Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SMAK för arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Örebro
KontaktpersonKerstin Färm
E-postkerstin.farm@regionorebro.se
Telefonnummer072-732 63 15
Beviljat ESF-stöd600 884 kr
Total projektbudget600 884 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknaden är i princip stängd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Andelen vuxna med NPF ökar. Projektet syftar till att samla resurser och identifiera kompetensbehov hos aktörer som arbetar med personer med NPF samt utveckla metoder för meningsfullt arbete för målgruppen

Bakgrund

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Ofta förekommer också andra problem tillsammans med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel inlärnings, språk, tal, läs och skrivstörningar. Tvångstillstånd förekommer ofta tillsammans med Tourettes syndrom och Aspergers syndrom.

Gemensamt för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är att
1 orsakerna till övervägande del är biologiska, till exempel ärftlighet och hjärnskador i anslutning till graviditet och förlossning
2 symtomen oftast visar sig under de första levnadsåren
3 det finns vissa typiska problemområden
4 funktionsproblemen är långvariga och påtagliga och personer är i behov av hjälp samt habilitering.

Vi har en oklar situation i Sverige angående ansvaret för utredning och bedömning samt behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är en av anledningarna till att arbetsmarknaden i princip är stängd för denna målgrupp. Flertalet undersökningar på området visar på att den erbjudna [dagverksamheten] som målgruppen ofta hänvisas till inte är anpassad för dem (se till exempel Beckman Vanna [Vuxna med DAMP ADHD], Eriksson Anna [Jag har också rätt till ett jobb . faktiskt], Gerland Gunilla [Aspergers Syndrom-och sedan?]). Det finns ett skriande behov av särskilda arbetsplatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har svårt att passa in både inom den ordinarie arbetsmarknaden och vid verksamheter inom socialpsykiatrin och LSS. Deras stora behov av tydlighet, förutsägbarhet och struktur medför att såväl arbetsgivare som arbetskamrater måste informeras tydligt om deras förutsättningar och behov. Många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har hög arbetskapacitet om de kommer till rätt arbetsplats. Likaså har en majoritet hög begåvning och klarar (efter anpassning) kvalificerade högskoleutbildningar. Samhället har dock ofta svårt att tillvarata dessa personers speciella förmågor och många personer med neuropsykiatriska funktionshinder hamnar utanför och skapar ytterligare problem med missbruk och kriminalitet.

Även att situation i Sverige är oklar gällande utredning och bedömning samt behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har problematiken runt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppmärksammats under 2000talet inom forskningen. Bland andra kan nämnas Norrö, G (2007) Arbetsboken : handbok när man anställer människor som har Aspergers syndro (Intermedia Books), Swärd, A.K m fl (2007) Att pussla ihop ett liv : om samverkan (Intermedia Books) och De Clercq, H (2007) Autism från insidan : en handbok (Intermedia Books). Framförallt har Lindqvist visat på att 62% av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade (Lindqvist, L (2004) Ensam på krokig väg. Tio undersökningar om vuxna med MBD, DAMP, ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom (Kalmar kommun)). Lindqvist har i sin forskningsöversikt tittat på tio undersökningar med teman som
1 Från ungdom till vuxen : en femtonårig uppföljningsstudie av 76 ungdomar med diagnosen MBD eller DAMP
2 ADHD och kriminalitet : en studie på kriminalvårdsanstalten i Kalmar (som visade att 65% av de intagna visade symptom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
3 Hur ser psykiatrin i Sverige idag på vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Andelen män som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är betydligt större än andelen kvinnor (proportion varierar i olika undersökningar mellan 3,3 : 1,0 och 3,0 : 1,0)

Det finns en gedigen kunskapsbas och flera initiativ regionalt i Örebro som genomförts med målgruppen i fokus. Det neuropsykiatriska teamet i norra Örebro län som arbetar under ledning av psykolog Gunilla Spångberg med att utreda personer med misstänkt diagnos neuropsykiatriska funktionsnedsättningar visar på att andelen vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Inom ett annat regionalt projekt, kallat Miltonprojektet, har man identifierat att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i behov av att samhället bättre tillgodoser arbete och boende. Projektet leds av Håkan Gille (projektledare Milton vuxen) och Åsa Tiderman (Enhetschef Enhet Zeta) som inom ramen för sin enhet bland annat inrättat ett mobilt stödteam och en särskild daglig verksamhet för personer med Asperger som är i behov av tydlig struktur. Miltonprojekten har arbetat med kunskapsspridning och funnit att socialtjänstens individ, familj och omsorg, som ofta träffar personer med outredda diagnoser, har bristande kunskaper om funktionsnedsättningar och persongruppen. Ytterligare försvåras situationen då det är vanligt med dubbeldiagnoser inom gruppen, det vill säga till exempel missbruk och kognitiva funktionsnedsättningar.

Även praktiska verksamheter sker regionalt där det bör nämnas att Örebro kommun har upprättat 25 verksamheter inom boende, daglig verksamhet och stöd, för framförallt vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Team autism, vuxenhabiliteringen har omfattande kunskaper om målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Örebro läns landstings behandlingshem Lindevillan, Lindesberg arbetar med personer med missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. PUMA-projektet i södra delen av Örebro län har tagit fram en arbetsplan för samverkan vid övergångar grundskola : gymnasium : fortsatt utbildning, arbete avseende ungdomar, unga vuxna med Asperger syndrom eller högfungerande autism, genomgripande störning i utvecklingen i åldern 13 till 25 år. PUMAprojektet är ett samverkansprojekt mellan grundskolan, LSS-enheten i Kumla, Sydnärkes utbildningsförbund (SUF), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen samt Örebro Läns Landsting.

Detta projekt och förstudie syftar till att samla resurser och identifiera nödvändigt kompetensbehov hos aktörer som arbetar i samhället med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att skapa en ny arbetsmarknad där dessa utanförställda personer finner meningsfull sysselsättning och arbete. I detta arbete ska det pågående arbetet på Örebro Universitet och institutet för handikappvetenskap (IHV) som genom docent Sivert Antonson bedriver forskning och utbildningen i metoden Supported Employment ingå. Supported Employment är en metod som i samverkan mellan till exempel socialtjänst, LSS-enheter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stiftelsen Activa och företag (privata och offentliga) arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska nå, få och behålla arbete inom den reguljära arbetsmarknaden. Antonson är en av de främsta forskarna i landet inom detta område.

Activamodellen : supported employment har en stor potential som stöd för personer utanför arbetsmarknaden med sammansatta problematik och bakgrund. För många som haft många kontakter under lång tid med myndigheter är det av stort värde att få ett stöd som samordnar de olika stödbehov som en enskild individen kan ha. Att öka kompetensen hos personer inom socialtjänst och landsting som i sin yrkesroll möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar genom att använda forskningsbaserad metod som "Supported employment" skapar förutsättningar för ett genomförandeprojekt i programområde 2 och uppfyller intentionerna i ESF och därigenom den regionala planens måluppfyllelse (mål 3).

Syfte

Detta projekt och förstudie syftar till att samla resurser och identifiera nödvändigt kompetensbehov hos aktörer som arbetar i samhället med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att i nästa skede skapa en ny arbetsmarknad där dessa utanförställda personer finner meningsfull sysselsättning och arbete. Utbildning och kompetens till anställda som arbetar med personer med kognitiva funktionshinder ska genomföras enligt supported employment metoden. Det primära projektsyftet är att kartlägga nulägessituation för vilka personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som finns, geografisk spridning och eventuell sysselsättning. Vidare syftar projektet till att finna och utkristallisera metoder för sysselsättning och meningsfullt arbete för målgruppen, samt utbilda personer som möter målgruppen i sitt dagliga arbete, framförallt genom anpassad samverkan mellan aktörer och Örebro Universitets metod om "Supported employment".

Målsättning

Målet med denna förstudie är att kartlägga nulägessituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Örebro län samt identifiera riktade åtgärder för att anpassa arbetsmarknaden efter målgruppens situation och behov. Utbildning av nyckelaktörer som möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar genomförs i en trestegs serie. En viktig del i detta arbete är att skapa samverkansmöjligheter och projekt för att fokusera arbetsintegrering av målgruppen, samt vidga i genomförande till att inkludera hela Östra Mellansverige med nationell spridning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen likväl som i ett framtida genomförandet kommer vi att ha fokus på tillgänglighet. Tillgänglighetsperspektivet omfattar fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, informativ tillgänglighet samt tillgänglighet till verksamhet. Det handlar även om fysisk tillgänglighet, men också i hög grad om en medvetenhet om att olika grupper i samhället har olika behov. I analysarbetet kommer det att arbetas fram förbättrade rutiner för hur detta arbete ska integreras i genomförandeprojektet samt i de ordinarie verksamheterna.

Till hjälp och utgångspunkt kommer man i analysen använda sig av definitionen av fyra integrerade delar för tillgänglighet för personer med funktionshinder (www.esf.se) :
1 Tillgänglig verksamhet ,
2 Kommunikativ verksamhet,
3 Informativ verksamhet,
4 Fysisk tillgänglighet.

För att vara tillgänglig för den specifika målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det också viktigt att visa på att instruktioner och information i och från projektverksamheten ska vara tydlig och konkret då det finns risk för bokstavstolkning.

Samarbetspartners

 • Center for Developmental Research
 • Neuropsykriatriska enh, Lindes
 • Stiftelsen Actíva
 • Vuxenhabiliteringen

Kommun

 • Askersund
 • Degerfors
 • Hallsberg
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro