Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Socialfonden som verktyg för Sörmlandsstrategins förverkligande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Sörmland
KontaktpersonCatharina Frändberg
E-postcatharina.frandberg@region.sormland.se
Telefonnummer0155-778 99
Beviljat ESF-stöd2 761 412 kr
Total projektbudget2 761 412 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att mobilisera regionala nyckelaktörer för ett ökat arbetskraftsutbud till en gemensam struktur där Socialfonden används som verktyg i förverkligandet av Sörmlandsstrategin. Det innebär samtidigt att etablera en ny samordnande roll i länet med koppling till ökat arbetskraftsutbud som en del av kompetensförsörjning och regional tillväxt. Förstudien bygger på att öka medvetenheten om hur strukturförändring genom projekt kan uppnås. Målet är att hitta arbetsformer som går att upprätthålla långsiktigt.

Bakgrund

Regionförbundet Sörmland har en nyligen antagen RUP (regional utvecklingsplan), ”Sörmlandsstrategin 2020” där ett av målen lyder ”I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens ”. För detta mål finns två strategier som kopplar till syftet med Socialfonden: ”Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete” och ”Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden”.
Detta mål och delstrategier anknyter tydligt till Socialfondens arbetsfält. Denna utlysning inom Socialfonden passar därmed mycket väl i tid med Sörmlands regionala utvecklingsbehov. Regionförbundet har dessutom nyligen utvecklat en ny inriktning för sitt arbete som tydligare ska koppla projekt till Sörmlandsstrategin, följa upp hur de lyckas och lära av resultaten på relevanta mötesplatser. Detta synsätt passar också väl in i utlysningens ambitioner.
Regionförbundet Sörmland har under sin korta historia varit ett relativt smalt regionförbund som har fokuserat på infrastruktur och näringsliv. Kompetensförsörjning fanns med en kort tid, men valdes bort för att återkomma i samband med regeringsuppdraget kring kompetensplattformar. Detta innebär att Regionförbundet har begränsad erfarenhet av frågor kring ökat arbetskraftsutbud, men samtidigt nyligen antagna politiska mål (Sörmlandsstrategin 2020) om att underlätta etablering på arbetsmarknaden såväl som arbetsgivarnas möjlighet till rekrytering av relevant kompetens.
Då arbetsmarknadspolitiken är ett nytt arbetsområde för Regionförbundet blir det därför av största vikt att göra behovsanalysen tillsammans med berörda aktörer för sakfrågorna. Av den anledningen kommer förstudien avgränsas och fokusera för att säkerställa att den leder till steg framåt med etablerade och långsiktiga kontakter med samverkanspartners.
Behovsanalysen kommer utgöras av samverkanspartnernas bild av strukturerna för kompetensförsörjning i Sörmland och vilka brister som finns. Omvärldsanalysen inriktas på att aggregera viktiga resultat från t.ex. temagrupper samt att analysera några projekt som har lyckats att påverka strukturer.

Målsättning

Sörmlandsstrategins mål 1 lyder ”I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens”. För detta mål finns två strategier som kopplar till syftet med Socialfonden: ”Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete” och ”Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden”.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en viktig utgångspunkt för prioriteringen Tillväxt för alla i EU 2020-strategin. Att alla ska ha likvärdig tillgång till arbetsmarknaden ställer bl.a. krav på kompetens om olika funktionsnedsättningar hos personal som möter individerna och kännedom om vilka stödresurser som finns att tillgå. I vissa fall är det också nödvändigt att samverkan mellan myndigheter fungerar för att rätt stöd ska nå individen. Förstudien avser att kartlägga samverkansparternas bild av dessa faktorer som underlag för framtida projektsatsningar och prioriteringar i den samverkansstruktur som byggs. Medel avsätts för expertmedverkan inom tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

I linje med ambitionen att avgränsa förstudiens arbetsfält läggs inga transnationella aktiviteter in.

Kommun

  • Eskilstuna
  • Flen
  • Gnesta
  • Katrineholm
  • Nyköping
  • Oxelösund
  • Strängnäs
  • Trosa
  • Vingåker