Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

VG Företag i utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVilstaGruppen
KontaktpersonAgneta Engström
E-postagneta@ae-empowerment.se
Telefonnummer0703002703
Beviljat ESF-stöd3 859 760 kr
Total projektbudget3 859 760 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt med/mellan små arbetsplatser inom olika verksamhetsområden/ branscher. Syftet med projektet är att via samverkan mellan företagen samt ett internt lärande, skapa kontinuitet i kompetensutveckling, utveckla metoder för ökad jämställdhet hos kvinnor i ledande befattningar i traditionellt manliga strukturer samt ett ökat entreprenöriellt tänkande i företagen. Målgrupp är företag/anställda som behöver ställa om sin kompetens, små företag med "växtvärk" och företag som arbetar i industriell miljö.
Samverkansparters är arbetsmarknadens organisationer som också kommer att leda utbildning i "kontinuerliga förändringsprocesser". Projektet har interna processledare. Personer med intresse för lärande och förändringsprocesser.

Bakgrund

INTRODUKTION:
Eskilstuna blev en av de hårdast drabbade kommunerna när finanskris och lågkonjunktur slog till mot fordonsindustrin och dess underleverantörer. Bakom varje siffra i statistiken finns en människa. Nu när det vänder står många fortfarande utanför företagen. Många jobb inom industrin kommer aldrig tillbaka. Därför handlar detta projekt om förnyelse, omställning av kompetens, metodutveckling ökad jämställdhet och mer entreprenöriellt tänkande i företagen.

VilstaGruppen (VG) är en ekonomisk förening med 165 medlemsföretag och totalt cirka 4000 anställda inom Eskilstunaregionen. De flesta företag tillhör eller har en koppling till den traditionella industrisektorn, både inom produkter och tjänster. Till VG hör många av de mindre arbetsplatserna, småföretagen.

Projektet omfattar 13 företag/arbetsplatser med verksamhet i Eskilstuna/Mälardalsregionen.

- Projektets övergripande syfte är att ge anställda möjlighet att lära nytt, lära om för att stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.
- Projektet avser med sina prioriteringar medverka till ökad kompetens om genusfrågor på arbetsplatser med manlig kultur och dominans.
- Projektet vänder sig till små arbetsplatser för lärande och samverkan.
- Projektet vänder sig till anställda med låg och föråldrad utbildning.
- Projektet avser att utveckla enteprenöriellt tänkande och ge förutsättningar för tillväxt.

MOTIVERING TILL PROJEKTET:
Ökat strategiskt tänkande, förmåga till förändring och mer kontinuerligt lärande på arbetsplatserna:
Södermanland är det län i Östra Mellansverige som har en av de lägsta övergångsfrekvenserna till högre utbildning, cirka 37 procent. Den sörmländska arbetsmarknaden har tidigare erbjudit arbetstillfällen där detta inte heller varit ett krav. Idag är arbetslivets krav större. Konkurrensen mellan företag är hård. Förändringstrycket är stort. Förmågan till förändring är en nyckel till framgång. Vi kan inte möta framtiden med gamla metoder och föråldrad kompetens. Låg eller föråldrad utbildning innebär risk för utslagning. Anställda riskerar att bli arbetslösa.

Lärande miljöer på arbetsplatsen gynnar både individ och företagens utveckling:
Med en bristande grundutbildning kan möjligheten att vidareutbilda sig vara begränsad. Inom vissa yrkesområden kan tillgång/utbud saknas. Företag med kompetens och arbetsmetoder för kontinuerligt internt lärande i vardagsarbetet ger anställda större möjligheter att hänga med i arbetslivets utveckling.

Samverkan ger kraft och energi till egen utveckling:
Företag och anställda kan genom att samverka med andra få tillgång till ny kompetens, nya idéer och infallsvinklar. Arbetsplatserna har framfört önskemål om samverkan kring gemensam "problematik". Då samverkan sker mellan företag från olika verksamhetsområden/ branscher sker ett lärande vidgar perspektiven.

Små företag som vill blir stora:
Vi behöver fler växande småföretag som kan skapa utvecklande arbetstillfällen och medverka till regionens ökade välstånd. Företag som växer behöver förändra sin kompetens och struktur men framför allt tänka på ett nytt sätt. Ett enteprenöriellt tänkande är att ha förmåga att identifiera möjlighet och skapa resurser för att tillvara ta dessa möjligheter.
I detta projekt finns småföretag som idag har "växtvärk" och där personalen behöver samla sig kring en genomlysning av verksamhet-, organisation och kompetens för att kunna "lyfta" och växa vidare. Idag saknas kraft och kompetens att genomföra denna insats på egen hand.

Kvinnor och mäns lika möjligheter ger tillväxt:
I industrin arbetar fler män än kvinnor, särskilt i produktion. Kvinnor som väljer att arbeta i denna miljö upptäcker att kultur och tradition ibland gör det "svårt". Ifrågasättande av kompetens, brist på respekt för ledarskapet, attityder och värderingar påverkar glädjen och resultatet i arbetet. Kvinnorna slutar. I VGs projekt finns anställda som verkar i sådan arbetsmiljö. Dessa företag ska samverka för att förbättra kvinnors arbetssituation.
Det finns också företag med tydlig uppdelning av "kvinnojobb" och "mansjobb". Kompetensutveckling, ledarskap och långsiktiga jämställdhetsambitioner vill stärka kvinnor till mer avancerade arbetsuppgifter, breddning och utsuddning av gränserna. Detta gynnar företag och anställda på kort och lång sikt.

Mervärde: Mindre arbetsplatser saknar ofta kompetens och resurser för en nödvändig strategisk verksamhets- och kompetensutveckling. Genom att delta i ett Socialfondsprojekt kan arbetsplatser på ett strukturerat och systematiskt sätt genomföra en analys plan för verksamhetens utveckling och kompetensbehov hos anställda. Genom ekonomiskt stöd kan insatserna göras snabbare, mer omfattande än vad som annars kan ske. Genom tillgång till processtöd, administrativt stöd och projektägarens (PÄ) ekonomiska åtaganden ser företagen en möjlighet att kliva på "utvecklingståget".

Mervärde: Projektet har en jämställdhetssatsning. Samverkan mellan företag i metod- och kompetensutveckling ger ökade kraft i problemlösningen. Genom tillgång till externt stöd (jämställdhetsintegrering) kan dessa företag göra en jämställdhetssatsning som gör dem till intressanta förebilder för VG. Genom uppföljning och utvärdering kan andra företag lära och påverkas av resultaten.

FÖRANKRING OCH INFORMATION:
Företagen har deltagit på informationsmöte om Socialfondens program hos VG samt en arbetsplatsträff där ledning, personal eller personalrepresentanter deltagit. Genom mötet har programmets förutsättningar klarlagts. Nuläge och framtid för företag och anställda har diskuterats, inkl jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och integration. Det finns ett stort behov och intresse att delta i projektet. Den öppna atmosfären i företagen öppnar för intressant samverkan och ömsesidigt lärande.

MOBILISERING:
Start med förankring och analys- kompetenskartläggning på varje företag. En SWOT-analys görs utifrån sårbarhet (kompetens- verksamhet). Jämställdhet och tillgänglighets SWOT ingår. Se beskrivning jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Hög delaktighet är viktig för anställdas engagemang och projektets resultat samt långsiktiga effekter. Internt processtöd kombinerat med externt stöd för processledning, tillgänglighet, jämställdhet och utvärdering mobiliseras och medverkar i mobiliseringsfasen.
Samordning och koordination genom projektägaren (PÄ) Samverkanparterns engageras under mobiliseringsfasen. Processledare har en viktig roll som stöd- och pådrivare under förprojekteringen.
Handlingsplan för utveckling skapas i delaktighet. Planerad tidsåtgång i aktivt mobiliseringsarbete cirka 4 månader. Samverkan mellan företagen i avstämning kring samordning och lärande och kompetensutveckling inför genomförandet.

GENOMFÖRANDE:
Handlingsplanen som tagits fram på varje arbetsplats kommer att ligga till grund för kompetensutveckling. De indikationer som anställda och ledning givit finns beskrivna i sitt sammanhang i denna ansökan under bakgrund till projektet samt Målgrupper. Följande utvecklingsområden har lyfts under förankringssamtalen: Ledarskap, organisationsutveckling, entreprenörskap, individuella behov för att stärka den anställdes ställning utifrån behov av omställning, breddning och fördjupning av yrkesroller. Behov av strukturer/ kompetens för kontinuerligt lärande, ständiga förbättringar, dyslexi, teknisk kompetens, jämställdhet.
Handlingsplanerna ska arbetas fram med hög delaktighet på arbetsplatserna. Därför kan det exakta kompetensbehovet, prioriteringar och omfattning inte i detta skede preciseras tydligare.
Uppföljning och utvärdering ska följa projektets hela period. Det är viktigt att extern resurs för utvärdering tidigt får kontakt med projektet. Uppföljning sker genom insamling av information på ett strukturerat sätt. Uppföljning och utvärdering möjliggör ett lärande i och förbättringar av projektet redan under genomförandet.


Syfte

Projektet handlar om förnyelse, omställning av kompetens, metodutveckling ökad jämställdhet och mer entreprenöriellt tänkande i företagen. Projektets inriktning är strukturell omställning, insatser som avser såväl individ-, organisations- och verksamhetsutveckling.

PROJEKTETS SYFTE:

- Att underlätta för sysselsatta, såväl företagare, anställda och chefer att lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetslivets förändrade krav.

- Att skapa ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i företagen.

- Att förbättra företagen och de anställdas utveckling genom ökad genuskompetens.

- Att förbättra företagen och de anställdas entreprenöriella tänkande/förhållningssätt.


HUR NÅR VI SYTET:
Vi avser nå vårt syfte genom.
- strategiskt tänkande, samverkan och lärande
- stöd för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- processtöd för verksamhets- och kompetensutveckling
- kompetensutveckling av anställda
- uppföljning och utvärdering
- genom hög delaktighet och engagemang
- genom gott ledarskap som gynnar lärande och utveckling.


Syftet på individnivå är att tillföra kompetensutveckling som medför en kvalitativ skillnad för både anställda och för verksamheten. De utbildningsaktiviteter som kommer att genomföras inom projektet ska vara kopplade till både individens och företagets utveckling och till de förändringar som medför risk för omställning. Utbildningsinsatserna ska ge möjligheter till utvidgade och fördjupade ansvarsområden.

Syftet på företagsnivå är att stärka det egna företagets konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt genom ökad samverkan och kompetens hos de anställda. Vi avser att skapa metoder för ett långsiktigt kompetensutvecklingsarbete över företagsgränser. Medverkan i sådana kan stötta de enskilda företagens egna processer och påverka kontinuitet och långsiktigheten (efter projektets slut). Detta är ett starkt mervärde.

Syftet på övergripande nivå, projektägarnivå, är att skapa förutsättningar för ökad samverkan, nytänkande, långsiktiga lärprocesser, ny kompetens, möjlighet att knyta nya kontakter och nya nätverk.

Målsättning

MÅL SOM KOPPLAS TILL PROJEKTETS SYFTE:


Projektet handlar om förnyelse, omställning av kompetens, metodutveckling ökad jämställdhet och mer entreprenöriellt tänkande i företagen. Projektets inriktning är strukturell omställning, insatser som avser såväl individ-, organisations- och verksamhetsutveckling.

PROJEKTETS SYFTE:

- Att underlätta för sysselsatta, såväl företagare, anställda och chefer att lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetslivets förändrade krav.

- Att skapa ett långsiktigt uthålligt förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i företagen.

- Att förbättra företagen och de anställdas utveckling genom ökad genuskompetens.

- Att förbättra företagen och de anställdas entreprenöriella tänkande/förhållningssätt.

HUR NÅR VI SYTET:
Vi avser nå vårt syfte genom.
- strategiskt tänkande, samverkan och lärande
- stöd för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
- processtöd för verksamhets- och kompetensutveckling
- kompetensutveckling av anställda
- uppföljning och utvärdering
- genom hög delaktighet och engagemang
- genom gott ledarskap som gynnar lärande och utveckling.

FÖRVÄNTADE MÄTBARA RESULTAT EFTER GENOMFÖRANDE ÄR:

- 70 procent av deltagande enskilda medarbetare har fått förutsättningar att, efter genomförd kompetensutvecklingsinsats, ta sig an fördjupade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande enskilda medarbetare har fått förutsättningar att, efter genomförd kompetensutvecklingsinsats, ta sig an breddade arbetsuppgifter.

- 70 procent av deltagande arbetsställen bedömer att kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden.

- 50 procent av deltagande arbetsställen bedömer att kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i att arbetsplatsen har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda/ har lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.

- 3 projektgrupper för samverkan och lärande har skapats mellan företagen.

- 100 procent av enskilda medarbetare ska ha deltagit i minst 2 stycken företags-samverkande kompetensutvecklingsinsatser.

- 80 procent av kvinnorna som verkar i traditionellt manlig miljö och som deltar i jämställdhetssatsningen, ska uppleva sig stärkta i sin yrkesroll efter kompetensutvecklingsinsatsernas slut.

- 70 procent av deltagarna ska efter projektet uppleva att det entreprenöriella tänkandet ökat på arbetsplatsen.MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR MOTTAGARE OCH ANVÄNDARE AV RESULTATEN:

- 80 procent av personer som deltagit i erfarenhetsutbyte mellan företag och samverkansaktörer ska erfara att utbytet givit möjlighet att förbättra respektive organisations verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

MOBILISERING/ FÖRPROJEKTERING:

Projektet kommer att var tillgängligt för personer med funktionshinder. Vi kommer under mobiliseringen/förprojekteringen göra en inventering7SWOT och en plan samt att säkra tillgänglighetsperspektivet beträffande:

- Fysisk tillgänglighet
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Processödet för tillgänglighet kommer att konsulteras för att deras kompetens ska göras tillgänglig för projektet.

Dyslexi och dyskalkyli förekommer bland de anställda, vilket redan framkommit under information och förankringsprocessen. Genom utbildning och arbetssätt kan företagen bli bättre att hantera vardagssituationer. Även de drabbade individernas möjligheter i arbetslivet kan förbättras genom att rätt kompetens tillförs projektet.

Fortsatt kartläggning och information genom extern resurs under mobiliseringen.


GENOMFÖRANDE:

Projektet kommer att beakta funktionshindrade peroners tillträde och möjlighet att delat i projektet. Utbildningslokalernas utformning, utbildningsmaterialets utformning och utbildningens arbetsmetoder ska möjliggöra deltagande för alla i målgruppen. Kartläggäning under mobilisering kommer att visa på de exakta behoven varefter åtgärdsplan konkretiseras.

I företagen finns anställda med dyslexi, hörselnedsättning, mm vilket framkommit redan i de första förankringskontakterna. De ska ha samma tillgänglighet till kompetenshöjning som övriga i målgruppen.

Projektet kommer att genomföra en satsning för personer med läs- och skrivsvårigheter. Genom utbildning och fördjupad analys ska dessa personer hjälpas till bättre utvecklingsmöjligheter samt bättre möjligheter att genomföra sitt arbete. Dessa personer kan förutom sina svårigheter att klara jobbet, även drabbas av omgivningens okunskap och felaktiga attityder. I detta projekt vill vi därför öka kunskapen hos personalen med personalledande roller om dyslexi och dyskalkyli.

Även personer med utländsk bakgrund kan på grund av språksvårigheter drabbas av diskriminering och en sämre utvecklingsmöjlighet i arbetslivet.
I företagen finns personer med utländsk bakgrund bland de anställda. Dessa personers behov kommer att kartläggas under mobiliseringen.

Genom att öka kunskapen om olika kommunikationsmetoder kan situationen för personer med svårigheter att läsa och skriva förbättras i arbetslivet.

Jämställdhetsintegrering

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING:

Under projektets genomförande ska jämställdhetsambitioner integreras och följas i de olika aktiviteterna.

Resultatet av SWOT-analysen under förprojekteringen påverkar vilka mål och åtgärder som blir relevanta att arbeta med och att följa under projektets genomförande.

Hur vi ska jobba med jämställdhetsintegreringen under genomförandet påverkas av vad som kommit fram under förprojekteringen och insatsernas karaktär.

Vi kommer i planeringsfasen inför genomförandet att använda ÖM processtöd för att säkra kvalitén på detta arbete.

Vi kommer i utvärderingen av projektet att använda externt stöd. Vid upphandling kommer genuskompetens att vara meriterande.

Vid andra externa upphandlingar kommer genuskompetens att vara meriterande.


Vår plan är att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den sk 4R-metoden. Denna metod kan användas för att analysera och kartlägga verksamheter, ge en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör förändras för att minska ojämställdheten.
4R-metoden innebär:
R1: syftar på Representation - en kartläggning av hur kvinnor och män representeras inom en organisation delar och på olika nivåer.
R2: syftar på hur Resurser fördelas mellan kvinnor och män.
R3: syftar på Realia, dvs varför representation och resurser fördelar sig som de gör. Hur ser normer och villkor ut för kvinnor och män i organisationen?
R4: syftar på att genom en handlingsplan ( och handlande) Realisera vad som ska åstadkommas genom att formulera nya mål och åtgärder.

Samarbetspartners

 • Företagarna
 • LO-distriktet i Mellansverige

Deltagande aktörer

 • Aktiv Ortopedteknik AB
 • Aktiv Ortopedteknik AB
 • Aktiv Ortopedteknik AB
 • Aktiv Ortopekteknik AB
 • Aktiv utveckling JV AB
 • BiJas AB
 • Deva Mecaneyes AB
 • Klyftig kommunikation&marknads
 • Kunskapscompaniet Ankaret AB
 • Lönnbergs Måleri AB
 • Matkonst i Eskilstuna AB
 • MälarChark AB
 • Semcon Caran AB
 • Systeam Eskilstuna
 • Vibhälsan AB
 • VilstaGruppen

Kommun

 • Eskilstuna
 • Västerås