Logotyp på utskrifter

Salut2

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUppsala kommun Prod Vård och bildning, Division kultur och samhälle
KontaktpersonAnnika Friberg
E-postannika.friberg@uppsala.se
Telefonnummer018-7272565
Beviljat ESF-stöd3 492 903 kr
Total projektbudget3 492 903 kr
Projektperiod2012-01-16 till 2013-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Ökade kunskaper i att möta och arbeta med människor i utanförskap och att öka deras möjligheter till självständighet och minska deras behov av samhällets stödinsatser.

Bakgrund

Bakgrund till projekt SALUT2

Vård & bildning i Uppsala kommun är en av två produktionsförvaltningar i Uppsala kommun. Vård & bildning utför tjänster inom tre divisioner, med 450 enheter och cirka 10 000 av kommunens totalt 11 000 anställda. Inom division kultur och samhälle finns affärsområdet arbete och sysselsättning. Inom området finns verksamheterna Jobbcenter och Daglig verksamhet. Jobbcenter arbetar med insatser inom arbetsmarknadsområdet för personer med behov av sysselsättning, arbetsträning, arbetsrehabilitering och arbetsförmågebedömning. Verksamheten har också hand om anställningar med olika statliga anställningsstöd till exempel OSA (Offentligt skyddat arbete), lönebidrag, utvecklingsanställning, instegsjobb och trygghetsanställning. Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller med bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Insatsen daglig verksamhet beviljas personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig enligt LSS – lagen om stöd och service.
Daglig verksamhet, som tillhör affärsområde Arbete & sysselsättning, är organiserad i sju enheter och bedrivs på ett åttiotal olika arbetsplatser runt om i Uppsala. Verksamheten är konkurrensutsatt genom eget val där den enskilde brukaren har möjlighet att välja mellan den kommunala och ett antal privata utförare av daglig verksamhet. Jobbcenter är organiserad som en större enhet med tolv olika ansvarsområden utifrån olika uppdrag och verksamhetsinriktningar. Geografiskt bedriver Jobbcenter verksamhet på ett femtontal platser i och kring Uppsala.

Ett antal faktorer har identifierats som gör att det finns skillnader att arbeta för klienters/brukares utanförskap idag och i framtiden jämfört med tidigare. En förändrat samhällsstruktur har gjort att möjlighet till anställning på öppen arbetsmarknad har minskat. Idag kan vi se att konkurrensen om lågkvalificerade arbeten är hårdare än tidigare. Förändringar i bidragssystemen gör att risken för inlåsningseffekter ökar, att ta steget ut på en öppen arbetsmarknad kan vara tuffare idag än tidigare med skärpta regler. Begrepp som anställningsbarhet och arbetsförmåga är begrepp som är centrala. Vi arbetar med att identifiera och stärka arbetsförmåga hos klienter/brukare, men det är inte samma sak som att företag är villiga att anställa. De målgrupper som vi arbetar med bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Vi tror att begreppet att arbete med brukarnas/klienternas empowerment ökar deras möjlighet att bryta utanförskap och det är därför ett genomgående tema i kompetensutvecklingsprojektet.


Analys av kompetensutvecklingsbehov har skett inom affärsområdet under våren 2011. Resultatet har överförts till ett antal aktiviteter för genomförande. En kompetensinventering har gjorts genom att alla medarbetare svarat på en enkät där utbildningsbakgrund och kompetensutvecklingsområden inventerats. Arbetet med inventering av behov har letts av en arbetsgrupp bestående av representanter från verksamheterna, chefer och medarbetare. Till arbetsgruppen har en referensgrupp med medarbetare från olika enheter funnits med för inhämtande av synpunkter. Diskussioner har även förts med ledningsgrupper (enhetschefer) som i sin tur förankrat bland medarbetare i sina respektive enheter.
Förankringen hos medarbetarna har även skett genom arbetsplatsträffar.

Affärsområdet har sedan 2006 arbetat med det salutogena perspektivet på ledarnivå. Projekt Salut genomfördes som ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF-rådet med syfte att skapa tydlighet i organisationen om hur ökade kunskaper om jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt ett hälsobringande ledarskap skulle kunna minska sjukfrånvaron. Projektets mål var att skapa en hållbar organisation med nöjda klienter, friska medarbetare samt en ökad samverkan mellan de olika delarna i verksamhetsområdet. Utvärdering av projekt Salut visade att resultatet svarade mot uppsatta mål. Antalet sjukskrivningsdagar sänktes från 9,7% till 6,8%. Flertalet projektdeltagare upplevde ökad kunskap om hållbar utveckling, salutogenes, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Målgrupp för Salut var ledare och nyckelpersoner. Redan under projekttiden föddes tanken på att utveckla arbetet med ett salutogent förhållningssätt och inkludera alla medarbetare som arbetar med utsatta människor. I deras arbete är det viktigt att ge verktyg för att minska fokus på problem och istället fokusera på de möjligheter som finns. Begreppet salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung. Professor Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) vilar på de tre byggstenarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Projekt Salut2 bygger på erfarenheter från projekt Salut men har fokus på kompetensutveckling av den grupp medarbetare som i sin yrkesroll bidrar till att stärka och genomföra intentionerna i Socialfonden och därigenom den regionala planens måluppfyllelse i Östra Mellansverige. Tanken är att skapa bra förutsättningar för medarbetare och utveckla metoder som håller över tid.

Kompetensutvecklingsprojektet syftar inom affärsområdet till att öka medarbetarnas personliga och yrkesmässiga utveckling. Verksamheten behöver stärka sin konkurrenskraft och utveckla framgångsrika metoder för förändrings- och utvecklingsarbeten.

Kompetenshöjande insatser inom affärsområdet syftar även till att utveckla arbetssättet så att salutogena faktorer stärks, tydliggörs och bevaras i möten mellan brukare/klient och medarbetare. Målet är att öka den enskilde brukarens tilltro till den egna förmågan (empowerment) samt att genom att öka känslan av sammanhang, KASAM, förhindra/bryta utanförskap hos målgruppen.

Specifika kompetensutvecklingsområden som kartlagts inom affärsområdets olika enheter är:
metodkunskap - motiverande samtal, open college network, sherbornemetoden, tillämpad beteendeanalys samt supported employment.
förhållningssätt, bemötande, etik- och värderingsfrågor - ett öppet och inkluderande förhållningssätt, insikt om hur man själv kan bidra i mötet med andra människor, insikt om hur ens egna fördomar, normer och värderingar kan påverka de beslut som fattas mm.
specifika ämneskunskaper - juridik, pedagogik, psykiatri samt för området relevant lagstiftning.

Kompetensutvecklingsbehovet är självklart beroende av tidigare utbildningsnivå och erfarenhet. För vissa medarbetare handlar det om ny kunskap och kompetens medan andra har behov av att vässa redan befintliga kompetenser. Projektet innebär möjligheten att få genomföra en satsning på strategisk kompetensutveckling för de medarbetare som arbetar nära klienter.


Målsättning

Att minska utanförskap hos de klienter/brukare vi möter och motverka inlåsningseffekter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att bedrivas i lokaler och med utrustning som är anpassade för personer med funktionshinder. Särskild vikt kommer att läggas på att anlitad projektpersonal och konsulter har erforderliga kunskaper om personer med funktionshinder. Med tillgänglighet som begrepp för ett samhälle för alla är vår huvuduppgift att bidra till att bryta det utanförskap många av våra klienter och brukare finns.

Kommun

  • Uppsala