Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utblick

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Actíva
KontaktpersonUlla Berg
E-postulla.berg@s-activa.se
Telefonnummer070 7549609
Beviljat ESF-stöd436 621 kr
Total projektbudget582 607 kr
Projektperiod2008-11-17 till 2009-05-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska förbereda ett projekt som ska etablera partnerskap i Sverige och i två medlemsländer för att ta fram metoder för hur ungdomar med funktionshinder eller i utanförskap ska kunna genomföra praktik i ett annat land och därigenom öka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Bakgrund

Många ungdomar som lämnar gymnasiet ser Europa som en självklar arbetsmarknad. Det är vanligt att ungdomar under en period reser och arbetar både inom Europa och i andra delar av världen. Man rör sig hemvant och ledigt i olika språkliga och kulturella områden. Man prövar olika yrkesområden, man praktiserar i blivande yrken och man knyter både yrkeskontakter och vänskapsband. Man blir en del i en framväxande Europeisk tillhörighet. Genom de erfarenheter en vistelse i ett annat land ger, stärker man också sin konkurrenskraft på den svenska arbetsmarknaden.

Det finns grupper av ungdomar som inte kommer i åtnjutande av de möjligheter som en utlandsvistelse, lång eller kort, på nära håll eller långt borta, ger i form av vidgade erfarenheter och stärkt tillit till sig själv.
Dessa ungdomar finns bland de arbetslösa ungdomarna, ofta med någon form av funktionsnedsättning, bland ungdomar med ofullständig utbildning, ungdomar som kommer från särskolan eller individuella programmet på gymnasiet, kort sagt ungdomar som börjar sitt vuxenliv i utanförskap.

Antalet elever i särskolans gymnasieutbildningar och i gymnasiets individuella program har ökat kraftigt de senaste åren.
Fler och fler ungdomar och unga vuxna beviljas aktivitetsersättning. Antalet unga män och kvinnor som är berättigade till insatser inom kommunernas dagliga verksamhet ökar.
Socialstyrelsen redovisar i februari 2008 att antalet unga som fått aktivitetsersättning och har daglig verksamhet i kommunens regi har stigit med 163% på sju år. Samtidigt redovisas att det i hälften av landets kommuner inte varit någon som under de senaste fem åren gått från daglig verksamhet till arbete.
Det betyder att allt fler unga män och kvinnor i Sverige kommer att som 21 åringar hänvisas till daglig verksamhet och bli kvar där i mer än fyrtio år, tills de uppnår pensionsåldern.

Av personer som uppbär försörjningsstöd från socialtjänsten är 39 % av det totala antalet biståndsmottagare i åldern 18 - 29 år. Antalet biståndsmottagare i åldersgruppen ökar trots att antalet biståndsmottagare totalt minskar. (Socialstyrelsen: Ekonomiskt bistånd, årsstatistik, 2007)

Många, inte alla, men en betydande del av dessa ungdomar skulle med ett individuellt utformat, långsiktigt stöd kunna ingå i arbetskraften. Det måste också vara möjligt för dessa ungdomar att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden med de erfarenheter som en praktikperiod i utlandet ger.
En praktikperiod i ett annat land ger målgruppen bredare personliga erfarenheter och ett vidgat perspektiv på arbete, arbetsmarknad och levnadssätt. En praktikperiod i ett annat land ger också möjligheter att pröva sina färdigheter i ett främmande språk. En medvetenhet om hur arbetsmarknaden fungerar och kulturella olikheter ger möjlighet att se sig själv och den egna miljön i nytt perspektiv.

Activas uppdrag och verksamhetside är att vägleda och stödja män och kvinnor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden till arbete eller utbildning. Utanförskapet kan ha sin grund i ohälsa eller funktionsnedsättning.

Ett långvarigt samarbete med Örebro universitet har hjälpt Activa att utveckla metoden för stödet till den arbetssökande. Activamodellen är en utveckling av Supported employmentmetoden så att den är tillämpbar för svenska förhållanden.

I processen till arbetsmarknaden har tre faser identifierats: att nå, att få och att behålla ett arbete.
Den första delen som omfattar att nå arbetsmarknaden är riktad till individen och individens mognad genom förberedande steg som utbildning, praktik och arbetsträning. Det andra steget handlar om att få ett arbete. Där matchas individens kunskap, kompetens och förmåga mot en möjlig bransch och konkretiseras till mötet med arbetsmarknaden och en bestämd arbetsplats. Det tredje steget handlar om att behålla sin plats på arbetsmarknaden. Man kan vara kvar på den arbetsplats man hittat eller gå vidare till andra arbetsplatser och anställningar.

Stödet till den arbetssökande har definierats till det professionella stödet som ges av olika myndigheter, vårdgivare och utbildningsanordnare, och det naturliga stödet som finns i familjen, vänkretsen, bland arbetskamrater och på fritiden. (Sivert Antonson: Stödets betydelse - supported employment - i kampen för arbete och att bryta utsatthet. Örebro universitet, Skriftserien 71, 2002)

Ett sätt att förstärka nå-fasen kan vara utveckla praktik, arbetsträning och arbetsprövning och att ge möjlighet att praktisera på en arbetsplats i ett annat land. Nyttan med att praktisera utomlands har visats genom verksamheter som bedrivits i olika projekt inom Leonardo da Vinci och Equal. Framstående aktörer på området har varit Ideum i Arvidsjaur och Urkraft i Skellefteå som i sin verksamhet blivit förebilder för arbetet med ungdomar som har långt avstånd till arbetsmarknaden. (Sören Kristensen: Learning by leaving, Placements abroad as a didactic tool in the context of vocational education an training in Europe, Cedefop Reference series, 55, Luxembourg: Office for official Publications of the European Communities, 2004) Bland de 12 kommunerna i Örebro län finns sju kommuner som inte nyttjat några av Internationella Programkontorets program för vuxenområdet och tre kommuner som inte nyttjat program för skolområdet (Statistik från Internationella Programkontoret).

Genom deltagande i Equalprojektet Mobilitet, en rättighet för alla och ledarutbyte inom Leonardo da Vinci har Activa egen erfarenhet av nyttan som en praktikperiod utomlands kan ge. De erfarenheterna kan tas tillvara. Det finns mycket kvar att utveckla i såväl metod som samarbetsformer och val av samarbetspartners för samarbeten som riktar sig till deltagare som har funktionsnedsättningar eller av andra orsaker har ett långt avstånd till arbetsmarknaden.
En uppgift för Equalprojektet Mobilitet, en rättighet för alla, var att definiera hinder för funktionshindrades möjligheter att genomföra en praktikperiod i ett annat land genom åtgärden Interpraktik. Vid starten av Mobilitet, en rättighet för alla, hade 3000 ungdomar fått del av åtgärden Interpraktik. Av dessa 3000 var tio ungdomar med funktionshinder.
Under projekttiden erfors att hinder fanns hos handläggare genom de attityder man hade till arbetssökande med funktionshinder och deras kapacitet och förmåga att genomföra en praktikperiod utomlands.

Vidare konstaterades under Equalprojektet att regelverket för praktik utomlands, t ex dåvarande Interpraktik och program inom Leonardo da Vinci i hög grad utestängde målgruppen personer med funktionshinder. Arbetssökande med funktionshinder har ofta behov av ett extra stöd i sin process att etablera sig på arbetsmarknaden. Gällande regelverk lämnade under Equalprojektet små eller inga möjligheter till ett adekvat stöd för män och kvinnor som med ett stöd kunnat genomföra en praktikperiod utomlands.
.
I Activa har vi genom åren mött många ungdomar med konstaterat eller misstänkt funktionshinder som med ett utvecklat och långsiktigt stöd kunnat nå arbetsmarknaden.
Eftersom dessa ungdomar är i behov av särskilt stöd måste en metod utvecklas som kan tillgodose stödbehovet även under en praktikperiod utomlands.
En särskild vikt måste läggas vid att hitta stabila partners i andra länder som är intresserade och villiga att bygga upp ett samarbete och utveckla metoder för att ta emot ungdomar med behov av ett särskilt stöd för en praktikperiod på en arbetsplats i ett annat land.

Förprojekteringen avser att lägga grunden för ett samarbete i ett genomförandeprojekt genom att bygga upp ett transnationellt projektpartnerskap och ett projektpartnerskap i Örebro län. I förprojektet läggs grunden för en samsyn och en organisatorisk struktur som måste utvecklas hos såväl företrädare för det professionella stödet som hos dem som är delar av det naturliga stödet för att bygga ett genomförandeprojekt som ska stärka möjligheten för ungdomar med behov av stöd i sin utvecklingsprocess att nå arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att undersöka förutsättningarna för, och förbereda ett genomförandeprojekt som ska skapa mervärde för ungdomar med stort avstånd till arbetsmarknaden. Mervärdet ska för deltagarna i genomförandeprojektet innebära att de stärker sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden genom att praktisera på en arbetsplats eller i en verksamhet i ett annat land.

Förprojekteringen syftar till att utifrån målgruppernas, deltagarnas, perspektiv analysera behovet av stöd för att skapa reella möjligheter för deltagarna att genomföra en praktikperiod i ett annat land.

Samverkan
På grund av att de ungdomar som utgör målgruppen för genomförandeprojektet är en särskilt utsatt grupp och har ett behov av stöd, såväl ett professionellt som ett naturligt stöd, i sin process att nå arbetsmarknaden ska förprojekteringen undersöka intresset hos presumtiva samverkansparter i Örebro län och lägga grunden för ett organiserat samarbete för att under tre år utveckla metoder för hur man kan bryta utanförskapet och öka arbetskraftsutbudet genom att förstärka möjligheten för ungdomar långt från arbetsmarknaden att bredda sina personliga erfarenheter och få större insikt i arbetslivet och därigenom öka sin konkurrenskraft och sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Lärande miljö
Under förprojekteringen planeras för ett studiebesök hos Ideum i Arvidsjaur. Detta för att blivande samverkanspartners i ett genomförandeprojekt ska ges möjlighet att lära av de erfarenheter som gjorts hos Ideum. Genom att ta del av dessa erfarenheter kan man gå in i ett samarbete med en gemensam målbild och tilltro till utsatta ungdomars förmåga att nyttiggöra sig en utlandspraktik.
I flera av kommunerna i Örebro län finns ingen eller endast liten erfarenhet av transnationellt utbyte varför ett studiebesök kan åskådliggöra såväl arbetssätt som nyttan för målgruppen.
Genom att genomföra en fokusgrupp med ungdomar i den blivande målgruppen ges möjlighet till lärande hur man själva ser på behovet av stöd för att kunna genomföra en utlandspraktik.

Innovativ verksamhet
Förprojektet avser att lägga grunden för ett genomförandeprojekt som ska utveckla metoder och definiera stödbehov för att unga män och kvinnor med misstänkt eller konstaterat funktionshinder i ökad utsträckning ska kunna ta del av den fria rörligheten i Europeiska Unionen. Tyngdpunkten på innovativitet finns i ett kommande genomförandeprojekt.

Strategisk påverkan
Förprojektet är grunden för ett genomföandeprojekt där förutom metoder också regelverk prövas av målgruppen, unga män och kvinnor med misstänkt eller konstaterat funktionhinder.
I förprojektet kommer gällande regelverk att analyseras. Behov av regeländringar och hur de kan utformas tydlligggörs genom prövning av metoder i ett genomförandeprojekt.

Transnationalitet
Under förprojekteringen skapas ett transnationellt projektpartnerskap med inriktningen att i ett genomförandeprojekt under tre år utveckla metoder för hur ungdomar i åldern 16 till 24 år med behov av särskilt stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden ska få del av möjligheten till praktik i ett annat land.
De transnationella partners som söks är organisationer som arbetar med att utveckla metoder för stöd till ungdomar med funktionsnedsättningar eller som av andra orsaker står långt från arbetsmarknaden.
Genom den gemensamma utgångspunkten som finns i ett utvecklat stöd till målgruppen finns möjligheter till utbyte av erfarenheter och kunskap mellan enskilda aktörer i det transnationella partnerskapet.


Målsättning

Övergripande mål är att vid förprojektets slut ha underlag för en ansökan om ett genomförandeprojekt.

För att skapa intresse för projektet genomförs möten med företrädare för verksamheter med anknytning till målgrupperna i 12 kommuner i Örebro län (Örebro, Karlskoga, Degerfors, Laxå, Askersund, Hallsberg, Kumla, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Lekeberg). Företrädarna har ledande ställning i verksamheter som socialförvaltning med ansvar för män och kvinnor med funktionshinder, utbildningsväsendet med ansvar för särgymnasier och individuella program, ansvariga för arbetsmarknadsåtgärder. Förutom kommunala företrädare ska mötena vända sig till ansvariga inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Utöver dessa träffar kontaktas LIA skolan, särgymnasium som drivs som friskola.

Mål: 12 genomförda möten.
Effekt: Intresse och vilja att delta i projektet skapas.

Utifrån erfarenheter från Equalprojektet Mobilitet, en rättighet för alla kan antagandet göras att myndigheter har en avvaktande inställning till praktik utomlands för ungdomar med särskilda svårigheter. För att berörda parter (företrädare för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna) ska ges möjlighet att ta del av goda exempel och se hur en kommunal arbetsmarknadsverksamhet kan arbeta med praktik utomlands för arbetslösa ungdomar planeras ett studiebesök med föreläsning hos Ideum i Arvidsjaur.

Mål: 17 personer deltar i studiebesök hos Ideum i Arvidsjaur (en deltagare från varje medfinansiär, två deltagare från Activa.)
Effekt: De som fattar beslut om insatser för målgruppen i ett genomförandeprojekt lär om nyttan med praktik i annat land.

För att planera ett genomförandeprojekt och lägga grunden för en projektansökan för ett genomförandeprojekt genomförs en projektplanering i en Work shop med metoden Logiskt Ramverk, (LFA, Logical Framework Approach)
För att hålla gruppen av beslutsfattare samlad när man har samma upplevelse och kan skapa samma målbild genomförs work shopen i anslutning till studiebesöket hos Ideum.

Mål: att utarbeta ramarna för en ansökan om ett genomförandeprojekt med syfte att öka arbetskraftsutbudet, öka mångfalden i arbetslivet och öka tillgängligheten på arbetsmarknaden för ungdomar i utanförskap.

Förväntat resultat av ett förprojekt är att vid projektets slut, maj 2009, har underlag för en projektansökan för ett genomförandeprojekt för ett ungdomsprojekt med transnationellt utbyte.
Vid förprojektets slut finns också ett projektpartnerskap i Örebro län som har två transnationella partners.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det genomförandeprojekt som förprojektet har som mål är helt inriktat på tillgänglighet för unga män och kvinnor med funktionshinder och deras möjligheter att få delta på arbetsmarknaden.

Genomförandeprojektet siktar på att ta fram metoder för att funktionshindrade ungdomar och ungdomar med stort avstånd till arbetsmarknaden genom praktik i ett annat land ska stärka sina möjligheter

I förprojektet kommer statistik att tas fram för att undersöka hur stor målgruppen är i respektive deltagande kommun, vilka typer av funktionshinder som finns i målgruppen och vilket stöd man i målgruppen behöver för sin etablering på arbetsmarknaden. Utifrån statistiskt material görs en SWOT för att analysera målgruppens möjligheter och stödbehov.

I förprojektet finns planerat för en fokusgrupp med deltagare från målgruppen för att ta del av deras tankar, ideer och förslag på hur man kan förverkliga en praktikperiod i ett annat land. I fokusgruppen tar man också upp, utifrån ungdomarnas funktionshinder, vilka särskilda förutsättningar som målgruppen själv ser som nödvändiga eftersom behoven varierar mellan olika funktionshinder.

Activas verksamhet har huvudinriktningen att utveckla stöd för funktionshindrade på deras väg till arbete. Instrument finns bl a för att göra arbetsplatsanalyser för att se arbetsplatsens funktionalitet i förhållande till funktionshindrades behov. Arbetsplatsanalysen som metod kommer att användas i ett genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

Förprojektet avser att hitta och etablera kontakt med två transnationella partners för att i ett genomförandeprojekt utveckla metoder för att arbeta med praktik i ett annat land för ungdomar med funktionshinder och stort avstånd till arbetsmarknaden.

I Equalprojektet Success fanns transnationella partners från Irland och Finland som arbetade med samma målgrupper som är aktuella för förprojektet.
Kontakterna med det Irländska partnerskapet har hållits vid liv genom att personal i Activa genomfört ett ledarutbyte inom ramen för Leonardo da Vinci. Medarbetare i irländska verksamheter som deltog i partnerskapet har gjort studiebesök hos Activa. Möjligheten finns att utveckla kontakterna ytterligare för att utveckla former för praktik för målgruppen.
Någon verksamhet i Finlad kan vara intressant att utveckla samarbete med utifrån möjligheten att hitta praktikplatser för deltagare som endast kommunicerar på svenska. I partnerskapet Success fanns verksamheter i svenskspråkiga områden som kan aktualiseras i förprojektet för att kartlägga och definiera möjliga samarbeten för praktikmöjligheter för deltagare i målgruppen.
Under våren 2008 har Activa taigt emot studiebesök från verksamheter i Belgien som arbetar med samma målgrupper och som visade sig ha intressanta erfarenheter att dela med sig av gällande arbetsmetoder och utvecklingen av Supported employment i Leuwen, Belgien.

I förprojektet avses att närmare kartlägga och analysera möjligheten att utveckla samarbetet.

En intressant och ny resurs för att hitta nya partners är också transnationality.eu.

Det som förväntas av transnationella partners är det gemensamma intresset att utveckla metoder och stödfunktioner för att målgruppen unga män och kvinnor med misstänkt eller konstaterat funktionshinder och ungdomar med stort avstånd till arbetsmarknaden ska ges tillgång till den fria rörligheten. I ett samarbete kan också analyser av gällande regelverk genomföras för att på sikt påverka utformningen av såväl europeiska som nationella regler och stödsystem.

Medfinansiärer

 • Alléskolan
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Försäkringskassan I Örebro
 • Försäkringskassan Karlskoga
 • Kumla km, Barn- och utb förv
 • Lärcentrum Karlskoga
 • Omsorgsverksamhet
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen, Försörjni
 • Socialkontoret
 • Socialkontoret
 • Socialkontoret
 • Stiftelsen Actíva
 • Vård- och Omsorgsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Alléskolan
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Försäkringskassan I Örebro
 • Försäkringskassan Karlskoga
 • Kumla km, Barn- och utb förv
 • Lärcentrum Karlskoga
 • Omsorgsverksamhet
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Socialförvaltningen, Försörjni
 • Socialkontoret
 • Socialkontoret
 • Socialkontoret
 • Stiftelsen Actíva
 • Vård- och Omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro