Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

"Utveckling av internservice"

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFinspångs kommun, Lokalvård/internsevice
KontaktpersonRolf Grenestam
E-postrolf.grenestam@kommun.finspong.se
Telefonnummer0122-85090
Beviljat ESF-stöd144 960 kr
Total projektbudget144 960 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2008-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syfte: förprojektera inför ett förändringsarbete.
Problemställningen: för få heltidsanställningar i ett kvinnodominerat yrke. Önskat resultat: en förankrad omorganisation, en utökning av yrkesrollen genom utbildningsinsatser för att tydliggöra heltidstjänster samt plana ut könsdominansen.

Bakgrund

Finspångs kommun strävar efter att genom samverkan, öppenhet och nytänkande skapa utveckling och livskvalité vilket gör oss till en attraktiv kommun. Finspångs kommun som arbetsgivare har ambition att vara en arbetsplats där människor trivs, känner sig trygga och utvecklas i sin yrkesroll. Det är viktigt för oss som arbetsgivare att ständigt utveckla förutsättningen till att behålla våra medarbetare och underlätta för en god total levnadskvalitet. Som ett led i denna strävan vill vi gärna skapa en grund till att heltidsarbete skall vara en rättighet för både män och kvinnor anställda i Finspång kommun. I nuläget finns de flesta "ofrivilliga deltidsarbetande" inom kvinnodominerade yrken. Konsekvensen av ofrivillig deltidsanställning blir ofta till ett försörjningsproblem.Problem att försörja sig uppstår mer ofta hos deltidsarbetande kvinnor. Vi önskar undersöka möjligheten att integrera två yrkeskategorier för att på så sätt skapa grund till försörjning, trygghet och yrkesbredd. Vi vill genom att koncentrera oss på de två arbetsenheter som har flest deltidsarbetande, undersöka och förprojektera ett innovativt förhållningsätt. Genom att utveckla och omorganisera tror vi att vi på sikt kan erbjuda alla heltidstjänster, vilket också kan bidra till att utjämna könsskillnader och överbygga problem genom att öka mångfalden inom yrkesområdena.

Problem att lösa : Ofrivilliga deltidstjänster, könssegregering.

Möjligheter att utveckla : Ökad mångfald, ökad jämställdhet, ökad anställningstrygghet, ökad effektivitet.

Syfte

Förprojektera möjligheten till att genomföra ett samverkansprojekt som syftar till att utbilda och samordna bort deltidstjänster. Att banbrytande verkställa att ur ett jämställdhetsperspektiv traditionellt mönster bryts. Syftet med projektet är också att finna vägar till att effektivisera för att öka vår konkurrenskraft.

Målsättning

Kortsiktigt mätbart mål: Alla medarbetare som omfattas av projektet skall ha varit delaktiga och aktiva i att ta fram såväl individuella som verksamhetsmål under förprojekteringen. Medarbetaren skall ha en egen handlingsplan som tydligt visar vägen till heltidsanställning.

Långsiktigt mätbart mål: All personal som önskar arbeta heltid skall under våren 2009 erbjudas heltid efter en yrkesbreddande utbildning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall bedrivas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, vilket innebär konkret att utvecklingslokaler och utbildningsmaterial skall göra det möjligt för personal med funktionshinder att delta och göra sig hörd på samma villkor som personal utan funktionshinder. I utvecklingsarbetet skall särskild fokus ligga på möjligheten att öppna upp arbetsplatsen för framtida anställningar för funktionshinder. Vi skall särskilt beakta möjligheter och vinster i etnisk, sexuell, och funktionsmässigt mångfaldsarbete.

Kommun

  • Finspång