Logotyp på utskrifter

Torget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonPeter Johnsson
E-postpeter.johnsson@nykoping.se
Telefonnummer0155- 248842
Beviljat ESF-stöd203 700 kr
Total projektbudget340 630 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Samverkansfördelar från tidigare projekt ligger till grund för en större satsning av myndigheterna. Projektet ska bygga en gemensam samverkansplattform för att ge deltagarna bästa möjliga service och myndigheterna effektivitetsvinster samt resultera i en ansökan om planerat genomförandeprojekt.

Bakgrund

I Sverige, Södermanland, Nyköping finns idag ett identifierat behov av samverkan kring människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Stöd för att behovet finns i Nyköping grundar sig delvis på behovsinventeringar utförda under tidigare projekt och i rapporter som i Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2006 samt Försäkringskassans inventering oktober 2005.

Ungdomshandläggarna på Nyköpings kommun/socialtjänsten samt handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har beskrivit behov av en verksamhet för unga arbetslösa med en komplex problematik och som inte har etablerat sig på arbetsmarkanden och därför behöver extra insatser för att kunna komma vidare till studier eller arbete. De ungdomarna har idag ersättning i form av försörjningsstöd/ aktivitetsersättning/aktivitetsstöd. Det finns även ett stort behov av att samverka kring arbetslösa vuxna, personer med utländsk bakgrund samt långtidssjukskrivna som står långt från arbetsmarknaden, de som idag uppbär försörjningsstöd/sjukpenning/integrations- eller sjukersättning. Här finns också personer som är sjuka men som inte har kvalificerat sig för sjukpenning. Gemensamt för dessa målgrupper är att de har ett långvarigt bidragsberoende och därtill ett långvarigt utanförskap bakom sig. Många personer inom målgrupperna är aktuella på fler än en av myndigheterna.

Olika samverkansprojekt i Nyköping med inriktning på dessa målgrupper har visat goda resultat. Dessa projekt har vänt sig och vänder sig till någon eller flera av målgrupperna och har funnits i olika konstellationer av myndigheter. Tidigare projekt och insatser som riktats till separata målgrupper har under respektive projekttid haft stor framgång med dessa. Behov och problem som finns i flertalet av målgrupperna har efter avslutade projekt kvarstått. Samverkande myndigheter har inte kunnat skapa förutsättningar för implementering i ordinarie verksamhet. För att lösa problemet med utanförskap hos tidigare nämnda målgrupper krävs ett helhetsgrepp av samverkansparterna, där alla målgrupper omfattas och arbetet sker på lång sikt. Under förprojekteringen möjliggör medel från Socialfonden en förstudie och planering för hur ett sådant helhetsgrepp kan genomföras av berörda myndigheter i Nyköping.

Av erfarenheter från de tidigare projekten har ett initiativ nu tagits för en bredare samverkan mellan de berörda myndigheterna. Under förprojektet kommer en projektplan utarbetas för att personal från berörda myndigheter ska kunna samverka kring individen och fysiskt vara placerade under ett tak. Kontakter från tidigare projekt med bra samarbete med arbetsgivare, fackföreningar och ideella föreningar kommer att tillvaratas. Det har framkommit vid ett flertal projektavslut att en förprojektering hade bidragit till att ett positivt resultat uppnåtts tidigare och därmed skapat ett effektivare projektarbete.

Mot bakgrund av detta krävs att nya samarbetsformer och metoder utvecklas för en bredare samverkan där myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nyköpings kommun/ socialtjänsten samverkar kring individen.

För att lösa problemet med utanförskap hos målgrupperna kommer det under förprojektet att klargöras vilka behov myndigheterna har för målgrupperna samt vilka möjligheter till gemensamma lösningar som finns. För att fastställa myndigheternas behov kommer en kvalitativ undersökning göras där djupintervjuer genomförs med handläggarna, tilltänkt personal samt tjänstemän inom de berörda myndigheterna. För att ta reda på vad personer i målgrupperna behöver för att bli självförsörjande kommer projektgruppens handläggare göra en behovsinventering inom respektive myndighet. Behovs- och SWOT-analyser ska genomföras med hänsyn till de målgrupperna som är planerade att ingå i genomförandeprojektet.

Syfte

Syftet med förprojektet är att skapa en gemensam plattform för myndigheterna att samverka inom, så att de för egen del uppnår effektivitetsvinster och för sina klienter uppnår bättre och snabbare service.

Förprojektet utgör en viktig förberedelse för samverkansparterna genom att de ökar sin kunskap och kompetens för att bygga realistiska modeller inför genomförandeprojektet. Genom att ta till vara på erfarenheter av samverkan från tidigare projekt och utöka målgrupperna ska en gemensam helhetssyn vidareutvecklas, där projektet kan erbjuda individuellt anpassade lösningar.

Förprojektet, 1 februari 2009 - 31 juli 2009 är en fas för uppbyggnad och planering för att skapa gemensamma bedömningskriterier för arbetsförmåga och modeller för en gemensam organisering och ledning/styrning mellan myndigheterna. Parterna kommer under förprojektet följa Anna Hedborgs utredning Arbetsförmåga? (SOU 2008:66) och Sveriges Kommuner och Landstings rapport, En dörr in, för att ytterligare underbygga vilka modeller som kommer användas i genomförandeprojektet. Till grund för detta ligger även evidensbaserade modeller från samverkansparternas arbete.

Utifrån de erfarenheter, SWOT- och behovsanalyser som görs under förprojekteringen avser parterna att inkomma med ytterligare en projektansökan för tidsperioden 1 januari 2010 - 31 december 2013 för att kunna arbeta efter en framtagen modell där tjänstemän/handläggare från berörda myndigheter fysiskt sitter under samma tak och gemensamt utarbetar en handlingsplan med individuellt utformade delmål med inriktning mot arbete/studier.

Målsättning

Projektplan klar
Mål, modeller, organisation, roller, genomförande och tidsplan är färdigställda inför genomförandeprojektet och innehåller plan för strategisk påverkan, plan för tillgänglighet för personer med funktionshinder samt en SWOT-analys med avseende på jämställdhet.
Samverkansparterna vet sina roller och uppgifter i projektet. Effekten för deltagare kommer i genomförandeprojektet och ger en tydlig bild av vad detta erbjuder.

Ansökan om projektmedel inskickad
Samverkansparterna har enats om vilka ekonomiska förutsättningar som skall gälla för genomförandeprojektet. Deltagarna märker effekter i genomförandeprojektet i form av de resurser som de får ta del av inom projekttiden.

Samverkansmodell utarbetad
Vad samverkan mellan parterna inom projektet skall bestå av, och varför, är klargjord för parterna på chefsnivå och handläggarnivå. Organisatoriskt klart inom de olika myndigheterna hur personer ur de olika målgruppernas ingång till genomförandeprojektet ska ske.
Samverkansparterna avsätter resurser och handläggare enligt modellen innan genomförandeprojektet startar. Deltagarna märker effekter i genomförandeprojektet, främst i form av effektivare handläggning, korta beslutsvägar och gemensam planering.

Samverkansdokument utarbetade
Gemensam dokumentation för parterna är klargjord. Dokumentationen består av gemensamma bedömningskriterier för arbetsförmåga och modeller för en gemensam organisering och ledning/styrning mellan myndigheterna och inkluderar handlingsplan, samtycke, kartläggningsmall och uppföljningsdokument. Samverkansparterna använder sig av dessa dokument i planering, kartläggning och uppföljning av deltagare i genomförandeprojektet. Deltagarna märker effekt i genomförandeprojektet då de riktar in sig på en för myndigheterna gemensam planering, istället för en planering hos vardera myndighet.

Coachernas roll fastställd
För coacherna som utgör den gemensamma resursen för samverkansparterna fastställs rollen gentemot parterna. Antal coacher skall fastställas, liksom uppgifter, befogenheter och resurser för dessa. Samverkansparterna vet då vad de kan förvänta sig av coacherna och deltagarna får i genomförandeprojektet vetskap om hur de kan använda coacherna för att nå sina mål.

Rehabskelettet infogat
Landstingets samverkan med övriga parter är fastställd. Rehabskelettet är en verksamhetsmodell och i förprojektet planeras för Torgets delaktighet i verksamheten för att på så sätt tillvarata de fungerande resurser som finns. Deltagarna märker en tät samverkan mellan fyra myndigheter i genomförandeprojektet.

Samverkansutbildning för personal inbokad
Med en gemensam definition av vad samverkan skall vara i projektet och utbildning i hur man i projektet skall arbeta i samverkan för att nå önskade resultat, skapar samverkansparterna en gemensam värdegrund att utgå från i genomförandeprojektet. Deltagarna får i genomförandeprojektet samma information från alla samverkande parter och ett samlat budskap om vad verksamheten står för och hur man arbetar inom den.

Personal till genomförandeprojektet utsedd och informerad
Samverkansparternas chefer kan förbereda sina respektive verksamheter på att viss personal är utsedd att arbeta i genomförandeprojektet och därav kan arbetsuppgifter omfördelas. En förutsättning för en god start av detta är att den utsedda personalen stimuleras av att arbeta i samverkan. Tjänstemän från berörda myndigheter kan förbereda sig inför genomförandeprojektet och då vinna tid i början av detta. Deltagarna märker av en väl förberedd personal i genomförandeprojektet så att handläggarna/tjänstemännen är säkra på sina roller och arbetsuppgifter.

System för projektuppföljning klar
Genom att ta del av vilka system för uppföljning som finns till hands och beroende av möjligheten att välja, kommer ett system att väljas. Om ett Internetbaserat system som kan användas av samverkansparterna väljs, kommer handläggarna och cheferna sätta sig in i användningen av detta. I så fall märker deltagarna det då det endast behövs ett system för dokumentation istället för ett hos varje samverkanspart. Om inte ett gemensamt system väljs kommer coacherna ansvara för löpande dokumentation i det system som utses och samverkansparterna kommer att fortsätta dokumentera i sina respektive system. Deltagarna kommer då att finnas med i dessa olika system.

Utvärderingsplan klar
Under projekttiden utarbetas en utvärderingsplan med avseende på genomförandeprojektet. Samverkansparterna vet från början vilken dokumentation som skall finnas och hur projektet kommer att följas upp. Deltagarna kommer under genomförandeprojektet erbjudas svara på enkäter och intervjufrågor för uppföljning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då förprojektet kommer arbeta i lokaler som tillhandahålls av Nyköpings kommun/socialtjänsten är dessa redan anpassade och fysiskt tillgängliga för personer med funktionshinder. Samverkansparters personal är välutbildad och har stor erfarenhet av arbete med funktionshindrade människor. Rutiner kring tillgänglighetsfrågor utarbetas under förprojektet. Intentionen att arbeta med ett individ- och lösningsfokuserat förhållningssätt gör det möjligt att anpassa projektet efter varje individs behov.

Medfinansiärer

  • ARBETSCENTRUM OCH ARBETSMARKNA
  • Arbetsförmedlingen Nyköping
  • CENTRALKONTOR NYKÖPING

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Nyköping
  • CENTRALKONTOR NYKÖPING

Kommun

  • Nyköping