Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utsikten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNyby Vision
KontaktpersonJosefin Cras
E-postjosefin.cras@nybyvision.se
Telefonnummer018-560730
Beviljat ESF-stöd6 617 098 kr
Total projektbudget16 745 194 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2011-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet vill sätta fokus på en grupp som riskerar att permanentas i utanförskap. Syftet med projektet är att, utifrån ett hälsoperspektiv, hitta metoder som underlättar inlärning och ökar den enskildes kunskaper och förmåga till aktivt samhällsdeltagande och självförsörjning.

Bakgrund

Projekt Utsikten vill sätta fokus på en grupp som riskerar ett permanent utanförskap. Målgruppen för projektet är personer med utländsk bakgrund som inte har fått fäste på arbetsmarknaden och som idag är beroende av försörjningsstöd. I augusti 2008 fanns i Uppsala kommun 668 personer med längre tid än två års försörjningsstöd. Kopplat till dessa personer fanns 501 barn. Antalet hushåll var 472 stycken, i drygt 64 % av dessa fanns personer med utländsk bakgrund.

Den aktuella målgruppen hamnar ofta i ett mellanrum mellan olika myndigheter. Samverkan mellan myndigheter är en viktig faktor för både individ och samhälle. Det saknas idag modeller för samverkan för att möta personernas individuella behov. Arbetsrehabiliterande insatser är små eller obefintliga för målgruppen som inte prioriterats i fördelning av resurser. Ett helhetsgrepp har saknats för målgruppen. Utifrån ett hälsoperspektiv anses målgruppen ha för god hälsa för en sjuk- eller aktivitetsersättning, utifrån arbetsmarknadsperspektiv anses målgruppen ofta inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Situationen är ohållbar utifrån många perspektiv:

Individen, dess nätverk och samhället

Att stå utanför samhället och inte kunna försörja sig själv och sin familj är påfrestande och kan leda till ett försämrat hälsotillstånd och en ökad belastning på samhällets resurser. Många har tappat gnistan och har accepterat en permanent plats i bidragssystemet. Många har blivit passiviserade av systemet och tappat förtroende till den egna förmågan. Många har en tilltro till att samhället ska ordna allt. För samhället innebär det en förlust för tillväxt och utveckling att inte ta tillvara alla resurser som finns. Många har kunskaper och erfarenheter från sina hemländer som samhället bör ta tillvara för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Det är inte rimligt att pensionera personer vid 35 års ålder på grund av att de bedöms stå för långt ifrån ett arbete. Utifrån individernas nätverk får utanförskapet konsekvenser. Hushållen har ofta många barn. Barnens möjligheter att hitta vägar till egenförsörjning minskar på grund av ett sämre utgångsläge. Statistik visar att barnfattigdomen i Sverige minskar, men klyftorna mellan fattiga och rika ökar (Rädda barnens rapport mars-08).

Det är viktigt att vi tar tillvara alla resurser och ökar delaktigheten i samhället för dem som står utanför. Vad som behövs är bra och effektiva verktyg att stödja personer som har en lite längre väg till arbetsmarknaden. Det är väsentligt att hitta balans mellan samhällets stöd och kravet på personen och den egna kraften - empowerment. Vad som även är nödvändigt är en samverkan mellan de myndigheter som finns runt målgruppen: kommun, Landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa samt de frivilligorganisationer som idag ger ovärderligt stöd till målgruppen.

Syfte

Att utifrån ett hälsoperspektiv utveckla metoder, som underlättar inlärning och ökar den enskildes kunskaper och förmåga till aktivt samhällsdeltagande och självförsörjning samt utveckla ett arbetssätt som underlättar tillträdet till arbetsmarknaden för den enskilde.

Målsättning

70 % ska efter projektets slut ha ökat sin anställningsbarhet och därmed kommit närmare arbetsmarknaden.

50% av deltagarna ska efter avslut av projektet ha arbete eller studier.

Att nå en effektiv organisering för samverkan kring målgruppen mellan berörda myndigheter och representanter från den sociala ekonomin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att ha lokaler anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Projektets olika delar kommer att utformas på ett sätt som möjliggör deltagande av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Genom kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagare i projekten ska verksamheten göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Värdegrunden som kommer att finnas i projektet bygger på att alla ska ha samma möjligheter till lärande och att lärandesituationen ska anpassas efter deltagarens förutsättningar. Hos samverkansparterna finns kompetens om olika former av funktionshinder vilket kan underlätta möjligheter att, där det finns behov av att, snabbt kunna införskaffa arbetshjälpmedel för deltagare som behöver det.

Jämställdhetsintegrering

Problem- och behovsanalysen visar på nödvändigheten att lyfta jämställdhetsfrågorna utifrån deltagarnas förutsättningar. Det kommer därför i kursinnehållet ingå utbildningsmoment med fokus på genuskunskap och jämställdhetsfrågor. Projekt KOMIN har haft ett fokus på värderingsfrågor och kommer här att vara en viktig källa för jämställdhetsarbete. Får information om projektet KOMIN som drivits av Uppsala kommun, bifogas en informationsfilm.

Några exempel på projektets insatser för jämställdhet:
- Undervisningen ska anpassas till varje deltagares behov och förutsättningar
- Utbildningen ska med deltagarens tidigare utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt fördjupa och utveckla kunskaper för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet på lika villkor mellan kvinnor och män.
- Utbildningens ramar och tidsperspektiv ska tillgodose både kvinnors och mäns behov. Hänsyn får tas till livssituationen/familjesituation för respektive deltagare.
- Alla förekommande verktyg i hårdvaror, mjukvaror samt litteratur bör anpassas med tanke på könsperspektivet, litteratur som används är skriven av både män och kvinnor.
- Jämn könsfördelning eftersträvas i både arbetslag och bland deltagare
- Projektledning och medarbetare ska skapa ett klimat där varje deltagare oavsett kön, förkunskaper eller kulturell tillhörighet kan uppleva en positiv atmosfär där det finns förutsättningar att lära och inhämta nya kunskaper samt utarbeta strategier för att ge jämlika förutsättningar för kvinnor och män.


Medfinansiärer

  • UAK, Kontoret för barn och ungdom och arbetsmarknad

Kommun

  • Uppsala