Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Topp Kompetens Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAllt i transport & Spedition A
KontaktpersonPernilla Grim
E-postpernilla@karlstad-express.se
Telefonnummer054-85 68 96
Beviljat ESF-stöd1 194 484 kr
Total projektbudget1 194 484 kr
Projektperiod2010-01-15 till 2011-07-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

För att våra medarbetare ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och anställningsbara kommer vi att satsa på viktig kompetens för framtida krav. Vi vill också öka delaktigheten på ett sådant sätt att medarbetarnas kompetens bättre tas tillvara.

Bakgrund

Förprojekteringen var ett bra sätt att skapa ett samarbetsforum mellan de deltagande aktörerna och komma fram till viktiga kompetensutvecklingsstrategier. Därmed blir det lättare att verksamheterna har gemensamma utbildningar i genomförandefasen vilket är både mer kostnadseffektivt och gynnar personalen med input från anställda i respektive företag.

I flyttbranschen är det mycket lågutbildad personal. Det krävs ingen utbildning för att få arbete inom flyttbranschen vilket vi kan se som ett hinder. Det finns ingen yrkesstolthet och det är svårt att motivera de anställda att stanna kvar i yrket under en längre tid vilket har resulterat i låg medelålder.

Förprojekteringen har fått oss att ännu mer inse och förstå hur viktigt det är med kompetensutveckling för att vi överhuvudtaget ska kunna överleva på den hårt konkurrensutsatta marknaden samt för att vi ska kunna bibehålla personal och locka till oss nya medarbetare i framtiden. Vi har stort behov av en mer differentierad åldersstruktur då erfarenhet och mognad ofta efterfrågas av kund samt att arbetsklimatet blir bättre om både yngre och äldre anställda arbetar ihop. Ett övrigt önskemål är att kunna locka till sig kvinnor in i flyttbranschen vilket vi tror skulle förbättra arbetsklimatet ytterliggare.

Vi har för avsikt att ge så många som möjligt så mycket kompetensutveckling som möjligt.

Syfte

De övergripande syftet med vårt kompetensutvecklingsprojekt är att stärka vår personals kompetensnivå, stärka bolagets konkurrenskraft i en föränderlig värld, minska risken för förslitningsskador bland vår personal och därmed minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen. Särskilt viktigt är att vi förbättrar oss, skaffar kunskap och utbildning om användningen av hjälpmedel som underlättar vid tex. lyft av gods för att minska förslitningsskador och för att ha större möjlighet att kunna anställa kvinnor. Vi vill också jobba för att bidra till en bättre omvärld där våra fordon påverkar vår miljö mindre genom minskade utsläpp.

Målsättning

Öka medarbetarnas konkurrenskraft och anställningsbarhet. Det kommer i sin tur att gynna företagens utveckling och påverka branschen i en positiv riktning.
Att medarbetarna genom kompetensutvecklingsinsatser är mer kompetenta och stolta över sin yrkesroll vilket även stärker dem i sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Att vi har fler hjälpmedel så att yrkesskadorna minskar.
Att vi har fler kvinnor anställda i alla delar av verksamheten.
Att vi har fler äldre personer anställda i alla delar av verksamheten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi måste fortsätta med diskussioner om tillgänglighet och öppna tanken och förståelsen för funktionshinder. Det finns många arbetsuppgifter där funktionshinder inte är något problem och resurser hos personer med förståndshandikapp kan mycket väl tillvaratas inom vår bransch.

Vad gäller det informativa fortsätta jobba med intranät men data används lite eller inte alls i ordinarie arbetsuppgifter så infomöten och APT möten är viktigare informationskällor. Det ska vara högt i tak så alla får säga sitt. Infobrev samt medarbetarsamtal ska också tillhandahållas.

Att utöka infomötena till mer kommunikationsmöten skulle vara bra då delaktigheten ökar samt att vi i ledningen får mer respons från våra medarbetare.

Processtöd Tillgänglighet som ESF-rådet erbjuder i samråd med Handisam och Handikappförbunden kommer vi att använda oss av. Vi kommer att gå igenom materialet och även kontakta processtödjare för möjlighet till målgruppsanpassad utbildning och vägledning.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att ha en halvdagsutbildning i jämställdhet vilken kommer att följas upp med individuella samtal som kommer att ligga till grund för en strategi och åtgärdsplan. Vi kommer därmed skapa god delaktighet i frågan och ha bättre verktyg att förändra vår verksamhet och tänka mer jämställt i alla lägen. Uppföljning och utvärdering av projektet ska ha en egen punkt gällande jämtsälldhetsutveckling/tänket hos medarbetarna vilket i sin tur har som syfte att genomsyra hela verksamheten i framtiden.

Deltagande aktörer

  • Karlstad Express AB

Kommun

  • Uppsala