Logotyp på utskrifter

Utveckling och Omställning - Ett Kompetensprojekt för Detaljhandeln i Västerås

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVästerås Citysamverkan AB
Kontaktpersonmaria fors
E-postmaria.fors@vasterascity.com
Telefonnummer021-4480300
Beviljat ESF-stöd4 985 250 kr
Total projektbudget4 985 250 kr
Projektperiod2010-07-01 till 2012-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genomföra strategiska och behovanpassade kompetensutvecklingsinsatser för
494 anställda i 68 butiker/företag i Västerås Citysamverkan för att minska sårbarheten i en bransch som kännetecknas av låga utbildningsnivåer bland medarbetarna och med krav på kort- och långsiktiga utvecklings- och omställningsbehov.

Projektet genomförs under perioden juli 2010 - december 2011.

Bakgrund

Handeln utgör en viktig drivkraft för tillväxt och välfärd. Detaljhandeln svarar i dag för cirka en tredjedel av den totala konsumtionen i Sverige och en betydande del utgörs av behovskonsumtion. Efter en lång period av tillväxt har handeln dock det senaste året, i likhet med många branscher och näringsområden, påverkats av lågkonjunkturen som förvärrats av finanskrisen. Hela handeln uppvisar en nolltillväxt under 2009 medan sällanköpshandeln backar något.

Resultatet av det förprojekt, med handelsaktörer från Västerås Citysamverkan, som genomfördes under första halvåret 2009, visar att det för såväl små som stora aktörer inom handeln i Västerås stadskärna är en utmaning att hantera en minskad efterfrågan och ett ökat krav på omställning och utveckling. Ett behov av förändringsarbete som också ska ses med hänsyn till att uppsägningar på grund av högre ränta i kombination med stigande arbetslöshet enligt handelns prognoser sannolikt kommer att minska både konsumentförtroende och försäljning under de kommande åren.

Resultatet av förprojektet visar framförallt att det saknas kunskaper bland medarbetare och företag för hur handeln i Västerås bör agera i en lågkonjunktur och strategier för att minska sårbarheten i en bransch som kännetecknas av låga utbildningsnivåer och kort- och långsiktiga utvecklings- och omställningsbehov.

Förprojektet har identifierat fem övergripande parallella utvecklings- och omställningsbehov inom vilka det finns behov av strategisk kompetensutveckling, dels i syfte att stärka företagens konkurrenskraft och överlevnadsmöjligheter, dels i syfte att stärka medarbetarnas anställningsbarhet och förmåga till ökad geografisk och branschbaserad rörlighet.

Det rör utvecklings- och omställningsbehov med stort behov av ökade kunskaper och strategier inom de verksamhetsrelaterade och funktionsanpassade områden som rör I) e-handel, II) hållbar tillväxt, III) kundbemötande, IV) försäljning samt V) ledarskap- och chefskap.

Ett utvecklings- och omställningsbehov rör e-handel inom vilket detaljhandelsbranschen har genomgått en radikal utveckling. De senaste årens teknikutveckling och konsumenternas förändrade köpbeteende har lett till en stor outnyttjad försäljningspotential eftersom efterfrågan överstiger förmågan att driva försäljning via digitala kanaler. Innan detta år är till ända kommer mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning att ha handlat varor över internet, och e-handelns totala omsättning kommer att uppgå till nära 30 miljarder kronor. Både antalet e-handlande konsumenter och deras konsumtion på nätet förväntas tredubblas under de närmaste fem åren.

En gemensam kanalstrategi för både butik och e-handel kommer enligt förprojektets resultat att bli avgörande för detaljhandelns möjligheter i Västerås att ta position och marknadsandelar. Samtliga företag kommer att behöva kombinera kompetens inom affärs- och verksamhetsprocesser, e-handel och IT för att hantera de utmaningar som finns framöver. Dessutom visar förprojektet att de medverkande företagen inom detaljhandelssektorn behöver förhålla sig strategiskt till e-handel både utifrån försäljning och kundinteraktion.

Nästan samtliga av de företag inom detaljhandelssektorn som medverkat i projektet uppger att de har produkter som passar för e-handel samtidigt som de flesta uppger att chefer och personal saknar de kunskaper som krävs för att kunna konkurrera inom e-handelsområdet.

Ett ytterligare utvecklings- och omställningsbehov rör behovet av en tydligare inriktning mot hållbar tillväxt. En stor utmaning för butiker och företag i Västerås, enligt resultatet av förprojektet, är att möta kraven på ekologisk och social hållbarhet för att inte tappa tillväxt och lönsamhet. Det gäller att stödja medarbetarnas och företagens kompetens så att de kan erbjuda konsumenten varor och tjänster med en effektivare och mer hållbar resursanvändning, ett prisvärt och attraktivt ekologiskt och hälsosamt sortiment samt utveckla kunskap om produktinformation och märkning.

Eftersom kraven på hållbar tillväxt inom handeln är kraftigt stigande finns det, i likhet med frågor som rör e-handel, ett starkt krav på ökad kompetens inom dessa områden för att bibehålla position och marknadsandelar och för att förebygga risken för framtida uppsägningar.

Ett annat behov som identifierats under förprojektet, med koppling till krav på utveckling och omställning, rör personalens kunskap kring kundbemötande. Företag erbjuder idag sina kunder mycket likvärdiga produkter. Konkurrensen är hård och det är svårt att endast konkurrera med traditionella medel som pris och kvalitet. Nya konkurrensmedel efterfrågas där kundbemötande kanske utgör det allra viktigaste. Förprojektet visar att medarbetare idag arbetar betydligt mindre med traditionellt kassaarbete och i större utsträckning med bemötande och kundrelationer.

Det finns många anledningar, enligt resultatet av behovsanalysen, till varför handeln i Västerås bör sträva efter att skapa bra och långsiktiga relationer med sina kunder. En är ett en nöjd kund kommer tillbaka och utnyttjar företaget igen. En annan är att kostnaden för att behålla kontakten med kunden är avsevärt mycket lägre än kostnaden för att hitta nya kunder. En ytterligare är att en nöjd kund kan användas som referens i marknadsföringssyften.

Ett mer övergripande utvecklingsbehov, men också helt avgörande för företagens konkurrenskraft och förmågan att överleva på sikt, rör medarbetarnas förmåga att sälja. Även om säljkompetensen är grundläggande och generell i förhållande till hela branschens kompetensbehov finns det, enligt den kartläggning som gjorts i förprojektet, överraskande många medarbetare som helt saknar utbildning i säljmetoder.

Det finns därför ett behov av en grundläggande säljutbildning i syfte att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att skapa ett professionellt säljarbete som grund för en ökad försäljning till såväl nya som befintliga kunder genom bättre planering, struktur och taktik i säljarbetet. En utbildning, som likhet med övriga strategiska kompetensutvecklingsinsatser i genomförandet, ska öka företagens förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft, men också insatser för att stärka medarbetarens anställningsbarhet i branschen och förutsättningar för en breddad kompetens för att kunna arbeta i andra företag eller branscher.

Det sista utvecklings- och omställningsbehovet inom vilket det finns behov av strategisk kompetensutveckling är ledarskap och chefskap. Dessa insatser bör framförallt innehålla metoder och verktyg för hur chefer och ledare kan ges stöd för att driva och genomföra de nödvändiga utvecklings- och omställningsbehoven i företagen. Utbildningarna bör också ha ett fokus på kunskap om hur ansvariga kan arbeta strukturerat för att motivera och engagera medarbetarna i förändringsarbetet.

Föreliggande ansökan syftar till att genom riktade och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser för 68 handelsaktörer med sammanlagt 494 medarbetare inom Västerås Citysamverkan genomföra ett utvecklings- och omställningsarbete. En förstärkning av medarbetarnas kompetens som ska svara mot branschens ökade krav samt förbereda de anställda på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

För att kunna ge företagarna möjligheter att reflektera över gemensamma lösningar på förändringsarbetet kommer projektet också att anordna en seminarieserie med fokus på följande fyra olika ämmen med koppling till utveckling och omställning: I) Från butikshandel till e-handel, II) Att sälja för hållbar tillväxt, III) Kundbemötande som konkurrensmedel samt IV) Att driva butik under tider av omställning.

Projektet ska stärka de anställdas delaktighet och möjligheter att bidra till verksamheternas utveckling och omställning mot bakgrund av den minskade efterfrågan och den stigande arbetslöshet som enligt handels prognoser kommer att känneteckna branschen de kommande åren.

Syfte

Syftet med projektet är att genomföra strategiska och behovanpassade kompetensutvecklingsinsatser för
494 anställda i 68 butiker/företag i Västerås Citysamverkan för att minska sårbarheten i en bransch som kännetecknas av låga utbildningsnivåer bland medarbetarna och med krav på kort- och långsiktiga utvecklings- och omställningsbehov.

Inom ramen för fem övergripande parallella utvecklings- och omställningsbehov inom vilka det finns behov av strategisk kompetensutveckling ska utbildningsinsatser och seminarier genomföras för personal och chefer, dels i syfte att stärka företagens konkurrenskraft och överlevnadsmöjligheter, dels i syfte att stärka medarbetarnas anställningsbarhet och förmåga till ökad geografisk och branschbaserad rörlighet.

Ett ytterligare syfte, och en integrerad del av projektets metodik och genomförande, är att kvalitetssäkra genomförda utbildningar i relation till projektets mål och företagens utvecklings- och omställningsbehov, genom utvärderingsinsatser med fokus på hela utbildningsprocessen. Det rör då inte enbart en utvärdering och bedömning av medarbetarnas synpunkter på utbildningsinsatserna, d v s vad är intrycket av utbildningen och hur nöjda är deltagarna, utan även:

Utvärdering/bedömning av kunskap: Utvärdering av vad medarbetare och chefer lärt sig i relation till företagets uppdragsområde och affärsmål.

Utvärdering/bedömning av kompetens: Utvärdering av hur väl medarbetarna applicerar sina kunskaper i praktiken.

Påverkan på organisationen: Utvärdering om kompetensen lett till förändringar i organisationens möjligheter att genomföra utvecklings- och omställningsarbetet.

Målsättning

Att de av butikerna/företagen processade, dokumenterade och planerade kompetensutvecklingsinsatserna ska genomföras.

Att minst 90 procent av de medverkande projektdeltagarna vid projektslut ska känna att projektets kompetensutvecklingsinsatser underlättat för medarbetaren att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter samt att ta sig an nya arbetsuppgifter.

Att minst 90 procent av medverkande projektdeltagare vid projektslut ska bedöma att projektets kompetensutvecklingsinsatser bidragit till att I) stärka företagens konkurrenskraft samt II) underlätta de utvecklings- och omställningsbehov som redovisas i ansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren har under förprojektet, tillsammans med Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO), genomfört en tillgänglighetskontroll av samtliga företag/butiker för att utreda vilka eventuella hinder som finns för att säkra tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Inom området fysiska hinder har det gällt såväl butikslokaler som gemensamma lokaler dit anställda har tillträde. De fysiska hindren har när det gäller de sistnämnda visat sig vara i princip obefintliga då automatiska dörrar och hissar mellan de olika våningsplanen fungerar mycket väl. Med tanke på behovet av en god fysisk tillgänglighet under genomförandeperioden är detta mycket positivt.

När det gäller de mindre butikerna finns här dock fysiska hinder i form av kraftiga nivåskillnader. Projektet kommer därför under genomförandeperioden att tillsammans med Västerås Stad och dess samordnare att utveckla en policystrategi hur företagen skall kunna förbättra tillgängligheten inom dessa områden.

Projektet kommer även att samverka med Handisam samt HSO och tillsammans med organisationens kontaktperson utveckla hur projektet under genomförandeprocessen ska kunna implementera en sådan policystrategi inom respektive företag samt under respektive utbildningstillfälle.

Projektägaren kommer även under genomförandeprojektet att tillsammans med respektive butike ta fram alternativ som rullbara ställ som vid behov lätt kan justeras för framkomlighet. När det gäller tillgång till stora konferenslokaler för information under genomförandeprojektet finns här inga fysiska hinder.

Beträffande tillgängligheten avseende bemötande framkom under förprojekteringen att det finns en begränsad samverkan mellan butikerna. Därför kommer projektägaren under genomförandeprojektet att utveckla ett särskilt utbildningsprogram/material kring etik, moral och samhörighet för att på så sätt skapa en klar policy för varje anställd och som kan utövas praktiskt under genomförandeprojektet.

I dessa delar kommer projektet att arbeta med Handisam och HSO -Agneta Lindqvist- baserat på organisationens checklistor och utbildningsmaterial, för att på så sätt maximera tillgängligheten för personer med funktionshinder.
God kommunikativ tillgänglighet och en mycket bra akustisk standard finns i de lokaler som projektet kommer att nyttja under utbildningstiden. Vidare finns stora möjligheter att utforma konferenslokalerna utefter de behov som finns kring att ta till sig information och kommunikation. När det gäller spridning av information kommer detta att ske såväl via mail som via utskick av skriftlig information och på personalmöten med de anställda. Dock kommer även dessa områden under genomförandeprojektet att stämmas av mot Handisams program och riktlinjer.

Slutligen kommer frågor om tillgänglighet att på olika sätt finnas med inom ramen för samtliga av de utbildningar som ska genomföras.

Jämställdhetsintegrering

Som redovisas i annan del av ansökan kommer resultaten av den jämställdhetsswot som genomfördes under förprojektet påverka projektinnehållet genom att framförallt attitydpåverkande insatser kommer att finnas med som ett horisontellt perspektiv genom alla utbildningsinsatser. Frågor om jämställdhet kommer även att tas upp som ett eget område där det finns anledning att genomföra riktade utbildningsinsatser om jämställdhetsfrågor till framförallt berörda butikschefer.

Den enskilt största svagheten i jämställdhetsintegreringsarbetet är att många anställda i butikerna har deltidstjänster. I de av projektets utbildningar som riktas till ledare och chefer kommer det därför att integreras delar om hur företaget kan arbeta med rekrytering för att öka andelen män.

I de ledar- och chefskapsutbildningar som planeras kommer också att läggas in insatser som grund för att diskutera och identifiera om den höga personalomsättningen i butikerna har könsrelaterade orsaker och på vilket sätt dessa förhållanden påverkar jämställdhetsintegreringen.

Inom ramen för utbildningarna kring e-handel och hållbar tillväxt kommer det att integreras delar om exemplvis mer teknikorienterade kunskaper i medarbetargrupperna skulle kunna locka fler män till branschen och därigenom förändra obalansen mellan andelen kvinnliga respektive manliga anställda.

Ett av syftena med den planerade utbildningen inom kundbemötande är att ge medarbetarna konkreta verktyg för ett genusmedvetet bemötande. Ambitionen är att utbildningsinsatserna i ännu större utsträckning än idag ska ge underlag för butikernas personal att möta alla kunder, oavsett om de är kvinnor eller män.

Samarbetspartners

  • Miljö- och Hälsoskyddsförvaltn
  • proAros

Deltagande aktörer

  • Apoteket Ankaret
  • Cervera
  • Glitter
  • Kapp-Ahl

Kommun

  • Västerås