och insatser som bidrar till att de medarbetare som riskerar uppsägning får förnyad kompetens

I vårt Förprojekt har vi identifierat nedanstående områden som kritiska framgångsfaktorer för oss som företag för att klara lågkonjunkturen och komma ur krisen med stärkt konkurrenskraft. Områdena sammantaget är alla viktiga för att tillsammans stärka våra medarbetare och oss.

Kopplat till dessa områden har vi sedan identifierat kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till att utveckla medarbetare och därmed verksamheten och också öka kompetensen hos medarbetare som riskerar uppsägning.

1. Stärkt försäljningskraft

I lågkonjunkturen minskar efterfrågan på våra produkter. Vi måste utveckla vår försäljningsorganisation och försäljningsmetod samt utveckla nya marknader för att kunna hålla uppe försäljningsvolymen och därmed produktionsvolym.

Kortfattat: utan försäljning ingen tillverkning!

I fabriken är det cirka 450 anställda som arbetar främst med svetsning och montering av maskiner, kollektivanställda som är boende främst i Väderstad med omnejd. För att undvika varsel och uppsägning i fabriken måste försäljningen stimuleras, både nationellt och internationellt.

Försäljningen stimuleras genom att vi har positiva och kompetenta människor som jobbar väldigt nära slutkunden. Så genom att motivera och utbilda de som arbetar med sälj, service och reservdelar så bibehåller vi dagens försäljningsnivå och i bästa fall ökar den ytterligare, vilken i sin tur skulle leda till fler arbetstillfällen i fabriken i Väderstad.

Om försäljningssiffrorna dalar så är det inte bara Väderstad-Verkens personal som drabbas utan en mängd underleverantörer hotas likväl.

Nu är det viktigare än någonsin att finna motivationskraften hos våra säljare. Informationen som når dem är över lag pessimistisk, att i det läget finna motivation, se möjligheter och hålla lågan uppe är en kritisk framgångsfaktor. Utan vår försäljning stannar produktionen! Detta har förödanden effekter. I slutändan är det produktionspersonal som drabbas.


Identifierat kompetensutvecklingsbehov: Säljutbildning, CRM, för totalt 150 personer

2.Snabbare produktutveckling
För att hinna före konkurrenter och behålla och stärka vår ställning på marknaden och också för att kunna bibehålla produktionsvolym. En ny typ av maskin ger oss t ex möjlighet att sälja på fler marknader, vilket ökar antalet sålda maskiner och därmed produktionsvolymen.

På Utvecklingsavdelningen arbetar idag ca 90 medarbetare de allra flesta har en ingenjörsbakgrund. Rollerna är fördelade på Konstruktörer, Specialister, Projektledare, Produkt- och gruppchefer. Avdelningen utgör en mycket viktig del av företagets utveckling och fortsatta överlevnad. Vi har de senaste åren haft en mycket kraftig tillväxt vilket medfört en stor insats i att hitta och att rekrytera rätt kompetenser till avdelningen. I detta arbete har flera framgångskritiska kompetensutvecklingsinsatser hamnat i skuggan. Behovet av att dels att lyfta upp befintlig personal till nya projektledarroller samt att utveckla våra befintliga chefer är en klart kritisk framgångsfaktor. Rådande lågkonjunktur påverkar oss och vi behöver ställa om våra chefer/projektledare mot att både fördjupa och bredda sitt arbetsområde för att arbeta resurseffektivt och konkurrenskraftigt i den lågkonjunktur som föreligger.

Snabbare produktutveckling innebär också att vi måste bli ännu bättre på att minska ledtiden mellan färdigutvecklad produkt och att den börjar produceras. Det ställer ökade krav på produktionsteknisk kompetens och också svetskompetens hos våra konstruktörer. Dessa två områden är kritiska för att få en produkt från färdigkonstruerad till verklig produktion.

Identifierat kompetensutvecklingsbehov: Projektledarkompetens, produktionsteknisk kompetens, svetskompetens hos konstruktörer, totalt 55 personer


3. Mångkunnighet/Flexibilitet/Rörlighet hos vår produktionspersonal

Osäkerheten på marknaden gör att vi snabbt måste kunna anpassa vår produktion, dvs vilka maskiner vi tillverkar och i vilken omfattning. Detta innebär att en produktionslina som tidigare enbart producerat en enda modell nu måste kunna vara flexibel och snabbt kunna ändra produkt att tillverka. Det innebär att montörer och svetsare måste bli mer breda och mångkunniga. Att jobba med intern kunskapsöverföring och en form av intern lärling är ett mycket bra sätt att stärka kompetensen. Att kompetensutveckla medarbetare med hjälp intern handledning blir därför en viktig aktivitet.

Den lägre efterfrågan kan också tvinga oss att ändra produktionsupplägg t ex genom att vid vissa tillfällen avstå från faktiskt produktion trots att arbetsstyrkan finns på plats. Genom att ha utbildade interna handledare kan man då snabbt sätta in kompetensutvecklingsinsatser i den egna verksamheten med hjälp av egna interna resurser. Det uppstår med andra ord en stor möjlighet för kompetensutveckling för samtliga medarbetare, även de som inte själva deltar i aktivteter kopplade till detta projekt.


Identifierat kompetensutvecklingsbehov: Handledarutbildning för personal inom produktion, totalt 150 personer


4.Robotsvets
Detta område är mycket viktigt. Allt mer av vår produktion går över till robotsvets. Lokalt har vi haft mycket svårt att hitta rätt kompetens. Vi har försökt att rekrytera kompetensen men den är mycket begränsad. Att kompetensutveckla en svetsare till robotsvetsoperatör ökar flexibiliteten och användbarheten i vår tillverkande process, vilket minskar risken för uppsägning. Genom utbildningsinsatsen kommer han eller hon att stå betydligt bättre rustad och vara mer attraktiv på arbetsmarknaden, då många industrier går mot en mer automatiserad tillverkning

Ca en tredjedel av produktionspersonal är svetsare. Idag finns det 130 svetsare. Robotsvetsning ger en förbättrad kvalitet och jämnare kvalitet på våra produkter. Produktionen blir mer kostnadseffektiv. Det ger en bättre arbetsmiljö för den som arbetar, t ex med tanke på ergonomi. För att kunna jobba som svetsrobotoperatör krävs utbildning i grundutbildning i robotsvetsning.

Identifierat kompetensutvecklingsbehov: Robotsvetsutbildning för totalt 20 personer

5. Ledarutveckling

Att i rådande konjunktur ha ett väl fungerande Ledarskap är av yttersta vikt. Nu ställs högre krav än tidigare på våra ledare: långsiktighet, beslutsamhet, kommunikation, hantera personal på ett bra sätt, motivera tuffa beslut, att hålla uppe motivationen i nedgång och eventuella varsel, motivera de som är kvar och stötta de som vi eventuellt måste varsla. Att ta ansvar på kort och lång sikt,

I den utmaning vi står inför nu är det personliga ledarskapet mest prioriterat att utveckla och stötta våra ledare i. Det blir tuffare tid och därmed ännu tuffare att vara chef och ledare. Här krävs en kompetensutvecklingsinsats som stärker ledarna och därmed också vårt företag och organisation.

Identifierat kompetensutvecklingsbehov: Ledarutveckling med fokus på det personliga ledarskapet, t ex med UGL, totalt 20 personer

Med dessa områden som grund har vi valt kompetensutvecklingsinsatser som stödjer dessa kritiska framgångsfaktorer och därmed möjligheten att kunna kompetensutveckla och därmed behålla personal i lågkonjunkturen.

Metoden är att genomföra kompetensutvecklningsinsatser med såväl interna som externa resurser.Syfte

Syftet är att kompetensutveckla personal för att stärka vår konkurrenskraft i det konjunkturläget som nu råder. Vi vill kunna behålla kompetens lokalt då vi är en stor aktör som har många anställda och som anlitar många företag som leverantörer till oss. Att övervintra lågkonkunturen är huvudsyftet då vi vill vara redo när konjunkuren vänder.

Syftet är att sätta in kompetensutvecklingsinsatser inom de områden som vi identifierat som kritiska framgångsfaktorer i Förprojekteringen.
Det vill säga:
-Stärkt försäljningskraft
-Snabbare produktutveckling
-Mångkunnighet/Flexibilitet
-Robotsvets
-Ledartuveckling

Samtliga områden är av lika stor vikt, uppställningen är helt utan prioriteringsordning


Risken för uppsägningar är stor. Nedan ger vi en kort presentation av vårt företag och bakgrund till det läge som vi nu står inför.

Kort introduktion till Väderstad-Verken AB
Väderstad-Verken AB är ett företag i orten Väderstad i Östergötland. Företaget startades 1962 av Siw och Rune Stark. Familjen Stark är fortfarande ägare och aktiva i företaget. Väderstad tillverkar jordbruksmaskiner i form av såmaskiner och jordbearbetningsmaskiner. Verksamheten har expanderat kraftigt och omsätter idag närmare 2 mrd kronor.

I Sverige finns all verksamhet samlad i orten Väderstad. Här finns fabriken där all tillverkning sker, utvecklingsavdelningen där all nyutveckling och vidareutveckling sker, marknadsavdelningen som står för marknad, service och försäljning, inköpsavdelning, stödfunktioner i form av ekonomi, personal, IT, och Shared Services
Totalt är 716 anställda i Väderstad

- Antal kvinnor är 52 (36 tjänstemän, 16 kollektivanställda)
- Antal män är 664 (204 tjänstemän, 460 kollektivanställda)

Marknaden bearbetas med hjälp av egna dotterbolag samt genom återförsäljare i totalt 35 länder.

Lokalt är vi en stor arbetsgivare för såväl tjänstemän som kollektivanställda.
De anställda på Väderstad-Verken är bosatta i bland annat följande orter: Mjölby, Linköping, Ödeshög, Vadstena, Motala, Boxholm, Väderstad, Mantorp och Skänninge

Totalt har vi 130 underleverantörer, 85% av dessa finns i Sverige. Totala ordervärdet från de svenska bolagen är 75%. I närområdet finns flera av våra leverantörer. För att ge några exempel. Vi köper bearbetad och skuren plåt från följande leverantörer:
-Ödeshögs Mekaniska
- Plåtmodul i Mjölby
- Hejla
- Tranås rostfritt och smide

Vi står för en betydande del av samtliga dessa företags omsättning, mellan 25 och 50%Effekter av finanskrisen

Då vi verkar på en global marknad påverkas vi inte bara av lågkonjunkturen i Sverige utan också av världsläget.

Det är framförallt våra marknader i öst såsom Ryssland, Ukraina, Baltikum som börjar känna av en större tröghet i och med att lantbrukarna har svårare att få finansiering. Många avvaktar med att sälja sin spannmål, då man väntar på att spannmålspriset ska gå upp igen. Många lantbrukare börjar därför få brist på kapital.

Vi har fått sänkningar i prognosen för 2009, då det har blivit svårare att sälja. Bland annat har vi fått annulleringar av order till Ryssland. Det är oerhört svårt att blicka framåt och göra en bra prognos i nuläget, osäkerheten är stor.

Detta innebär att vi kommer att göra justeringar i den tänkta produktionsplanen för 2009 för att möta en lägre försäljningsvolym än vi tidigare planerat för.

Då alla tillverkare befinner sig i samma situation så kommer konkurrensen att öka framöver. Vi själva ska ha god kraft i utveckling av såväl nya som befintliga produkter. Effektivitet i alla led är av högsta vikt och vi måste alla göra allt vi kan för att leverera produkter av mycket hög kvalitet för att tillse att kunderna alltid blir nöjda med en maskin från Väderstad. Våra kunder har högt ställda förväntningar på produkter, service och reservdelar från oss.

Marknaden i Ryssland och Ukraina utgjorde förra året ca 30% av vår omsättning. Vi har redan nu gjort vissa omställningar i vår produktion med borttagning av skift och ändrad produktion.

Vi producerar helt och hållet efter order. På de flesta maskiner finns anpassningar som gäller för en viss kund på en viss marknad, vilket gör att vi inte tillverkar för att lagerhålla. Minskad efterfrågad och därmed minskad försäljning kommer att kräva reducering av personal.Målsättning

Målet med samtliga aktivteter är kompetensutveckling för att bredda sin nuvarande kompetens och för att kunna möta det som vi identifierat som kritiska framgångsfaktorer i det läge som nu råder. Målet är också att kunna göra samtliga aktiviteter nu när de verkligen behövs istället för när det är för sent.

Område: Stärkt försäljningskraft

Säljutbildning
Syfte: Aggressivitet i försäljning för att därmed kunna hålla upp produktionen
Få ökad säljkraft, öka motivationen hos våra säljare
Stärk kunskapen om CRM (Customer Relationship Marketing)
Mål: Samtliga sälj- och servicepersonal (150 personer) ska ha gått igenom utbildningen senast juli 2009, ökad försäljning
Mål för deltagare: I kommande utvecklingssamtal ska högre kompetensnivå nåtts

Område: Snabbare produktutveckling
Projektledarutveckling
Syfte: Resurseffektivitet i projekt
Säkerställa tvärfunktionellt arbete i org.
Snabba på time to market
Skapa innovationskraft
Mål: Snabbare konceptutveckling
Kostnadsreducering
Få ut nya produkter på nya marknader snabbare
Kompetensutnyttjande i hela organisationen
Mål för deltagare: Utveckling som följs upp i kompetensinventering
Självskattning, samt samtal med närmste chef

Område: Snabbare produktutveckling
Svetskompetens hos konstruktörer
Syfte: Ökad förståelse för den svetsande processen för att uppnå bättre kvalitet, och därmed bättre konstruktionsunderlag.
Mål:Kursdeltagarna skall få ökad förståelse för hur våra konstruktiva lösningar påverkar våra produktionsprocesser och produkter.
Antalet utbildade konstruktör, 30 st
Mål för deltagare: Ökad kunskap, i kommande kompetensinventering ökat sin uppskattade kompetens med ett steg.

Område: Snabbare produktutveckling
Produktionsteknik, produktion
Syfte: Stärka kompetensen hos produktionstekniker för att förbättra kritiska faktorer för ändamålsenlig produktion och effektivisera produktionsflöden och ledtiden
Mål:
Införande av taktat flöde på två linor
Antal utbildade i bas 10
Antal utbildade avancerad nivå 5
Följa upp förbättringsförslag inom området
Mål för deltagare: Samtliga deltagare ska uppnå nivå instruktör enligt kompetensmatrisen i Produktion

Område: Mångkunnighet/Flexibilitet hos produktionspersonal
Handledarutbildning
Syfte Ge förutsättningar för intern kunskapsöverföring genom att ha intern handledare. Syftet är att bredda kompetensen hos samtlig produktionspersonal
Mål: 150 utbildade internhandledare
Mål för deltagare: Samtliga deltagare ska uppnå instruktör i kompetensnivå

Område: Robotsvets
Svetsrobotoperatörsutbildning
Syfte: Öka antalet utbildade svetsrobotoperatörer för att öka effektiviteten och kvalitet
Utbilda 20 st
Den anställde blir mer flexibel eftersom man då kan både manuell svets och robotsvets
Mål: Antalet utbildade svetsrobotoperatörer
Minskade antal stopptid i robotanläggning
Mål för deltagare: Uppnå nivå självständig operatör

Område: Ledarutveckling
Ledarutveckling
Syfte: Förstärka ledarskapet
Bredda ledarskapet
Utveckla ledarskapet
Mål: Säkerställa att vi arbetar med rätt saker, kvalitetssäkra
Egen insikt, bli en bättre och tydligare ledare, arbeta med Väderstad Way
Utöka arbetsuppgifter, bli bättre på att gå in i nya arbetsområden
Ökad medvetenhet om Tillgänglighet och Jämställdhet
Utveckla totalt 20 ledare
Mål för deltagare: Utveckling som följs upp i kompetensinventering
Självskattning, samt samtal med närmste chef

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta projekt såväl som övrig verksamhet i företaget är tillgängligt för personer med funktionshinder. Företagets lokaler är anpassade så att alla kan ta sig fram och fungera på ett enkelt sätt i arbetssituationen. Våra kontorsbyggnader är byggda under senare år och helt anpassade för personer med funktionshinder, t ex med hiss, ramper, dörröppnare mm. Vi har en anställd som är rullstolsburen.

Företagets värdegrund, det vi står för, vad vi kännetecknas av och det vi strävar efter i allt vi gör i möten med varandra, i möten med kunder innebär ömsesidig respekt för alla. Vi vill att alla ska bli sedda, känna sig behövda och kunna påverka. Ett av våra kärnvärden är tillgänglig. Våra kärnvärden beskriver egenskaper som tycker är viktiga, egenskaper som vi vill stå för och som Väderstad skall förmedla i mötet människor emellan. Kärnvärdena uttrycker summan av vår värdegrund och våra tankar om framtiden, och utgör grunden för vårt dagliga arbete.

Information, såväl i projektet, som i övrig verksamhet sker såväl muntligt som skriftligt. Intranät, veckomöten, intern veckoinformation i skriftlig form är några av de former vi använder för informationsspridning.

Att uppmärksamma denna fråga genom kommunikation blir en del av projektet. Frågan kommer också att diskuteras under ledarseminarium tillsammans med Jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering

Med hjälp av SWOT-analysen har vi kommit fram till att det under genomförandet krävs extra fokus på jämställdhetsperspektivet i projekten. Kvinnliga deltagare ska aktivt sökas, projektet ska också följa upp antalet deltagare uppdelat på kön.
Projektet ska också aktivt kommunicera ut jämställdhetsperspektivet i projektet till deltagare och samverkande aktörer.
Vidare kommer vi i Ledarutveckling, som är ett av våra områden att behandla både jämställdhet och tillgänglighet i form av ett seminarium i samband med 30-gruppsmöte (där alla chefer samlas)

Kommun

  • Mjölby