Logotyp på utskrifter

Samordnande förstudie ÖMS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Örebro
KontaktpersonPer Holmström
E-postper.holmstrom@regionorebro.se
Telefonnummer019-6026305
Beviljat ESF-stöd6 036 644 kr
Total projektbudget6 036 644 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Den samordnande förstudien ska skapa förutsättningar för samverkan på Östra Mellansverigenivå i utformningen och genomförandet av Socialfondsprogrammet och kring återföring av projektresultat för lärande och vidareutveckling av arbetet under 2014-2020. Detta ska ske genom att identifiera områden för samverkan som ska främja inträde på arbetsmarknaden för grupper som står utanför. Förstudien ska också leda till gemensamma projektsatsningar i nästa programperiod. En viktig uppgift är att hitta metoder för gemensamt lärande kring arbetssätt och erfarenheter i de fem länen och att hitta system för återföring av resultat och erfarenheter från kommande projekt. Den samordnande förstudien har en tydlig koppling till de förstudier som genomförs i länen och ska stärka insatserna genom att bidra med stöd. Förstudien ska kopplas till utarbetandet av den regionala handlingsplanen och utformningen av genomförandeorganisationen i Östra Mellansverige för nästa programperiod.

Bakgrund

Bakgrunden till ESF-rådets utlysning i Östra Mellansverige är de svårigheter som identifierats under innevarande programperiod när det gäller Socialfondens möjligheter att bidra till effekter i det regionala tillväxtarbetet.

Ett problemområde är de begränsningar som finns på regional och lokal nivå när det gäller att påverka strukturer som kan underlätta inträde på arbetsmarknaden för människor som står utanför.

I de länsvisa förstudierna kommer fokus att vara på hur Socialfonden kan stärka det arbete som planeras inom ramen för regionens utvecklings- och tillväxtstrategier inom detta område. Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är kritiska områden för fortsatt utveckling och tillväxt och det är främst inom dessa områden som Socialfonden kan ge mervärden i kommande insatser.
Arena för Tillväxt presenterar i en färsk rapport fyra sammanfattande slutsatser som tydligt belyser behovet av utvecklingssatsningar som direkt berör denna problematik. ( Förnyelse för framtiden – en rapport om lokal och regional omställning, maj 2013). Här sägs bland annat att en utmaning för de regionalt utvecklingsansvariga organisationerna är begränsningen av uppdrag och handlingsutrymme när det gäller arbetskrafts- och kompetensförsörjning, vilket gör det svårt att ta ett helhetsgrepp på frågorna i handlingsplaner och förslag till åtgärder. Hur man kan hitta samverkansformerna mellan nyckelaktörerna i offentlig, privat och ideell verksamhet och på och mellan olika nivåer blir därför avgörande framgångsfaktorer.

Gränsöverskridande samverkan är en förutsättning för framgång i stora utvecklingssatsningar som involverar flera aktörer. Socialfonden har bäring på flera politikområden och det behövs i projekten en samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och organisationer som inte självklart sinsemellan har utvecklade samverkansformer. I de länsvisa förstudierna kommer förutsättningar för ökad samverkan inom dessa områden och Socialfondens möjligheter att stärka arbetet att undersökas tillsammans med nyckelaktörerna.

Men arbetskrafts- och kompetensförsörjningsfrågorna stannar vare sig vid kommun- eller länsgränserna. Därför kan flerlänssamverkan inom gemensamma målområden skapa mervärden i form av gemensamt nyttjande av resurser, erfarenhetsutbyte och kraftsamling för att uppnå systempåverkan. Sådana satsningar behöver initieras, planeras och genomföras utifrån samverkande aktörers förutsättningar och de är inte vanliga, eftersom de innebär nya utmaningar oavsett om det handlar om geografiska, administrativa eller organisatoriska gränser. Det blir fler aspekter att väga in och förutsättningar att ta hänsyn till i ett gemensamt utvecklingsarbete. Den samordnande förstudien ska undersöka hur samverkan på ÖMS-nivå kan utformas för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden ökade möjligheter att delta och därmed bidra till en fungerande kompetensförsörjning.

Ett annat problemområde rör hur stora programsatsningar som Socialfonden ska kunna leda till resultat och effekter för målgrupperna och samtidigt medverka till att organisationer och strukturer varaktigt förändras. Förbättringar som görs i projekten ska kunna leva vidare och underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden.

- Värdet av att arbeta i projektform med strukturfonderna har ifrågasatts. Ett övergripande problem är svårigheterna att mäta effekterna av de investeringar som görs i projekten. Många socialfondsprojekt som har genomförts under innevarande programperiod har saknat en tydlig koppling till lokala och regionala utvecklingsstrategier. Det har bland annat medfört att uppnådda resultat inte efterfrågats i befintliga strukturer och att nya samverkansformer och arbetsmetoder inte tagits tillvara efter projektens slut. Detta är också en av förklaringarna till att många projektägare varit alltför passiva, med svag styrning av projekten som följd, vilket försvårat både genomförande och implementering.

- I många organisationer – inte minst inom kommunal verksamhet – finns en uttalad projekttrötthet. Stimulansåtgärder från olika håll möjliggör finansiering för utvecklingsarbete och det krävs mycket av ledning och medarbetare i organisationerna om ett förändringsarbete ska ge resultat och effekter på sikt. Socialfonden är en av flera finansiärer i sammanhanget. Den upplevs som tungarbetad med höga krav på ekonomihantering och redovisning, vilket medför att organisationer som skulle kunna ha nytta av resurserna avstår från att medverka. Detta gäller särskilt för mindre kommuner och organisationer som inte har kapacitet att driva egna större projekt.

- Det behövs en bred och aktiv medverkan av arbetsmarknadens aktörer när det gäller att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för grupper som står utanför. Intresset att medverka i socialfondsprojekt behöver ökas hos arbetsgivare inom offentlig och privat verksamhet. Inom den sociala ekonomin finns erfarenheter från innevarande programperiod och en potential som kan tillvaratas mer systematiskt.

Den samordnande förstudien kan inventera och problematisera tänkbara alternativ som står till buds för att kringgå eller lösa den här typen av svårigheter och komma med konkreta förslag på hantering av frågorna och organisering av aktörerna.

Ett tredje område som behöver uppmärksammas för att Socialfonden ska bli en kraftfull resurs i det regionala tillväxtarbetet är hur olika processtödjande funktioner kan byggas in i programgenomförandet. Satsningen på processtöd och temagrupper under innevarande programperiod har varit bra, men behöver utvecklas enligt Rambölls effektutvärdering av Socialfonden.

De analyser och slutsatser som temagrupperna kommit fram till är i hög grad programövergripande och har varit svåra att tolka utifrån ett regionalt perspektiv. De har inte kunnat översättas till konsekvenser i det regionala utvecklingsarbetet och därmed inte kunnat tas tillvara fullt ut. De upphandlade processtöden har arbetat utifrån efterfrågan från ESF-rådet som uppdragsgivare. Kopplingen till regionalt utvecklingsansvariga organisationer har varit svag, vilket försvårat en effektiv användning av resurserna ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Här kan den samordnande förstudien bidra med erfarenheter från den innevarande perioden, inte minst från processtödet för strategisk påverkan och lärande miljöer, varifrån en rad konkreta förslag kan hämtas.

Ett fjärde problemområde rör förmågan att fånga upp och återföra resultat och erfarenheter från projektsatsningarna, så att de kan ligga till grund för lärande och vidareutveckling i programgenomförandet mellan alla inblandade aktörer och på alla nivåer – lokal, regional och nationell.

Den lärandeansats som präglat programgenomförandet i både Regionalfonden (följeforskning) och Socialfonden (lärande utvärdering) har satt fokus på utvärdering av process, resultat och effekter i projekten för att stärka kvaliteten i projektgenomförandet och ge underlag för implementering av resultat. Mycket återstår dock att utveckla innan systemen för återföring och lärande fungerar på och mellan olika nivåer. I nästa programperiod kommer förvaltningsmyndigheterna att fortsätta utvecklingen på området. Att skapa ett fungerande system för återföring av projektresultat för lärande och vidareutveckling på ÖMS-nivå är en angelägen och svår uppgift, där den samordnande förstudien kommer att bidra.

De fyra problemområden som beskrivits ovan kommer att ligga till grund för vad den samordnande förstudien i Östra Mellansverige ska fokusera på och avgränsas utifrån. Ambitionen är att det arbete som genomförs ska ge stöd till det länsvisa förstudiearbetet och leda fram till samsyn kring ÖMS- gemensamma utmaningar och vad som behöver göras enskilt och tillsammans för att uppnå effekter för individer och organisationer samt förändring av strukturer, så att fler kan komma i arbete och bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjningen i Östra Mellansverige.

Målsättning

Det övergripande målet för den samordnande förstudien är att skapa optimala förutsättningar för mervärdesskapande samverkan på ÖMS-nivå i utformningen och genomförandet av den regionala handlingsplanen för Socialfonden och kring återföring av projektresultat för lärande och vidareutveckling av arbetet under 2014-2020.

Den samordnande förstudien ska ha ett Östra Mellansverigeperspektiv och stärka det samlade förstudiearbetet i regionen under 2014. En viktig uppgift blir att identifiera områden där samverkan på ÖMS-nivå kan ge mervärden då den regionala handlingsplanen för Socialfonden ska genomföras under nästa programperiod och att undersöka vilka som behöver samverka, vilka samverkansformer som är lämpliga och hur samverkanssatsningar kan organiseras. Under förberedelserna inför ansökan har behov av länsövergripande samverkan utryckts inom områden som handlar om att få till stånd kraftfulla projekt, att lära av varandras arbetssätt och erfarenheter och att hitta sätten att återföra resultat från kommande projekt på olika nivåer.

Vi vill betona att arbetet inom de olika målområdena förutsätter en tydlig koppling till de länsvisa förstudierna som planeras parallellt med den samordnande förstudien. Ambitionen är att den samordnande förstudien ska stärka insatserna i länen och bidra med stöd inom olika områden. Ett partnerskap mellan APeL och de utvecklingsansvariga organisationerna har därför bildats och samarbete har inletts redan under ansökningsperioden. En annan parallell process att förhålla sig till är framtagandet av den regionala handlingsplanen för Östra Mellansverige och utformningen av genomförandeorganisationen. Därför är det viktigt att insatser för att nå målen i den samordnande förstudien är öppet formulerade och medger omprövningar och ändringar utifrån behov som identifieras under processen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den samordnande förstudien kan stärka länens förstudiearbete avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på flera sätt:
- Medverka till att de kunskaper och erfarenheter som processtödet för tillgänglighet samlat under innevarande projektperiod tas tillvara och byggas vidare på i kommande projektsatsningar.

- Bidra med sammanställningar av redan kända resultat och erfarenheter från socialfondsprojekt som lyckats bra i metodutveckling som underlättat för deltagare med funktionsnedsättning att komma i arbete.

- Organisera tillfällen för gemensamt lärande kring tillgänglighetsfrågor för nyckelpersoner i kommande projektsatsningar.

APeL kommer att koppla extern expertis kring tillgänglighetsarbete till den samordnande förstudien. Resursen kan kopplas till de länsvisa förstudierna som ett komplement till egen kompetens inom området.

Samarbetspartners

 • Länsstyrelsen Västerås
 • Regionförbundet Sörmland
 • Regionförbundet Uppsala län
 • Regionförbundet Örebro
 • Regionförbundet Östsam

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Håbo
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Tierp
 • Trosa
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Älvkarleby
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Östhammar