Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Utveckling Tuna Park

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTuna Park
KontaktpersonPeder Berentsen
E-postpeder.berentsen@newsec.se
Telefonnummer070-5138741
Beviljat ESF-stöd1 982 026 kr
Total projektbudget1 982 026 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt för att underlätta för anställda kvinnor och män inom Tuna Park köpcentra stå rustade och utvecklas i takt med arbetslivets krav, förbättrad samverkan, minskad såbarhet, samt ökad anställningstrygghet och rörlighet.

Bakgrund

Tuna Park är inom regionen en dominerande arbetsplats för anställda inom handeln och består av anställda med låg utbildning och främst deltidsarbetande kvinnor. Resultatet av förstudien visar att det föreligger en nödvändighet för de anställda att lära nytt och även lära om, för att kompetensmässigt stå rustade för den omställning vi står inför.

Färska siffror visar att konkurser inom handeln har ökat med 12% under dec-08, vilket är lika mycket som senaste 2 åren! Majoriteten av de anställda inom Tuna Park består av lågutbildad personal och främst deltidsarbetande 72%, varav kvinnor 76% vilket innebär en stor sårbarhet.

Personalomsättningen är hög inom köpcentrat och även inom Handeln som helhet. Majoriteten anser att strategisk kompetensutveckling bidrar till minskad personalomsättning och en nödvändig ökad anställningsbarhet (flertalet intervjuade betonade även att kompetensutveckling bidrar till minskade kort och långtidssjukskrivningar). 100% av deltagande butiker med personal anser att det föreligger ett stort kompetensutvecklingsbehov, och att fokus måsta vara att kompetenshöja och kvalitetssäkra sälj- och service kompetensen, och att detta ej kan genomföras under den ordinarie verksamheten. Motivationen var tydliga attitydförändringar, samt att det kundorienterade arbetet ställer allt högre krav och är allt mer komplext. Därtill ansåg majoriteten att även ledningen inom Tuna Park bör kompetensutvecklas inom organisation och ledarskap, samt att vissa individ- och butiksspecifika kompetensbehov måste stödjas, för att minimera risken för en större omställningsproblematik. Det finns en potential och även en framgångsfaktor att bibehålla och även anställa fler män i butikerna, likaså att även ha fler anställda med olika etnisk härkomst. Idag är det endast 24% män och 6% anställda med utomnordisk härkomst. Det finns även ett behov av att förbättra jämställdhet och tillgängligheten för funktionshindrade besökare och kunder. Det finns även ett behov av att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade besökare och kunder. En nyckelfaktor är att alla anställda och butiker ser sig som en del helhet och tillsammans skapar attraktionskraft. Projektet skall därför även utmynna i en förbättras samverkan och delaktighet på individnivå, samt kunskap och förståelse för varumärkets betydelse. Sårbarheten och behovet av kompetensutveckling är således påtaglig och de anställda och Tuna Park som helhet riskerar en problematisk omställning om nödvändiga åtgärder ej vidtas.
Metoder som kommer att användas
För maximal tillgänglighet kommer flexibel processinriktad kompetensutvecklingen att genomföras med modern teknik och nyskapande metodik. Inom Sälj&cervice utbildning för butiks ledare och personal används fysiska träffar i kombination med distansmetodik (Webbaserat LMS system) arbetsplatsträning och kvalitetsmätningar. Även beteendeanalys (Discus) används för att effektivisera individens lärande- och utvecklingsprocess. Övriga insatser genomförs processinriktat och även med interaktiva metoder. Systemteoretiskt program används för ledarutvecklingen för att ge kompetens och effekter på individ, team och organisation.

PROBLEM SOM PROJEKTET SKALL LÖSA
1) Butiksanställda måste kompetenshöjas inom sälj, service och bemötande samt, ges möjlighet till karriärutveckling, ökad anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare inom Tuna Park, ökad geografisk rörlighet inom handeln även utanför Tuna Park.
Åtgärd: Implementera en specifikt anpassad kvalitetssäkrad sälj&service utbildning i 3 steg. Detta innebär en flexibel processinriktad kompetensutveckling/beteendeförändring och träning som leder till en kvalitetssäkrad certifiering för sälj och service kompetens för de anställda. Certifieringen är ett kvalitetssäkrat kompetensbevis för den anställde, som även är ett viktigt incitament om denne söker nytt eller kompletterande arbete inom eller utanför Tuna Park. Konceptet kvalitetssäkrat av Svensk Handel Kunskap centalt. Se även övriga upplysningar, samt offert Ultra.

2) Butikschefer och butiksledare måste kompetenshöjas inom ledarskap, och strategisk organisationsutveckling till gagn för de anställda och butikens utveckling/tillväxt samt för Tuna Park som helhet.
Åtgärd: Implementera en specifikt anpassad sälj&service certifiering för ledare och butiker. Även denna del innebär en processinriktad kompetensutveckling och träning som leder till en kvalitetssäkrad ledarkompetens för vidareutveckling av den egna butiken. Detta innebär även att det ges bättre förutsättningar att ta vara på kompetensen hos de redan anställda som bibehålla personalen inom företaget. I denna process utbildas ledarna även hur man utbildare personalen för att ledaren skall kunna fortsätta coacha personalen på bästa sätt. Discus profilanalys, samt utveckling av butiksmanual ingår. Butiksmanualen är ett strategiskt dokument som skall kompetenshöja och hjälpa butiksledaren att kvalitetssäkra butikens fortsatta strategiska utveckling samt personalens arbetsmiljö. Detta även ur ett jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv. Konceptet kvalitetssäkrat av Svensk Handel Kunskap centalt. Se även övriga upplysningar, samt offert Ultra.

3) Centrumledningen och styrelsen i köpcentrat måste kompetenshöjas för att säkra upp sin kompetens för att kunna generera anställningstryggheten för de anställda och för Tuna Parks fortsatta utveckling och tillväxt. Detta för att inte riskera en problematisk omställning för de anställda och köpcentrat som helhet. Utifrån ett helhetsperspektiv behöver vi därför ledarträning och bra kunskap för fortsatt organisationsutveckling inom Tuna Park.
Åtgärd: Kvalificerad skräddarsydd systemteoretisk ledar- och organisationsutvecklingsprogram. Utifrån en ordentlig kartläggning av tillgängliga program har vi funnit en svenskt forskningsbaserat program JAZZ 7-3-3. Detta organisations och ledarutvecklingsprogram behandlar hela organisationen, dvs. individ-team och organisation. Det innebär en processinriktad kompetensutveckling under ca 4-6 månader där ledaren får kunskap, verktyg och metoder för att kvalitetssäkra arbetet med den fortsatta utvecklingen inom Tuna Park.
INDIVID- OCH FÖRETAGSSPECIFIKA PROBLEM OCH ÅTGÄRDER
a) Kraven på kompetens för bemötande av media har ökat. Erfoderlig kompetens hos centrumutvecklare är därför nödvändig.
Åtgärd: Mediaträning och presentationsteknik för centrumutvecklare är en åtgärd för att kunna bemöta dagen- och morgondagens krav på centrumutvecklare.
b) I analysen har det även framkommit att styrelsen ej har erfoderlig kunskap inom juridik för föreningen.
Åtgärd: Kompetenshöjande skräddarsydd utbildning inom juridik för styrelse.
c) Datamognaden på användarnivå är klart bristfällig för enstaka personer. Datautbildning på användarnivå är en därför kompetenshöjande åtgärd för att viss personal skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett kvalitativt sätt nu och i framtiden. Denna kommer att individanpassas och genomföras med modern flexibel utbildningsmetodik.
d)Förbättrad kunskap om jämställdhetsintegrering, 32% angivit behov av detta, och tillgänglighet, 48% angivit behov av detta, skall genomföras via bl.a. gemensamma seminarier, även med expertföreläsare från Svensk Handel, samt på olika sätt integreras i den sälj&service certifierings utbildning vi planerar inför. Majoriteten av de intervjuade har angivit att de anser att detta är lämpliga åtgärder, för att inte frånskilja dessa delar från den ordinarie verksamheten.
e) Enstaka företag saknar erfoderlig kompetens för att kunna uppdatera sin hemsida. Hemsideutbildning är en därför kompetenshöjande åtgärd för enstaka personer som saknar relevant kunskap för sin tjänst idag och i framtiden.

Angivna åtgärder kommer även att höja den generella kunskapen om strategisk kompetensutveckling där modern IT teknik och pedagogik är i harmoni. Detta är en strategisk och viktig framgångsfaktor för samtliga individer inom Tuna Park nu och i framtiden.

Syfte

Vårt syfte med projektet är att utifrån resultatet av genomförd förstudie implementera en hållbar strategisk kompetensutvecklingsmodell för att kvalitetssäkra de anställdas kompetens och öka anställningsbarheten. Sårbarheten är uppenbar då majoriteten av de anställda är lågutbildade, och främst deltidsarbetande kvinnor och risken är därmed stor för ökad sårbarhet och omställning.

Det övergripande syftet med projektet är därför att ge de anställda rätt förutsättningar att lära nytt och lära om, för att kunna bemöta och rustas för den omställning och förändring som Tuna Park (och även handels i stort) står inför idag. Detta för att eliminera risken för ökad sårbarhet och omställning.

Syftet är vidare mera specifikt:
Att kompetenshöja och kvalitetssäkra nödvändig sälj och service nivå hos personal, ledare, butik genom Tuna Park sälj& service certifiering.

Att kompetenshöja och kvalitetssäkra kompetensen hos ledare-chefer, samt styrelse för att minska sårbarheten och på så sätt minimera risken för en problematisk omställning.

Att indirekt påverka och utveckla vår organisation, system och strukturer avseende nödvändig samverkan, delaktighet och former för strategisk kompetensutveckling.

Att genom strategisk kompetensutveckling stärka de anställdas delaktighet och möjligheten att bidraga till butikens och Tuna Parks fortsatta utveckling, detta även med hänsyn till en ökad jämställdhetsintegrering.

Att skapa ökad kunskap om och förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Att ge de anställda och enskilda butiksägare med kunskap om, och förutsättningar för, strategisk kompetensutveckling som idag inte ryms eller möjliggörs, inom butikernas ordinarie verksamhet.

Att planerat utvecklingsprogram Tuna Park sälj & servicecertifiering, stimulerar även till att ge de anställda såväl personals som chefer ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. En synergieffekt blir då även att utbildningen - utvecklingsprogrammet ger förutsättningar till karriärmöjligheter och även kanske framtida avknoppningar och generationsskiften.

Vi och många med oss ser detta projekt som en både innovativ och unik satsning för både Tuna Park och för handeln i Sverige. Syftet är därför även att vi primärt skall säkerställa anställningsbarheten för våra anställda, men även indirekt vår position som ett av landets främsta och ledande köpcentra, samt vi skall ses som föregångare avseende utvecklingen för de anställda inom handeln i Sverige.

För kännedom: Senaste handelsbarometern visar att handlarnas primära åtgärd och framgångsfaktor är att öka servicegraden (33%). 72% tror att sysselsättningen inom detaljhandeln i stort kommer att minska.

Målsättning

Att minska risken för sårbarhet som kan leda till en problematisk omställning för de anställda, butikerna och även Tuna park som helhet.

Vår huvudsakliga målsättning är att vi skall kompetenshöja och kvalitetssäkra individens sälj och service, samt ledar kompetens för att trygga vår personals anställning skapa en ökad anställningsbarhet.

Målsättning är att genom detta projekt få möjligheten till att implementera en hållbar innovativ och kvalitetssäkrad modell för strategisk kompetensutveckling för våra anställda.

Målsättning på individnivå är att ge förutsättningar för att utveckla kompetensen i takt med arbetslivets krav, och få förutsättningar till ökad anställningsbarhet och rörlighet, samt ökad motivation och trivsel på arbetsplatsen.

Målet för den enskilda butiken är att åstadkomma än förbättrad bättre kundservice och arbetsmiljö för dess anställda, ges förutsättningar till fortsatt utveckling och ekonomisk tillväxt, lägre personalomsättning och förövrigt duktig och välmående personal. Ur senaste handelsbarometern kan vi utläsa att den absolut främsta framgångsfaktorn är att höja servicenivån (33%) vilket stärker att vi har en högs adekvat prioritering och rätt fokus.


Målet är även att få en ökad jämställdhetsintegrering och tillgänglighet inom köpcentrat

Mätbara mål
Inom Tuna Park sälj&service certifiering (butikspersonal och ledare) kommer de anställda att genomföra och dokumentera nöjd medarbetar index (NMI) nöjd kundindex (NKI) samt nöjd personlig service index (NPS). NPS är ett nytt unikt index för handeln i Sverige för att kvalitetssäkra såväl individ som butikens service nivå. Individens kunskapsnivå mäts och kvalitetssäkras genom formell certifiering. Metoderna/konceptet är kvalitetssäkrat av Svensk Handel Kunskap. Övriga utbildningsinsatser kan mätas och dokumenteras genom utbildningsintyg.

Förväntade effekter är bl.a:
Är att denna kvalitetssäkrade kompetensutvecklingsmodell skall säkerställa en omställning av redan sysselsatta personer så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens. Effekten med kvalitetssäkrat kompetensbevis (certifiering) blir även att vi skapar bästa förutsättningar till en ökad anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare inom köpcentrat och även för handeln i stort.

Är att projektet indirekt bidrar till att utveckla vår organisation, system och strukturer avseende samverkan, delaktighet och strategisk kompetensutveckling.

Att risken för ökad sårbarhet elimineras, som annars kan leda till en problematisk omställning.

Att medverkande butiker skall ses som föregångare och att på sikt även övriga butiker skall kvalitetssäkra personalens och ledarnas kompetens- och service nivå, genom Tuna park sälj & service certifiering.

Att genom dessa kompetensutvecklingsinsatser ge de mindre butikerna förutsättningar för utveckling, tillväxt och även generationsväxling.

Att genom ett välutvecklat flexibelt och innovativt utbildningskoncept skapa tillgänglighet för såväl personal som ledare av båda kön samt med olika anställningsgrad, 72% av deltagande personal är idag deltidsarbetande.

Att genom implementering av ett välutvecklat flexibelt och innovativt utbildningskoncept skapa delaktighet och lärande miljöer i såväl fysisk utbildningsmiljö som i arbetsplatsmiljö.

Att genom att kvalitetssäkra och certifiera personalens kompetens ger vi förutsättningar till god samverkan mellan butikerna, samt att på sikt kanske utveckla en kompetenspool inom köpcentrat.

Att vi inom köpcentrat skall få minskad personalomsättning, deltidsarbetslöshet och att skapa förutsättningar för ökad anställningsgrad. Vi främjar förutsättningarna för deltidsarbetande genom ökad och breddad kompetens. Det skapar bra förutsättningar för ökad tjänstgöring på arbetsplatsen alternativt i kombination även på annan arbetsplats-arbetsgivare.

Att vi skapar ökad medvetenhet av värdet av att ha personal av båda kön och med utländsk härkomst för framgång och utveckling av den enskilda butiken. Ökad jämställdhet utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här syftar vi på målgruppen kvinnor som valt att på deltid vara hemma med barn. Genom att vi tagit fram ett modernt flexibelt utbildningskoncept där ca 50% av utbildning kan genomföras i valfri utbildningsmiljö, skapar vi tillgänglighet även för denna målgrupp att medverka i kompetensutveckling.


Vår målsättning är således att detta projektet skall implementeras inom den ordinarie verksamheten och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och Tuna Park i stort.

Svensk Handel centralt har kvalitetssäkrat sälj & service certifieringen och marknadsför även denna själva from 090101. Konceptet är således specialanpassat för den allt mer påtagliga omställningsproblematik som handeln i Sverige står inför. Tuna Park ligger här i den absoluta frontlinjen, och vi är ett av de första större köpcentra som implementerar detta kvalitetssäkrade utvecklingsprogram!

Förväntad effekt är därför även att vårt projekt genom spridning skall ge synergieffekter och strategisk påverkan och utveckling för de anställda inom handeln i Sverige i stort.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att inom projektet garantera och ha tillgänglighet för personer med eventuella funktionshinder. Inom aktuell förstudie har vi beaktat och analyserat tillgängligheten. I analysen har det framkommit att 48% av deltagarna anser att de behöver förbättra tillgängligheten.

I aktuellt genomförandeprojekt kommer vi att beakta samtliga fyra integrerade delar dvs.
- Tillgängliga lokaler
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet

Detta skall beaktas för ev. deltagare i projektet som har ngn form av funktionshinder samt även om saker kan förbättras för kunder och besökare inom butikerna och handelsplatsen i stort.

Nedan ses hur vi avser göra detta:

Fysisk tillgänglighet
Alla deltagare/personer som medverkar i projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder.
-ska kunna ta sig in i utbildningslokalerna
-ska kunna delta på våra möten, konferenser och utbildningar
-ska kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar

HUR: Detta garanterar vi genom att säkerställa att de utbildningslokaler vi använder är anpassade för personer med olika funktionshinder. Vi kommer även att ta upp denna fråga åter på våra samlingsträffar, samt även i utbildningen. Detta för att skapa ytterligare insikter och kunskap till alla butiksägare, så att de vid behov kan förbättra den fysiska tillgängligheten även i butikerna.

Tillgänglig verksamhet:
Även detta är en viktig framgångsfaktor för alla butiksägare, både ur ett kund och anställningsperspektiv. Det har i aktuell förstudie framkommit att flertalet butiker saknar idag relevanta jämställdhetspolicy etc.
Vi har tidigare beskrivit att planerat projekt och utbildning förväntas ger klara synergieffekter till minskad deltidarbetande, ökad rörlighet och jämställdhetsintegrering.

HUR: Vi kommer även här att ta upp denna frågan åter på våra samlingsträffar, samt även i utbildningen för att skapa ökad insikt och kunskap inom området. Utbildningen ger en maximal tillgänglighet genom att den är flexibel vilket innebär att deltidsarbetande (som främst är kvinnor) och även ev. rörelsehindrade ges bästa förutsättningar att deltaga. Även incitament för att motverka diskriminerande förhållningsätt beaktas genom att vi bl.a. hjälper butikscheferna med att utforma en specifik sk. butiksmanual för respektive butik. Denna påbörjas i ledarutbildningen med målsättningen att den skall vara klar efter utbildningens genomförande. Uppföljning och konsultation ges ca 3 tim till varje butiksledare 1-3 månader efter utbildningens genomförande för att säkerställa även detta.

Kommunikativ tillgänglighet
Vårt ansvar i projektet är att ge förutsättningar till att alla personer oavsett om de har eller inte har funktionshinder ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet oavsett om de har eller inte har funktionshinder:

HUR: Detta gör vi genom att redan i projektstarten åter säkerställa om det finns någon eller några personer som behöver särskild anpassad information eller kommunikationsmöjligheter pga. funktionshinder. Vi behov kommer vi säkerställa en handlingsberedskap för att kunna ta hjälp av te.x olika hjälpmedelscentraler för syn, hörselskadade för ev. specifika anpassningar. Vi kommer även att tillse att vi alltid har tydlig och lättläst information. Incitament finns även för att skapa ökad insikt avseende kommunikativ tillgänglighet utifrån ett kundperspektiv. I sälj och service certifieringen erbjuds ett modernt Internetbaserat LMS system för kommunikation och information mm.

Informativ tillgänglighet:
Även detta är för oss en viktig del och framgångsfaktor för projektets utfall. Vi kommer därför att starkt beakta och säkerställa att informationen blir tydlig och tillgänglig för alla.
HUR: Redan i inledningen säkerställer vi hur deltagaren vill ha information. Direkt projektinformation ges därför både digital och traditionellt. Vi behov tar vi som projektledare även personliga möten för att informera och säkerställa informationen. Information ges även via samlingsmöte. I utbildningens genomförande avseende sälj och service certifiering används olika media såsom traditionellt arbetsmaterial (pappersform) och via specifikt LMS - distans och kommunikationsplattform. Information och kommunikation kan således ske individanpassat via tel, fax, mail, LMS och post. En utvecklingsmöjlighet vi har efter projektet är att implementera LMS för olika utbildnings och kommunikationsinsatser löpande. Viktiga synergieffekter av detta projekt blir ökade insikterna och kunskaperna om detta och förutsättningar till ökad tillgänglighet inom köpcentrat förbättras.

Hur vi säkerställer Expertkunskaper inom ämnet:
Vår planerade föreläsare från Svensk Handel Kunskap kommer att tillsammans med jämställdhetsintegrering behandla dessa frågor rörande tillgänglighet i ett obligatoriskt seminarie. Detta för att vi skall få en grund för att arbeta vidare och förbättringar inom detta område samt öka den faktiska kunskapen om hur vi kan förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Vårt projekt förväntas med detta att bidrar till kunskapsökning och förbättrade åtgärder avseende tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Följande åtgärder planeras:

Obligatoriskt seminarie: För expertkompetens inom Jämställdhetsintegrering planerar vi att anlita Svensk Handel som har expertkompetens inom ämnet, samt även i relation till branschen, vilket är av stort värde. Här förväntar vi oss även effekter i form av vägledning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering och strategisk påverkan på alla nivåer. Rent konkret avser vi utifrån denna inledande föreläsning skapa en arbetsgrupp med målsättningar att arbeta fram konkreta incitament för strategisk påverkan för butikerna och de anställda inom köpcentrat som helhet.
Villkoren och löneklyftor mellan kvinnor och kommer att lyftas upp och diskuteras. Vi tar även upp hur butikerna arbetar med policydokument avseende jämställdhet (flertalet butiker saknar jämställdhetspolicy). Vid uppvisande av brister stimulerar vi till att förbättra detta.

Våra flexibla utbildningsmetoder innebär maximal tillgänglighet för deltidsarbetande kvinnor att kunna medverka i aktuella kompetensutvecklingsinsatser, vilket många utifrån aktuell förstudie anser är en viktig jämstäldhetsintegrering.

Ytterligare konkreta åtgärder är att vi genom kvalitetssäkrad kompetensutveckling skapar förutsättningar för lågutbildade deltidsarbetande kvinnor att öka sin anställningsbarhet och anställningsgrad, samt trygga deras anställning som helhet.

Incitament i form av konkreta framgångsfaktorer avseende jämställdhetsintegrering kommer även att integreras i utbildningsprocessen för Tuna Park sälj & service certifiering.

Fokus i projektet kommer dock vara att påvisa framgångseffekter genom att ha ledare och anställda av båda kön och vad man med relativt enkla insatser kan förbättra i det vardagliga arbetet.

Utvecklingen av den sk. butiksmanualen är en annan del för att kvalitetssäkra en strategisk påverkan även utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

De kvalitets mätningar vi gör inom Tuna Park sälj&service certifiering är viktiga incitament hur kunder med olika kön ålder och härkomst uppfattar och uppskattar och värderar personalens kompetens avseende service och bemötande.

Sammantaget tror vi att dynamiken genereras genom våra olika åtgärder skall leda fram till en förbättrad jämställdhetsintegrering, vilket vi ser är en framgångsfaktor för de anställda butikerna och Tuna Park som helhet.

Förväntat resultat är bl.a:
- Att åstadkomma en jämnare könsfördelning vid nyanställningar
- Att anställa fler personer med utomnordisk härkomst
- Att fler deltidsarbetande skall kunna genomföra kompetensutveckling
- Att fler deltidsarbetande får möjlighet till flexibel kompetensutveckling och heltid hos en eller flera arbetsgivare
- Att skapa en förbättrad delaktighet och inflytande för kvinnliga ledare.

Se även tidigare beskrivning under BAKGRUND, Jämställdhetsintegrering

Deltagande aktörer

 • Bik Bok Tuna Park
 • Brothers Tuna Park
 • Carlings Tuna Park
 • Coop Forum Tuna Park
 • Dressmann Tuna Park
 • Duka Tuna Park
 • Flash Tuna Park
 • Gina Tricot Tuna Park
 • Glitter Tuna Park
 • Hemtex Tuna Park
 • JC Tuna Park
 • Kicks Tuna Park
 • Life
 • Scorett Tuna Park
 • Spirit Clothing Tuna Park
 • Stubb & Lugg Tuna Park
 • Triumph Tuna Park
 • Tuna Park
 • Väskaffären Tuna Park

Kommun

 • Eskilstuna