Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Servistik kompetensprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareServistik Group AB
KontaktpersonTitti Altkvist
E-posttitti.altkvist@servistik.se
Telefonnummer013-169255
Beviljat ESF-stöd1 068 950 kr
Total projektbudget1 068 950 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Servistiks kompetensprojekt syftar till att skapa ett situationsorienterat lärande i organisationen, samtidigt med en omställning mot en effektivare hantering av återrapportering och verksamhetsuppföljning med hjälp av ny teknik.
Ökad förståelse krävs i och med detta för verksamheten, värderingar/kvalitetstänkande och förhållningssätt i förhållande till den IT-baserade produktionen. Medarbetarna måste ta till sig ny kompetens för att även fortsättningsvis vara anställningsbara.
Företagets chefers förutsättningar och kompetens att leda medarbetarna i utvecklingen av verksamheten är av största vikt för att lyckas med omställningen. Ledarna behöver, liksom medarbetarna, öka sina kunskaper inom den nya tekniken, men de behöver även ökad förmåga att stötta och motivera i utvecklingen. Därför ingår i projektet en satsning på att utveckla ledarskapet i koncernen.

Bakgrund

B: Servistik Group är ett av de snabbast växande företagen i Östergötland. Koncernen består av fyra separata aktiebolag. Samtliga företag i koncernen har en mycket gynnsam tillväxt. Personal med låg utbildning har tagits över från Saab. Företaget Servistik AB förhandlar om att överta ytterligare uppgifter och ca 30 personer från och med mars 2008. Alla företag inom Servistik Group arbetar med moderna tekniska hjälpmedel; den personal som tagits och planeras tas över saknar i stor utsträckning erforderlig kompetens. Personalen behöver utvecklas inom det tekniskt administrativa området och lära sig att ta till sig ny teknik för att klara omställningen och vara fortsatt anställningsbara. Exempelvis gäller detta arbete med handdatorer och mobiltelefoner med mer avancerade funktioner för återrapportering av utfört arbete. Det är ett krav att varje medarbetare lär sig att återrapportera sin egen arbetsinsats för att ge underlag för fakturering. I förstudien har vi kommit fram till att faktorerna hög ålder samt låg utbildning och teknisk kompetens sammanfaller i detta fall.
Ett krav på våra ledare är att de förutom administration och kundkontakt, ska kunna motivera medarbetarna att delta i den kompetensutveckling som pågår och planeras inom de olika företagen. Vi har relativt oerfarna ledare med stor potential, men de behöver utvecklas för att kunna driva utveckling och kompetenshöjning mer effektivt.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en lärande organisation och ställa om mot en effektivare hantering av återrapportering med hjälp av ny teknik.
Medarbetarna måste ta till sig ny kompetens för att även fortsättningsvis vara anställningsbara. Ökad förståelse krävs för verksamheten, värderingar/kvalitetstänkande och förhållningssätt i förhållande till den IT-baserade produktionen. Syftet är också att företagets chefer ska ha förutsättningar och kompetens att leda medarbetarna i utvecklingen av verksamheten är av största vikt, och ledarna behöver samma kunskaper som medarbetarna inom den nya tekniken. Ledarna behöver även ökad förmåga att stötta och motivera i utvecklingen. I ledarskapet ingår retoriken och cheferna behöver utveckla sin förmåga att uttrycka sig i kontakt med medarbetare och kunder. Verksamhetscheferna behöver utvecklas även inom ekonomiområdet för att bättre kunna göra kalkyler och efterkalkyler utifrån insamlade data från återrapporteringen.

Målsättning

Målbild för 2010:
Användandet av den nya tekniken fungerar i praktiken på samtliga företag. Detta kan mätas genom kontroll av inlämnade fakturaunderlag samt inrapporterade fel.
Vi har tagit ett stort kliv mot att bli en lärande organisation när det gäller att utnyttja ny teknik för att uppnå effektivitet och kvalitet.
Vårt ledarskap uppmuntrar lärande och skapar delaktighet hos personalen i det ständiga förbättringsarbetet. Ledarskapet är svårt att mäta, men vi ska försöka följa upp det genom slumpmässiga djupintervjuer med medarbetare.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idag har vi inga anställda med arbetshandikapp, men den förstudie vi genomfört har uppmärksammat oss på att företagen kan göra effektiva rekryteringar genom att bredda rekryteringsunderlaget till att i högre utsträckning omfatta personer med handikapp.

Jämställdhetsintegrering

Vi är ett ungt företag med ett, som vi hoppas, modernt tänkande när det gäller jämställdhet. I ledningen har kvinnor en stark ställning, och medvetna rekryteringar görs redan ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis hade vi tidigare tre män i vårt Servicecenter, och där arbetar nu två män och två kvinnor. Vår förhoppning och ambition är att detta ska öppna för fler kvinnliga medarbetare inom det mansdominerade företaget Servistik Logistics. Vår analys har gjort oss uppmärksamma på behovet av vidareutveckling av personalansvarig inom jämställdhetsområdet.

Deltagande aktörer

  • Malmslätts Ytbehandlingar AB
  • Servistik Logistics AB
  • Servistik Warehouse

Kommun

  • Linköping