Logotyp på utskrifter

Ung resurs i Kinda

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVäxtkraft Kinda
KontaktpersonUlf Johansson
E-postulf.vaxtkraft@kinda.se
Telefonnummer0767-876 870
Beviljat ESF-stöd288 890 kr
Total projektbudget405 411 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2010-07-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projekt Ung resurs i Kinda vill ta tillvara på den kraft som finns hos de unga kvinnor och män som idag står utanför arbetsmarknaden och söker en etablering i arbetslivet. Samtidigt vill Projekt Ung resurs i Kinda underlätta för arbetsplatser i regionen att rekrytera nya unga medarbetare.

Bakgrund

Kinda kommun är en av de kommuner som har hög ungdomsarbetslöshet.
1 september 2009 var totalt 66 ungdomar registrerade som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Kisa. Av dessa var 29 unga kvinnor och 37 unga män (upp till 24 år). Av dessa var en kvinna och en man utlandsfödda. Därutöver var 39 (11 kvinnor och 28 män) ungdomar placerade i åtgärd. I juli hade Kinda 45 ungdomar som fick ekonomiskt bistånd och i augusti hade man 47 st i åldergruppen 16 till 24 år.

I Kinda finns bl.a. många somaliska flyktingar och invandrare. I denna grupp finns 13 ungdomar i åldern 16-24 år som trots ofta låg skolutbildning ändå är mycket angelägna om att få in en fot på arbetsmarknaden.

De personalneddragningar som industrin och andra företag i Kinda tvingats genomföra har lett till att många ungdomar har hamnat i ett utanförskap. Många unga män med relativt låg utbildningsnivå (andelen ungdomar från Kinda som går vidare till högskolan ligger under genomsnittet i landet) vill ha ett nytt jobb i Kinda och det ganska snart. Unga kvinnor har generellt sett en större mobilitet men i ett Kindaperspektiv ser man också kvinnorna som stor potential för att klara ett framtida arbetskraftsbehov. Samtidigt som ungdomsarbetslösheten stiger så har många företag återigen börjat oroa sig för hur de skall få tag på rätt utbildad arbetskraft i en kommande konjunkturuppgång som kommer samtidigt som stora grupper av andra arbetstagare kommer att gå i pension.

Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening som drivs av näringslivet, olika organisationer, Kinda kommun och bankerna i Kinda. Man har som affärsidé att utveckla Kinda till en attraktiv boende-, arbetsmarknads- och besöksregion genom näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och marknadsföring.

Växtkraft Kinda har ett stort engagemang när det gäller alla de varsel som drabbat kommunen. I anslutning till alla diskussioner i samband med dessa varsel beslutade man att bilda Kindas Lokala Arbetsmarknadsråd för att ytterligare utveckla samarbetet när det gäller arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning. I detta råd ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, fackliga representanter och företagsrepresentanter. Vid mötet den 20 augusti 2009 beslutade man att prioritera den viktiga frågan: Ungdomsarbetslösheten! Man gav Växtkraft Kinda i uppdrag att ta initiativ och samordna de arbetsinsatser som krävs.

Förutsättningarna för arbetsgivare i Kinda att i kommande konjunkturuppgång hitta rätt utbildad arbetskraft är betydligt sämre än i andra större orter och därför krävs särskilda insatser för att göra de arbetslösa ungdomarna anställningsbara. Projekt Ung resurs i Kinda, som skall bygga relationer och finna nya vägar för ungdomar att etablera sig i arbetslivet, kommer således att vara till gagn för såväl ungdomar som arbetsgivare i Kinda kommun.

Näringslivet i Kinda kännetecknas av att det inom kommunen finns ett relativt stort antal småföretag. Dessa bedriver sin verksamhet inom ett brett spektrum av branscher men har sällan etablerad kontakt med Arbetsförmedlingen. Projekt Ung resurs i Kinda kommer att i förstudien ägna stor kraft åt uppsökande verksamhet för att hjälpa till att identifiera kommande arbetskraftsbehov, något som också kommer att ligga till grund för ett framtida bättre samarbete mellan arbetsgivare och arbetsförmedling.

Syfte

Kinda har en ungdomsarbetsarbetslöshet över rikssnittet och särskilt drabbade är hittills de unga männen. Detta problem vill Projekt Ung resurs i Kinda vända till en möjlighet! Genom samverkan i Kindas Lokala Arbetsmarknadsråd och Växtkraft Kindas goda renommé i det lokala näringslivet så vill projektet hitta nya metoder och modeller för att tillgodose det lokala näringslivets kommande arbetskraftsbehov. Samtidigt skall projektet hjälpa de arbetslösa unga kvinnor och män att etablera sig och hitta en väg in i arbetslivet.

Målsättning

Förstudien skall resultera i en genomförandeansökan som bygger på en ytterligare utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedling, kommunen och Växtkraft Kinda med alla dess medlemsföretag. Ansökan skall visa på metoder och vägar att slussa in unga kvinnor och män i arbetslivet samtidigt som arbetsgivare bättre kommer att kunna rekrytera efterfrågad kompetens.
En uppsökande verksamhet riktad mot 50 arbetsplatser av varierande storlek i kommunen skall kompletteras med ett aktivt tillvaratagande av ungdomars förväntningar och synpunkter på den egna kommande etableringen på arbetsmarknaden. Förstudien skall ge en uppfattning av hur många möjliga praktikplatser på arbetsplatser i kommunen som går att hitta i en genomförandefas.
Det kan också hända att individens särskilda önskemål kommer att innebära att praktikplatsen måste hittas i annan kommun. Förstudien skall analysera hur detta kan organiseras på ett bra sätt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer metoder att tas fram för att säkerställa att projektet identifierar olika former av eventuella funktionshinder hos deltagarna i projektet. Tillgänglighetsavsnittet i genomförandeansökan kommer att arbetas fram i nära samarbete med ESFs stödprojekt.

Transnationellt samarbete

Projektledningen kommer att tillsammans med Styrgruppen att arbeta för att hitta intresserade och intressanta transnationella projekt som kan tillföra genomförandefasen kunskaper, idéer och erfarenheter. I sökande efter samarbetspartners kommer man att utnyttja Lärcentrums tidigare väletablerade internationella kontakter i Europa samt ..................

Medfinansiärer

  • AF Linköping
  • Förvaltning

Samarbetspartners

  • Kinda Lärcentrum

Kommun

  • Kinda