Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Transit Sydnärke

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Actíva
KontaktpersonÖrjan Samuelsson
E-postorjan.samuelsson@s-activa.se
Telefonnummer019-209630
Beviljat ESF-stöd520 886 kr
Total projektbudget754 806 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2009-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Inom Transit vill vi utreda möjligheten att organisera ett långsiktig arbetslivsinriktat stöd i samverkan med olika intressenter för att elever från särgymnasiet och individuella programmet ska få stöd i att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Antalet elever i särgymnasiet och Individuella programmet har ökat kraftigt de senaste åren. Fler och fler ungdomar och unga vuxna beviljas aktivitetsersättning och antalet personer berättigade till insatser inom kommunernas dagliga verksamhet ökar. Därför är det särskilt angeläget för hela samhället att sätta in tidiga insatser för ungdomar som slutar gymnasieskolan och har särskilda svårigheter.
Socialstyrelsens redovisar i februari 2008 att antalet unga som fått aktivitetsersättning och har daglig verksamhet har stigit med 163% på sju år.Samtidigt redovisas att i hälften av landets kommuner har ingen gått från daglig verksamhet till arbete på fem år. Det betyder att fler och fler unga människor i Sverige kommer att som 21 åringar hamna i daglig verksamhet och bli kvar där till 65-67 år.

För dem som beviljas insatsen utan att tillhöra den egentliga målgruppen kan konsekvensen i stället bli en försämrad delaktighet och en förskjutning från den arbetsmarknad där de egentligen hör hemma. Utanförskapet i förhållande till arbetsmarknaden riskerar därför att bli permanent och de här unga vuxna blir istället beroende av socialtjänsten och socialförsäkringen resten av sina arbetsföra liv.
Mot denna bakgrund blir det tydligt att övergången mellan skola och arbetsliv för dessa personer är oerhört sårbar och viktig för det fortsatta vuxenlivet. Dessa ungdomar och unga vuxna finns och kommer att finnas i kommunerna och hur man tar tillvara deras kompetens arbetar för att de kan komma ut i arbetslivet och samtidigt förebygger de riskmoment som kan leda till social segregation och andra negativa effekter är en mycket viktig fråga för kommunerna. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan denna grupp bli antingen en stor kostnad och bli utestängda från arbetsmarknaden eller få ett fullvärdigt deltagande i arbetslivet. Ett samarbete mellan små kommuner ger samordningsvinster och utbudet kan bli större om man samverkar över kommungränserna

I den projektidé som här presenteras vill vi utreda möjligheten att organisera ett arbetslivsinriktat stöd i samverkan med olika intressenter som offentliga aktörer, privata arbetsgivare, den sociala ekonomin och ideella organisationer med det gemensamma målet att förebygga ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Stödet ska starta redan under gymnasietiden och finnas med vid etableringsfasen på arbetsmarknaden under en relativt lång tid.

Syfte

Syfte med förprojekteringen är att skaffa bästa möjliga underlag för och förutsättningar för att kunna upprätta en ansökan inom Programområde 2 som omfattar målgruppen ungdomar i åldern 16 till 29 år med ett behov av särskilt stöd för att nå arbetsmarknaden, avgränsat till ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning, eller de som ligger på gränsen till lindrig utvecklingstörning, ungdomar med generella inlärningssvårigheter samt neuropsykiatriska diagnoser som t ex. högfungerande autism, Asperger syndrom och ADHD.

I syftet ingår också att grundlägga en samverkan med berörda samverkansparter,se ovan, som kan hålla under projekttiden och därefter.

Kommande genomförandeprojektet vill öka arbetskraftsutbudet och har som syfte att minska utanförskapet på arbetsmarknaden för elever som slutar gymnasiets särskola eller individuella program genom att mycket aktivt arbeta med övergångar till arbetsmarknaden under skoltiden och tiden närmast efter med en avknoppning från TRANSIT,dock som längst t o m 29 års ålder. Projektet vill också uppmuntra till socialt företagande och socialt ansvarstagande för företag (CSR, Corporate Social Responsibility
Under förstudien ska förslag på modeller, metoder, organisationsform och ekonomiska förutsättningar klargöras. Förstudien ska leda till en ansökan om projektmedel för att under minst tre år utveckla och prova verksamheten inom de kommuner som finns med i projektet.
Avsikten med genomförandeprojektet är alltså att skapa ett nytt samordnat stöd för målgruppen

Målsättning

Göra en kartläggning av det samhälleliga stödet som finns för att understödja transition för elever inom den beskrivna målgruppen, lokalt och nationellt.

Genomföra en SWOT-analys av samhällets stöd vid övergång från skola till arbetsmarknaden för målgruppen.

Genomföra en fördjupad beskrivning av de verksamheter i Sydnärke som svarar för stödet i övergångsfasen till arbetsmarknaden inklusive dagliga verksamheter.

Kartlägga och beskriva företag inom den sociala ekonomin i Sydnärke.

Göra en omvärldsanalys i ett nationellt och i ett europeiskt perspektiv för att söka och beskriva goda exempel. I denna analys ingår studiebesök inom landet.
Förbereda för ett transnationellt samarbete under genomförandeprojektet genom att besöka tre tänkbara samverkansparter i andra länder i Europa.

Genomföra en samhällsekonomisk beskrivning som visar skillnaderna för samhälle och individ om transitionsprocessen lyckas.

Beskriva minst två tänkbara organisationsförslag för att ge möjlighet att få TRANSIT att långsiktigt överleva.

Under förprojekteringen ge förslag på framtida finansiering av verksamheten efter genomförandeprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Activa som är projektägare har stor erfarenhet av verksamhet som är tillgänglig för alla.
Under förprojekteringen kommer lokaler som förhyrs eller används vara användbara för alla. Gäller fysisk tillgänglighet likaväl som kommunikativ.
När det gäller information ffa under genomförandeprojektet kommer det särskilt att beaktas då målgruppen för projektet kan ha kommunikationshinder beroende på specifika funktionsnedsättningar.
I genomförandeansökan kommer tillgänglighetsfrågan att särskilt beaktas.
Transnationellt samarbete

Det transnationella inslaget motiveras under förprojekteringen av följande två huvudmotiv.

I Sverige med det omfattande offentliga stödet och det nationella regelsystemet finns en ganska stor likformighet som gör transitionsprocesserna runt om i landet likaratade. Genom att skapa kontakter i andra länder ges möjlighet att ta del av erfarenheter från samverkan med den sociala ekonomin med den ideella sektorn och med privata aktörer på ett annat sätt än vad som är vanligt i Sverige.

Det andra motivet för samverkan är att förutom utbyte på professionell nivå kunna erbjuda deltagarna i genomförandeprojektet möjlighet till transantionellt utbyte i form av arbetspraktik och studiebesök hos de samrbetspartners som kan identifieras under förprojekteringen.
Många av ungdomarna i målgruppen för genomförandeprojektet har mindre möjligheter till utomlandspraktik än andra ungdomar.

Under förporjekttering görs kontaktbesök i tre länder med två till tre verksamhetsbesök i varje land.

Medfinansiärer

 • Alléskolan
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Försäkringskassan
 • Omsorgsverksamhet
 • Socialkontoret
 • Socialkontoret

Samarbetspartners

 • Alléskolan
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Coompanion
 • FUB
 • Försäkringskassan
 • Omsorgsverksamhet
 • Socialkontoret

Kommun

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå