Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

The Gottsunda Way

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUKFAB
KontaktpersonJosefin Nilsson
E-postJosefin.Nilsson@uppsalafastighets.se
Telefonnummer018-28 88 81
Beviljat ESF-stöd2 625 401 kr
Total projektbudget2 625 401 kr
Projektperiod2012-04-01 till 2014-03-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Gottsunda är en mångkulturell stadsdel i Uppsala där 23 olika språk talas. Majoriteten av medarbetarna är kvinnor. Utbildningsnivåerna är generellt låga, med några undantag. Deltidsarbete är vanligt bland anställda medan ensamföretagarna arbetar väldigt många timmar. The Gottsunda Way samlar både kommersiella och kulturella aktörer.

Det övergripande målet är att det ska skapas ett långsiktigt lärande för företagare och medarbetare, en utvecklingsarena där Gottsunda Centrum samlas och fortsätter samarbeta. Gottsunda Centrum ska präglas av stolthet, en familjär och inspirerande anda.

Höjd kompetens och stärkt entreprenörskap ska skapa full sysselsättning, bättre arbetssituation samt borga för medarbetarnas fortsatta anställningsbarhet. Starkare medarbetare ger starkare företag som gynnar tillväxten i regionen, företag kan anställa fler medarbetare.

Bakgrund

Bakgrund - detta är Gottsunda
Gottsunda är en stadsdel i Uppsala med ca 10.000 invånare. Det är till stora delar ett så kallat miljonprogram som skapades under 1970-talet och har en mycket stor mångfald. Bland annat används 23 språk i det centrum som samlar och ger service till invånarna. 50% av de 10.000 invånarna har utländsk bakgrund, vilket är betydligt mer än svenskt genomsnitt. Andelen arbetssökande är 16% här att jämföra med 7,5% för hela Uppsala kommun.

Gottsunda Centrum är ett stadsdelscentrum som genomgår ett rejält förnyelsearbete. Fastighetsägaren, Uppsala Kommuns Fastighets AB, genomför en stor om- och tillbyggnad och förbättringar genom investeringar för ca 490 Mkr. I Gottsunda Centrum finns i dagsläget ett 20-tal företag, butiker och restauranger samt flera serviceinrättningar som frisör, systembolag och apotek. Antalet företag planeras att minst fördubblas inom de närmaste åren. Vidare finns aktörer som vanligtvis saknas i en centrumanläggning som bibliotek, bad och teater. Gottsunda centrum får genom sitt utökade och speciella utbud ett betydligt större upptagningsområde än själva stadsdelen - 40.000 till 45.000 invånare inom en radie av några kilometer - och desa utgör därmed potentiella kunder och besökare.

Gottsunda har dock ett rykte som behöver förbättras, då det tidigare har varit en hel del problem i form av skadegörelse, bränder, gäng och bråk.

Företagen i Gottsunda Centrum är mestadels små, men det finns även några större livsmedelsbutiker etablerade. De små företagen är allt från ensamföretagare till fåmansföretag. De stora förändringar som sker tas mestadels emot mycket positivt, även om det innebär att de kommer att utsättas för ökad konkurrens. Att minst fördubbla utbudet via fler butiker och dylikt kommer att medföra fler företag som erbjuder liknande produkter och tjänster. För att de enskilda individerna ska kunna bibehålla sitt arbete alternativt utöka sin arbetstid behöver de stärka sin egen kompetens.

För att säkerställa att investeringarna i den yttre, fysiska miljön ska komma till största möjliga nytta är det viktigt att investera i mjukvaran. Därför ska det kompletteras med satsningar på individerna vilket ska ge långsiktigt hållbara effekter för hela Gottsunda Centrum.

Politisk enighet
Det finns en mycket god politisk enighet i Uppsala kommun om vikten av att prioritera Gottsunda, vilket ger ett starkt stöd i förbättringsarbetet. Utvecklingen av Gottsunda Centrum genomförs med strategiskt fokus inom fyra områden: Integration - vitalisering - trygghet - identitet.

Problembild - utbildningsnivå
En viktig del i problembilden är de låga utbildningsnivåerna hos medarbetarna i de olika organisationerna, många har endast grundskola och ett fåtal har studerat på högskola eller motsvarande. Det ger att de har svårare att hitta andra arbeten om de skulle bli arbetslösa.
Många arbetar deltid samt att det förekommer en hel del obekväm arbetstid på kvällar och helger.

Problembild - omvärldsförändringar och konkurrens
Det som händer i omvärlden ger såväl möjligheter som hot. Ökad miljömedvetenhet och dyrare bränsle gör att fler väljer att handla på nära håll, en faktor som kan ge Gottsunda Centrum fördelar. Miljömedvetenheten kan även skapa hot genom den ständigt ökande handeln via Internet - att kunderna helt enkelt stannar hemma och köper via sin dator.
I den nära omgivningen finns köpstarka områden som Sunnersta, Norby med flera. Konkurrens finns i första hand från Uppsala stad, där det finns mycket att välja på, samt Boländerna, Gränby och Stenhagen som är andra stora centrumanläggningar. Stockholm finns också på relativt nära håll och skapar konkurrens.
Konkurrensen inom handel och service har ökat markant de senaste årtiondena, vilket ställer allt större krav på butiker och butiksanställda.

Åtgärd för att möta
För att varje person ska kunna möta konkurrensen och därmed vara fortsatt anställningsbar behöver kompetensen hos de enskilda medarbetarna höjas. De anställdas förmåga att ge "det lilla extra", god service och gott bemötande, kan vara avgörande för individernas anställningsbarhet. Ständig kompetensutveckling och livslångt lärande behövs för att klara konkurrensen.
Vidare krävs att kunna ligga steget före och tidigt se vad som händer i omvärlden. Företagen behöver spana efter trender och omvärldsförändringar, och för att skapa effektivitet i det arbetet är det främst företagarföreningens styrelse samt centrumledning som ska utveckla detta.

Problembild - mångkulturellt samhälle
Det mångkulturella samhället är en stor möjlighet men kan även medföra problem. Stora delar av världen finns på plats i Gottsunda, och på ett arbetsställe kan finnas olika kulturell bakgrund, olika etnicitet, olika religioner, olika åldrar och kön vilket kan vara källor till konflikter.

Åtgärd för att möta
Behov av kunskap att möta varandra som arbetskamrater med respekt är viktigt för att hålla sig långtidsfrisk och trivas på jobbet. Lika viktigt för att klara sina arbetsuppgifter på ett bra sätt är att ha den kunskapen för att möta olika kunder/besökare och medarbetare. En ökad samhörighet och samverkan efterfrågas i förstudien, att mer kunna ha fördel av att finnas på samma plats, ex vis genom att prova en gemensam vikariepool, lära känna varandras verksamheter för att lättare hänvisa kunder mellan varandra och skapa gemensamma aktiviteter till nytta för många.

Problembild - hälsa
I den förstudie som gjorts har ett flertal frågeställningar kring hälsa kommit upp. Långa arbetsdagar och övertid, högt tempo, belastnings- och förslitningsskador, övervikt på grund av stillasittande arbete i kassa.
Även den stora mångfalden kan skapa otrygghet och stress som i förlängningen kan ge hälsorelaterade problem.

Åtgärd för att möta
Kunskap och medvetenhet om ergonomi, kost och motion för att förebygga och motverka fysiska hälsoproblem. Dialog och kunskap om hur att möta olikheter skapar ökad trygghet och förebygger konflikter.

Trygghet för individen
Som alltid är det de sist anställda som försvinner först ut vid eventuella neddragningar. För de unga som har liten arbetslivserfarenhet, låg utbildningsgrad och dessutom arbetar deltid är det mycket svårt att skapa en egen trygghet. I dagens samhälle finns egentligen ingen annan trygghet i arbetslivet än att vara anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden, vilket enbart kan skapas genom att höja sin egen kompetens. Detta projekt är alltså mycket viktigt för många unga människor i en starkt konkurrensutsatt bransch.

Mobiliseringsfasen
Under de första sex månaderna ska en noggrann kartläggning av behov och problem göras. Projektledningen ansvarar och gör det största arbetet, projektägare och företagarförening är involverad och fungerar som styrgupp och rådgivare. Swot-analyser genomförs i fokusgrupper där de deltagande aktörerna är med och tar fram underlag och input. Dessa analyser tar avstamp i nuläget och tittar på en trolig framtid, frågorna gäller kompetensbehov, jämställdhet, samverkan och samhörighet, trygghet och hälsa. Förstudien har lyft dessa områden men det är viktigt att de berörda aktörerna verkligen har möjlighet att ge sina synpunkter för att handlingsplanen ska bli relevant och skapa genomslag.
Kartläggningen ska utmynna i en konkret handlingsplan.

Genomförandefasen
Den konkretiserade handlingsplanen genomförs med kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att säkerställa att målen nås och att nytta skapas hos de enskilda medarbetarna.


Målsättning

Det övergripande målet är att det efter projektes avslut ska ha skapats ett långsiktigt lärande för företagare och medarbetare, en utvecklingsarena där Gottsunda som stadsdel samlas och fortsätter samarbeta. Gemenskapen ska stärkas inom Gottsunda genom utbildning och ökad samverkan mellan företag, organisationer och föreningar.

Gottsunda centrum ska präglas av stolthet, en familjär och inspirerande anda.

De som arbetar här ska vara rustade för att möta morgondagens förändringar och det ska märkas för besökarna och kunderna som kommer hit. Medarbetarna ska vara duktiga och ha ett inspirerande bemötande som ger det lilla extra.

Höjd kompetens och stärkt entreprenörskap ska skapa full sysselsättning, bättre arbetssituation samt borga för medarbetarnas fortsatta anställningsbarhet.

Ökad kunskap om genus och jämställdhet för att därigenom främja likabehandling av kvinnor och män och motverka och förebygga diskriminering.

Ökad kunskap om tillgänglighet och hur vi möter varandra med respekt, likabehandling oavsett bakgrund och eventuella funktionshinder.

Det är angeläget att poängtera att varje organisation ansvarar för den ordinarie verksamheten i form av kompetensutvecklande insatser. Projektet ska däremot ge extra kraft till de anställda, skapa mervärden för varje individ samt även för Gottsunda Centrum som helhet, med både kultur, fritid och handel.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Tillgänglig verksamhet handlar också om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Kommunikativ tillgänglighet, möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
Informativ tillgänglighet, informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det innebär att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media.

Vad gäller de anställda har vi i dagsläget inte uppfattat att det finns någon med fysiskt funktionshinder, men detta ska givetvis kartläggas noggrannt i mobiliseringsfasen. Gottsunda centrum är väl utrustat med hissar, ramper, dörröppnare mm som underlättar. Projektet kommer att bedrivas i lokaler och med utrustning som är anpassade för att alla ska kunna delta. Det nybyggda Treklangen i Gottsunda Centrum har möteslokaler som är väl utrustade och kan ta emot allt från små till stora grupper, efter de behov som föreligger.

Att kunna läsa och ta till sig information på olika sätt är också en viktig del i fråga om tillgänglighet för alla. Information ska ges genom olika kanaler, via websida, nyhetsbrev samt genom dialog med cheferna. Det ska även finnas en lättläst-variant att tillgå, här kan extern kompetens behöva tillföras. Extra viktigt då ett flertal inte har svenska som sitt modersmål.

I kompetenshöjande insatser är det viktigt att akustiken är god, att det finns högtalaranläggning osv.

Tillgängligheten gäller även den psykosociala miljön, att det finns en grundläggande trygghet och upplevd likabehandling, att vi förstår och respekterar varandra oavsett likheter eller olikheter. Detta är angeläget att arbeta med i det mångkulturella Gottsunda och arbete med värderingar, attityder och respekt är en viktig del i projektet.

Agneta Lindqvist, processtöd, HSO har varit delaktig i ansökningsförfarandet och kommer att finnas med i mobiliseringsfasen och bidra med sin kompetens och erfarenhet. Utbildning av projektledning och andra nyckelpersoner om vad tillgänglighet innebär och hur det kan integreras i och genomsyra projektet ska genomföras i mobiliseringsfasen.

Tillgänglighetsperspektivet kommer att finnas med som ett kriterium i upphandling av tjänster i projektet.

Transnationellt samarbete

Vad gäller transnationell verksamhet finns inga konkreta planer, däremot finns en stor öppenhet och ett intresse. Även detta är en bra form för kompetensutveckling, och när/om kontakter ges kan detta komma att utvecklas mer. Vidare är vi övertygade om att detta projekt kommer att vara intressant att använda för att överföra modeller till andra länder och utvecklingsarbeten, vilket vi givetvis är mycket positiva till.

Samarbetspartners

 • Folktandvård Gottsunda
 • Handelsanställdas förb.avd 36
 • Studiefrämjandet i Uppsala län
 • Svensk Handel

Deltagande aktörer

 • AKVARIEMILJÖ SVERIGE ZOOBUTIK
 • Asahi Sushi
 • B & M Import - Export
 • Branko Lovric Krog
 • Cafe Mysingen
 • Deichmann sko AB
 • FIDANSSONS PIZZERIA
 • Floria AB Life
 • GOTTSUND FACE AND BODY
 • GOTTSUNDA SKO & NYCKELSERVICE
 • Gottsunda Teater, id för
 • Gottsunda Vårdcentral
 • Konstjord
 • KRC AB under uppförande
 • Med stop Björnen Uppsala
 • Mobilizera
 • Piacetto
 • Silver Kiosk AB
 • SONJA LINDQVIST SALONG AB
 • Subways Patatfritas
 • Systembolaget i Gottsunda
 • Uppsala Blommor
 • Uppsala stadsbibliotek
 • Willys

Kommun

 • Uppsala