Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Upplyftet genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareElastolan AB
KontaktpersonAnna-Carin Smahl
E-postac@elastolan.se
Telefonnummer0293-22860
Beviljat ESF-stöd687 156 kr
Total projektbudget687 156 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Utsattheten för ett mindre företag på en mindre ort är särskilt stor. Därför är det avgörande att både ledning och övrig personal har den kompetens som krävs för att kunna bemöta marknadens allt hårdare krav. Genom att höja kunskapsnivån ökas också möjligheten till rörlighetpå arbetsmarknaden.

Bakgrund

I Upplyftet har de båda deltagande företagen Elastolan AB och Tobo Component AB genomfört en verksamhetsanalys med deltagande av merparten av personalen från Elastolan och samtliga från Tobo Compnent. Analysarbetet genomfördes under en och en halv på Högbo Bruk Under ledning av konsulter från Näringslivets EU-Byrå AB. Under analysen framkom att båda företagen står inför stora förändringar.

Elastolan har en tuff konkurrenssituation på marknaden från båda små och stora konkurrenter. Det för med sig att de ständigt måste öka effektiviteten och ligga i framkant vad gäller kompetens. Elastolan använder sig av ett materialstyrningsprogram (Monitor) som inte alls används i tillräckligt stor utsträckning. För att kunna göra detta krävs bl.a. kompetensutveckling av medarbetarna. En del av produktionen går på export. För att den ska kunna öka ställs nya krav på Elastolan och medarbetarnas kompetens.
Kunderna ställer också allt högra krav på att vår tillverkningen är miljövänlig.
För Elastolan förändras marknaden och det är nödvändigt att fokusera på större kunder, vilket kräver en satsning på ökad kompetens, då dessa kunder har mycket högt ställda krav på leveranstider och på kvalitet. Även på ledningen ställs ökade krav för att kunna möta en förändrad marknad. Under analysen gicks de olika rollerna på företaget igenom och det konstaterades att det finns ett glapp mellan befintlig kompetens och erforderlig. Därför krävs att personalen utbildas för att kunna möta de nya kraven.

Tobo Component
Tobo Component behöver skaffa sig nya kunder. Idag säljer företaget i princip endast till Munters och det skapar en beroendeställning. Detta kräver utveckling av företaget och medarbetarnas kompetens för att kunna utveckla verksamheten mot nya kundgrupper. Tobo är ett litet företag som arbetar med ganska komplexa produkter. Det gör att medarbetarna behöver utveckla kompetensen för att kunna klara fler olika moment. Tobo säljer till ett stort företag och det ställer höga krav på kvalitet och certifiering och därmed behöver också medarbetarnas kompetens stärkas.

Syfte

Syftet med projektet är säkerställa att personalen på de båda företagen besitter tillräcklig kompetens för att klara den omställning som måste till i en förändrad omvärld. Speciellt med tanke på den rådande lågkonjunkturen är det av största vikt att ligga i framkant på alla områden. Med ökad kompetens effektiviseras produktionen, vilket är en viktig del i att trygga företagens överlevnad. Ytterligare ett syfte är att stärka relationen mellan de båda företagen, så att erfarenhetsutbytet kommer att fortgå även i framtiden.

Målsättning

Målsättningen är att all personal ska ha relevant utbildning för sina arbetsuppgifter. Ett mätbart mål är att minst 80% av personalen ska ha genomgått en utbildning kopplad till arbetet med godkänt resultat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att särskilt beakta och säkerställa att alla utbildningar kommer att vara tillgängliga för alla medarbetare. Bland projektdeltagarna finns idag inte några medarbetare med funktionsnedsättning, men som ett led i det medvetandegörande av tillgänglighetsproblematik kommer vi att trycka extra hårt på detta.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att säkerställa att alla utbildningar är könsneutrala och ställa krav på detta vid upphandlingen. Vi kommer också att betona vikten av ett fortsatt jämställdhetsarbete i dagliga arbetet, med utgångspunkt från de diskussioner som fördes under förprojekteringen.

Deltagande aktörer

  • Tobo Component AB

Kommun

  • Uppsala