Logotyp på utskrifter

Språnget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonTommy Leek
E-posttommy.leek@fagersta.se
Telefonnummer0223-44242
Beviljat ESF-stöd8 799 661 kr
Total projektbudget28 656 448 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2014-07-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet Språnget syftar till att utveckla kompetens hos deltagare med olika former av arbetshinder så att de lättare kan ta sig in på ordinarie arbetsmarknad. Projektet har även till uppgift att genom kontakter med näringslivet i regionen sprida kunskap om personer med arbetshinder, samt att visa på den arbetskraftsreserv som finns att hämta i denna grupp.

Bakgrund

Deltagargruppen kännetecknas av genomgående stora behov av stöd för att inom en snar framtid kunna ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. Behoven kan sägas bestå av flera komponenter. I en del fall handlar det om brister i den rent formella kompetensen för att kunna nå ett bredare utbud av arbetsuppgifter och i andra fall mera om en individuell, socialt betingad osäkerhet om de egna möjligheterna.
Om dessa två bakgrundsorsaker kan sägas omfatta mer än hälften av deltagarna, så kan i övrigt flera tilläggsfaktorer räknas upp. Bland de mera påtagliga behov som upptäcktes under förstudiens gång kan nämnas: Behov av såväl grundläggande som mera djupgående datakunskaper, behov av friskvård av specifikt individanpassad art, behov av coachning, stöttning och personlig utveckling, behov av ökat självförtroende inför nya utmaningar, behov av strukturering av en multiproblematisk livssituation mm.

Slutsats var att deltagarna behöver ges möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt verka i en trygg miljö, att en person bör ägna sig helt åt att nära följa varje deltagare och en annan person ansvarar för det administrativa projektarbetet.
Ytterligare motivationshöjande faktorer för de deltagare som är svåra att nå behövs för ett lyckat resultat samt att det underlättar betydligt om projektet bedrivs i närhet av annan verksamhet som har kunskaper av deltagarna, övrig verksamhet och övriga samverkanspartners.

Två arbetslivsseminarier har genomförts under förstudien. Ett omfattande arbete med attitydpåverkan ut i näringslivet, i organisationer och myndigheter, samat frivilligarbetare och allmänhet har påbörjats. Den huvudsakliga inriktningen har varit hur personer med arbetshinder kan bli till resurser på arbetsmarknaden med regionens näringslivsprofil. Idag har vi redan ett omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen kring målgruppen och ser ett behov av att ge den enskilde möjlighet att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.
Syfte

Syftet är att stimulera deltagarna till att hitta en väg ut mot den reguljära arbetsmarknaden. Detta sker genom coachning och utbildning för att stärka deltagaren till att möta arbetsmarknaden. Projektet skall även leda deltagaren framåt med stöd av en praktiksamordnare som hjälper till att hitta de rätta kontakterna med företagen i området utifrån deltagarens önskemål och möjlighet att kunna ta ett arbete med hänsyn till de hinder som eventuellt kan finnas.

En samordning av praktikplatser medför att det hittas möjligheter för "rotering", vilket innebär att deltagare inte fastnar i praktik på en arbetsplats där det inte finns möjlighet utifrån deltagarens hinder att få arbete utan ges möjlighet att prova många olika arbetsplatser och arbetsmoment för att utreda vilka möjligheter det finns för den enskilde.

Alla deltagare i projektet får oavsett sin bakgrund möjligheter till att bli attraktiva inför inträde till den reguljära arbetsmarknaden.

Målsättning

I kvalitativa termer är målsättningen att i närkontakt med deltagarna via täta kontakter med anställda coacher skapa förutsättningar för personerna i målgruppen att hitta sin specifika väg ut på arbetsmarknaden. Praktiksamordnarens företagskontakter inom regionen kan leda till den effekt att deltagarna kommer till rätt företag av rätt anledning. Något som är viktigt för både deltagaren och företaget i fråga.
De speciella svårigheter som delar av målgruppen har, gör att en viss grupp (i projektet uppskattat till 20 personer per år) behöver längre tid till förberedelse för inträdet på den reguljära arbetsmarknaden. Därför bedöms att de behöver dubbelt så lång tid på sig för att nå målet som de övriga 40 personerna som skall uppnå målsättningen efter ett halvår i projektet. I den grupp som får förlängd tid i projektet kan en del långtidssjukskrivna finnas. Erfarenheter från projekt i närområdet talar för att den gruppen ofta drabbas av svag självkänsla, isolering och mindervärdeskänslor vid längre sjukskrivningsperioder, varför en del kan behöva ett utökat stöd för ett återinträde på arbetsmarknaden.

I genomförandefasen är målsättningen i kvantitativa termer 60 deltagare per år som genom deltagande i projektet skall slussas vidare till:
a) Andra arbetsmarknadsalternativ (inträde på reguljära arbetsmarknaden genom anställning eller provanställning vid externt företag)..
b) Målinriktad, planerad praktik på nytt arbetsställe (inom företag i näraliggande kommuner, alt. inom regionen, interkommunalt nytt arbetsställe eller arbetsbyte utanför den kommunala verksamheten).
c) Utbildning med eller utan validering av tidigare kunskaper (behovsanpassad företagsutbildning, exempelvis först och främst teori inom körkorts- och truckutbildning eller påbyggnad på C, D eller E-nivå för att klara ett passande arbete i första hand, kompletterande basutbildning inom de arbetsområden som är regionens profil eller annan målinriktad utbildning).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Grundläggande för tillgängligheten i genomförandeprojektet är att samtliga deltagare på ett eller annat sätt har ett arbetshinder som innebär behov av anpassning. I förstudien gjordes goda erfarenheter av vad arbetshindren bestod av (även om det var ett begränsat underlag, 30 personer) och vilka åtgärder som måste vidtas för att ge dem motsvarande möjligheter som personer utan arbetshinder, eller personlig problematik.

Arbetslokalerna för deltagarna är handikappanpassade och inrymda i bottenvåningen i centrala Fagersta. Behovet av arbetsrum för de projektanställda finns inget utrymme för på bottenplanet, varför dessa kontor kommer att vara på första våningen. Detta skall inte utgöra hinder för en eventuell rekrytering av personer med t ex rörelsehinder till projektanställningarna. Vid behov av anpassade lokaler kommer sådana att skapas i anslutning till arbetslokalerna.

Det skall understrykas att projektet är planerat att inrymmas i Aktivitetscenters lokaler där befintlig personal är väl förtrogen med målgruppens problematik, varför bemötande och acceptans inte utgör något som helst problem. I projektets budget ingår köp av två datorer med datorprogram för att möjliggöra användandet för deltagare med funktionshinder såsom dyslexi och så vidare.

Inom deltagargruppen i genomförandeprojektet kommer samtliga att ha någon form av arbetshinder av fysisk eller psykisk art. Alla deltagare skall garanteras likvärdig tillgång till projektinnehållet. Processtöd skall även användas för att informera/utbilda vid behov i deltagargruppen. I de fall problem uppstår utifrån tillgänglighetsaspekt skall rapport lämnas till ledningsgruppen för diskussion, samt till de processtödjare som anlitats, för att snarast undanröja eventuellt uppkomna problem.

Många arbetsplatser, t ex inom industrin, ligger efter med anpassning för fysiska funktionshinder.
- För en person med funktionshinder har det stor betydelse att ha en handledare vid arbetsintroduktionen.
- Det behövs mera kunskap om funktionshinder!
- Finns bidrag att söka för att utveckla arbetsplatser?
- Ta hjälp av handikappföreningar för att utforma arbetsplatsen.
- En person med funktionshinder ska ha möjlighet att få individuellt stöd på arbetsplatsen.
- Flexibel arbetstid kan vara ett sätt att tillmötesgå individen.
Här kommer vi få utreda varje situation för sig efter behoven som kan uppstå för att lösa dessa utifrån bästa förmåga att kunna tillgodose målen.

Vid byggandet av hemsidan kommer stor vikt att läggas vid att göra den läsbar, tydlig och välstrukturerad för att den skall fungera utifrån målgruppens mångskiftande behov.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom vi inte fann några skillnader i jämställdhetsintegreringen mellan män och kvinnor avser vi i genomförandeprojektet att analysera frågan vidare. Detta gör vi genom att i mobiliseringsfasen starta upp styrgruppsmötet med en inbjudan till projektet Jämställd livstid i Fagersta som är ett landövergripande projekt via SKL för utbildning av kommuners personal i jämställdhetsintergrering. Utifrån deras synvinkel och processtöd via ESF i jämställdhetsfrågor planerar vi att kontinuerligt två gånger per år ha konferenser där alla samverkanspartners ingår.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmelingen
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Fagersta
  • Norberg
  • Skinnskatteberg