Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Teknikutveckling i norra länsdelen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNVU
KontaktpersonHenrik Junno
E-posthenrik.junno@nvu.se
Telefonnummer0223-44358
Beviljat ESF-stöd5 519 400 kr
Total projektbudget5 519 400 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2010-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är en kompetenshöjning av personalen i fyra företag i norra delen av Västmanland.

Bakgrund

Den norra länsdelen i Västmanland består av de tre kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Det finns många verkstadsföretag, som är underleverantörer. Dessa har nu fått kännas vid en kraftig minskning av order och förfrågningar. Arbetslösheten är hög, de senaste siffrorna från Arbetsförmedling, säger att det finns ca 500 st arbetslösa och ca 500 st varslade om uppsägning. Enligt företagen finns de en fortsatt minskad efterfrågan, vilket kan leda till ytterligare uppsägningar.

Fyra stora företag, Atlas Copco Secoroc, Fagersta Stainless, Seco Tools och Systemair, har genom denna ansökan gått samman för att gemensamt höja kompetensen hos sina anställda. Utbildningsnivån i denna del av länet är lägre än i andra delar och många har tidigare gått direkt in i produktionsavdelningarna, när efterfrågan har varit hög. För att fler skall få en bredare kompetens inom sitt yrke vill vi starta de kompetenshöjande insatserna, som beskrivs här. Tillsammans har dessa fyra företag ca 3000 anställda.

Arbetsmarknaden för företagen är gemensam, det finns i bättre konjunkturer en viss rörelse mellan företagen. Genom denna utbildningsinsats vill vi bredda kompetensen hos de anställda inom områden som både är företagsspecifika och mer gemensamma.

Företagen har gemensamt arbetat fram underlaget för denna ansökan och i bifogade sekretessbelagda handlingar, finns varje företags egen beskrivning av sin situation. Gemensamt är att kompetensutveckla sin personal för att stå bättre rustade inför en förväntad efterfrågeökning. Genom att på plats kunna göra detta, behöver man inte flytta från regionen för att få arbete.

I utbudet av kompetensutveckling finns det både breda och smalare insatser. Breda insatser kommer ges utav Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU), som genomför utbildningar inom ramen för ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. NVU har tidigare erfarenheter av både projekt och utbildning för denna kategori. Smala insatser kommer att genomföras inom respektive företag för en väl definierad målgrupp anställda. I detta fall kommer både företagets egen personal och externa konsulter att anlitas.

Ett beviljande av projektmedel för kompetensutveckling skulle skapa många mervärden:

En ökad samverkan skulle uppstå mellan fyra de företagen på individnivå när det gäller kompetensutveckling, behoven är ofta likartade och gemensamma utvecklingsinsatser skulle bli mycket kostnadseffektivt.

Den högre kompetensen hos de enskilda medarbetarna skulle innebära en större flexibilitet både i och mellan organisationerna samt innebära möjligheter för gränsöverskridande samverkan.

Nya kontakter kommer att skapas både mellan individer, företag och Norra Västmanlands utbildningsförbund som på lång sikt kommer att innebära större möjligheter för samordning av kostnadseffektiva utbildningar för att stärka lågutbildade i de norra länsdelarna.

Projektet är mycket kostandsefffektivt och når många lågutbildade sysselsatta i de norra länsdelarna av Västmanland. Genomsnittlig kostnad per projektdeltagare är endast 2966 kronor.

Syfte

Syftet med projektet är en kompetenshöjning av personalen i fyra företag i norra delen av Västmanland.

Varsel och produktionsindragningar i dessa företag har gjorts. Den kvarvarande personalen behöver utvecklas för att kunna möta nya krav, som ställs redan idag. De som genomgår denna kompetensutveckling skall stå beredda att kunna arbeta i en mer flexibel organisation i framtiden. Att bli mer anställningsbar och förberedd för de framtida kraven, som kommer ställas, är ett viktigt syfte med detta projekt.

Anställda från de fyra företagen kommer att ha gemensamma kurser där gränsöverskridande arbetet blir en naturlig del. Syftet är att öka förståelsen för andras arbetssituation och att lära sig av varandra.

Vi är en region som kommer att behöva väl utbildad arbetskraft i våra företag, med stort kunskapsinnehåll i sin produktion. Att skapa denna kompetens inom befintliga organisationer bedöms som synnerligen viktigt för framtiden.

Lärande kan göras på många olika sätt och projektet kommer att innehålla många sätt att få del av nya kunskaper.

Ett vidare syfte är att få fler anställda intresserade av att arbeta med det livslånga lärandet som en del av sin kompetensprofil.

Målsättning

Hög andel av de anställda i företagen skall nås av insatserna, detta mäts mot det faktiska antalet kursdeltagare på varje kurs.

Var och en skall få en ökad kompetensbas, så att man kan arbeta med fler arbetsuppgifter efter projektets slut, ett kursintyg för varje deltagare kommer delas ut. Detta ger ett bidrag till vars och ens CV och också möjlighet till andra arbeten.

Flexibla undervisningsformer skall göra det möjligt för fler att delta i utbildningen, ett ökat intresse och ökade möjligheter för det livslånga lärandet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kurslokalerna kommer att väljas så att de är tillgängliga för alla. Vi beaktar fysiska funktionshinder, psykiskt funktionshinder och intellektuellt funktionshinder. NVU har i sin ordinarie verksamhet alla dessa kategorier elever och känner de olika behov som finns.

Lokalerna på NVU:s lärcentra och skolor är anpassade för personer med funktionshinder, enligt de krav som ställs på offentliga lokaler från myndigheter.

Kompensatoriska hjälpmedel i undervisning finns att tillgå, för de elever som så behöver.

Många av kursledarna har tidigare erfarenhet av arbete med elever med funktionshinder.

Vi inköp av utbildning externt, kommer dessa parametrar finnas med som en förutsättning för att kunna få genomföra dessa.

Vi kommer att använda ett enkelt språk och utforma lättlästa texter i vår kommunikation.

Jämställdhetsintegrering

I rådande läge med varsel och uppsägningar blir det de senast anställda som inte kan fortsätta sitt arbete på de olika arbetsplatserna. De unga är ofta mer utbildade och har en bredare kompetens än den äldre delen av arbetskraften. Vi vill därför ge de kvarvarande en bredare kompetens.

Alla arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsarbetet. För att öka förståelsen mellan människor kommer vi att fortsätta med detta arbete både på arbetsplatsen, men också genom att ge all anställda kurser i livsstil och mångfald. Vi vill speciellt arbeta med integreringen av personer som kommit till Sverige från andra länder.

Verkstadsindustrin är mansdominerad, varför vi vill att så många kvinnor som möjligt får möjlighet att deltaga i utbildningarna.

Varje arbetsplats skall vara fri från olämpliga bilder av sexuell och kränkande karaktär. Inga anspelningar av detta skall förekomma mellan våra medarbetare. Arbetsmiljön skall upplevas som positiv av alla och tillgången av olika hjälpmedel skall inte utesluta någon.

För att jämställdhetsintegrera projektet har vi bestämt att:
- I kurserna livsstil och mångfald skall genusperspektivet belysas.
- Att anpassa fler arbetsplatser för olika kön
- Att sätta samman undervisningsgrupper ur ett jämställdhets perspektiv
- Att aktivt uppmuntra det underrepresenterade könet/gruppen att deltaga i olika kurser.
- Alla kompetensutvecklande insatser skall ha ett jämställdhetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

-

Deltagande aktörer

  • Atlas Copco Secoroc AB
  • Fagersta Stainless AB
  • Seco Tools AB
  • Systemair AB

Kommun

  • Fagersta