Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Tierp-Östhammar, företag i utveckling 090312

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsenheten
Kontaktpersonkirsi Mikkonen
E-postkirsi.mikkonen@osthammar.se
Telefonnummer070-3026270 0730699909
Beviljat ESF-stöd6 805 890 kr
Total projektbudget6 805 890 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-03-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Tierp-Östhammar, företag i utveckling, är ett samverkansprojekt mellan de båda kommunerna och deltagande 10 företag inom tillverkningsindustrin med totalt 2950 anställda. Syftet är att via kompetensutvecklingsinsatser minska risken för varsel och uppsägningar och stärka individuella medarbetare.

Bakgrund

Bakgrund:
I kommunerna Östhammar och Tierp dominerar tillverknings- och processindustrin arbetsmarknaden - till stora delar är det ett arv från järnbruksepoken. Idag är den starkt beroende av tillgång till mycket välutbildad arbetskraft och avsättning på exportmarknaden. I Tierp utgör den 28 % och i Östhammar 25 % av arbetstillfällena att jämföra med riksgenomsnittet på ca 15 % (SCB 2006,2008). Tierp och Östhammar har en från riket avvikande befolkningsstruktur. Åldersgruppen 20-40 är starkt underrepresenterad medan åldersgruppen kring 60 är starkt överrepresenterad, både när det gäller kvinnor och män.

Utbildningsnivå: I båda kommunerna är utbildningsnivån på ungefär samma nivå och kraftigt avvikande från Uppsala län och riksgenomsnittet. Ca 20 % av befolkningen i Tierp och Östhammar har endast förgymnasial utbildning mot länets 13 % och rikets 15 %. När det gäller gymnasial utbildning är siffrorna för Tierp och Östhammar ca 58 %, länet 44 % och riket 48 %. I Tierp har 18 % och i Östhammar 21% eftergymnasial utbildning, mot länets 41% och rikets 35%. (SCB 2006, 2008).

Varsel och uppsägningar: I Uppsala län blev 742 personer berörda av varsel om uppsägning under det fjärde kvartalet 2008, vilket är en kraftig ökning från tidigare kvartal. Totalt blev 1856 personer varslade i Uppsala län under 2008 (Arbetsförmedlingen 090129). I Tierp varslades 226 personer och i Östhammar 71 personer under 2008 (Arbetsförmedlingen statisitkenheten jan 2009). I en prognos för 2009 beräknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten under fjärde kvartalet 2009 uppgår till 6000 personer i Uppsala län, en uppgång med ca 35 % jämfört med fjärde kvartalet 2008.

Arbetsförmedlingens siffror (090202) om preliminärt antal personer berörda av varsel om uppsägning anger att över 56 % av varslen är inom tillverkningsindustrin.

Problem och behov: Tierp och Östhammars kommun har alltså en mycket hög sårbarhet i rådande konjunktur. En stor andel av arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin där varslen är flest, utbildningsgraden är förhållandevis låg och vi har en lägre andel unga människor i åldrarna 20-30 år än riket som helhet. De unga som har sina anställningar inom våra medverkande företag är till stor del de som sägs upp först för att följa LAS-listan. Det finns inga ersättningsarbeten att gå till inom samma bransch. Det innebär att vi kommer att tappa unga och barnfamiljer, vilket försämrar vår befolkningskurva ännu mer. Kommunernas redan pga minskat skatteunderlag hårt trängda ekonomi kommer att försämras avsevärt. Läget är mycket bekymmersamt i Nord-Uppland.

I mitten på 2009 kommer det att bli klart om slutförvaret byggs i Oskarshamn eller i Forsmark. Sammanlagt kommer uppskattningsvis 4,5 miljarder kronor att investeras i ett slutförvar. Enligt SKB kommer investeringarna i bergsarbeten, diverse processystem- och processutrustningar, konstruktionsmaterial, byggarbeten, elinstallationer, kablage, hissar och traverser mm att vara i storleksordningen 5,5 miljarder. Vad innebär detta för kompetensutvecklingsbehovet på våra deltagande företag? En stor del av detta kan komma Uppsalaregionens företag till del, men det ligger tyvärr längre fram i tiden.

De deltagande företagen är alla inom tillverkningsindustrin och har sammanlagt 2950 anställda. Behovet av kompetensutvecklingsinsatser är redovisat i bilaga 1-15, men generellt kan sägas att behovet till största delen rör sig om tekniska utbildningar.

Betydelsen av Europeiska Socialfondens utlysning:
- Tack vare medel från aktuell utlysning från Europeiska Socialfonden kan Tierp och Östhammars kommuner i samarbete med deltagande företag sätta in snabba åtgärder för att förhindra att liggande varsel verkställs och minska risken för kommande varsel. Medverkande företag ges möjlighet att istället för uppsägningar utveckla medarbetare så att de kan vara kvar i verksamheten och genom detta utveckla och bredda verksamheten, vilket kan innebära fler anställningar när konjunkturen vänder. Se även bilaga 1-15 med deltagande företags beskrivningar av mervärdet.

- Möjligheten till samverkan kring utbildningar och problemlösning både mellan medverkande företag och de båda kommunerna ökar tack vare ett övergripande gemensamt projekt. Sannolikheten för att samverkan fortsätter även efter projekttiden ökar.

- Kommunerna får en mycket god inblick i aktuella problemställningar i företagen och eventuella förändringar i förutsättningar för medverkande företag under projekttiden. Företagen kommer att få inblick i nya kompetensutvecklingsmetoder och de resurser som kommunerna har till förfogande när det gäller utbildning.

- Aspekterna jämställdhet och tillgänglighet på arbetsmarknaden aktualiseras bland deltagande företag tack vare projektet. Projektet förväntas också ha en övervägande positiv påverkan på folkhälsan och bidra till att de prioriterade hälsomålen i Östra Mellansverige uppfylls. Aktiviteterna förväntas öka anställningstryggheten och därmed den ekonomiska och sociala tryggheten för deltagarna. Om uppsägningar ändå aktualiseras under projekttiden, står de uppsagda i ett bättre läge kompetensmässigt vilket förhoppningsvis förkortar arbetslöshetstiden. Många kompetensutvecklingsinsatser svarar även väl mot de kommande bristyrken som Arbetsförmedlingen listar, tex CNC-operatör och maskiningenjör och maskintekniker samt företagssäljare.

Här kan tilläggas att i våra kommuner är det ett "icke-val" bland ungdomen att inte läsa vidare. Kanske kan kompetensinsatser liknande dessa ha det goda med sig att de bidrar till en förändring av synen på eftergymnasiala studier, vilket ökar den totala utbildningsnivån på sikt.

- Att fördjupad analys och planering av kompetensutvecklingsinsatserna administreras av Östhammars kommun är en fördel/förutsättning för deltagande aktörer. Vi har förutsättningar att hålla en hög kvalitet i process och resultat tack vare den övergripande projektledning som Socialfondens medel möjliggör. Vi kan använda de resurser som finns hos projektägaren och inom Tierps kommun i form av utbildningskompetens, studie-och yrkesvägledningskompetens samt ett effektivt digitalt verktyg för att ta fram enskilda handlingsplaner. En annan styrka är att kommunen är en neutral projektägare, vilket förhoppningsvis underlättar samverkan.

Bilaga skickas med ansökan om respektive deltagande företags problembeskrivning samt uppgift om korrekt SNI-kod, vilken inte gick att registrera i Projektrummet tidigare - vi ser inte om uppgifterna är ändrade på respektive organisationsnummer. Se bilaga 1-15

Syfte

Syftet är att, efter en uppdaterad problembild på respektive företag, ta fram individuella handlingsplaner för samtliga aktuella medarbetare, för att så snabbt som möjligt genomföra lämpliga kompetensutvecklingsinsatser. Dessa insatser ska minska risken för varsel och uppsägningar och stärka individuella medarbetare.

Målsättning

Mål enskilda deltagare i kompetensutvecklingsinsatserna.Vid projektets slut ska:

- 90 % uppleva att de givits förutsättningar att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter eller bredda sitt arbetsområde.
- 50% uppleva att de har fått fördjupade eller breddade arbetsuppgifter.
- 90% av samtliga deltagare på någon aktivitet ska anse att hennes/hans upplevda lärande motsvarar hennes/hans förväntningar.

Mål deltagande företag, vid projektet slut ska:
- samtliga arbetställen uppleva att kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i att arbetsplatsen präglas av fördjupade kunskaper inom nuvarande arbetsområden och att de har breddat sin verksamhet, vilket kommer att leda till/har lett till ett behov av att få nya eller förändrade arbetsuppgifter utförda.
- samtliga ha deltagit med minst tre representanter på seminarium om jämställdhet
- samtliga ha deltagit med minst två representanter på övriga seminarier
- samtliga efter avslutat projekt uppleva att arbetsplatsen har fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. De fyra aspekterna på tillgänglighet för personer med funktionshinder eller funktionsnedsättnngar ska ha diskuterats på samtliga deltagande företag.

Mål miljö, vid projektets slut ska:
- 60% av samtliga kompetensutvecklingsinsatser ha varit arbetsplatsförlagda.

Mål finansiella och fysiska indikatorer programområde 1, vid projektets slut ska:
- samtliga indikatorer vara redovisade samt där så är möjligt vara könsuppdelade.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vid projektstart definieras i styrgruppen hur fysisk tillgänglighet, psykosocial tillänglighet, informativ tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet kan uppnås i projektets alla delar.

Vid projektstart tillfrågas deltagande företag om antalet medarbetare med funktionshinder/funktionsnedsättning och typ för att få underlag för att planera hur information och aktiviteter ska utformas. I de enskilda enkäter som lämnas ut under analysdelen ställs frågan om typ av särskilda behov vid funktionshinder för att säkerställa att alla aktiviteter uppfyller samtliga deltagares behov.

Vid Vuxenutbildningen i Östhammars kommun finns en tjänst, speciallärare för vuxna med läs-och skrivsvårigheter, som kan användas som resurs i projektet. Detsamma gäller det faktum att Vuxenutbildningen i Tierp har ett dyslexicentrum.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att ha en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. Följande aktiviteter ska genomföras för att öka medvetenheten kring jämställdhetsfrågor, både bland deltagande företag och i styrgruppen.

- I seminarieserien "Hållbar utveckling" ingår ett halvdagsseminarium med temat diskrimineringsgrunder och jämställdhet. Det hålls i samband med ett uppstart-tillfälle i början av projektet. Projektet har som ett mål att minst tre representanter från respektive företag ska ha deltagit på det. Diskussion kring frågorna hur tidigare utbildningsinsatser fördelar sig mellan kvinnor och män samt hur planerade insatser påverkar jämställdheten, kvinnors och mäns förutsättningar att behålla anställningen och att utvecklas.

- I Östhammars kommun kommer en ny likabehandlingsplan att i mars 2009 ersätta den tidigare planen för jämställdhet och mångfald. När den är klar under analysdelen i projektet kommer styrgruppen att se över vilka aspekter den kan tillföra detta projekt.

- I samtliga aktiviteter kartläggs antal deltagande kvinnor/män, vilket är intressant att jämföra med antalet anställda kvinnor (675) respektive män (2275). Branschen som deltagande företag ingår i är kraftigt mansdominerad. Att man aktivt har arbetat med att anställa kvinnor för att utjämna detta är en sen företeelse. Betyder det att risken för uppsägning i huvudsak drabbar kvinnor pga LAS? En intressant fråga är i så fall hur detta projekt påverkar jämställdheten ur denna aspekt.

- Styrgruppen, som är tillsatt utifrån befattning och kompetens, består till övervägande del av kvinnor. Projektet ska sträva efter att tillvarata både kvinnors och mäns kunskap. - Genus- och jämställdhetskompetens är ett kompetenskrav för projektledningen.

Samarbetspartners

  • RCV

Kommun

  • Uppsala