Logotyp på utskrifter

Trans-sam, TRANSnationell SAMverkan för ungas etablering i arbetslivet.

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen Actíva
KontaktpersonUlla Berg
E-postulla.berg@s-activa.se
Telefonnummer070 7549609
Beviljat ESF-stöd3 442 485 kr
Total projektbudget6 884 980 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2012-02-29
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska skapa en samverkansmodell som möjliggör för unga arbetslösa eller långtidssjukskrivna med funktionsnedsättningar att närma sig arbetsmarknaden genom en praktikperiod utomlands.

Bakgrund

-COOLT, skulle det va att få jobba med bilar i Tyskland, eller i Norge, eller nånstans dit man får flyga

Citat från en fokusgrupp med killar från Alléskolan i Hallsberg som går sista året på yrkesinriktade särgymnasiet med profilen fordon.
Fokusgruppen var en av tre fokusgrupper som genomförts med målgruppen i förprojektet Utblick, ESF 2008-3050505.

Föreliggande ansökan om genomförandeprojekt bygger på ett förprojekt med projekttid till 15 maj, 2009. Då utlysningen kommit innan tiden för förprojektet gått ut bygger ansökan på de uppgifter som hittills insamlats och analyserats. Förprojektet fortsätter enligt projektplan.

Nedan redovisas DEL A, Processen i sammanfattning, hur arbetet gått till och vilka som deltagit. DEL B redovisar behov, problem och slutsatser. DEL C, SAMMANFATTANDE SLUTSATSER.

DEL A. PROCESSEN
Metoden i arbetet är Logiskt Ramverk (LR eller LFA Logical framework approach). Enligt projektplanen kommer det arbetet att slutföras 21-23 april.
Fakta har insamlats i träffar och kontakter med samverkansparter, och har genomförts i elva av tolv kommuner i Örebro län.


Träffarna inriktades på att presentera projektidén, samla fakta om målgruppen och undersöka intresse och möjligheter för samverkan. Deltagare var chefer, handläggare och handledare i kommunernas arbetsmarknadsverksamheter, socialförvaltningar och gymnasieskolans individuella program och särgymnasiet.
Några av dem som deltagit i samtalen ger uttryck för tveksamhet till hur målgruppen skulle klara praktik utomlands.
Socialförvaltningarna (IFO) i Örebro och Lekeberg har inte några tänkbara deltagare.
Man har också begränsade ekonomiska resurser.
Fokusgrupper har genomförts med målgruppen, en grupp med kvinnor, en grupp med män och en blandad grupp. Samtliga med deltagare med funktionsnedsättningar.

Möjliga transnationella samarbetspartners har kontaktats för att undersöka möjligheten till ett samarbete för att ta emot ungdomar för praktik.
I förprojektet har vi träffat och fört diskussioner med Gruppo CSCS, Centro Studi Cultura Sviluppo, www.cscs.it, i Pistoia, Italien, Y.E.S Forum, Youth and European Social Work, www.yes-forum.org, DESSA, www.dessa.ie i Dublin, Cedar foundation och West Court Centre i Belfast, www.cedar-foundation.org.
Samtliga arbetar med samma målgrupper som blivande deltagare i projektet. Diskussionerna pågår då de är en del av förprojektet.

Projektplanering inför ansökan har genomförts av Ulla Berg med stöd av European Minds och enligt metoden Logiskt Ramverk. Arbetet baserades på underlag från träffar med ovan nämnda blivande samverkansparter och de fokusgrupper som genomförts med målgruppen.
Projektplaneringen fortsätter 21-23 april.

DEL B. BEHOV OCH PROBLEM
Samtliga kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen anger att det finns ungdomar med stora svårigheter att nå arbetsmarknaden. Trots insatser inom den generella arbetsmarknadsverksamheten och olika projekt med inriktning på ungdomar finns några som återkommer utan att ha nått arbetsmarknaden. Bland dessa finns några som har diagnoser inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Andra misstänks ha någon form av problematik som kräver ett utvecklat stöd som inte går att ge inom de åtgärder som erbjuds. (se målgrupper)
I gymnasiet finns ungdomar som troligen kommer att få svårigheter att nå arbetsmarknaden utan särskilt stöd. En grupp är de sk drop outs som lämnat gymnasieskolan eller som har frånvaro som överstiger den totala närvaron i skolan. Risken är att dessa ungdomar hamnar i ett utanförskap som kan bli livslångt.
Behov finns att pröva nya arbetssätt och nya åtgärder för att ungdomarna ska kunna rustas för arbetslivet och för delaktighet i samhällsgemenskapen. Ett nytt arbetssätt är att göra möjligt för målgruppen att genomföra en praktikperiod utomlands. Detta har tidigare inte prövats eller funnits som en möjlighet i de kommunala verksamheterna. För att förverkliga detta behöver de lokala verksamheterna tillföras metoder, nätverk och erfarenheter i hur man kan förbereda, genomföra och efterarbeta en praktikperiod utomlands för att stärka deltagarna för ett inträde på arbetsmarknaden.


DEL C, SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

PROJEKTETS HUVUDPROBLEM:
Det finns ingen modell för att förbereda, genomföra och följa upp en praktikperiod utomlands för ungdomar med misstänkt eller konstaterat funktionshinder med ett stort avstånd till arbetsmarknaden, vilket leder till att man ställs utanför den fria rörligheten för arbetskraften i EU och får sämre möjligheter än andra ungdomar att nå arbete.

Problemet ägs av Activa, kommunerna och myndigheterna.

Orsaker:
Varken ungdomarna, myndigheter, handledare eller familjer känner till möjligheten

Ungdomarna:
Vet inte att möjligheten finns
Vet inte hur man hittar praktikplatser
Vet inte hur man får pengar till resa och uppehälle
har bristande språkkunskaper
har brister i grundutbildning
har ofta låg stimulans från hemmet

Myndighetskontakter, handledare och familj:
Ingen erfarenhet av förberedelse, hur man genom samverkan bygger en modell för förberedelse, genomförande och uppföljning av utlandspraktik.
Inget nätverk eller andra kontakter med praktikanordnare i andra länder.
Svag tilltro till ungdomarnas förmåga

Verkan:
Utanförskap
Subkulturer
Kriminalitet
Droger och missbruk
Social isolering
Dålig livskvalitet
Bidragsberoende, pension
Ekonomiska begränsningar
Samhället får höga kostnader under lång tid

MOTIV FÖR PROJEKTET:
Activas uppdrag och verksamhetside är att vägleda och stödja män och kvinnor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden till arbete eller utbildning. Utanförskapet kan bero på ohälsa eller funktionsnedsättning. Activas verksamhetsområde är Örebro län. Uppdragsgivare är kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Activa vill använda alla möjligheter som finns för att målgruppen ska nå arbete. Forskning visar att en praktikperiod utomlands förstärker målgruppens utveckling och självkänsla och leder till ökade möjligheter att nå arbete. (Sören Kristensen: Learning by leaving, Placements abroad as a didactic tool in the context of vocational education an training in Europe, Cedefop Reference series, 55, Luxembourg: Office for official Publications of the European Communities, 2004)
Nyttan av praktik utomlands har visats genom projekt inom Leonardo da Vinci och Equal.
Genom Equalprojektet Mobilitet, en rättighet för alla och ledarutbyte inom Leonardo da Vinci har Activa erfarenhet av värdet med en praktikperiod utomlands. Erfarenheterna kan tas tillvara. Metod, samarbetsformer och val av samarbetspartners kan utvecklas.
Kommunerna i Örebro län har lågt deltagande i Internationella Programkontorets program. I program för vuxnas lärande har 7 kommuner aldrig deltagit och i skolprogram har 3 kommuner inte deltagit. Av dem som aldrig deltagit är fyra med i projektet.
Att skapa en modell för att förbereda, genomföra och följa upp en praktikperiod utomlands för ungdomar med misstänkt eller konstaterat funktionshinder med ett stort avstånd till arbetsmarknaden, för att de ska få samma möjligheter som sina kamrater att ta del av arbetskraftens fria rörlighet i EU och nå större möjligheter att etablera sig i arbetslivet.
Modellen bygger på ett samarbete mellan projektets samverkansparter, Activa, kommunerna och myndigheterna. Genom projektet ges möjlighet att bygga upp ett kunskapscentrum som på längre sikt kan arbeta enligt projektets modell.

Syfte

SYFTE

Syftet med projektet är att skapa en modell för hur man kan minska utanförskapet för unga arbetslösa eller långtidssjukskrivna med misstänkt eller konstaterat funktionshinder genom att förstärka processen till arbetsmarkanden med möjligheten till en praktikperiod i ett annat land.

Målgruppen ska genom projektet öka sin delaktighet och minska utanförskapet i samhället.

Projektet syftar också till att minska kostnaderna för samhället genom att unga män och kvinnor som annars befunnit sig i utanförskap blir en del av arbetskraften.

Syftet med projektet är att stärka målgruppen så att de uppnår ett större självförtroende och därigenom kommer in i en social gemenskap som ger högre livskvalitet, vilket i sin tur förhindrar att man bildar subkulturer, kommer in i kriminalitet eller fastnar i missbruk.

Genom att nå arbetsmarknaden uppnår målgruppen en bättre livskvalitet genom den ekonomiska självständighet och frihet det innebär att få lön istället för att vara beroende av samhällets försörjningssystem.

Projektet syftar också till att verksamheter i de kommuner och hos Activa som ingår i projektet ska få kunskap och erfarenhet av förberedelse, genomförande och efterarbete i samband med en praktikperiod. Då flera av dem som arbetar i verksamheter i kommunerna i förprojektet uttryckt att man inte har kunskap, kontakter eller resurser för att kunna erbjuda arbetssökande unga män och kvinnor praktik i annat land, syftar projektet till att öka kunskapen och bygga upp kontakter i nätverk inom länet, i Sverige och med organisationer i andra länder. För långsiktig hållbarhet av projektarbetet syftar projektet till att utveckla ett kunskaps- och praktikcentrum hos Activa som på lång sikt kan utgöra en resurs för kommunerna i arbetet med att möjliggöra praktik i andra länder. Syftet är att utveckla metoder, samarbete deltagarstöd och kunskap för att i slutskedet av projektet kunna utnyttja reguljära program som t ex Leonardo da Vinci och Atlas som hanteras av Internationella Programkontoret. Projektet syftar till att sprida kännedom om nyttan med att genomföra en praktikperiod i ett annat land genom att arrangera en spridningskonferens som riktar sig till organisationer, verksamheter och myndigheter som arbetar med målgruppen. Vid spridningskonferensen presenteras erfarenheter från projektet, de möjligheter som finns genom Internationella Programkontoret och aktuell forskning inom området mobilitet.

PRIORITERINGAR I REGIONAL PLAN FÖR ÖSTRA MELLANSVERIGE
I den Regionala planen för Östra Mellansverige finns prioriteringar som stöder projektet. I avsnitt 5.3 finns två regionala prioriteringar:

GRÄNSÖVERSKRIDANDE. Projekt som stimulerar och medverkar till samarbete samt utbyte av erfarenheter över region- och nationsgränser. Projektet avser att samarbeta med Ideum i Arvidsjaur och OCN Sweden AB i Skellefteå för erfarenhetsutbyte mellan regioner. Ideum har erfarenhet av utlandspraktik för ungdomar, OCN Sweden AB arbetar med kvalitetssäkring av lärande och Activa har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar. Detta är erfarenheter som kan bytas mellan verksamheterna, ett utbyte som förstärker respektive organisation.

Samarbete över nationsgränser kommer att ske genom kontakter med praktikanordnare och organisationer som arbetar med ungdomsfrågor på Europeiskt plan som t ex YES-forum, CSCS i Italien m fl. Se avsnittet Transnationalitet och Målgrupper.

PROGRAMMÄSSIG SAMVERKAN: Projektet syftar till att arbeta långsiktigt. Avsikten är att implementera arbetssättet efter projekttidens slut genom att gå över till programmet Leonardo da Vinci och/eller Atlas. Under projekttiden kommer analyser att göras och lärande att ske för att metoden som utarbetas i projektet ska gå att översätta till verksamhet inom andra programområden för projektets målgrupp. I avsnitt 5.4 Transnationell verksamhet anges att transnationaliteten ska ha ett tydligt mervärde i projektet och ska användas som verktyg för innovativt utvecklingsarbete och som ett verktyg för strategisk påverkan.

TYDLIGT MERVÄRDE: genom det transnationella perspektivet i projektet ges målgruppen, unga med misstänkt eller konstaterat funktionshinder, möjlighet att stärka sina möjligheter till etablering i arbetslivet genom en praktikperiod i ett annat land.

VERKTYG FÖR INNOVATIVT UTVECKLINGSARBETE:
Genom projektet får kommunala verksamheter som arbetar med unga utanför arbetsmarknaden, drop outs eller unga som riskerar utanförskap att tillföras nya verktyg i sitt arbete. I projektet ingår att utarbeta standardiserade och kvalitetssäkrade utbildningsinslag för att förbereda ungdomarna för arbetslivet. Utbildningsmodulerna kommer att kunna användas för flera målgrupper.

VERKTYG FÖR STRATEGISK PÅVERKAN: Genom att ta tillvara kunskap, erfarenheter och modeller som utvecklas i projektet påverkas innehållet i verksamheter i Örebro län som arbetar med unga arbetslösa så att man kan erbjuda flera möjliga vägar för att stärka individen i processen till arbetslivet. Projektet syftar också till att den modell som blir resultatet av projektet implementeras i den ordinarie arbetsmarknadsverksamheten hos de deltagande kommunerna och hos Activa. På längre sikt, för att kunna användas när ESF och socialfondens budgetperiod avslutas ska modellen och samarbetet fungera för andra EU program t ex Leonardo da Vinci och/eller Atlas.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I DET TRANSNATIONELLA ARBETET anges i den Regionala planen, s. 44:

INFORMATION OCH ERFARENHETSUTBYTE GENOM STUDIERESOR för att inhämta och delge kunskaper och erfarenheter av metoder eller arbetssätt. I förprojektet gjordes besök hos en presumtiv anordnare av praktik, CSCS i Pistoia, som hade en utarbetad metod och modell för hur mottagande av praktikanter från andra länder skulle ske. Detta kan vara ett exempel på mål för studiebesök för nyckelpersoner och personal. Genom YES-forum kan projektet och verksamheterna hållas uppdaterade på vad som sker på området ungdomar och arbete i Europa.

FÖRDJUPADE UTBYTEN av nyckelpersoner, personal eller deltagare i projekt. Detta kommer att vara ett inslag i projektet i förberedelse och genomförande av praktikperioderna. Personal från projektet förbereder praktikperioden på plats i samarbete med mottagande organisation. Under det fördjupade utbytet genomförs arbetsplatsanalyser på de blivande praktikplatserna. För arbetsplatsanalys fins en utarbetad metod som används av Activa för analys av arbetsplatser inför individuell placering. Hela projektet arbetar med att göra det möjligt för projektdeltagare att genomföra en praktikperiod utomlands. Praktikperioden syftar till att ge deltagarna kunskaper och erfarenheter från en arbetsplats i ett annat land för att stärka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden och få ett vidgat perspektiv på sina egna möjligheter.

Målsättning

HUVUDMÅL
Att minska utanförskapet för unga arbetslösa eller långtidssjukskrivna med misstänkt eller konstaterat funktionshinder genom att skapa en modell för hur man kan förstärka processen till arbetsmarkanden genom att ge möjlighet till en praktikperiod i ett annat land.

INDIKATORER

En modell för hur man kan minska utanförskapet för deltagarna genom att föra in praktik utomlands som ett led i deltagarnas utveckling är utprövad och testad.
En modell för erfarenhetsutbyte och nätverksarbete mellan samverkansparterna är utarbetad och testad.
Kunskapen om att arbeta med praktik utomlands har stärkts hos samverkansparterna
Deltagarna upplever en större delaktighet och tilltro till sig själva och sin förmåga.


Delmål 1
Under projekttiden 2009-09-01 - 2012-02-28 kommer 80 personer, 40 kvinnor och 40 män att ha varit deltagare i projektet.

Delmål 2
Av 80 deltagare kommer 40, 20 kvinnor och 20 män, att ha genomfört en praktikperiod i ett annat land. Fyra praktikperioder kommer att genomföras och varje praktikperiod omfattar 10 deltagare, 5 män och 5 kvinnor.

Delmål 3
Efter genomförd praktikperiod fortsätter 18 kvinnor och 18 män att delta i verksamhet i hemkommunen för att med nyvunna erfarenheter fortsätta att söka arbete. Av dem som genomfört en praktikperiod kommer samtliga att uppleva att man fått nya erfarenheter och ny kunskap som utvecklat dem som individer. Målet mäts genom intervju med deltagarna.

Delmål 4
Av deltagarna har 30 personer, 15 kvinnor och 15 män med läs- och skrivsvårigheter att ha genomgått en scanning av sina svårigheter.
Scanningen genomförs med 10 deltagare per år under 2009, 2010 och 2011.
Två personer, en kvinna och en man kommer att genomgå scanning för analys av eventuell dyskalkyli årligen, sammanlgat under projekttiden kommer sex personer att genomgå scanning för tydliggörande av eventuell dyskalkyli. Under projekttiden kommer 15 personer, fem per år, att få en djupare kartläggning av läs- och skrivsvårigheter för att tydliggöra behov av eventuella tekniska hjälpmedel.

Delmål 5.
Åtta kommuner i Örebro län, Activa och Sydnärkes Utbildningsförbund har utvecklat och testat en modell för att förbereda, genomföra och efterarbeta praktik utomlands för arbetslösa eller långtidssjukskrivna med misstänkt eller konstaterat funktionshinder.
Chefer, handläggare och handledare upplever att man vid projekttidens slut fått
ökad kunskap,
har flera kontakter och
deltar i nätverk med aktörer i länder,
jämfört med vad man hade vid projektets start.

Delmål 6.
Projektet, genom Activa, ingår i ett Europeiskt nätverk där medlemmarna arbetar med mobilitet för ungdomar som riskerar utanförskap.

Delmål 7.
En spridningskonferens har genomförts för att sprida erfarenheter från projektet till mottagare, beslutsfattare och praktiker, inom kommuner, myndigheter och organisationer som arbetar med ungdomar som riskerar utanförskap

RESULTAT
Vid projekttidens slut utgör Activa en resurs för att kunna genomföra praktikperioder i andra länder för unga arbetslösa eller långtidssjukskrivna med misstänkta eller konstaterade funktionshinder. Activa har under projekttiden utvecklat kunskap och kontakter för att använda andra program som ger möjlighet för praktik utomlands för målgruppen. Activa samordnar vid projekttidens slut ett nätverk i Örebro län som önskar möjliggöra för målgruppen att genomföra en praktikperiod utomlands.
Vid projekttidens slut finns en metod för att förbereda, genomföra och efterarbeta praktik utomlands.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela projektet har sitt fokus på tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Activa, som är projektägare, arbetar med att stödja män och kvinnor med funktionsnedsättningar i deras process att nå arbetsmarknaden.
En modell, Activamodellen, som bygger på metoden Supported Employment, har utvecklas för att ge det individuella stödet.
Erfarenheter och metod från Activas arbete kommer att användas i projektet.

I projektets målgrupp, unga med misstänkt eller konstaterat funktionshinder är det karaktäristiska svårigheter som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kommunikationsbegränsningar, sociala begränsningar osv.
Kunskap om dessa funktionsnedsättningar och hur stöd, verksamhet och bemötande utformas finns hos Activa. Denna kunskap kommer att förmedlas till övriga samverkanspartners.

Utbildningsinslagen i den förberedande verksamheten kommer att utformas genom att kursmoduler utformas så att de kan anpassas till individens lärandeförmåga.
Genom OCN kvalitetssäkras deltagarnas lärande.

I förprojektet har samtliga kontakter med handledare och chefer som arbetar med målgruppen lyft fram läs- och skrivsvårigheter som ett problem för många deltagare i målgruppen. För att tydliggöra och analysera problematiken i syfte att kunna ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att underlätta för målgruppen att nå arbetsmarknaden gör inom projektet en screening av dessa svårigheter. Hjälpmedel finns att tillgå som kan förskrivas som tekniskt hjälpmedel från Arbetsförmdelningen.

Fysisk tillgänglighet tillförsäkras genom att lokalerna är belägna i kommunala verksamheter som ska vara tillgängliga från 2010. Activas lokaler är utformade för att vara tillgängliga för målgruppen.


Tillgängligheten kan definieras från flera perspektiv

-den fria rörligheten för arbetskraften i EU ska vara tillgänglig för alla, även för de män och kvinnor i arbetskraften som har funktionsnedsättningar i arbetsförmågan.

- arbetslivet ska vara tillgängligt även för män och kvinnor med funktionsnedsättningar. Detta kan göras möjligt genom ett individuellt utformat stöd som ges i projektet

-den förberedande verksamheten i projektet ska vara tillgänglig för män och kvinnor med funktionsnedsättningar. Särskild vikt ska läggas vid att kursmoduler och utbildnignsmaterial är utformat så att det kan förstås och användas av män och kvinnor med de funktionsbegränsningar som kännetecknar de begränsningar deltagarna i projektet har.

Jämställdhetsintegrering

En konferens om jämställdhetsintegrering i ESF projekt planeras av ESF Östra Mellansverige den 12 maj. Eftersom detta ligger inom tiden för förprojektet planeras för att delta i konferensn för att ytterligare stärka jämställdhetsintegreringen som en viktig faktor i projektet.

En fokusgrupp genomförts med endast kvinnliga deltagare, och en fokusgrupp med manliga deltagare. Dessutom genomfördes en fokusgrupp med båda könen närvarande.
I den blandade gruppen noterades deltagarnas svar så att det gick att skilja svar och synpunkter från kvinnor respektive män.

Det kan vara att sträcka sig långt att generalisera från ett förhållandevis litet underlag av deltagare men vissa slutsatser kan ändå dras.

De kvinnliga deltagarna hade ett tydligt fokus på ekonomiska frågor som budget, varifrån lön eller motsvarande kommer, hur löneläget är i andra länder, hur kostnadsläget är jämfört med Sverige, kostnader för boende, kostnader för telefonsamtal hem osv...
De manliga deltagarna fokuserade mera på praktiska frågor som hur resan ska gå till, försäkringar, om man inte trivs på arbets- praktikplatsen, vad man får arbeta med, kulturkrockar och språk.

I de OCN-säkrade kursmodulerna kommer deltagarnas frågeställningar att tas tillvara. Kursmoduler kommer att utvecklas för att göra egen budget, för att klara vardag men boende, matinköp, tvätt och andra vardagsgöromål. Kursmoduler kommer också att utvecklas för att analysera vilka förväntningar en arbetsgivare har på anställda och hur man lär sig hitta såväl under resan som på en ny plats.
Det sammanlagda resultatet av fokusgrupper med målgruppen utgör ett bra underlag för att utveckla kursmoduler för att förbereda för en praktikperiod utomlands.

Det arbete som utförs med målgruppen enligt Activamodellen och OCN kvlitetssäkrade utbildningar utformas för varje individ.

I den förberedande verksamheten läggs stor vikt vid att stärka individen att göra val av arbetsområde utifrån individuell förmåga och behov. Arbetslivets villkor och vikten av jämställdhet i arbetslivet är genomgående inslag i kursmodulerna.

Vid matchningen till arbete görs en arbetsplatsanalys för att bedöma arbetsplatsens lämplighet för den arbetssökande. Där görs också en analys av hur verksamheten fungerar i ett jämställdhetsperspektiv.

I gruppen unga funktionshindrade finns olikheter mellan könen i de olika diagnosgrupperna. I gruppen ungdomar med misstänkt eller konstaderat funktionshinder finns t ex en överrepresentation av unga män i gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en överrepresentation av unga kvinnor i gruppen som skadar sig själva genom t ex ätstörningar.
Bland de unga männen finns uttalade svårigheter med att läsa och skriva. Genom den scanning som kan göras inom projektet synliggörs problematiken och deltagarna kan få stöd i de teoretsika inslagen i förberedelsen.

Stödet som ges till målgruppen inför, under och efter praktikperioden kommer att formas utifrån de olika behov som kan finnas dels utifrån könstillhörighet men framförallt utifrån deltagarens individuella behov och förutsättningar. Underlag för utformningen av den förberedande verksamheten är deltagarnas egna reflektioner i fokusgrupper och fortlöpande under projektets gång. Möjligheter kommer att finnas för deltagarna att påverka innehållet i förberedelserna utifrån de egna frågeställningarna.
I

Transnationellt samarbete

Transnationellt arbete

Projektets transnationella del är tämligen omfattande då ju själva projektet uppkommit ur behovet att göra det europeiska samarbetet och den fria rörligheten tillgängligt för alla. Det transnationella arbetet inrymmer två olika nivåer.

Nivå 1:
Här åsyftas konkret samarbete med partnerorganisationer för mottagande av praktikanter ur målgruppen. Som beskrivits kommer samarbetspartner under projekttiden att vara organisationen CSCS i Pistoia i Italien. Samarbetet med CSCS är initierat under förprojekteringen och representanter för projektägaren har på plats i Italien talat med företagsledningen, tagit del av innevarande utbytesprogram med spanska studenter, talat med företag, kooperativ och deltagare samt även med representanter för de sociala arrangemangen och värdskapet i övrigt.

För projektets del är det mycket viktigt att utbytesaktiviteterna för deltagarna är väl planerade, att kunskap om målgruppen finns hos värdorganisationen, att resurser i form av aktiviteter, säkerhet, boende, praktik, undervisning samt sociala kringarrangemang finns ordnade samt att en uppföljning görs på alla nivåer för att säkerställa kunskapsuppbyggnad och långsiktighet i form av implementering i EU:s ordinarie utbytesprogram. CSCS motsvarar de höga krav som kan ställas. CSCS är även Italiens representant och koordinator i det europeiska nätverket EfVET - European Forum for Vocational Education and Training, med specifik uppgift att utveckla mobilitet både kvantitativt och kvalitativt. EfVet är ett av EU-kommissionen erkänt nätverk och en dialogpartner för yrkesutbildningsfrågor. CSCS driver mobilitesfrågan i de samtalen och sitter med i presidiet för EfVet.

Under projekttiden kommer även andra kontakter att knytas vad gäller värdskap. Bl. a kommer organisationen Aviva i Wroclaw, Polen att besökas, på rekommendation under förprojekteringen av CSCS. Vidare kommer de brittiska och irländska kontakter som etablerats via stiftelsen Activa att undersökas närmare vad gäller möjligheten att ta emot ungdomar på praktik.

Nivå 2:
Projektet kommer att samarbeta med aktörer på Europanivå samt aktivt delta i den europeiska debatten om hur mobilitet för unga ur den aktuella målgruppen kan utvecklas.

En samarbetspartner härvidlag är Y.E.S. Forum (Youth and European Social work). Y.E.S. Forum samlar organisationer i Europa som arbetar med unga som riskerar utanförskap. Y.E.S. Forum är en erkänd partner i den europeiska dialogen om unga och finns med i olika arbetsgrupper under EU-kommissionen. Samtidigt samlar Y.E.S. Forum ett stort antal praktiker och organisationer som arbetar praktiskt för utbyten av erfarenheter och gemensamma projekt. Konkret kommer samarbetet med Y.E.S Forum att innebära ett gemensamt besök i Bryssel den 11 till 13 november där Y.E.S anordnar en konferens på temat Europe as an Opportunity for Everyone - Promoting the Mobility of Young People in Vocational Training.
Konferensen inkluderar möten med EU-kommissionen, parlamentariker samt andra nyckelaktörer på området. Mötet genomförs som en studieresa vilket också innebär nätverksarbete tillsammans med andra lokala aktörer från medlemsländerna.

Vidare kommer projektet att samarbeta med Y.E.S Forum när det gäller spridning av resultat och kommunikation. Bl a kommer projektet att nyttja webb-tjänster m.m. hos Y.E.S Forum Via Y.E.S. Forum kommer projektet även att samarbeta med andra aktörer som bidrar till att utveckla mobiliteten, exempelvis PriceWaterhouseCoopers

Mobilitet är en hjärtefråga i den europeiska agendan för yrkesutbildning och i Lissabonstrategin. Mobilitet bidrar på olika sätt till de europeiska målen om sysselsättning och tillväxt:
-ökar anställbarheten för individer
-utvecklar företagen och arbetsgivare, gör arbetsmarknaden mer flexibel
-bidrar till kulturell förståelse och mångfald.

Icke desto mindre är mobilitet inom yrkesutbildningen fortfarande inte etablerat på samma vis som när det gäller högre utbildning. Det återstår mycket för att det mål som Kommissionen anger om 80 000 placeringar per år inom Programmet för Livslångt lärande ska kunna uppnås. PricewaterhouseCoopers har genomfört en studie MoVe-iT European Commission, Directorate-General for Education and Culture under kontrakt nr 2005-4579/001 PIL-PILOTP) publicerad juni 2007 som bl.a. anger brist på kvalificerade värdorganisationer, brist på kunskap hos sändande organisationer, bristande kännedom om mobilitet bland ungdomarna själva som viktiga orsaker till bristande måluppfyllelse. I än mindre grad är mobilitet en prövad möjlighet för de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden.

Tillsammans med Y.E.S Forum och med andra relevanta aktörer, som Aviva i Polen, PricewaterhouseCoopers Advisory N.V i Nederländerna och nämnda EfVet, vill projektet bidra till att utveckla högre kvalitet och större möjligheter till mobilitet för unga i Europa, med särskilt fokus på ungdomar i den aktuella målgruppen. De konkreta aktiviteter som projektet kommer att genomföra i är att ordna en konferens om mobilitet där europeiska erfarenheter delges svenska aktörer (som exempelvis arbetsförmedlare, vägledare och företag) och beslutsfattare, bidra med exempel från lyckade utbyten för publicering och spridning tillsammans med Y.E.S Forum, delta i seminarium om mobilitet i Spanien tillsammans med partners ovan 2-5 december 2009 samt möte med PricewaterhouseCoopers Advisory N.V, EfVet och övriga Europaaktörer i Nederländerna 16-19 juni 2010. Dessa möten och aktiviteter är ägnade åt att a)rapportera erfarenheter kring projektets målgrupp, så att guideböcker, webbsidor, direkta insatser bidrar till att underlätta för målgruppen att få ta del av praktik, b) underlätta implementering i Sverige av projektets resultat och c) få tillgång till ett europeiskt nätverk av värdorganisationerMedfinansiärer

 • Alléskolan
 • Arbetsförmedlingen Degerfors
 • Arbetsförmedlingen Hällefors
 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kopparberg
 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Arbetsmarknadsenheten Askersun
 • Arvidsjaurs kommun
 • Bildningsförvaltningen
 • Försäkringskassan I Örebro
 • Försäkringskassan Karlskoga
 • Jobbcentrum Karlskoga
 • MIA/arbetsmarknadsenheten
 • Polstjärnan Kompetenscentrum
 • Regionförbundet Örebro
 • Socialkontoret
 • Stiftelsen Actíva

Samarbetspartners

 • Alléskolan
 • Arbetsförmedlingen Degerfors
 • Arbetsförmedlingen Hällefors
 • Arbetsförmedlingen Karlskoga
 • Arbetsförmedlingen Kopparberg
 • Arbetsmarknadsenheten Askersun
 • Arvidsjaurs kommun
 • Bildningsförvaltningen
 • Försäkringskassan I Örebro
 • Försäkringskassan Karlskoga
 • Jobbcentrum Karlskoga
 • MIA/arbetsmarknadsenheten
 • OCN Sweden AB
 • Polstjärnan Kompetenscentrum
 • Regionförbundet Örebro
 • Socialkontoret
 • Stiftelsen Actíva
 • Tagarno
 • Yrkesutbindningsenheten

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Ljusnarsberg
 • Örebro