Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Tuna Park Köpcentrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTuna Park
KontaktpersonPeder Berentsen
E-postpeder.berentsen@aberdeenpropertyinvestors.com
Telefonnummer070-5138741
Beviljat ESF-stöd124 260 kr
Total projektbudget124 260 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

BAKGRUND
År 2003 började KF Fastigheter och Peab bygga handelsplatsen intill Coop Forum och Parken Zoo. 18 månader efter första spadtaget står handelsområdet Tuna Park färdigbyggt med totalt 66 butiker och en försäljningsyta på 44 000 kvadratmeter och har årligen ca 1,7 miljoner besökare. Köpcentrumet har blivit ett av Mälardalens populäraste utflyktsmål. Etableringen av Tuna Park har skapat cirka 300 arbetstillfällen i Eskilstuna kommun och många eskilstunabor handlar nu i kommunen istället för att åka till andra städer. 2008 utsåg Branschtidningen Market Magasin Tuna Park till landets bästa köpcentra ur utifrån ett konsumentperspektiv.
Tuna Park och även Eskilstuna som ort står nu inför en betydande omställning och utmaning gentemot nya och konkurerande köpcentra, farmför allt från Västerås, Norrköping, Marieberg.
Tuna park är således stort beroende av att bemöta ökande krav och vidareutveckla verksamheten vilket vi ej anser vi klara inom butikernas befintliga och köpcentrats ordinarie verksamhet. Vi är i stort behov av att både få bibehålla välmående och duktig personal, samt nyrekrytering inför denna omställning och även förväntade tillväxt.
Vår målsättning är att bra skapa förutsättningar för långsiktig strategisk kompetensutveckling och ge män och kvinnor med olika etnisk härkomst rätt kompetens och utvecklas i takt med arbetslivets krav inom köpcentrat. Med detta förbättrar vi möjligheterna till att bibehålla arbetskraften och bredda deras anställningsbarhet, minska kort och långtidssjukskrivningar samt förutsättningar för nyrekrytering.
För att lyckas med detta måste vi arbeta vidare med att göra centrumet till en både attraktiv och hälsosam arbetsplats som speglas av en hög servicenivå, attraktiv miljö och som styrs utifrån ett gott ledarskap.
MÅLGRUPP
Målgruppen är redan sysselsatta män och kvinnor av olika åldrar och etisk härkomst, som arbetar som butikssäljare och ledare inom Tuna Park.
SYFTE AVSIKTEN MED PROJEKTET
Den övergripande avsikten med projektet är att bemöta köpcentrats problemställningar och den omställning vi står inför. Projektet / förstudien måste leda till att rama in nyckelfaktorerna för att skapa förutsättningar att bibehålla befintlig personal samt nyrekrytering. Syftet är att förstudien skall bidraga till att hitta effektiva och innovativa metoder och koncept för strategisk kompetensutveckling, för att de anställda skall utvecklas i takt med handelns och köpcentrats krav. Syftet är att dessa metoder och konceptlösningar skall implementeras inom den ordinarie verksamheten. Syftet är även att skapa en förbättrad samverkan mellan butikerna och centrumledningen i köpcentrat utifrån ett helhetsperspektiv för att få en bra samsyn för den omställning och utmaning vi står inför.
MÅLSÄTTNING
Den övergripande målsättningen är att kartlägga och analysera aktuella problemområden, för att kunna fasställa en åtgärdsplan, samt hitta en effektiv modell och innovativa metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling som skall implementeras i den ordinarie verksamheten.
Målsättningen är att utifrån reellt behov hitta metoder för kompetensutveckling så att våra anställda kan utvecklas i takt med handelns och köpcentrats krav nu och i framtiden.Projektet skall bidraga till ökad insikt gällande tidigare nämnd problemformulering och ge kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.Projektet skall bidraga till ökade kunskaper i arbetslivet om hur kort- och långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Projektet skall även främja och förbättra samverkan mellan butikerna och centrumledningen samt även med Svensk handel, för att på bästa sätt kunna bemöta den omställning och utmaning vi står inför.

Bakgrund

BAKGRUND TILL PROJEKTET
(Inledningen till bakgrundsbeskrivningen finns i akten p.g.a. att all text ej får plats. Se vidare i akten.)

Tuna park är således stort beroende av att bemöta ökande krav och vidareutveckla verksamheten vilket vi ej anser vi klara inom butikernas befintliga och köpcentrats ordinarie verksamhet. Vi är i stort behov av att både få bibehålla välmående och duktig personal, samt nyrekrytering inför denna omställning och förväntade tillväxt. För att lyckas med detta måste vi arbeta vidare med att göra centrumet till en både attraktiv och hälsosam arbetsplats som speglas av en hög servicenivå, attraktiv miljö och som styrs utifrån ett gott ledarskap.

Vår målsättning är att skapa bra förutsättningar för långsiktig strategisk kompetensutveckling och ge män och kvinnor med olika etnisk härkomst rätt kompetens och utvecklas i takt med arbetslivets krav inom köpcentrat. Med detta förbättrar vi möjligheterna till att bibehålla arbetskraften och bredda deras anställningsbarhet, minska kort och långtidssjukskrivningar samt förutsättningar för nyrekrytering.

Vi avser även ha erfarenhetsutbyte med våra kollegor inom Aberdeen Property Investors som förvaltar köpcentrat Krämaren och Träffpunkt i Örebro och som står inför en liknande omställning och problematik. Vi ser därför intressanta synergieffekter och utvecklingsmöjligheter då båda dessa köpcentra samverkar och hoppas på stöd från ESF för att säkra upp denna omställning och utmaning vi ofrånkomligt står inför.

Problemformulering:
A) Sysselsättningen inom handeln ses tyvärr av många som en ”mellanlandning” och tillfällig sysselsättning vilket innebär ett betydande problem. Tyvärr förekommer det idag både frivillig och ofrivillig arbetslöshet pga. detta samt en ”smal” anställningsbarhet. Viktigt för Tuna Park, butikerna och handeln som helhet, är att vi kan ge förutsättningar och synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter och ökad anställningsbarhet för ungdomar, vuxna, svenskar och invandrare av båda kön. Tydliga indikationer från våra butiker är att det även behövs en kulturell mångfald även bland personalen i butikerna. Här krävs ökad insikt och kunskap för såväl personal som ledare samt att vi analyserar och ringar in problemen. Vi måste därefter hitta effektiva metoder för att kunna kompetensutveckla och bibehålla befintlig personal samt skapa attraktion för nyrekrytering.

B) Deltidsarbetandet är relativt stort inom köpcentrat och även för handeln i stort. Genom att analysera och hitta nyckelfaktorer för flexibel, effektiv och målinriktad strategisk kompetensutveckling kan vi bredda deltidsarbetandes kompetens och anställningsbarhet. Detta skapar förutsättningar till heltidsanställningar hos en eller flera arbetsgivare i köpcentrat. Kanske kan projektet även leda fram till ngn form av kompetenspool för att förebygga deltidsarbetslöshet och sk. ofrivillig arbetslöshet…
Här måste vi analysera problemet vidare och hitta effektiva metoder och skapa förutsättningar för minskad deltidsarbete och ökad anställningsbarhet hos en eller flera arbetsgivare.

C) Kompetensutvecklingen generellt är mycket eftersatt inom både köpcentrat, handeln som helhet och för personalen i den enskilda butiken. Även kunskapen om nya innovativa och moderna utbildningsmetoder för strategisk kompetensutveckling anser vi är klart bristfällig. Vi måste förbättra kunskapen och analysera kompetensutvecklingsbehovet utifrån den enskildes och butikens reella behov, i relation till köpcentrats utveckling och omställning.

D) En viktig framgångsfaktor för Tuna Park och butikerna är varumärket och attraktionen för köpcentrat som helhet, dvs. merparten av våra kunder handlar för att de ser Tuna Park som ett köpcentra med väl sammansatt utbud, bra tillgänglighet och trevlig miljö. Det är således inte den enskilda butiken som är den främsta attraktionen och framgångfaktorn. Framgångsfaktorn för den enskilda butiken är snarare köpcentrat i stort, samt personalen och den service och miljö som erbjuds kunden. Det är således inte produkten i sig som är den främsta framgångsfaktorn. Kundens och konsumentmönstret utvecklas och ställer allt högre krav på butikspersonalens service nivå och kompetens. Här måste vi arbeta för en ökad insikt och kunskap för såväl personal som ledare, samt skapa effektiva metoder för att bemöta och förbättra allt detta.

E) Ledarskapet är en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling, bibehållandet av personal, utnyttjande av personalens potential, minskad ohälsa och minskade kort- och långtidssjukskrivningar.
Här måste vi analysera det reella behovet och skapa förutsättningar för vidareutveckling och förbättringar inom ledarskapet.

F) Specifikt gällande kort och långtidssjukskrivningar. Av erfarenhet vet vi att målinriktad strategisk kompetensutveckling minskar både kort och långtidssjukskrivningar. Här vill vi genom detta projekt minska sjuktalen, skapa bättre insikter och kunskap gällande synergi mellan kompetensutveckling och minskad ohälsa.

G) Det finns även en jämställdhetsfaktor utifrån ett genusperspektiv som måste beaktas nu och i framtiden, dvs. inför vår omställning. De flesta anställda är kvinnor varav många är frivilligt eller ofrivilligt deltidsarbetande . Det finns en potential och även en framgångsfaktor att bibehålla och även anställa fler män i butikerna. Detta gäller även av olika etisk härkomst. I aktuell förstudie måste vi inhämta statsetik, kunskap och fakta för att analysera problemen och hitta metoder för åtgärd. Vi måste vi skapa en ökad insikt och kunskap, samt analysera möjligheterna till att göra köpcentrat till en attraktivare arbetsplats för män och förbättrad jämställdhetsintegrering.

H) Tuna Park är en förebild och praktikplats för många studerande från bl.a. gymnasieskolans Handelsprogram. Problemet är att många ser en anställning på Tuna Park som en temporär sysselsättning. Vi vill primärt att de även skall se Tuna Park som en presumtiv långsiktig arbetsgivare efter avslutat gymnasium och sekundärt att de går vidare inom handeln på annat sätt. Genom att uppvisa kompetens- och utvecklingsmöjligheter tror vi att det även kan ge positiva synergieffekt för såväl ”statusen” på handelsprogrammet samt gällande vårt rekryteringsbehov.

I) Vi har tidigare belyst att köpcentrat i stort är viktigt för framgångsfaktor och utveckling av den enskilda butiken. Problemet är att hitta nya effektiva och innovativa metoder för strategisk kompetensutveckling som gagnar samtliga ovan nämnda problemområden och således även framgångsfaktorer för såväl den enskilde som butiken och köpcentrat i stort. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta en modell och metod som kan implementeras för hela köpcentrat och få en hållbar utveckling utifrån ett långt tidsperspektiv.

Behov:
Ovan nämnda problemformuleringar belyser att vi har ett mycket stort och uttalat behov av en inledande förstudier. Detta för identifiera, analysera och rama in viktiga nyckelfaktorer och således för att kunna hitta rätt metoder och konceptlösningar till gagn för den situation vi befinner oss i idag, och den omställning vi står inför. Vår vision och absoluta målsättning med denna inledande förstudie är att hitta en modell och metod som kan implementeras för hela köpcentrat och efter avslutat projekt få en hållbar utveckling utifrån ett långt tidsperspektiv, samt genom spridning även kan komma till gagn för köpcentra i andra regioner. Möjligheterna att göra detta inom köpcentrats och butikernas ordinarie verksamhet ser vi inte är möjlig.

Syfte

Den övergripande avsikten med projektet är att bemöta tidigare nämnd problemformulering och den omställning vi står inför. Projektet/förstudien måste leda till att rama in nyckelfaktorerna för att skapa förutsättningar att bibehålla befintlig personal samt nyrekrytering. Syftet är att förstudien skall bidrag till att hitta effektiva och innovativa metoder och koncept för strategisk kompetensutveckling, för att de anställda skall utvecklas i takt med handelns och köpcentrats krav. Syftet är att dessa metoder och konceptlösningar skall implementeras inom den ordinarie verksamheten. Syftet är även att skapa en förbättrad samverkan mellan butikerna och centrumledningen i köpcentrat utifrån ett helhetsperspektiv för att få en bra samsyn för den omställning och utmaning vi står inför.

Målsättning

MÅLSÄTTNING
Den övergripande målsättningen är att kartlägga och analysera tidigare nämnda problemområden, för att kunna fasställa en åtgärdsplan, samt hitta en effektiv modell och innovativa metoder för en målinriktad strategisk kompetensutveckling som skall implementeras i den ordinarie verksamheten.
Målsättningen är att utifrån reellt behov hitta metoder för kompetensutveckling så att våra anställda kan utvecklas i takt med handelns och köpcentrats krav nu och i framtiden.
Projektet skall bidrag till ökad insikt gällande tidigare nämnd problemformulering och ge kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
Projektet skall bidrag till ökade kunskaper i arbetslivet om hur kort- och långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
Projektet skall även främja och förbättra samverkan mellan butikerna och centrumledningen samt även med Svensk handel för att på bästa sätt kunna bemöta den omställning och utmaning vi står inför.

Mätbara mål specifikt gällande denna förstudie är:
- Deltagarnas reella kompetensutvecklingsbehov
- Generell kunskapsnivå gällande strategisk kompetensutveckling i relation till rådande omställning och utveckling på centrum och butiksnivå.
- Generell kunskap och insikt utifrån ett jämställdhetsperspektiv i relation till etik och framgångsfaktorer (avser även tillgänglighet för funktionshindrade).
- Andelen män/kvinnor och personal med olika etisk härkomst
- Andelen deltidsarbetande män/kvinnor med olika etisk härkomst
- Även befintliga sjuktal och långtidssjukskrivningar

Förväntade effekter av vår projektidé som helhet:
Vår absoluta uppfattning är att butikerna behöver mycket hjälp och stöd för att kartlägga och ringa in problemen och framgångsfaktorerna utifrån tidigare nämnda problemformulering. De behöver stöd och hjälp för kunskap om och genomförande av strategisk kompetensutveckling, då de inte själva har möjlighet och kunskap för detta inom sin ordinarie verksamhet. Genom samarbete med Svensk Handel och genom vårt egna nätverk hoppas vi kunna sprida vårt förväntade resultat på ett bra sätt.

De effekter vi förväntar oss ligger helt i fas med ESF´s programmål och primärt följande:

Främja kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

Ge butikerna förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväx i relation till den omställning vi står inför samt rådande konkurens från andra köpcentra.

Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept skapa tillgänglighet för såväl personal som ledare av båda kön samt med olika anställningsgrad.

Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept skapa delaktighet och lärande miljöer i såväl fysisk utbildningsmiljö som i arbetsplatsmiljö

Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept som kanske även kan skapa förutsättningar till att koordinera personal då belastningen är olika i vissa perioder för de olika butikerna (kompetenspool).

Genom kompetensutveckling säkerställer vi förutsättningarna för omställning för redan anställda, genom att vi breddar personalens kompetens ökar vi förutsättningarna för rörlighet inom köpcentrat och minskad risk för ofrivillig hel och deltids arbetslöshet.

Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept för minskad ohälsa, lägre sjuktfrånvaro och långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen. Vi förebygger ohälsa och även långtidssjukskrivningar genom kompetensutveckling för personal, vilket ger både trygghet, ”energi” och omställningsmöjligheter genom bredare anställningsbarhet. Vi förebygger detta även genom att ledare och butikschefer genomgår specifik ledarskapsutbildning.

Minskad deltidsarbetslöshet. Vi främjar förutsättningarna för deltidsarbetande genom ökad och breddad kompetens. Det skapar bra förutsättningar för ökad tjänstgöring på arbetsplatsen alternativt i kombination även på annan arbetsplats/arbetsgivare.

Ökad medvetenhet av värdet av att ha personal av båda kön och med utländsk härkomst för framgång och utveckling av den enskilda butiken.

Ökad jämställdhet utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. Här syftar vi på målgruppen kvinnor valt att på deltid vara hemma med barn. Med målsättningen att med underlag av förstudien skapa ett flexibelt och innovativt strategiskt utbildningskoncept där delar av utbildning kan genomföras i valfri utbildningsmiljö, skapar vi tillgänglighet även för denna målgrupp att medverka i kompetensutveckling.

Stimulera till karriär och företagande inom handeln. Vi tror att denna satsning skapar både inspiration och förutsättningar för att deltagande parter/personal skall få en vidare syn och se handeln som en möjlighet till både karriär och kanske till ”avknoppning” för start av egen verksamhet. Detta gäller både ungdomar och vuxna oavsett kön och etnisk härkomst.

Vår förhoppning är att med underlag av förstudien skapa ett effektivt och innovativt strategiskt utbildningskoncept projektet skall implementeras och bli en plattform och start till en kontinuitet inom butikernas och Tuna Park ordinarie verksamhet.

Förväntad effekt är även att vårt projekt skall ge synergi även till butiker som valt att inte medverka i projektet, samt genom spridning av resultat till handeln i stort, då vi själva och även våra samverkanspartners ser detta projekt som en mycket bra och innovativ satsning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten har full tillgänglighet för personer med funktionshinder. Inom projektet kommer det även att föras diskussioner avseende samtliga fyra integrerade delar dvs:
- Tillgängliga lokaler
- Tillgänglig verksamhet
- Kommunikativ tillgänglighet
- Informativ tillgänglighet
Detta skall beaktas för ev. deltagare i projektet som har någon form av funktionshinder samt även om saker kan förbättras för kunder och besökare inom butikerna och köpcentrat i stort.

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro