Logotyp på utskrifter

SAMKLANG 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUppsala läns landsting, CEOS
KontaktpersonIngrid Anderzén
E-postingrid.anderzen@telia.com
Telefonnummer018-6119130
Beviljat ESF-stöd3 251 576 kr
Total projektbudget8 901 849 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2011-06-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att i bred samverkan hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka i arbete eller arbetslivsinriktade åtgärder samt att bilda en kunskapsbank av metoder, samverkansformer och arbetsmaterial som vänder sig till berörda parter runt långtidssjukskrivna och deras möjligheter att återgå i arbete.

Bakgrund

Långa sjukskrivningstider medför negativa konsekvenser för den enskilde individen men också för samhället. Ur ett samhällsperspektiv medför de långa sjukskrivningarna höga kostnader, dels stora utgifter för sjukförsäkringar liksom för de privata försäkringarna, dels är återgången i arbetslivet ofta problematisk.
Efter en lång tids bortavaro från arbetslivet är det vanligt förekommande att individen står utan arbetsgivare. Det är inte ovanligt att långtidssjukskrivna som skall återvända i arbetslivet istället blir arbetslösa, vilket medför försämrad psykisk hälsa och en ny sjukskrivning (Riksrevisionen RiR, 2007:19). Även om orsaken till sjukskrivningen från början inte är stressrelaterad eller har direkt koppling till arbetsplatsen, så kan påfrestningen av att vara långtidssjuk ge symtom på stress och utmattning (Marklund, Bjurvald et al., 2005). För den enskilde individen innebär detta en starkt försämrad självkänsla och minskat självförtroende, vilket gör det än svårare att återfå arbetsförmågan (Falkdal, 2005). Om kontakten med arbetsplatsen är bristfällig under sjukskrivningstiden bidrar det ytterligare till svårigheter att återvända.

För personer med långvarigt utanförskap pga. sjukdom saknas idag adekvata insatser i fasen mellan utredd förmåga och aktiva arbetslivsinriktade åtgärder. Samklang-projektet vill råda bot på detta genom att
- erbjuda ett antal konkreta åtgärder anpassade efter varje deltagares behov samt
- bidra till att utveckla det idag använda metodstödet som används av handläggare inom främst Fk och Af.
-utveckla samarbetet och samsynen mellan Landstinget, Fk, Af och Primärvården.
När en person är redo för arbetsmarknaden dvs. är fysiskt och psykiskt i kondition att pröva arbetslivsinriktade åtgärder och dessutom är motiverad att ta ansvar för ett steg ut i arbetslivet och egen försörjning behövs samlade kraftfulla insatser och stöd från såväl offentliga som privata aktörer. Idag saknas ett samordnat och samlat grepp från berörda aktörer för att stödja enskilda personer hela vägen fram till att personen fått ett lämpligt arbete. Projektet ska arbeta för att skapa en arena där alla berörda aktörer arbetar utifrån en helhetslösning, där individens förmåga och möjligheter till arbete står i centrum. Kopplingen till näringsliv och arbetsgivare är av yttersta vikt för ett lyckat resultat. Särskilt stor betydelse ska ges arbetet med att knyta social ekonomi och grön rehabilitering till projektet.

Partnerskapet för Projekt SAMKLANG ser att det finns ett stort behov av metodutveckling och utveckling av nya samverkansformer, både för att den enskilde individen som har blivit långtidssjuk skall kunna tillgodogöra sig insatserna, men även för att (i möjligaste mån) förebygga att allvarliga sjukdomstillstånd uppstår. En av de väsentligaste punkterna som behöver förbättras är hur kedjan av insatser är länkade till varandra. De insatser som skall tillgodose individens och samhällets intressen i de här sammanhangen kan inte utformas så att de består av för få eller för stora steg. Det är av yttersta vikt att individen möts av möjligheter och krav som är begripliga, hanterbara och som upplevs som meningsfulla (KASAM, Antonovsky, 2005). Det är viktigt att individen får möjlighet att grundligt analysera sin situation, får en ny insikt och därmed möjlighet till ökad motivation för en förändring. Individen får möjlighet att se och förstå hur olika faktorer och händelser i livet har haft betydelse och med en sådan insikt och förståelse kan individen lättare motivera sig till en förändring i sin livssituation och komma tillbaka till arbetslivet genom att bygga vidare på den faktiska arbetsförmåga som individen KAN ha. Detta är Försäkringskassans utrednings- och samordningsansvar. Först därefter är det meningsfullt att tillsammans med Arbetsförmedlingen eller andra instanser gå vidare i insatskedjan.
Projektförslaget SAMKLANG är baserat på väldokumenterade erfarenheter från det tidigare pilotprojektet NySatsa (Anderzén and Hansson, 2007), som genomfördes av CEOS (Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress) i samverkan med Försäkringskassan i Uppsala län under 2006-07. Pilotprojektet omfattade 30 individer, alla med långvarig sjukskrivning och eller sjukersättning, vilka deltog i ett 1-årigt interventionsprogram. Syftet var rehabilitering för återgång i arbetslivet, genom ett 3 månaders individuellt program utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Samtliga individer (100 %) presenterade en individuell handlingsplan för sin framtid i samband med överlämningsmötet med FK (Försäkringskassan). Resultatet visade efter 1 års uppföljning på en 20 - 25 % återgång i arbetslivet eller i arbetslivsinriktade åtgärder.

Projektpartners i detta förslag är utvalda med syftet att vi tillsammans ska kunna forma verksamheten så den enskilde får RÄTT INSATSER, i RÄTT FORM och i för henne och honom RÄTT TID.


Mot bakgrund av de resultat och de erfarenheter som pilotprojektet NySatsa gav så framstår det som särskilt intressant att genomföra ett utvecklat projekt på en liknande målgrupp, ca 60 personer som uppbär hel tidsbegränsad Sjukersättning (S).
För att kunna dra slutsatser om att den intervention som erbjuds personerna i programmet verkligen har effekter på återgång i arbete, så avser vi att genomföra en kontrollerad studie med både interventionsgrupp och referensgrupp. Alltså en grupp av 60 personer med tidsbegränsad Sjukersättning som erbjuds deltagande i intervention, samt en referensgrupp på 30 personer som inte får tillgång till interventionen (åtminstone inte under projekttiden).
Personerna i referensgruppen tillhör samma målgrupp (personer som uppbär hel tidsbegränsad Sjukersättning) som de personerna som deltar i interventionen. Dessa personer följer Fk ordinarie hantering av personer med sjukersättning.

Projektet SAMKLANG är uppdelat i 3 olika faser, alla är nära sammankopplade och kräver ett väl genomtänkt, individanpassat samt fungerande samarbete och samverkan mellan alla inblandade partners.
De enskilda faserna beskrivs under punkten genomförande.

Syfte

Det direkta syftet med projektet är återgång i arbete eller arbetslivsinriktade åtgärder för de personer som uppbär tidsbegränsad sjukersättning. Detta ska göras genom att deltagarna får en insikt om sin livssituation och de möjligheter som finns. Individerna får stöd samt motiveras att återgå till arbete eller arbetslivsinriktade åtgärder.

Ett långsiktigt syfte är att bilda en kunskapsbank av nya metoder, verktyg, samverkansformer och arbetsmaterial som vänder sig berörda parter runt långtidssjukskrivna personer och deras möjligheter att återgå i arbete. För att kunna generera den kunskap som behövs för att utveckla ett nytt arbetssätt och forma nya metoder och verktyg vill vi genomföra ett interventionsprogram för hållbar rehabilitering av individer med tidsbegränsad sjukersättning där målet är återgång i arbetslivet.

Vi vill skapa en rehabiliteringshandläggning som tar sin utgångspunkt i de enskilda individernas styrkor och förutsättningar och som särskilt beaktar de problem som finns vid överlämnanden som sker inom eller mellan instanser.
Denna kunskap om arbetssättet skall, via seminarier och utbildningsdagar praktiskt förmedlas till Försäkringskassans, Primärvården och Arbetsförmedlingens personal samt till arbetsmarknadens parter i Uppsala län.

En fördjupad förståelse av den försäkrades hela livssituation ger oss större möjlighet att kunna bygga upp en effektiv länkning i rehabiliteringskedjan där olika insatser bättre än tidigare tillvaratar individens möjligheter och resurser i (planeringen för) återgång i arbetsliv alternativt i studier. Denna länkning möjliggör även framtagandet av än mer anpassade och utvecklade metoder och verktyg för det fortsatta arbetet att stödja personer som drabbas av ohälsa, samt det förebyggande arbetet för att motverka att människor hamnar i långa sjukskrivningar.

Målsättning

Aktivitetsmål: 60 personer ska delta i projektet och 30 personer ska utgöra en referensgrupp
Resultatmål: 100 % av deltagarna i projektet har upprättat en egen handlingsplan och 90 % av deltagarna upplever sig ha kommit närmare arbetslivet.
Effektmål: 45 % av deltagarna har utifrån egna individuella förutsättningar återinträtt i arbetslivet, helt eller delvis, eller har påbörjat en arbetslivsinriktad utbildning.

Graden av förändring och ett positivt resultat mäts i variabler såsom självskattad hälsa, livsstil, motivation och attityd till egen förmåga och egna möjligheter.
Förväntade effekter bedöms i hög grad ha relevans både ur ett samhälls-och individperspektiv. Som jämförelse kan nämnas att effektmålet för motsvarande grupp deltagare, som ingår i en överenskommelse om frivillig rehabiliteringssamverkan i Uppsala län, är 30 %.

Långsiktiga mål:
Samtliga berörda handläggare vid Försäkringskassan i Uppsala län har fått nya kunskaper och färdigheter om metoder och verktyg för att arbeta med utredning och samordning av rehabiliteringsinsatser för långtidssjuka.
Projektet presenterar en relevant samhällsekonomisk bild av effekterna av rehabiliteringsarbetet.
Projektet producerar ett informationsmaterial baserat på de utvecklade metoderna och kunskaperna som ligger till grund för förebyggande arbetsmiljöarbete med individer som visar tidiga stressrelaterade problem.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga lokaler som kommer att användas är funktionella ur tillgänglighets- och undervisningsperspektiv, med anpassade toaletter, hiss mellan våningsplan, ramp vid entre etc.
Via CVL kommer personer med läs- o skrivsvårigheter och även andra dysfunktioner i studiesammanhang att utredas och få tillrättalagd hjälp.
Projektpersonalen kommer i sin introduktion att särskilt beakta tillgänglighetsaspekter av projektverksamheten. Fysiskt, tillgänglighetsmässigt och kommunikativt.
Rent pedagogiskt har vi som utgångspunkt, folkbildningens pedagogik, som betonar INDIVIDENs möjlighet till inflytande, till delaktighet och egenkontroll. Det innebär bland annat att vi arbetar multimediellt, dvs framför information på olika vägar.

Jämställdhetsintegrering

I urvalet kommer vi att ta in fler kvinnor än män, som en direkt konsekvens av att det är fler kvinnor, relativt sett, i målgruppen.
Väl i projektet kommer vi att presentera och motivera otraditionella val för deltagarna. Vi kommer att tillse att personalen i projektet, både kvinnor och män, har en god insikt i vad jämställdhetsintegrering innebär.
Studiebesök och information kommer att styras medvetet för att stödja gränsöverskridande studie-yrkesval.
Styrgruppen kommer vid sina möten, på agendan, att särskilt beakta risken för stereotypiseringar i det vardagliga arbetet i projektet. Vi ser i detta vår grundläggande hållning i folkbildningens pedagogik som ett instrument som väl gynnar de demokratiska och rättvisa sammanhang som vi vill uppnå i ett jämställt samhälle.
I resultatredovisningen kommer vi att särskilt belysa goda exempel på sådana val som gjorts och lyckats.
I resultaten kommer vi att särredovisa hur olika urval, prioriteringar och metoder utfallit för kvinnor respektive män.

Medfinansiärer

  • Centrum för Vuxnas Lärande
  • LFC Uppsala
  • Uppsala läns landsting, CEOS

Samarbetspartners

  • Centrum för Vuxnas Lärande
  • LFC Uppsala
  • Studiefrämjandet i Uppsala län
  • Uppsala läns landsting, CEOS

Kommun

  • Heby
  • Knivsta
  • Uppsala