Logotyp på utskrifter

TÄNK OM (Trygghet, Ändrade Förutsättningar, Näringsliv, Kunskap- OMrådesutveckling

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommun service
Kontaktpersonmargareta Wandel
E-postmargareta.wandel@norrkoping.se
Telefonnummer076-7603007
Beviljat ESF-stöd16 067 224 kr
Total projektbudget40 577 658 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Linköping och Norrköping är en attraktiv region för både kvinnor och män genom en bred arbetsmarknad, god tillgång till utbildning och kultur samt en väl utvecklad social infrastruktur. Regionen är också en stark kunskapsregion. Närhet och god kommunikation till Stockholm är även det en styrka. Samverkan utifrån ett jämställdhetsperspektiv pågår redan mellan Linköpings och Norrköpings kommun gällande barnomsorg och jämställdhetsintegrering. Detta är en styrka som projektet kommer att utveckla och bygga vidare på.

Trots centralorterna och Östergötlands relativt goda förutsättningar har Linköping och Norrköping en rad svagheter ur jämställdhetssynpunkt. Det finns grupper som är utsatta för en flerfaldig diskriminering, inte minst kopplat till arbetslivet, vilket påverkar deras deltagande i samhällslivet i stort. Det gäller exempelvis kvinnor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning. Dessa gruppers situation är i stor utsträckning otillräckligt belyst och uppmärksammad, vilket bland annat beror på bristande kunskapsunderlag på stadsdelsnivå. Kvinnors situation generellt i stadsdelarna är sämre än motsvarande för män. I jämförelse med riket och andra kommuner ligger Linköping och Norrköping inte särskilt bra till. Linköpings JämIndex år 2006 är 140,1 vilket ger en placering på plats 125 bland landets kommuner och Norrköping har plats 226 med ett JämIndex på 167,1. På första plats ligger Stockholm med ett JämIndex på 71,5. Storstadsregioner är normalt generellt sett mer jämställda än andra regioner i Sverige.

Brist på könsindelad regional och stadsdelsspecifik statistik leder till ett otillräckligt kunskapsläge, vilket leder till att analysen av jämställdhetstillståndet i stadsdelarna är ofullständig. Våld mot kvinnor innefattar alla former av våld och hot. Den rädsla och otrygghet som följer omfattar fler kvinnor än de som faktiskt utsätts.

Jämställdhetsintegrering i ett tidigt skeende av projektet erbjuder möjlighet till nytt sätt att arbeta med områdesutveckling och sysselsättning ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett hot är dock att mönster kvarstår och ytterligare förstärks. En okunskap om hur jämställdhet och mångfald bidrar till regional utveckling och tillväxt kan leda till att potentiella utvecklingsområden förbises.

Den normala statistiken (se t.ex. förstudien) är ofta könsuppdelad, men det finns tyvärr ett relativt högt mörkertal i de berörda stadsdelarna, vilket vi inte kan uppmärksamma med traditionell statistik eller utredningar. Det krävs ett ingående arbetssätt och otraditionell analys för att sammanfatta totalbilden. Tänk Om ska sammankopplas med Forum för genusvetenskap och jämställdhet på Linköpings Universitet för att säkra traditionell och alternativ uppföljning av aktiviteterna som genomförs i stadsdelarna samt koppla dessa till den bild SWOTen i förstudien påvisar, d.v.s. att kvinnor och män ska ha samma möjlighet och makt att forma samhället och sina egna liv.

Organisatoriskt ska arbetsgruppen för projektet ha en jämn fördelad könssammansättning. När projektorganisationen riggas ska checklistan i JämOs grundbok om att arbeta fram en jämställdhetsplan användas för att säkerställa att projektet organiseras och drivs jämställt.

Vi förväntar oss att ett jämställt styrt projekt med dessa ramar minskar den könssegregerade arbetsmarknaden samt bidrar till att JämIndex i hela Norrköping och Linköping minskas. Det breda partnerskapet och förankringen politiskt innebär också att jämställdhetsintegrering av sak- och politikområden kommer att genomföras effektivt efter organisationsplanen.

Utvärderingen och uppföljningen ska ske med ett jämställdhetsperspektiv.

Bakgrund

Se akten.

Syfte

Projektet ska prioritera att skapa förutsättningar för tillgänglighet i samhällets alla delar för att underlätta anställbarhet av människor med olika etniska bakgrunder, nationella minoriteter, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Detta ska uppnås genom nya innovativa metoder av arbete, personella resurser, individuellt stöd och rehabiliteringsinitiativ. Kommuninvånare med olika etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar, trosuppfattning och/eller kön som står närmare arbetsmarknaden ska ges möjlighet att utveckla och få användning för sin yrkeskompetens samt vara i reguljärt arbete eller studier inom 12 månader. Praktik/jobbverkstad ska testas som metod för att stadsdelsfokuserat arbeta med målgruppen som är mest diskriminerad från arbetsmarknaden i berörda kommuner.

Arbetet i Tänk Om ska underlätta för personer som står lång ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom innovativa socioekonomiska insatser, entreprenörskap samt samverkan mellan myndigheter och det civila samhället. Arbetet ska även förebygga långtidssjukskrivningar och underlätta en återgång till arbete för personer som är utanför den reguljära arbetsmarknaden genom innovativa praktikinsatser.

Målsättning

Målet i projektet är att av projektets 300 deltagare ska minst 180 personer vara i arbete, vidarestudier eller företagare, 90 dagar efter avslutat projekt. Minst 85% av deltagarna ska uppleva att möjligheterna att få arbete genom projektet har ökat.

Utifrån underifrånperspektiv, målstyrning, samverkan, långsiktighet, helhetssyn och kunskapsbaserat utvecklingsarbete ska arbetet med målgruppen ske i dess närhet och med följande målsättning:

Det övergripande målet är att det i stadsdelarna ska vara full sysselsättning och att arbetslösheten ska vara i nivå med genomsnittet i kommunerna. Det övergripande målet är vidare att ingen ska vara långtidsberoende av försörjningsstöd. Invånare med annan etnisk bakgrund ska ges möjlighet att utveckla och få användning av sin yrkeskompetens. Alla ska ha tillträde till meningsfull sysselsättning (se även lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Linköpings kommun samt lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Norrköpings kommun).

För att uppnå det övergripande målet ska arbetet fokusera innovativa arbetsinsatser och strukturer i stadsdelarna Skäggetorp och Ryd i Linköping samt Klockaretorpet och Ringdansen i Norrköping för att öka samverkan runt individbaserade stödinsatser i nära samarbete med den sociala ekonomin, de boende och det lokala näringslivet för ökad tillgängligheten av samhällsservice och närvaro i syfte att:
- Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska utvecklas och komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt vidga möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar.
- Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
- Underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

Målet till 2011 är att:
• Förvärvsfrekvensen i Skäggetorp och Ryd samt Klockaretorpet och Navestad/Ringdansen har ökat och behovet av försörjningsstöd har minskats.
• Skäggetorp och Ryd samt Klockaretorpet och Navestad/Ringdansen är områden som värderar och tar till vara de boendes kompetenser och drivkrafter.
• Skäggetorp och Ryd samt Klockaretorpet och Navestad/Ringdansen är attraktiva bostadsområden.
• Segregationen och sysselsättningsproblemen i stadsdelarna har minskats.
• Boende i stadsdelarna känner delaktighet och ansvar i enighet med Lissabonstrategin samt det nationella initiativet om storstadssatsning (regleringsbrev).
• Positiva erfarenheter från arbetet i Skäggetorp och Ryd samt Klockaretorpet och Navestad/Ringdansen har spridits till Hageby och Berga samt nationellt till storstäder med liknande behov och utmaningar likväl som till europeiska städer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En stor del av Tänk Om riktar sig till att säkerställa att samhällets information, kunskap, utbildning och arbetsmöjligheter görs tillgängliga för personer som idag, p.g.a. olika hinder utestängs från dessa samhällsfunktioner. Arbetet i Tänk Om kommer att genomföras med ständig uppföljning på att alla kvinnor och män i stadsdelarna (och även andra personer i städerna) oavsett funktionsnedsättningar eller andra hinder ska kunna ta del av projektets verksamheter och resultat.

Projektets alla delar ska genomsyras av förståelse, medvetenhet och kunskap om olika kulturer och funktionsnedsättningar. Vidare ska projektets tillgänglighet säkerställas genom att de lokaler som används i projektet ska vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbets-, studie- eller praktiksituationen.

All produktion och informationsmaterial ska genomsyras av tillgänglighet så att alla boende kan ta del av materialet och verka i och för projektets genomförande. Handikappförbundet i Östergötland står bakom projektet och följer upp samt säkrar väl genomförd tillgänglighetsplan. Tillsammans med anställd personal finns mycket god kompetens om krav och förutsättningar för att projektet och dess verksamheter ska vara öppet och tillgängligt för alla. Skulle det finnas behov av kompetensutveckling på dessa frågor, kommer det att lösas genom intern utbildning av personal från Handikappföreningen i Östergötland.

Jämställdhetsintegrering

Organisatoriskt ska arbetsgruppen för projektet ha en jämn fördelad könssammansättning. När projektorganisationen riggas ska checklistan i JämOs grundbok om att arbeta fram en jämställdhetsplan användas för att säkerställa att projektet organiseras och drivs jämställt.

Vi förväntar oss att ett jämställt styrt projekt med dessa ramar minskar den könssegregerade arbetsmarknaden samt bidrar till att JämIndex i hela Norrköping och Linköping minskas. Det breda partnerskapet och förankringen politiskt innebär också att jämställdhetsintegrering av sak- och politikområden kommer att genomföras effektivt efter organisationsplanen.

Då vår inledande SWOT på jämställdhetsområdet (se förstudien) pekar på att kvinnor oftare utsätts för en segregerande diskriminering gentemot arbetsmarknaden fokuserar Tänk Om i vissa aktiviteter utveckling av kvinnors företagande samt anställbarhet. Detta måste göras med ett bredare angreppssätt än traditionellt då ofta hemmakultur hindrar kvinnor till inträde på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tänk Om arbetar med ett brett angreppssätt för att säkerställa full jämställdhet i alla politikområden. En viktig del i dialogmötena handlar om jämställdhetsintegrering av sak- och politikområden.

Transnationellt samarbete

Det transnationella arbetet i TÄNK OM kommer att inriktas på social medling eller ”social mediation” som begreppet benämns i Europa. Social medling är ett oprövat koncept i Sverige, men har utvecklats under årtionden i Europas urbana miljöer.

Social medling uppkommer som ett nödvändigt svar på konkreta problem relaterade till det dagliga livet. Många av dessa problem uppkommer till följd av urbana miljöer där medborgare har en diskriminerande segregation i form av högre arbetslöshet och ekonomiska problem. I bland annat Frankrike och Belgien är social medling, genom lokala avtal, en bland många officiella lösningar för att motverka utanförskap i segregerande områden.

Social medling utgår ifrån egenmakt och delaktighet, d.v.s. underlättar att medborgare får möjlighet att aktivt delta i samhället och inte tvingas till passivitet.

Social medling är en metod att lösa konflikter i ett tidigt skede, i vissa fall redan innan det hunnit bli en konflikt. Skillnaden mellan den medling som existerar i Sverige och social medling är att den traditionella medlingen endast blir verklighet efter att en konflikt inträffat, d.v.s. för att lösa en konflikt, medan social medling bearbetar problemen på ett tidigt skede.

I Frankrike har social medling varit en aktivt politisk metod sedan början på 1990-talet, då ”Grand Frère” inleddes i tunnelbanestationerna i centrala Paris. Detta initiativ har växt och är idag, genom lokala avtal, en offentligt finansierad och stödjande lösning för sysselsättning, integrering och stöd. Paris förorter har väl utbyggda system och organisationer som förändrar boendes och medborgares vardag. Den mest intressanta organisationen för social medling är ”Partenaires pour la Ville à Saint-Denis” (Partnerskap för staden) i St. Denis, norr om Paris. Parenaires pour la ville à Saint-Denis grundades 1997 och är idag en nödvändighet för stadens företag, myndigheter och medborgare med 69 anställda. Verksamhetsledaren Benoit Menard är underrättad om intresset från Linköpings och Norrköpings kommun och har uttryckt sitt intresse att bistå med experthjälp för uppbyggandet av liknande verksamheter i relevanta stadsdelar i Östergötland.

Projektet hoppas att detta kan leda till en ytterligare effektivisering av verksamheterna beskrivna i detta dokument samt utgöra ett möjligt incitament för spridning till andra kommuner och stadsdelar i Sverige.

Medfinansiärer

 • AF Linköping
 • Arbetsförmedlingen Norrköping
 • Kommunledningskontoret
 • LFC i Linköping
 • LFC Norrköping
 • Planeringskontoret
 • Östgöta Coop Center

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro