Logotyp på utskrifter

Språnget till reguljärt arbetsliv

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnna Öberg
E-postanna.oberg@fagersta.se
Telefonnummer0223-44112
Beviljat ESF-stöd586 779 kr
Total projektbudget4 539 579 kr
Projektperiod2009-06-01 till 2009-11-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen avser Arbetsmarknadsavdelningens åtgärdsanställda som skulle ha förutsättningar att arbeta inom den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är att med olika metoder få fram kompetens och kompletteringsbehov och forma ett nätverk av offentliga och privata företag.Bakgrund

Fagersta är en brukssamhälle med en mångfald av företag. Bruket lades ner 1978 och har ersatts av flera världsledande företag inom olika branscher tex hårdmetall, bergborrverktyg,trävaror samt rostfria produkter. Till de största företagen hör Seco Tools, Atlas Copco, Outokumpu, Fagersta Stainless samt System Air i Skinnskatteberg. Karakteristiskt för kommunen är en hög representation av ensamstående män och generellt sett låg utbildningsnivå bland befolkningen. Antalet ungdomar i gymnasieskolans individuella program är högt. En del av ungdomarna saknar godkända grundskolebetyg och forsätter av det eller andra skäl inte på ett nationellt gymnasieprogram som ger behörighet till högskolan. Följden blir svårigheter att matcha personer mot tex industrins behov av arbetskraft och att individer som skulle kunna utveckla sina förmågor redan vid unga år hamnar i ett utanförskap. Socialförvaltningen är involverad i samverkan för unga och vuxna med missbruks- och psykosocial problematik, svag förankring på arbetsmarknaden, arbetslösa och långtidsjuksskrivna med multiproblematik på olika sätt. Genom Norra Västmanlands Samordningsförbund (NVSam) som förutom Fagersta omfattar Norbergs och Skinnskattebergs kommuner, Landstinget Västmanland, Arbetsförmedlingen (AF) och Föräkringskassan (FK) ges olika insatser tex Slussen, Arbetslivscoacher, RESAM, Empowerment, Navigatorcentrum och Hälsocenter. Deltagarna till Arbetmarknads-
avdelningens verksamheter (AMA) kommer från olika håll tex. AF, FK och socialtjänsten. AMA har en omfattande verksamhet som ger deltagarna praktisk erfarenhet och arbetsreferens men saknar olika verktyg för att mäta och stödja deltagarna i deras kompletteringsbehov, analysera och skapa förutsättningar för att åtgärdsanställda på sikt kan få ett arbete inom den reguljära arbetsmarknaden alternativt beslut på längre perioder i arbetsmarknadsåtgärder.

I den i nu rådande finasiella krisen och lågkonjukturen med ökade varsel på arbetsmarknaden kan det befaras att antalet människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att öka. Fler individer hamnar i ett permanent utanförskap om inte motkrafter skapas.
Syfte

Förstudiens syfte är att med hjälp av deltagare i en pilotgrupp kartlägga förmågor och kompletteringsbehov samt dokumentera detta i en utbildningsplan. En palett av verktyg som kan ligga till grund för genomförandet ska definieras och bidra till den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Förstudiens syfte är även att skapa ett nätverk av företag inom offetliga- och privata verksamheter samt lägga grunden till metoder och arbetssätt som på sikt kan implementeras inom arbetsmarknadsavdelningens övriga verksamheter.

Målsättning

Målsättningen med förstudien är att pilotgruppens utbildningsplaner ska ge kunskap om vilka induviduella behov av åtgärder som finns för att deltagarna skall komma ut på den reguljära arbetsmarknaden samt att grunden läggs till ett nytt arbetsätt. Samtliga deltagare skall ha kompletta utbildningsplaner.

Inom pilotgruppen prövas nya kompetenshöjande verktyg som kompletterar och utvecklar de åtgärdsanställdas individuella kompetenser. Samtliga deltagare i pilotgruppen ska prova minst fyra verktyg.

Grunden till ett nätverk inom offentliga och privata verksamheter i regionen skapas. Under nätverksträffarna utbyts erfarenheter och kontakter skapas som kan öka kunskapen om individernas anställningsbarhet samt ge arbetsmarknaden kunskap om målgruppen som presumtiv arbetskraft.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att starta med att skapandet av ändamålsenliga, pemanenta lokaler som kan utnyttjas av personer med olika typer av funktionshinder. Målgruppen är i åldrarna 18-64 år med skiftande begränsningar och de står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Bland de åtgärdsanställda finns ett brett spektrum av fysiska, psykiska och sociala funktionshinder representerade.
Fagersta kommuns policy i det handikappolitiska programet "Att kunna leva ett obehindrat liv" kommer att användas inom förprojekteringen där alla fyra tillgänglighetsaspekterna beaktas.
Medfinansiärer

  • Arbetsförmelingen

Samarbetspartners

  • NVsam

Kommun

  • Fagersta