Logotyp på utskrifter

Sahil

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm
KontaktpersonSune Granroth
E-postsune.granroth@eskilstuna.se
Telefonnummer016-710 26 90
Beviljat ESF-stöd7 084 488 kr
Total projektbudget18 124 640 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2013-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektets målgrupp är långtidsarbetslösa utomeuropeiska invandrare varav hälften ska vara Somalier. Projektet drivs i nära samarbete med ett antal väletablerade företag i Eskilstuna och inriktningen är att utbilda och matcha deltagarna för arbete inom kök, städ, restaurang, och andra brancher.

Bakgrund

Projektet kopplat till Förstudie kring Somaliers integrering på arbetsmarknaden diarienr: 2008-5020007
Mål:
Detta projekt vill bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete, eller närmar sig arbetsmarknaden, samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Projektet vill underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
Projektet vill utveckla nya samt stärka befintliga samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar för målgruppen.

Eskilstuna är en mångkulturell kommun. Inflyttning av personer med utländsk bakgrund utgör idag det främsta befolkningstillskottet i länet. Som ett av Sveriges invandrartätaste län står Sörmland inför en rad utmaningar i framtiden. Det innebär att på olika sätt tillvarata alla människors resurser i samhället. Sörmland har under senare år tagit emot fler flyktingar än något annat län. Hälften av länets flyktingar bosatte sig i Eskilstuna.

Mot bakgrund av den demografiska bilden, den åldrande befolkningen, behövs ett tillskott av människor i arbetsför ålder till våra företag och arbetsplatser. Våra metoder och arbetssätt för att ta tillvara invandrare behöver hela tiden ses över och förbättras. Vi konstaterar att flera av våra arbetsmetoder för arbetsmarknadsintegration inte är tillräckligt bra, eller svarar emot nuvarande behov. Med anledning av detta har Eskilstuna kommun genomfört ett projekt/förstudie tillsammans med organisationer och myndigheter i kommunen och länet. Avsikten har varit att aktörer som själva erbjuder lösningar och insatser ska mötas i en långsiktig samverkan för förbättrade arbetsmetoder.

Många människor med utländsk bakgrund hamnar i ett utanförskap som hotar att bli permanentat. Den registrerade arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund är betydligt högre, jämfört med personer av svensk härkomst. Till detta kommer en stor grupp invandrare som är arbetslösa utan att vara registrerade på arbetsförmedlingen. Utanförskapet är med andra ord större än vad statistiken visar.

Det är viktigt att utveckla metoder för bättre arbetsmarknadsintegration. Forskning visar att det utanförskap som drabbar de vuxna också sprids vidare till deras barn, med kriminalitet och dåliga skolresultat som följd.(Henrik Emilsson, Lunds Universitet, rapport till Arbetsmarknadsutskottet 2008-01-31). Det finns därigenom många vinnare på en bra och fungerande integration.

Förprojekteringens målgrupp, Somalier, är en av de grupper som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Vi ville i samverkan med en somalisk grupp, företrädare för berörda myndigheter och organisationer lära oss hur nuvarande arbetsmetoder och arbetsinnehåll behöver förändras för att möta målgruppens behov. Förprojekteringens syfte har varit att mobilisera viktiga aktörer till att delta i ett långsiktigt arbete kring somalier som etnisk grupp, deras integration i samhället generellt och på arbetsmarknaden speciellt.

Projetets resultat:
Projektet har intresserat och engagerat både somalier och samveransparters. Ett extra möte genomfördes för att fördjupa sig i all information från SWOT-seminarierna. Forskare från Lund och Göteborgs universitet har engagerats. Projektet har fått erbjudande om samverkan med pågående internationell forskning, Benny Carlsson, docent vid Lunds Universitet. Projektdeltagarna och projektledare har intervjuats av media, TV och tidningar vid flera tillfällen under förprojekteringen. Projektledningen har också varit inbjuden till Borlänge, Malmö och Göteborg för att presentera projektet. Projektets konstruktion med hög delaktighet av målgruppen har varit lyckosamt. Somalierna har bidrag med mycket värdefulla insikter. Utan deras medverkan i föreläsningar och kartläggning hade inte projektet blivit så innehållsrikt. Att genomföra förstudien i två parallella och interagerande spår, ett individspår och ett mer organisatioeriskt/ samhällsorienterat spår. Men det viktigaste resultatet av förstudien är att den har väckt hopp och förväntningar bland de Somalier som bor i Eskilstuna.

Den Somaliska gruppen kommer ingå i genomförandeprojektet, men den problembild som framkommit i arbetet med Somalier är överförbar även på andra invandrargrupper. Därför kommer personer av annat etniskt ursprung men med liknande problembild och behov att erbjudas platser i projektet.

Fortsättningen- genomförandet av identifierade åtgärder kommer att följa analysens resultat. Integrationen börjar redan under projektperioden. Förprojekteringens målgrupp - Somalier har som omnämts stora svårigheter att få fotfäste på den svenska arbetsmarkanden Tidigare forskning och våra resultat visar på generella behov som finns inom den Somaliska gruppen.

Slutsatserna från förprojeteringen presenteras utifrån ett individ-, samhällsperspektiv, organisationsperspektiv:
1. Möt människorna som individer med olika behov och bakgrund. Kom snabbt igång med kartläggning kompetens. Skapa en individuell handlingsplan där olika myndigheters/ organisationers insatser samplaneras.
2. Somalierna är unga vuxna med många barn. Se till kvinnornas situation. Kvinnorna har ofta erfarenhet av egenföretagande.
3. Se till individernas "lärtradition" och lärstil". Anpassa pedagogiken till individen. Nya kompletterande metoder till SFI behövs.
4. Språkträning där svenskarna finns, dvs på arbetsplatsen. Bryt isoleringen. Blandade grupper ger mer svenskträning.
5. Snabba vägar till riktiga jobb. Arbetsplatsförlagt lärande - lärlingsinriktning önskas.
6. Hemspråk - tolk för att snabba på och underlätta förståelse och inlärning.
7. Underlätta integrationen genom kontinuitet i kontakter (en dörr in) så att relationer hinner byggas.
8. Samarbetande myndigheter i mötet med individen.
9. Sätt övergripande "regionala"mål som myndigheter, organisationer kan anpassa sin verksamhet efter.
10. Samverka mer med näringslivet så att matchningsmöjligheter tillvaratas. Utnyttja kultur, språk och erfarenheter som tillgångar för näringslivets utveckling.
11. Hög delaktighet från somalierna under förprojekteringen har påverkat projektets kvalité.


Beskriv vilken metod ni ska jobba med
Som ett resultat av SWOT-analysen kommer genomförandeprojektet att genomföras efter följande:
1. Lärlingsutbildning med två spår: Ett utbildningsspår: mat, hotell och städ samt ett utbildningsspår: verkstad, lager och logistik och övriga yrken.
2. Hemspråkundervisning och som metod för att påskynda förståelse och svenskinlärning.(alternativ pedagogik)
3. En individuell handlingsplan skapas och följs upp. Kontinuitet i kontakterna. (hur ska detta göras efter projektet?
4. En grupp entreprenörer samverkar med projetet för att tillsammans utveckla "All världens mat".


Syfte

ETT INTEGRATIONSPROJEKT MED MÖJLIGHET TILL ANSTÄLLNING ELLER EGET FÖRETAG
Projektet bygger på en ESF-finansierad förstudie med målgruppsmedverkan som avslutades 28 februari 2008. Förstudien gällde Somaliers integrering på den svenska arbetsmarknaden. De erfarenheter vi fått från förstudien ser vi som giltiga även för andra invandrargrupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Därför kommer projektet i genomförandefasen även att ha med personer av annan etnicitet. Räknat i årskplatser 15 Somalier och 15 personer av annan etnicitet.

Detta är ett spännande projekt där näringslivet /entreprenörer samarbetar med offentliga myndigheter för att stärka individer och utveckla metoder för bättre integration av personer med utländsk bakgrund.

Vi har valt ett utbud inom utbildning som attraherar både kvinnor och män. Vi har tagit del av SWOT-resultaten i kvinnors- och mäns önskemål om framtida arbetsinnehåll.

Målet är att 50 % av projektdeltagarna erbjuds anställning, startar eget eller börjar studera efter avslutad utbildning. Ett Vinna-vinna projekt för deltagare, företag, kommun, arbetsförmedling samt boende i Eskilstuna kommun. Deltagare som är intresserade av "starta eget" kommer att erbjudas coachning av företagarna. Organisationer som Companion och IFS, är några av projektets samverkanspartners.

Att kunna förstå och göra sig förstådd på svenska är en mycket viktig integreringsfaktor. Många av de personer som projektet vänder sig till har inte lyckats uppnå tillräcklig nivå i svenska med hjälp av SFI. I det här projektet vill vi prova andra undervisningsmetoder. Målgruppen, Somalier, som deltagit i förstudien har under de sex månder projektet pågått genomgått en enastående utveckling från att inte kunna kommunicera alls på svenska till förstå och göra sig förstådda riktig bra, en av deltagarna har till och med kommit så långt att hon pratar flytande svenska i dag. Vår och målgruppens förklaring till den positiva språkutvecklingen är att dom har utsatts för en omfattande muntlig exponering i det svenska språket under projekttiden. Med stöd av detta vill vi i genomförandeprojektet lägga in mycket muntlig språkträning utan skriv och läsuppgifter. Vi vill också pröva tvåspråkig undervisning vilket har prövats i andra kommuner med gott resultat på målgruppen kortutbildade invandrare. Den tvåspråkiga undervisningen utförs av projektets Somaliske handledare som också pratar flytande arabiska. Hemspråksundervisning och tolk bygger bro över i snabbare förståelse av språk, begrepp, arbetsliv och samhälle. Individens individuella handlingsplan kommer att kontinuerligt följas upp och uppdateras. Kontinuitet i kontakterna mellan projektledning, arbetsplats och projektdeltagare eftersträvas.

Projektets innehåll och arbetsmetoder har noga komponerats efter resultatet av en omfattande förprojekteringsstudie/analys där 250 personer från myndigheter, organisationer, politik och en stor grupp Somalier deltagit.

1. Bidra till att deltagarna i projektet kommer in på eller närmare arbetsmarknaden genom: anställning, eget företag eller fortsatta studier.
2. Bättre svenskakunskaper genom alternativa pedagogiska upplägg i svenskinlärning. Mycket muntlig träning samt tvåspråkig undervisning.


FÖRPROJEKTERINGENS SYFTE
Förprojekteringens syfte har varit att mobilisera viktiga aktörer till att delta i ett långsiktigt arbete kring somalier som etnisk målgrupp och deras integration i samhället generellt och på arbetsmarknaden speciellt.
Att genom en SWOT utifrån aktörernas ansvarsområden, samt utifrån de deltagande sex Somaliernas situation, belysa och skapa en gemensam bild av behov och möjligheter. Målet är att få ett underlag för att identifiera insats, inriktning och resursbehov för att komma fram till ett övergripande förslag till handlingsplan.


FÖRPROJEKTERINGENS SLUTSATSER
Projektet har arbetat på två plan, ett individplan där sex somaliska deltagare (3 kvinnor och 3 män) bidragit med sina erfarenheter, kunskaper och idéer. Vidare på ett strukturellt plan där anställda handläggare och chefer, samhällsaktörer, en stor grupp somalier bosatta i Eskilstuna, politiker - sammanlagt har 250 personer deltagit. Genom sina insatser och ett stort engagemang har gruppen skapat en tydligare bild av vilka insatser som behöver förbättras och utvecklas för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen. Här följer en kort sammanfattning av SWOTens resultat (se vidare förprojekteringens slutredovisning)

INDIVIDPERSPEKTIV
Invandrare består av individer. Gör en snabb kartläggning av kompetens, intressen och yrkesinriktning, individuell handlingsplan. Individens eget ansvar till integration. Ta ej över individens problem utan ledsaga och stärk individen. Goda exempel för att inspirera och stärka. Somalierna en aktiv grupp och har organiserat egen hjälpverksamhet där äldre ungdomar ger läxhjälp till yngre, läs-och skrivträning på hemspråk för vuxna. Låg utbildningsnivå, analfabetism, utanförskap, avsaknad av kontakter med svenskar. En ung etnisk befolkning med många små barn vilket innebär svårigheter för kvinnor att delta i aktiviteter utanför familjen. Se till kvinnornas utveckling - egenföretagare i traditionen. Svårt att lära sig svenska på SFI. Svenskträning där svenskarna finns - på arbetsplatsen. Hemspråket som bro till svenskinlärning och för ökad förståelse av det svenska samhället/arbetslivet.

KOMPETENS OCH UTBILDNING
Utgå från individernas kunskaper och bygg på och förstärk. Snabba vägar till riktiga jobb. Möjlighet till att validera och att komplettera kompetens. Somalier är en ung befolkning med möjlighet till ett långt arbetsliv i Sverige. Ge möjlighet till yrkesorientering. Viktigt att behärska det svenska språket. Individanpassa pedagogiken. Svenskaträning där svenskar finns- på arbetsplatserna. Hemspråksundervisning och tolkar underlättar och förkortar inlärningsprocessen. Arbetsmetoder i lärar- och personalkontakter som ger kontinuitet så att relationer kan utvecklas, faddrar, mentorer, "klassmorfar". Möjlighet att starta eget som alternativ till anställning.

ORGANISATIONSPERSPEKTIV OCH SAMHÄLLSPERSPEKTIV
Samarbete mellan orgnisaitoner skall utgöra basen i mötet med individen. Samarbeta mer på alla nivåer och ta bort hinder som hindrar möjligheter. Ge möjligheter att testa ideer för bättre samverkan. Alla parter ska vara aktiv i sin medverkan. Identifiera eldsjälar. Det behövs mod att vara gränsöverskridande. Ge handlingsutrymme och ha tålamod. Involvera personer med makt att förändra. Samverka mer med näringslivet. Involvera entreprenörer, matcha företagens och individens intressen. Låt nya affärsidéer och unik kompetens mötas. Använd unik kompetens, ex vis kulturella faktorer, framgångsfaktorer. Lägg resurser på att översätta budskap- språkstöd för bättre kommunikationen. Försäkra förståelse. Egan referenser saknas. Missförstånd i många led kan undvikas. Attityder - förändringar i arbetslivet. Verka för ett öppnare arbetsliv där svenskarna är mer tillgängliga. Upplysning och den svenska modellen som bygger på att både man och kvinna arbetar för att bidra till familjens försörjning.


Målsättning

Mål:Detta projekt vill bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete, eller närmar sig arbetsmarknaden, samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Detta projekt vill också bidra till att underlätta för kvinnor och män med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Målsättningen är att minst 80 % av de som deltar i projektet ska komma ut i arbete, praktik, starta eget företag eller gå vidare till studier efter avslutad tid i projektet.

Mål: Genom särskilda insatser för språkutveckling ska 100 procent av deltagare uppleva att dom ökat sina kunskaper i svenska.


Mål:Projektet vill också utveckla nya samt stärka befintliga samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar för målgruppen. Projektet skall resultera i minst 5 stycken konkreta förbättringar som genomförts genom samverkan myndigheter, organisationer emellan.

Mål: Projektets ska medverka till att 100 procent av deltagarna förstår jämställdheten i det svenska arbetslivet och samhället. Minst 50 procent av projektets deltagare som når projektmålen om anställning, starta eget, praktik eller fortsatta studier ska vara kvinnor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta tillgänglighet för funktionshindrades tillträde och möjlighet att delta i projektet, de lokaler projektet använder ska vara anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Detta innebär att även toaletter är anpassade med larm och entréer utrustade med dörröppningsknappar. För personer som är i behov av lokaler där det inte vistas så mycket personer samtidigt ska detta ordnas med rum där färre deltagare kan vara för att bland annat kunna minska på yttre intryck som kan störa koncentrationsförmågan. Utbildningslokaler och praktikplatser kommer att väljas och fördelas så att personer med särskilda behov kan delta i projektet. Genom kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagare i projekten kan verksamheten göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Projektets tolk samt projektledningens kontinuitet till kontakter kommer att ge en ökad möjlighet att komma nära och förstå deltagarnas individuella behov genom ett förtroendefullt samarbete.

Förutom att fysiska och psykiska funktionshinder skall beaktas kommer projektet att lyfta fram språk och kultur som viktiga faktorer att arbeta med i detta projekt. Ömsesidigt bristande kunskap om svensk och utländska kulturer, personernas svårigheter att kommunicera på grund av språksvårigheter är inget funktionshinder med resultatet medför en bristande tillgänglighet till arbetsmarknaden. Vi har valt att beskriva alla nödvändiga insatser inom detta område under denna rubrik.

Att inte behärska det svenska språket är ett hinder för integrering i det svenska samhället och definitivt avgörande för etablering på arbetsmarknaden. Projektets målgrupp har språkkunskaper som befinner sig i varierande grad på en skala mellan låg och hög. Erfarenheter från förstudien visar att det finns många som aldrig lärt sig läsa och skriva i sina hemländer, framförallt flickor och kvinnor.
Insatser. Språkundervisningen ska differentieras på så sätt att alternativa undervisningsmetoder ska komplettera SFI-undervisningen och vara mer individbaserade.

I stort sett alla utrikes födda kvinnor och män som väljer att komma till Sverige har en hög ambition att snabbt komma ut i arbete och bli självförsörjande. För många blir det tvärtom en lång väntan innan språkundervisningen kommer igång och den kollektiva undervisningen som så småningom erbjuds via SFI ger inte det snabba resultat som förväntas. Den långa tid som försvinner i väntan blir passiviserande och skapar uppgivenhet och missmod som i sig skapar en viss form av funktionshinder.
Insatser. Resurser och åtgärder för en snabbare inlärningsprocess i svenska språket, se ovan.

Många utrikes födda kvinnor har en traditionell muslimsk klädsel, vilket ofta skapar begränsningar för möjligheterna att få en anställning. Klädseln blir att likna vid ett funktionshinder då få av dessa kvinnor är beredda att förändra och anta det svenska sättet att klä sig.
Det finns också värderingar i det svenska samhället som ifrågasätter beslöjande kvinnor och många kvinnor känner sig kränkta av de attityder de möter.
Insatser. I samtalen föra ett resonemang runt förutsättningar och begränsningar som beslöjade kvinnor ställs inför. Detta för att möjliggöra valet att förändra. Det är viktigt att informera om de sakliga faktorer som begränsar, t ex säkerhetsaspekter, praktiska aspekter. Detta för att eliminera risken att kvinnorna känner sig kränkta i situationer där de förnekas anställning.

Informationsinsatser på arbetsplatser för att öka kunskapen om olika kulturer och hur dessa kan vara ett framgångsrikt komplement till den svenska. Samtal behöver föras om utlandsfödda kvinnors och mäns förutsättningar för att integreras i det svenska samhället samt öka förståelsen för de vinster ett mångkulturellt samhälle kan skapa för alla.

I projektets lärlingsfas ska projektdeltagarna befinna sig ute på olika arbetsplatser. Det är av stor vikt att arbetsplatserna är tillgängliga och att förhållningssätten är positiva.
Insats. Inspektion av tänkta företags lokaliteter för att säkerställa allas möjligheter att delta. Information till både deltagare och personal vid tänkta företag om kulturella koder och andra olikheter för att eliminera risken för missförstånd och i värsta fall konkreta konflikter.

Arbetet i projektet bygger i hög grad på samtalet, både individuellt och i grupp. Det är av största vikt att alla deltagare ges möjligheter att delta i diskussioner och tillgodogöra sig utbildning och innehåll i föreläsningar etc.
Insatser. Bra lokaler med goda möjligheter för tekniska lösningar, tolkar och andra hjälpinsatser utifrån olika behov. Informationsmaterial ska anpassas till deltagarnas behov för att kunna förstå och ta till sig ny kunskap.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdheten är en stark svensk självbild som odlas internationellt som en svensk norm, även om praktiken i arbetslivet visar svagheter. Ofta odlas en bild av utrikes födda kvinnor, som traditionsbundna, osjälvständiga och ojämställda. På så sätt anonymiseras dessa kvinnor och avstånd skapas genom att markera vad som anses vara en jämställd kvinnoroll. Uppföljningsstudier visar att kvinnor har betydligt sämre möjligheter än män att ta del av introduktionsinsatser i kommunen och kommer inte ut i arbetslivet i samma utsträckning som männen. Det är olika faktorer som medverkar, t ex ett kulturspecifikt mönster bland utomeuropeiska kvinnor i vars hemländer det inte alltid är så vanligt att kvinnorna är ute i arbetslivet. En annan faktor är ensamstående mammor med många barn som är obekanta med det svenska sättet att ordna trygg barnomsorg. Medvetna insatser krävs här för att säkerställa dessa kvinnors rätt och möjligheter att etablera sig i det svenska samhället.
De strukturella och kulturella skillnader som finns och som synliggörs i mötet mellan olika människor måste på ett konstruktivt sätt tas om hand och landa i en, om möjligt, gemensam idé om det jämställda livet på individnivå.

De nationella jämställdhetsmålen som svenska regeringen har antagit är konkreta och begripliga och är vägledande i arbetet med jämställdhetsarbetet. Med dessa som grund är det av stor vikt att sammanfläta det privata familjelivet med det offentliga arbetslivet. Erfarenheterna från förstudien är att utrikes födda kvinnor av olika skäl kommer ut i arbete i mindre omfattning än utrikes födda män. För att eliminera hindren och öka möjligheterna för kvinnor att nå ut i arbete och självförsörjning måste parallella processer byggas upp under projekttiden som grund för en mer permanent och långsiktig arbetsmodell. Jämställdhetsinsatser måste till i ett tidigt skede dels för individen och familjen och dels för faktorer och aktörer som ger förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden.

Nationellt jämställdhetsmål
Jämn fördelning av makt och inflytande
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Insatser inom det privata livet med individen i centrum.
Förstudien visar bl a att somalier generellt sett saknar eller har få kontakter med det svenska samhället vilket motiverar att tidigt påbörja kartläggning av individen och snabbt involvera olika jämställdhetsaspekter. Kvinnor generellt har dessutom oftast ett mindre utrymme i det offentliga rummet vilket i förstudien bekräftades i samband med användandet av den pedagogiska metoden rättvis diskussionstid.
Arbetsmetod: Systematiska möten med samtal på tre nivåer,
Individnivå
Insats. Samtal med varje individ där man utifrån beskrivna jämställdhetsaspekter resonerar fram möjliga och önskade förändringar och hur sådana i så fall ska planeras och processas fram
alternativt diskussioner om konsekvenser och möjliga processer ur ett oförändrat perspektiv.
Mål. Skapa förståelse för den svenska jämställdhetstanken.
Gruppnivå
Insats. Uppföljande samtal i mindre separerade grupper, kvinnor och män.
Mål. Att ge varandra stöd i genomförandet av ev önskade förändringen
Att samverka i processer som grundläggs ur ett oförändrat perspektiv.
Att stärka kvinnors nätverk.


Nationellt jämställdhetsmål. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut
Statistiken visar att kvinnor har sämre möjligheter än män
Män gynnas systematiskt
Nyanlända i kommuner 2003 med uppföljning 2007
7% av kvinnor och 21% av män var sysselsatta 12 mån efter avslutad introduktion
2% av kvinnor och 6% av män i introduktion fick praktik via AMV-åtgärder
4% av kvinnor och 12% av män i introduktion hade blivit yrkesbedömda
4% av kvinnor och 8% av män i introduktion hade fått kompetens validerad
2% av kvinnor och 5% av män i introduktion hade erbjudits arbetsmarknadsutbildning
En viktig faktor i detta sammanhang är den strukturella maktordningen som styr vår vardag. En ökad kunskap om det egna omedvetna förhållningssättet till detta ökar professionalismen i olika yrkesroller. Inom det kommunala introduktionssystemet behöver jämställdhetsperspektivet integreras i beslutsfattandet samt i personalens arbete med handläggning och utredning.
Insatser. Kunskapshöjande utbildning om strukturella maktförhållanden och tekniker för att i vardagsarbetet eliminera dessa.

Skapandet av en arbetsmetod byggd på parallella processer ökar kvinnornas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden oavsett vilket av följande alternativen kvinnorna väljer

Erhålla anställning. Eskilstuna kommun är en av flera kommuner i länet som har en uttalat könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män verkar i traditionellt manliga resp kvinnliga näringar. Det är av stor vikt att medvetandegöra både kvinnor och män om strukturella och andra hinder som orsakar denna ordning. Detta medger möjligheter att se och bryta dessa mönster för att få tillgång till ett vidgat och friare val av arbetsområde.
Insats. Information och kunskapshöjande utbildning

Driva företag. Många har en bakgrund som affärsidkare i sina hemländer. Av olika skäl vill de hellre vara egenföretagare än anställda även i Sverige och behöver därför kunskap om det svenska sättet att starta och driva företag. Viktigt är också att lyfta fram skillnader i förutsättningarna för kvinnor och män att driva företag, t ex bildar män nätverk i större omfattning än kvinnor och får på det sättet extra stöd, finansieringsmöjligheter för kvinnor och män kan se olika ut, det traditionella sättet att fördela ansvaret för hem och barn ger ofta kvinnor inga eller begränsade möjligheter att driva företag.
Insats. Information och kunskapshöjande utbildning.

Utbilda sig. För att närma sig en anställning kan det krävas en kompletterande utbildning eller till och med en regelrätt yrkesutbildning för att det ska lyckas. Många invandrade kvinnor har varit hemarbetande i sitt hemland och aldrig haft ett reguljärt arbete. Med tanke på erfarenheten och kunskapen om kvinnors begränsade utrymme i det offentliga rummet så behöver många mycket stöd för att påbörja och genomföra en process som är ny och i många stycken främmande.
Insats. genomföra undervisningen i separata kvinno och mansgrupper, t ex i svenska språket.

Projektets personal måste öka och utveckla sin kunskap och förståelse för hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden och arbeta med förhållningssätt som inte diskriminerar eller underhåller traditionella könsmönster. Vidare måste personalen påvisa nya möjligheter genom att göra en djupare kartläggning av otraditionella yrkesval och därmed se vilka förutsättningar och behov som krävs och sedan analysera om de passar den enskilde utifrån dennes behov. Ett utvecklingsområde handlar om att från ett genusperspektiv göra en djupare kartläggning av olika yrkesgrupper och då titta på otraditionella yrkesroller för kvinnor respektive män med mål att individen ska se hur hindren kan omvandlas till en möjlighet i yrkeslivet.
I projektet är det vidare viktigt är att personalen och deltagarna utbildas i jämställdhet och jämställdhetsarbete. Detta för att öka och medvetandegöra vilka nya möjligheter ett jämställdhetsperspektiv för med sig.
En gång per halvår hålls föreläsningar för deltagare och personal i frågor kring jämställdhet, den kan exempelvis ha formen av en workshop.Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
 • Eskilstuna kommun Resursenh för Jobbsök och Jobbförm

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Eskilstuna
 • Arbetsmarknads och familjeförv
 • Coompanion Sörmland
 • Irja Bäckström AB
 • Leanda AB
 • Nordiska Gourmet kompaniet AB
 • Odysseys Invest AB
 • Salt och peppar

Kommun

 • Eskilstuna